WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Пиркін В.І., зав. лабораторією економічного аналізу завершених наукових розробок, к.е.н. В останні роки виробництво цукрових буряків скорочується, як економічно невигідної культури. На ...»

-- [ Страница 1 ] --

Виступи учасників конференції

Вирощування цукрових буряків за біоадаптивною

технологією

Пиркін В.І., зав. лабораторією економічного

аналізу завершених наукових розробок, к.е.н.

В останні роки виробництво цукрових буряків скорочується, як

економічно невигідної культури. На зміну прийшли такі культури,

як соя, де витрати на 1 га дорівнюють 3,3 тис. грн., а виручка від

реалізації 8-8,5 тис. грн., рівень рентабельності до 150%, соняшник:

витрати 3,2 тис. грн./га, виручка 9,0 тис. грн, рівень рентабельності більше 180%. Сюди можна віднести кукурудзу на зерно, вику яру, озиму пшеницю.

Цукрові буряки відносяться до трудомістких культур, у яких витрати на 1 га становлять 12,0-15,0 тис. грн. при низькому рівні рентабельності 15-20%. В структурі витрат найбільший відсоток займають міндобрива 18-20%, пальне 16-17%, засоби захисту рослин 15-16%. Тільки ці три статті в структурі витрат займають більше 50%.

Вирішити питання ефективного виробництва цукрових буряків можна через впровадження прогресивних технологій.

Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків розроблена біоадаптивна технологія. Це комплекс агробіологічних, технологічних, екологічних та економічних факторів, які сприяють інтенсивному росту і розвитку рослин, підвищенню продуктивності цукрових буряків, економії витрат і мінімальному хімічному навантаженню на довкілля та адаптації до конкретних умов регіонів.

Дослідженнями встановлено, що біоадаптивна технологія дає можливість скоротити витрати на 20-25% шляхом мінімізації технологічних операцій, раціонального і найбільш повного використання потенціалу добрив та пестицидів з метою одержання екологічно чистої конкурентноздатної якісної сировини.

З метою збереження родючості ґрунту доцільно дотримуватися науково обґрунтованих сівозмін. Це дає можливість зменшити пошкодження рослин хворобами і шкідниками, знизити забур‘яненість посівів, покращити забезпеченість ґрунту вологою.

Значний вплив на продуктивність культур у сівозміні має концентрація культур та час повернення на попереднє місце. Тільки від збільшення часу повернення цукрових буряків до 3-4 років їх продуктивність підвищується на 4,0-5,0 т/га, а пшениці озимої – на 0,5-1,0 т/га.

стр 143 Виступи учасників конференції Цукрові буряки є вибагливою культурою до умов мінерального живлення. За урожайністю коренеплодів 50-60 т/га та відповідною кількістю вегетативної маси, цукрові буряки виносять з ґрунту близько 220-280 кг азоту, 70-100 кг фосфору і 280-310 кг калію. Тому отримання високих урожаїв цукрових буряків потребує внесення високих норм органічних та мінеральних добрив.

Норми органічних та мінеральних добрив за результатами польових досліджень для ґрунтів з середнім рівнем забезпечення елементами живлення подані в табл. 1.

Таблиця 1

–  –  –

За середньої чи низької забезпеченості ґрунтів елементами живлення більш ефективним є внесення добрив восени – основне удобрення (90-95 % розрахованої норми).

Головне завдання системи удобрення відносно азотного живлення бурякової рослини полягає у створенні такого режиму, за якого забезпечується помірне надходження азоту при проростанні насіння та на ранніх фазах росту рослини з поступовим збільшенням його стр 144 Виступи учасників конференції надходження аж до закінчення періоду інтенсивного формування листків та коренеплоду. У другій половині періоду вегетації та особливо в його кінці (до 15 червня) азотне живлення повинно послідовно обмежуватись з тим, щоб лише підтримувати активність тих метаболічних структур листкового апарату та коренеплодів, що містять азот.

Фосфорне живлення рослин цукрових буряків є спорідненим з азотним у тому плані, що фосфор також входить до складу дуже важливих біологічних структур генетичного та структурнофункціонального апарату рослин. Пік потреби у фосфорі припадає на період інтенсивного цукроутворення та цукронакопичення, оскільки саме з фосфорною кислотою пов‘язана макроенергетична акумуляція, перенесення та передача біологічних форм енергії (енергії фотосинтезу) для цих процесів.

Калій, на відміну від азоту та фосфору, не входить безпосередньо до складу органічних структур рослини, однак, його роль як одного з іонних регуляторів метаболічних мембран активно проявляється в усі періоди росту та розвитку цукрових буряків. Саме тому збільшення потреби у калії є пов‘язаним з найбільшою метаболічною активністю бурякової рослини, що припадає на період максимального синтезу вуглеводів у листках, перетворенні їх у цукри, активного їх перенесення, ресинтезу та синтезу в коренеплоді.

Слід зазначити, що надлишок азоту в період інтенсивного цукронакопичення є неприпустимим. Треба завжди пам’ятати, що застосування азоту в нормах, що перевищують оптимальні, призводить до підсиленого росту листя, збільшення вмісту небілкового азоту, зменшенню цукристості. Збільшення врожайності коренеплодів під впливом підвищених норм азотних добрив зазвичай не компенсує втрат від зменшення їх якості.

До біоадаптивної технології входить основний обробіток ґрунту, який являється одним із головних технологічних процесів, спрямованим на підвищення продуктивності цукрових буряків.

В останні роки на практиці більше використовується напівпаровий обробіток ґрунту.

Він включає:

- використання на добриво побічної продукції культур попередників. За даними досліджень останніх років заорювання на добриво соломи озимої пшениці здатне підвищувати урожайність коренеплодів на 1,3-2,1 т/га, цукристість – на 0,1-0,3%, збір цукру

– на 0,14-0,22 т/га. Оптимальною нормою компенсаційного добрива в розрахунку на 1 тонну соломи вноситься N10P5K5, що покращує умови мінералізації соломи в ґрунті та збалансовує її склад за стр 145 Виступи учасників конференції елементами живлення.

- лущення стерні дисковими лущильниками безпосередньо після збирання озимої пшениці;

- глибоку оранку оборотним плугом після внесення органічних і мінеральних добрив у кінці липня – на початку серпня;

- культивацію, дискування або боронування при з‘явленні бур‘янів, після випадіння опадів увесь осінній період.

На полях добре підготовлених та вирівняних восени, з не запливаючими ґрунтами, весною доцільно провести тільки суцільне розпушування верхнього шару ґрунту або навіть відразу проводити сівбу цукрових буряків.

Якщо ґрунт з осені виходить ущільненим, то передпосівний обробіток доцільно виконувати агрегатом зчіпка СП-16 борони ВНІЦ-Р + ЗБЗСС-1.0 + ЗОР-07.

Рівень урожайності коренеплодів і вміст цукру в них значно залежить від тривалості вегетаційного періоду, який визначається строками сівби і збирання цукрових буряків. За рахунок цього забезпечується необхідна для одержання високих урожаїв тривалість вегетаційного періоду – не менше 160-180 днів від появи сходів до збирання.

Як показує узагальнення результатів наукових досліджень та практики буряківництва запізнення зі строком сівби у всіх зонах на 5-6 днів проти оптимального завжди призводить до недобору врожайності коренеплодів мінімум на 2-3, а нерідко й на 7-10 т/ га, та зменшення їх цукристості на 0,1-0,4 %. Ця закономірність стосується не лише зон та ґрунтових умов, але й усіх без винятку років вирощування буряків, незалежно від погодних умов.

За сучасної технології вирощування цукрових буряків сівбу насіння проводять на кінцеву густоту стояння рослин з тим, щоб отримати 5,5-6,0 рослин, рівномірно розміщених за довжиною рядка.

Впровадження нових вітчизняних високопродуктивних гібридів сприяють одержанню високої урожайності цукрових буряків і збору цукру. В нових гібридах селекціонерам вдалося подолати від‘ємну кореляцію між урожайністю цукрових буряків і вмістом цукру. Останні вітчизняні ЧС гібриди в умовах виробничої перевірки в 2011 – 2013 рр. показали значне підвищення продуктивності.

Українські гібриди Ольжич і Булава стійкі до різних вірусних, грибкових хвороб і шкідників (нематодам) та абіотичних факторів.

Екологічне і економічне значення стійких до листкових хвороб гібридів полягає в тому, що не потрібно застосовувати хімічні засоби захисту рослин.

Нові ЧС гібриди забезпечують високу якість цукросировини за стр 146 Виступи учасників конференції вмістом цукру, низький вміст в ньому калію, натрію, амінного азоту і високий вихід цукру.

До агротехнічних властивостей сучасних ЧС гібридів відносяться:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


швидкий ріст у ранній фазі розвитку, рівномірна висота голівок коренеплодів, рання стиглість. Названі властивості позитивно впливають на економічну і агротехнічну придатність гібридів у виробництві цукрових буряків.

Догляд за посівами цукрових буряків проводиться шляхом посходових обприскувань при появі сходів бур‘янів. Перший обробіток посівів цукрових буряків проводять у фазі сім’ядоль у бур’янів такою композицією:

- бетанал експерт або Біцепс Гарант, 0,75-1,0 л/га.

За умови теплої погоди за появи нової хвилі сходів бур’янів (орієнтовно через 6-10 днів) обприскування повторюють, застосовуючи композицію:

- бетанал експерт (Біцепс Гарант), 1,0 л/га + карібу 0,03 кг/га + тренд 90, 0,2, л/га. В умовах холодної погоди застосовують бакову суміш Бетанал експерт (Біцепс Гарант) + Пілот (1,0+1,0 л/га), або Бетанал експерт (Біцепс Гарант) + Пірамін Турбо (1,0+2,0 л/га). Якщо з’являється нова хвиля бур’янів (10-14 днів після другого), таку ж композицію застосовують втретє.

Проти однорічних і багаторічних злаків у суміш за другого внесення додають один з грамініцидів: центуріон, 0,3-0,5 л/га, тарга супер, 2,0-3,0 л/га, Міура - 0,6-0,8 л/га, пантера, 1,0-2,0 л/га і інші.

Науковими дослідженнями встановлено, що максимальний урожай з високими технологічними якостями сировини забезпечується за наступній оптимальній кількості рослин на 1 га в період збирання:

- у зоні достатнього зволоження - 115-120 тис. шт.;

- у зоні нестійкого зволоження - 110-115 тис. шт.;

- у зоні недостатнього зволоження - 100-110 тис. шт.

Така густота рослин дає можливість вирощувати більш рівномірні за масою коренеплоди - 800-1000 г. Ці коренеплоди не мають дуплистості, позбавлені кореневих гнилей, мають високу цукристість і з них легше вилучається цукор на заводі так як вони краще зберігаються в кагатах на заводі.

Що стосується розпушування ґрунту в міжряддях, то його проводять з метою поліпшення водно-повітряного режиму ґрунту, покращення умов для росту і розвитку рослин буряків у ранній період вегетації, а також захисту від коренеїду. Відмова від розпушування ґрунту збільшує непродуктивні витрати вологи з верхніх шарів ґрунту в період до змикання листків у міжряддях.

стр 147 Виступи учасників конференції Міжрядні розпушування проводяться: в фазі першої пари сходів (шарівка) на глибину 5-6 см, друге – перед змиканням листя в міжряддях на глибину 8-10 см.

Серед найбільш поширених хвороб листків цукрових буряків є церкоспороз, альтернаріоз, фомоз, борошниста роса та інші, які проявляються у другій половині вегетації рослин (при епіфітотії) і можуть призвести до повного знищення листкового апарату і значних втрат урожайності і цукристості коренеплодів.

Ці хвороби викликають порушення у рослин фізіологічних процесів, морфолого-біологічної будови, що призводить до пригнічення їх росту і розвитку і навіть загибелі.

Для запобігання масової ураженості цукрових буряків цими хворобами слід провести профілактичні обприскування посівів рекомендованими фунгіцидами Альто Супер, 33% к.е. (0,5 л/га), Рекс Топ, 25% к.е. (0,5-1,0 л/га), Імпакт, 25% к.е. (0,25-0,30 л/га), Альто 400 к.е. (0,2 л/га) одночасно з позакореневим підживленням.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.5х165 П. П. БАДАЛОВ, С. А. ЛОСЬ * ВНЕСОК С. С. П’ЯТНИЦЬКОГО У РОЗВИТОК ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького У березні 2010 року виповнюється 105 років від дня народження видатного українського вченого-лісівника С. С. П’ятницького. Серед напрямів його багатогранної діяльності значне місце посідала лісова селекція. У статті наведено огляд...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Національний університет “Львівська політехніка” Одеська державна академія технічного регулювання та якості Херсонський національний технічний університет Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів безпека життя і «Якість та діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» 15-20 травня 2015...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ФЕДОРЕНКО Віктор Олександрович УДК 575.224+577.21 ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТІЙКОСТІ АКТИНОМІЦЕТІВ ДО АНТИБІОТИКІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У БІОСИНТЕЗІ АНТИБІОТИКІВ 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка Офіційні опоненти:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВІНАРСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 579.841.11.22 ЗАЛЕЖНІСТЬ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ RALSTONIA SOLANACEARUM (Smith, 1896) ВІД ЇХ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 03.00.07 –мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім....»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»