WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 18 |

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від ...»

-- [ Страница 6 ] --

Застосовують масову або індивідуальну форми штуч­ ного добору. За м а со во го добору з вихідного матеріа­ лу відбирають особин із особливостями фенотипу, які цікавлять селекціонерів. Хоча масовий добір простий у застосуванні та дає непогані результати, проте він має і ряд недоліків. Групи особин, подібних за фено­ типом, можуть виявитися генотипно різнорідними (на­ приклад, гомозиготними за домінантними алелям и Мал. 78.

або гетерозиготними). Це обов’язково впливатиме на Ознака (довгий ефективність добору: при схрещуванні між собою ге­ хвіст), що не терозиготних організмів у гібридів перших поколінь приносить користі зміни ознак у бік, бажаний для селекціонерів, відбу- тварині

–  –  –

рігають серед самозапильних рослин і гермафродит­ них твари н, яки м п р и там а н н е с ам о зап л ід н ен н я.

В організмів із перехресним заплідненням найтісніші форми спорідненого схрещ ування спостерігаю ть у разі парування братів із сестрами, батьків з їхніми н а­ щадками.

Унаслідок спорідненого схрещування з кожним н а ­ ступним поколінням гібридів підвищується їхня го­ мозиготність. Це пояснюється тим, що чим більш а генетична подібність батьківських форм, тим вища ймовірність поєднання в генотипі нащ адків одних і тих самих алелей різних генів. У самозапильних рос­ лин уже в 10-му поколінні спостерігають майже пов­ ну гомозиготність (до 99,9%), а при схрещуванні братів із сестрами або батьків з нащ адками такий самий ре­ зультат може бути досягнений після 20-го покоління.

Мал. 80.

Проте 100%-ної гомозиготності за всіма генами досяг­ Схема утворення ти не вдається, оскільки вона порушується м утація­ гібридної клітини:

ми, що виникають. 1 - батьківські Споріднене схрещ ування може призводити до не­ клітини;

гативних наслідків: ослаблення або навіть вироджен­ 2 - утворення ня нащ адків (м ал. 81). Це пояснюється підвищ енням двоядерної клітини;

ймовірності переходу в гомозиготний стан рецесивних 3 - злиттяклітини ядер гібридної летальних або сублетальних алелей, які можуть про­ явитися у фенотипі. Таким чином, тісне споріднене схрещування часто призводить до появи нащ адків з різними спадковими вадами.

–  –  –

Я к і в ід о м і ц е н т р и п о х о д ж е н н я і р із н о м а н іт ­ н о сті к у л ь т у р н и х р о с л и н ? Ц ентри походження і різн ом анітності ку л ьту р н и х рослин д ослід ж у вав М.І. Вавилов. Під його керівництвом у 20-30-х роках XX століття здійснено численні експедиції в різні ку­ точки н аш ої п л а н е т и. Вони в стан о в и л и ц ен тр и різноманітності для різних видів культурних рослин (.м ол. 85, 86, 88). М.І. Вавилов зробив висновок, що центри різноманітності культурних рослин є одночас­ но і районам и їхнього походження. С порідненість культурних рослин із дикими видами встановлюють на підставі всебічного порівняльно-морфологічного аналізу, передусім каріотипу, а також біохімічних і фізіологічних досліджень.

В иявлення центрів походження і різноманітності культурних рослин п ідказало вченим, де саме по­ трібно шукати різноманітний вихідний матеріал для селекційної роботи.

Завдяки експедиціям М.І. Вавилова створено уні­ кальну колекцію насіння близько 1600 видів культур­ них рослин, яку з успіхом використовують у селекційній роботі й нині. М.І. Вавилов виділив 7 основних центрів різноманітності та походження культурних рослин (мал. 87):

1. П ів д е н н о а зіа т с ь к и й т р о п іч н и й (тропічна Індія, Індокитай, Південний Китай, острови П івден­ но-Східної Азії): батьківщина рису, цукрової тростини, огірків, кількох видів цитрусових, бананів, багатьох інших плодових і овочевих культур.

2. С хідноазіатський (Ц ентральний і Східний Ки­ тай, Японія, Корея, Тайвань): батьківщ ина сої, греч­ ки, редьки, яблуні, груші, сливи, шовковиці, кількох видів проса, деяких цитрусових.

3. П івден н о-Західн оазіатськ и й (М ала і Середня Азія, К авказ, Іран, А ф ганістан, П івн ічн о-Західн а Ін дія): б а т ь к ів щ и н а гороху посівного, сочеви ці, кількох видів м’якої пшениці, жита, ячменю, вівса, деяких інш их зернових і бобових, моркви, цибулі ріпчастої, бавовнику, льону, винограду, абрикосу, груші, мигдалю, волоського горіха та деяких інших плодових культур.

4. С ередзем ном орський (країни, розташовані по узбережжю Середземного моря): батьківщина цукро­ вого буряка, капусти, маслини, деяких кормових куль­ тур (конюшини, люпину тощо).

5. А б іс с ін с ь к и й (А біссінське н а г ір ’я, ч асти н а Мал. 85.

Аравійського півострова): батьківщ ина твердої пш е­ Рослини, ниці, особливої форми ячменю, зернового сорго, одно­ батьківщина яких Азія го виду бананів та інших рослин.

–  –  –

Мал. 87. Центри різноманітності й походження культурних рослин (за М. І. Вавиловим): 1 - Південноазіатський тропічний;

2 - Східноазіатський; 3 - Південно-Західноазіатський;

4 - Середземноморський; 5 - Абіссінський;

б - Центральноамериканський; 7 - Південноамериканський які вирощують у нас, походять з інших країн. Проте багато їхніх сортів створено саме в нашій країні.

Я кі відом і р а й о н и о д о м а ш н е н н я і п о х о д ж е н н я п о р ід с в ій с ь к и х т в а р и н ? Райони одомаш нення і походження порід свійських тварин пов'язані з д ав ­ німи центрами землеробства, однак встановити цент­ ри походження свійських тварин значно складніше, ніж культурних рослин. Це пояснюється значними пе­ реміщеннями їхніх диких предків у межах первісних ареалів, які тепер складно встановити. Одомашнення могло відбуватись у будь-якому місці первинного ареа­ лу, а подальше поширення порід було пов’язане не з природним середовищем існування, а з діяльністю людини. Більш ість свійських тварин приручено 8 тис. років тому. їхні предки, зазвичай, вели гурто­ вий спосіб життя, що сприяло прирученню диких тв а­ рин. Під час одомашнення відбулися значні зміни в будові й життєвих функціях свійських тварин, їхній поведінці.

Одним із перших (10-15 тис. років тому) прируче­ ний собака, якого людина спочатку використовувала для захисту і як помічника на полюванні. Вважають, що собаку одомашнено в кількох місцях Євразії, а його предками були деякі види вовків. У наш час відомо понад 400 порід собаки свійського, селекція якого відбувалась у кількох основних напрямах: службові, мисливські та декоративні породи.

Значно пізніше (близько 5 тис. років тому) на тери­ торії Давнього Єгипту для захисту запасів зерна від гризунів приручили кішку. її предком вважають дику лівійську кішку.

Від полювання на диких тварин і збирання їстівних рослин первісна людина перейш ла до тваринництва і землеробства. Кочові та осілі племена для власних потреб приручали ті чи інші види диких тварин. Од­ ним із перших об’єктів тваринництва були вівці й кози (приручені близько 8-10 тис. років тому). Вівчарство виникло в гірських районах Греції, Кавказу, Малої і Середньої Азії. П редками свійської вівці були дикі види архар і муфлон, які мешкають і тепер у районах її одомашнення. Свійських овець розводять заради овчини, вовни, м’яса і молока. Відомо понад 600 порід свійської вівці (м ал. 89). В Україні, зокрема, розводять асканійську, цигейську, каракульську, гірськокарпатську породи. Свійських кіз вирощують з тією ж Мал. 88.

метою, що й овець. їхніми предками вважають деякі Рослини, батьків­ види диких козлів (безоарового та ін.). Відомо понад щина яких порід кіз (молочні, пухові тощо). Середземномор ’ я

–  –  –

як і курей, розводять за р а д и м ’яса, яєц ь і пуха.

Свійська качка походить від дикої качки - крижня.

Різноманітні породи свійських качок (українську, мос­ ковську, пекінську та ін.) розводять заради м’яса, яєць, пуху. Приблизно в той самий час, що і качку (близько 4 тис. років тому), людина приручила сіру гуску.

Короп, якого людина розводить штучно, походить від сазана, що живе в прісних водоймах Євразії. Різно­ Мал. 93.

манітні породи золотих рибок виведено в К итаї від Банківські кури сріблястого карася майже 5 тис. років тому. Людина штучно розводить таких риб, як райдуж ну форель, осетрів тощо.

Понад 5 тис. років тому в Китаї виникло шовківниц­ тво. Приблизно в ті самі часи в тропічних і субтропічних регіонах Євразії виникло і бджолярство. Як і шовкович­ ний шовкопряд, медоносна бджола в дикому стані не відома, ці види є виключно свійськими тваринами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, за відносно короткий історичний проміжок часу людина одомашнила значну кількість видів ди ­ ких тварин, як і стали п редкам и числен н и х порід Мал. 94.

свійських тварин. Цей процес триває і нині. Свійські кури

–  –  –

Я к і о с о б л и в о с т і с е л е к ц ії р о с л и н ? Основними методами селекції рослин є гібридизація і штучний добір, які здебільшого застосовують одночасно. Д л я одержання великої кількості вихідного м атеріалу в селекційній роботі використовують різні форми штуч­ ного добору: масовий та індивідуальний (мал. 96).

–  –  –

98 У селекції рослин різні форми гібридизації застосо­ вують спільно з дією мутагенних факторів. П одаль­ шим добором серед мутантних нащ адків створюють сотні нових сортів культурних рослин (пшениці, жита, ячменю, кукурудзи тощо), які за низкою показників переважають вихідні форми.

Я к і о с о б л и в о с т і с е л е к ц ії т в а р и н ? У селекції тварин застосовують ті самі методи, що і в селекції рос­ лин, проте є і певні відмінності, пов’язані з особливос­ тями організму тварин. Так, свійським хребетним тваринам притам анне лиш е статеве розмнож ення, тому безплідних міжвидових гібридів не можна роз­ множувати вегетативно. В селекції тварин, як прави­ ло, не застосовують масовий добір, оскільки кількість нащ адків у них незначна і тому кожна особина стано­ вить собою певну цінність.

Організм тварини мас високий ступінь інтеграції, тому в селекційній роботі слід враховувати те, що у разі зміни певної ознаки можуть змінюватися й інші, пов’язані з нею. В селекції тварин застосовують як спо­ ріднене схрещування (для переведення певних генів у гомозиготний стан), так і неспоріднене чи віддале­ ну гібридизацію (для створення нових порід). Оскільки споріднене схрещування часто знижує життєздатність організмів, його застосовують лише як певний етап у селекційній роботі. Негативні його наслідки усувають за допомогою схрещування представників різних ліній або порід, що сприяє переведенню несприятливих реце­ сивних алелей у гетерозиготний стан.

Широко використовують у селекції тварин і явище гетерозису. Н априклад, схрещуючи дюрокджерсійсь- Мал. 97.

ку і беркширську породи свиней, одержують нащадків, Гетерозис у тварин:

які за неповний рік досягають маси до 300 кг і більше, 1 - корніш;

а схрещуючи м’ясні породи курей - корніш з білим 2 - плімутрок;

плімутроком - скороспілих бройлерів (м а л. 97).

3 - бройлери Проте спадкові ознаки тварин, які цікавлять люди­ (гетерозисні ну, в особин однієї зі статей можуть не проявлятися. курчата) Наприклад, у самців великої рогатої худоби не про­ являю ться такі ознаки, як молочність і ж ирном о­ лочність, у півнів - несучість. Тому для з’ясування цих властивостей застосовують м ет о д ви зн а ч е н н я я к о ­ ст ей п л ід н и к ів з а я к о ст я м и їх н іх нащ ад ків. Він полягає в тому, що від плідників певної статі одержу­ ють нащ адків протилежної статі й порівнюють їхню продуктивність із середніми показниками по породі.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»

«УДК 631.52:631.523:633.522 МИГАЛЬ ЖУПЛАТОВА Микола Дмитрович, Олена Андріївна, доктор біологічних наук, професор, молодший науковий співробітник, Інститут луб’яних культур НААН Інститут луб’яних культур НААН України (м. Київ) України (м. Київ) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГІБРИДИЗАЦІЇ КОНОПЕЛЬ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ У селекції конопель застосовано різні методи гібридизації у відповідності з вимогами виробництва до сортів. У результаті на заміну дводомних конопель отримано...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63.631.52 КОРНЄЄВА М.О., кандидат біол. наук, п.н.с., НЕНЬКА М.М., аспірант, ВАКУЛЕНКО П.І., кандидат с.-г. наук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ АГРОФОНІВ ДЛЯ ОЦІНКИ АДАПТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті йдеться про необхідність удосконалення оцінок селекційних номерів у селекції на адаптивну здатність на...»

«ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КУЗЬМИШИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 633.15:631.527 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 06.01.05 – селекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий...»

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»