WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 18 |

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від ...»

-- [ Страница 4 ] --

чверть особин матиме хромосоми лиш е з домінантни­ ми (гомозиготи за домінантною алеллю - АА), поло­ в и н а - одну хромосому з дом інантною, другу - з рецесивною (гетерозиготи - Аа) і чверть - хромосоми лиш е з рецесивними (гомозиготи за рецесивною алел­ лю - аа) алелями. А за фенотипом три чверті насіння

–  –  –

їхніх нащ адків (гібридів другого покоління) можливе утворення дев’яти варіантів генотипів. Ці варіанти, у свою чергу, визначатим уть чотири різних варіанти фенотипу. У двох із них стани ознак забарвлення н а­ сінини і структури її поверхні будуть у тих самих по­ єднаннях, як і у фенотипі вихідних батьківських форм (жовтий колір - гладен ька поверхня насінини і зе­ лений колір - зморшкувата поверхня), а у двох —в но­ вих —рекомбінаціях (жовтий колір —зморш кувата поверхня і зелений колір - гладенька поверхня). Ре­ комбінації є одним із джерел мінливості організмів.

Статистичний характер закону незалежного комбі­ нування станів ознак можна довести, записавш и хід дигібридного схрещування за допомогою решітки Пеннета. При схрещ уванні гомозиготних батьківських форм його результат буде такий:

–  –  –

В ІД Х И Л Е Н Н Я

Ш П РИ РО ЗЩ Е П Л Е Н Н І

В ІД ТИ ПОВИХ КІЛ ЬКІСН И Х С П ІВ В ІД Н О Ш Е Н Ь,

ВС ТАН О ВЛ ЕН И Х Г. М ЕНДЕЛЕМ

IIР И Г А Д АЙТЕ І Що таке домінантні та рецесивні алелі? Що таке мутації?

–  –  –

алельних генів повністю пригнічує прояв іншого у ф е­ нотипі гібридної особини. Внаслідок цього у гетерози­ готних організмів проявляється лиш е один із двох протилежних станів певної ознаки (домінантний). Але є домінантні алелі, які лиш е частково переважаю ть над рецесивними. У таких випадках гетерозиготна особина за фенотипом більше нагадуватиме особину, гомозиготну за домінантною алеллю, але дещо від­ різнятиметься від неї. Таке явищ е називають н епов­ ним дом інуванням.

Трапляються випадки, коли жодна з алелей не до­ мінує над іншою. Тоді спостерігають п р о м іж н и й х а ­ р а к т е р у с п а д к у в а н н я. Н а м алю нку 42 показано хід схрещування гомозиготних рослин нічної красуні, одна з я к и х м а л а червон е з а б а р в л е н н я в ін о ч к а квітки, а інша - біле. Гібриди першого покоління хоча і були одноманітними, але їхній віночок був забарв­ лений у рожевий колір, тобто займ ав наче проміжне положення між відповідними ф енотипами батьків­ ських особин.

Схрещуючи гібриди першого покоління між собою, спостерігали таке розщ еплення серед їхніх нащ адків

–  –  –

плодючість і швидку зміну поколінь (за оптимальних умов Іутримання нове покоління з ’являється кожні півтора-два тижні), невелику кількість хромосом, що значно спрощ ує проведення досліджень.

Явище зчепленого успадкування Т.Х. Морган вста­ новив за допомогою такого досліду (м ал. 44). Самців дрозофіли, гомозиготних за домінантними алелям и забарвлення тіла (сіре) і форми крил (нормальна), він схрестив із самками, гомозиготними за відповідними рецесивними а л е л ям и (чорне за б а р в л ен н я т іл а недорозвинені крила). Всі гібриди першого поколін­ ня мали сіре забарвлен н я тіла і кри ла нормальної форми, тобто були гетерозиготними за обома генами.

Щоб з’ясувати генотип гібридів першого покоління, Т.Х. Морган провів аналізуюче схрещування: схрестив їх з особинами, гомозиготними за відповідними реце­ сивними алелями.

Теоретично від такого схрещ ування мож на було Систематичне очікувати два варіанти розщеплення. Якби гени, що положення визначають забарвлення тіла і форму крил, були роз- дрозофіли

–  –  –

На підставі проведених досліджень зроблено важ ­ ливий висновок —гени розташовані в хромосомі по її довжині в лінійному порядку, тобто один за одним.

Згодом відкриття будови молекули ДН К підтвердило це. Як ви пам’ятаєте, в ній у лінійному порядку розта­ шовані окремі мономери - нуклеотиди, якими зако­ довано спадкову інформацію.

Хоча частота кросинговеру між різними парами зчеплених генів є величиною відносно постійною, на неї можуть впли­ вати деякі фактори зовнішнього і внутрішнього сер ед о ви ­ ща (зміни в будові окремих хромосом, які ускладнюють або унеможливлюють процес кросинговеру, висока або низька температура, рентгенівські промені, деякі хімічні сполуки тощо). У деяких організмів виявлено залеж ність частоти кросинговеру від віку (наприклад, у дрозоф іли) або статі (миші, кури).

Щ о т а к е ге н е ти ч н і к а р т и х р о м о со м ? Відносну сталість частоти кросинговеру між різними парами генів однієї групи зчеплення використовують як по­ казник відстані між окремими генами, а також для визначення послідовності їхнього розташування в хро­ мосомі. Зокрема, визначення частот кросинговеру між різними парами генів використовують для склад ан ­ ня генетичних карт хром осом (м ал. 47,48). На цих

–  –  –

же половина довж ини такої м олекули генетичної інформації не несе, це ділянки, розташовані між ок­ ремими генами (так звані спейсери; від англ. спейс простір).

Геном е у к ар іо тів с к л а д н іш и й, бо мас б іл ьш у кількість ядерної ДН К та структурних і регуляторних генів. Так, геном дрозоф іли складається з м айж е 180 000 000 пар нуклеотидів і включає близько 10 000 структурних генів. За даними останніх досліджень, структурних генів у геномі людини близько 30 000.

У результаті досліджень геному різних еукаріотичних організмів з’ясовано, що кількість Д Н К в ядрі пе­ ревищує необхідну для кодування всіх структурних генів у 8-10 разів. Причини цього явищ а різні. По-пер­ ше, ДН К еукаріотів містить велику кількість послідов­ ностей нуклеотидів, кожна з яких повторюється до сотень тисяч разів. По-друге, зн ачн а частина Д Н К взагалі не несе генетичної інформації. По-третє, чи ­ мало є регуляторних генів, які не кодують структуру білків або РНК.

Щ о т а к е ц и т о п л а з м а т и ч н а с п а д к о в іс т ь ? У клітинах еукаріотів, крім спадкового матеріалу, роз­ ташованого в ядрі, виявлено також цитоплазм атич­ ну спадковість, або п о за я д ер н у. Вона полягає у здатності певних структур цитоплазми зберігати і пе­ редавати нащ адкам частину спадкової інф орм ації батьків. Хоча провідна роль в успадкуванні більшості ознак організму належ ить ядерним генам, роль ци­ топлазматичної спадковості теж значна. Вона пов’я ­ Мал. 54.

зана з двома видами генетичних явищ: Строкатість листків

- успадкуванням ознак, які кодуються позаядерни- у бегонії ми генами, розташованими в певних органелах (мітохондріях, пластидах);

- проявом у нащ адків ознак, зумовлених ядерними генами, але на формування яких впливає цитоплаз­ ма яйцеклітини.

Про існування генів в органелах (мітохондріях і пластидах), здатних до самоподвоєння, стало відомо на початку XX століття під час вивчення зелених і безбарвних пластид у деяких квіткових рослин із мо­ заїчним забарвленням листків (м а л. 54). Позаядерні гени взаємодіють із ядерними і перебувають під конт­ ролем ядерної ДНК. Ц итоплазматична спадковість, пов'язана з генами пластид, характерна для різних видів рослин (наприклад, ротиків). Серед таких рос­ лин є форми зі строкатими листками, причому ця оз­ нака передається по материнській лінії. Строкатість листків зумовлена нездатністю частини пластид утворювати пігмент хлорофіл. П ісля поділу клітин із безбарвними пластидами в листках виникають білі плями, які чергуються із зеленими ділянками. Пере­ дача строкатості по материнській лінії пояснюється тим, що під час утворення статевих клітин пластиди потрапляють до яйцеклітин, а не до сперміїв. П лас­ тиди, які розмножуються поділом, мають генетичну безперервність: зелені пластиди дають початок зеле­ ним, а безбарвні - безбарвним. Під час поділу кліти­ ни пластиди розподіляю ться випадково, внаслідок чого утворюються клітини з безбарвними, зеленими або обома типами пластид одночасно.

Явище цитоплазматичної спадковості, пов’язаної з генами мітохондрій, вивчали на прикладі дріжджів.

У цих мікроорганізмів у мітохондріях виявлено гени, які зумовлюють відсутність або наявність дихальних ф ерм ен тів, а також стійкість до дії певних а н т и ­ біотиків.

Вплив ядерних генів материнського організму че­ рез цитоплазму яйцеклітини на формування певних станів ознак можна простежити на прикладі ставковика (м а л. 55). У цього прісноводного молюска є фор­ ми з різним и станам и спадкової ознаки напрям ку

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


закрученості черепаш ки - лівого або правого. Алель, яка визначає правозакрученість черепаш ки, домінує над алеллю лівозакрученості, але при цьому н ап р я­ мок закрученості зумовлений генами материнської особини. Н априклад, особини, гомозиготні за реце­ сивною алеллю лівозакрученості, можуть мати правозакручену череп аш ку, якщ о дом ін ан тн у а л е л ь правозакрученості мав материнський організм.

Я к и й е в за є м о зв ’я з о к м іж ге н а м и т а о з н а к а м и, як і вон и в и зн а ч аю ть ? Тривалий час у генетиці існу­ вало правило, згідно з яким кожний ген визначає син­ тез одного білка, чи одну ознаку. Проте подальш і дослідження показали, що відношення «ген - ознака»

значно складніші. Стали відомі явищ а множинної дії генів і взаємодії неалельних генів.

Раніше ми з вами розглянули різні варіанти в за ­ ємодії алельних генів: повне і неповне домінування, проміжний характер успадкування. Проте на форму­ вання певних станів ознак часто впливає взаєм одія двох або більш ої кількості н еал ел ьн и х генів. Така взаємодія можлива у різних формах.

Один із типів взаємодії неалельни х генів п рояв­ ляється в тому, що певна алель одного гена пригнічує прояв алелі іншого, неалельного.

Наприклад, пурпурне забарвлення очей дрозофіли зумовле­ не рецесивною алеллю одного з генів. Але вона не проявить­ ся у фенотипі, якщо в гомозиготних за цією алеллю особин у гомозиготному стані перебуватиме рецесивна алель іншого неалельного гена, який пригнічуватиме дію першого.

Інший поширений тип взаємодії неалельних генів полягає в тому, що для прояву в фенотипі певного ста­ ну ознаки необхідна взаємодія домінантних алелей двох або більшої кількості неалельних генів.

Так, фіалкове забарвлення плодів баклажана залежить від взаємодії домінантних алелей двох неалельних генів, завд я­ ки чому утворюється відповідний пігмент (антоціан). Якщо хоча б один із цих генів гомозиготний за рецесивною алеллю, пігмент не синтезується і утворюються безбарвні плоди. По­ дібне явище спостерігається і у запашного горошку, в якого домінантні алелі двох неалельних генів зумовлюють червоне забарвлення віночка. Але якщо хоча б один із цих генів гомо­ зиготний за рецесивною алеллю, віночок буде білим.

У тварин (наприклад, мишей, кролів) для форму­ ванн я темного заб ар в л ен н я шерсті потрібні дом і­ нантні алел і двох н еалельн и х генів, один із яких визначає наявність пігменту, а інший - його розподіл

–  –  –

Генотип особин кожного виду є цілісною системою, хоча і складається з окремих генів, які можуть відок­ ремлюватись один від одного і успадковуватись н еза­ лежно. Цілісність генотипу, яка склалася в процесі історичного розвитку виду, проявляється в тому, що формування станів більшості ознак організму є ре­ зультатом взаємодії алельних і неалельних генів, а алелі більшості генів впливають на розвиток певних станів кількох ознак.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ФЕДОРЕНКО Віктор Олександрович УДК 575.224+577.21 ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТІЙКОСТІ АКТИНОМІЦЕТІВ ДО АНТИБІОТИКІВ ТА ЙОГО РОЛЬ У БІОСИНТЕЗІ АНТИБІОТИКІВ 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка Офіційні опоненти:...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО” КУЩ ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА УДК 611.422:612.77]:618.36-008.64-091 ЗАКОНОМІРНОСТІ БУДОВИ ПЛАЦЕНТИ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З НЕЮ, ПРОТЯГОМ ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ ВАГІТНОСТІ (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Тернопіль 2008 Дисертацією є рукопис....»

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«УДК 633.63:631.527.531.12 ЛІСНЕВИЧ РИЖУК Лариса Олексіївна, Сергій Миколайович, доктор біол. наук, доктор с.-г. наук, ст. наук. співроб., голов. наук. співроб. член-кореспондент НААН України, Державна наукова с.-г. бібліотека заслужений працівник сільського НААН України господарства України (м. Київ) ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ Висвітлено історичні аспекти становлення селекції цукрових буряків на теренах України та проведена комплексна оцінка внеску вітчизняних...»

«ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КУЗЬМИШИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 633.15:631.527 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 06.01.05 – селекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий...»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«УДК 821.161.2 – 14.091:113,,ДУШІ ДЕРЕВ БЛИЗЬКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПИ ДЕРЕВ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ І.ДРАЧА І М.ОРЕСТА Хом`як Т.В., к. філол.н., доцент, Процик І.В., студент Запорізький національний університет Стаття присвячена порівняльному аналізу образів і символів лісу в художньому світі українських поетів І.Драча та М.Ореста. Ключові слова: анімізм, архетип, буддизм, образ, пантеїзм, символ. Хомяк Т.В., Процик И.В.,,ДУШЕ ДЕРЕВЬЕВ БЛИЗКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПЫ ДЕРЕВЬЕВ В ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік Реферати ОБЗОР ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И REVIEW OF BASIC WORLD PROCESSES ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ AND TENDENCIES IN THE FIELD OF УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, COUNTERACTION THE THREATS OF ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ NUCLEAR DISTRIBUTION, NUCLEAR БЕЗОПАСНОСТИ TERRORISM AND POWER SAFETY Вороненко В.В., Скалецкий Ю.М., Торбин В.Ф. Voronenko V.V., Skaleckiy Yu.M., Torbin V.F. В статье проанализировано Законодательство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»