WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 31 |

«`.P. qnjnkemjn tPghjn-uPlP)mP lendh napnakemm“ u`p)nbhu opndrjPb r opn0eqP o`jrb`mm“ ДОПУЩЕНО Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів технічних вузів j,_ rdru ...»

-- [ Страница 28 ] --

У зв’язку з тим що поглинання енергії УЗ обернено пропорційне щільності середовища, газоподібні і газонасичені середовища малопридатні для передачі УЗ. Добрими передавачами є рідини і метали.

У деяких рідинах УЗ, крім значних змін тиску, спричиняють явища кавітації.

У гетерогенних системах УЗ, що передається суцільним середовищем, відбивається поверхнею поділу фаз, якщо переривчасте середовище (наприклад дисперсні частинки) має більшу щільність, ніж звукопередавальне. Сила відбивання залежить від різниці звукових жорсткостей звукопровідного і відбивного середовищ (на поверхні поділу газ — щільне середовище УЗ відбивається майже повністю). Відбивання звуку гальмує його поширення. На межовій поверхні, що відбиває УЗ, виникає звуковий тиск. Звуковий тиск, що виникає на достатньо великій поверхні, спричиняє ефект перенесення частинок рідини.

Таким чином, за умови озвучення гетерогенних систем можна очікувати таких наслідків: деструкції компонентів систем через виникнення значних звукових тисків і кавітації, посилення дифузійного перенесення частинок (у тому числі і між окремими компонентами системи), збільшення інтенсивності перемішування, перетворення енергії УЗ у теплову, відбивання УЗ від більш щільних поверхонь у вигляді своєрідної луни.

За помірної інтенсивності і невеликої тривалості оброблення можна спричинити коагуляцію тонких суспензій (наприклад таких, що утворюються під час вилучення гормонів із тваринних тканин). Оброблення аерозолів супроводжується швидкою коагуляцією, що може бути використано для очищення газів від домішок.

За деяких умов під дією УЗ можливе виникнення вільних радикалів, здатних викликати хімічні впливи на компоненти середовища.

У присутності кисню в оброблюваному водному середовищі внаслідок кавітації утворюються активні радикали типу НО2, які окислюють бічні і кінцеві полярні групи білкових молекул. Озвучення у цих умовах деяких протеолітичних ферментів спричиняє втрату ними ферментативної активності. За частот УЗ, що не викликають кавітації, і за відсутності кисню втрат активності ферментами не було.

Дія УЗ на мікроорганізми залежить від умов озвучення і властивостей середовища. За достатньої інтенсивності і високих частот УЗ у нев’язких середовищах бактерії спочатку змінюються (наприклад, патогенні втрачають вірулентність). У подальшому вони гинуть внаслідок руйнування під дією кавітації. У в’язких середовищах з високим звуковим опором цього не відбувається, бо більша частина енергії УЗ перетворюється у теплову. За низьких частот і невеликої інтенсивності УЗ та короткочасного озвучення розвиток мікрофлори прискорюється.

В ультразвуковому полі відбувається значне прискорення дифузійних процесів обміну між гелями і клітинними структурами, з одного боку, і рідиною — з другого. Завдяки цьому УЗ може використовуватись для прискорення перенесення речовини з середовища у гель (наприклад для прискорення засолення) і з гелю у середовище (для прискорення екстракції).

Використання УЗ для прискорення перенесення речовини з середовища у матеріали особливо заманливе у тому разі, якщо речовини, що переносяться, нерозчинні, оскільки УЗ сприяє їх тонкому диспергуванню.

Проте використання УЗ з такою метою наштовхується на складності, бо обробляються матеріали з поганою звуковою проникністю, наприклад тваринні тканини. Під час озвучування м’яса у розсолі більша частина енергії УЗ перетворюється у теплову у поверхневому шарі м’яса, температура якого підвищується на 90 °С і більше. Крім того, УЗ підвищує диструкцію поверхневого шару. Очевидно, що практичну значущість має прискорення дифузійного перенесення лише у тому разі, якщо обробляються тонкошарові матеріали.

Інакше виглядає використання УЗ для прискорення екстракції з тонкодисперсних матеріалів. У цьому разі прискорювальний вплив УЗ поширюється практично на весь об’єм частинок матеріалу, з якого здійснюється екстракція. Руйнівна дія УЗ, якщо вона не зачіпає структури речовин, що вилучаються, у певних межах може мати позитивне значення для прискорення екстракції.

Під час короткочасної дії УЗ руйнування клітин і перехід їх вмісту у навколишнє середовище може відбуватись до того як речовини (ферменти, гормони) можуть бути вилучені.

Єдиної теорії, що пояснювала б бактерицидну дію УЗ, до цього часу не створено. Проте існує точка зору, згідно з якою має місце механічне руйнування клітин у результаті УЗ-кавітації. Ці дані підтверджуються електронною мікроскопією. На знімках у озвучених бактерій можна чітко помітити зруйновані клітинні оболонки, чого не відбувається у бактерій, знищених нагріванням.

Існує думка про те, що бактерицидна дія ультразвуку пов’язана з виділенням розчиненого у клітинах газу, але існують твердження, за якими механізм дії на клітину пов’язаний з перебігом зовнішніх, а не внутрішніх процесів. Протиріччя думок дослідників можна пояснити використанням різних часток опромінення, інтенсивності УЗ і часу оброблення.

З літературних даних відомо, що 80 % усіх руйнувань клітин механічні, а 20 % — електроакустичні. Акіяма досягав повного летального ефекту у дослідах з тифозними мікроорганізмами, які потрапили у поле дії УЗ, при цьому клітини були повністю подрібнені.

Ефективність бактерицидної дії ультразвукових коливань залежить від форми мікроорганізмів, міцності і хімічого складу клітинної стінки, віку культури. Зміною інтенсивності і тривалості озвучення можна впливати майже на всі види мікроорганізмів. У полі ультразвукових хвиль зазнають дезінтеграції грампозитивні, аеробні і анаеробні бактерії, паличкоподібні, кокові та інші форми. Найбільш чутливими до дії УЗ є ниткоподібні форми мікроорганізмів, а найменш чутливі — кулеподібні. Паличкоподібні займають проміжне положення.

Найбільш згубною є дія УЗ з довжиною хвилі, співрозмірною з розмірами організмів. Досліди показали, що частоти 20, 26, 30 кГц за бактерицидною дією рівнозначні і основна маса бактерій гине за 2-5 с.

Висота шару води під час озвучування (у певних межах) мало впливає на бактерицидний ефект, і процент загибелі клітин для шару до 10 см практично однаковий. Бактерицидний ефект залежить від закаламученості (у межах до 50 мг/л) і забарвлення води, поширюється як на вегетативні, так і на спорові форми мікроорганізмів і значною мірою залежить від інтенсивності коливань. Збільшення активності приводить, як правило, до підвищення бактерицидного ефекту. З урахуванням дослідних даних можна зробити висновок, що для одержання ефекту знепліднення води потрібна інтенсивність УЗ 2 Вт/см2 за частоти коливань 46000 Гц.

Ультразвук діє на бактерії значно інтенсивніше у рідинах з газом. З цієї точки зору доцільним є хлорування і озонування в ультразвуковому полі.

За допомогою УЗ можна одержувати стійкі емульсії, активізувати процеси окислення, викликати коагуляцію колоїдів і глибокі молекулярні зміни речовин. Деякі дослідники пояснюють такі властивості УЗ не його безпосередньою дією, а вторинною дією пероксиду водню і оксидів азоту, які утворюються у водних розчинах з азотом і киснем.

Під час оброблення суспензій УЗ процеси коагулювання і диспергування відбуваються одночасно. Перевага одного з процесів залежить від параметрів досліду.

Багаточисельні дослідження підтверджують ефективність використання ультразвуку для окислення органічних сполук. Встановлено, що дія ультразвукових коливань спричиняє деструкцію молекул фенолу, бензолу, тіофосу, n-нітрофенолу, алкілтолуолсульфонату, поверхнево-активних речовин, амінокислот, аніліну, аскорбінової кислоти та ін. Швидкість окислення залежить від частоти ультразвуку.

Максимальний ефект має місце при частотах 150...200 кГц. Зі збільшенням часу озвучування (від 0,25 до 2 год) і потужності (4-7 Вт/см2) кількість окислених речовин збільшується.

Ультразвук спричиняє деполімеризацію багатьох полімерів: полістиролу, агар-агару, гуміарабіку, желатину, полівінілацетату, поліакрилатів, білків, нітроцелюлози. Ефект деполімеризації збільшується зі зростанням молекулярної маси.

УЗ може використовуватись для дезодорації води. Інтенсивні плісеневі запахи, запахи, що продукуються актиноміцетами та ін., знешкоджуються у результаті оброблення ультразвуком протягом 0,5-7 хв.

Отже, УЗ може використовуватись у технології очищення води, бо він інтенсифікує такі процеси, як осадження, коагуляція, фільтрування, адсорбція, окислення органічних речовин.

Є.С. Ляшенко і А.Е. Мелентьєв вивчали вплив УЗ-оброблення дріжджів на процес зброджування темних сортів пива [7]. Одержані результати свідчать, що сприятливі умови для життєдіяльності пивних дріжджів спостерігаються за частоти 22 кГц, потужності 0,6 Вт/см2 та тривалості впливу 2-4 хв. Швидкість процесу зброджування зростала на 33-40 %, виділення діоксиду досягалось на 1-2 доби швидше, ніж у необробленому, а вміст спирту у зброджуваному суслі був на 4,1 % більший.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наведемо деякі з розрахункових формул, що стосуються УЗ.

Передавання звуку — хвильовий процес, при цьому швидкість поширення коливань, м/с, залежить від частоти f, 1/с, і довжини хвилі, м:

с=f. (6.8) Крім того, швидкість певною мірою залежить також від хімічної будови речовини, прискорення частинок середовища та інших факторів:

–  –  –

рюються поперечні, або S-хвилі. Швидкість поширення поперечних хвиль менша за швидкість повздовжніх хвиль:

c пов 3.

с поп Ультразвукові хвилі поширюються тим прямолінійніше, чим менша довжина хвилі. Цю особливість використовують у дефектоскопії за рахунок фіксування дифракції ультразвукових хвиль. Характер проходження УЗ-хвилі через межу поділу двох середовищ залежить від властивостей цих середовищ і від кута поширення хвилі до поверхні їх поділу.

Кількість енергії у відбитій хвилі залежить від властивостей середовища. Основною властивістю, яка визначає характер відбивання, є хвильовий опір середовища. Останній є добутком швидкості звуку у даному середовищі с і густини. Чим меншою є різниця хвильового опору, тим більше енергії передається з одного середовища в інше. За нормального руху хвилі до межі поділу середовищ кількість енергії Е у відбитій хвилі без врахування втрат визначають за формулою

–  –  –

6.3.2. jа"S2 ацSйнS я"ища За певних умов під час УЗ опромінення виникає кавітація, тобто розрив суцільності рідини, який супроводжується утворенням найменших бульбашок, заповнених парою або газами, які є у рідині.

Зіхлопування кавітаційних бульбашок супроводжується виникненням ударних хвиль з великою амплітудою тиску. Ці механічні зусилля є причиною руйнівної дії ультразвуку.

Релей на основі ідеалізації картини розвитку кавітаційної бульбашки (рідина нестискувана, у ній відсутні гази, а в’язкістю можна знехтувати) показав, що максимальний тиск у рідині на відстані r = 1,587R від центру бульбашки буде

–  –  –

Напруженість поля може досягати 100-600 В/см. Якщо врахувати, що відстань у цей момент між стінками порожнини невелика і тиск пари малий, то може виникнути електричний пробій, що спричинить випромінення в ультрафіолетовій частині спектра. Останнє є однією з найважливіших причин хімічної дії ультразвуку.

Явище електричного пробою супроводжується світністю (люмінісценцією) рідини.

6. nK!%Kле…….=!ч%",. C!%д3*2S" 4.

мS……, м еле*2!, ч…, м “2!3м%м 6.4.1. gагальнS положення Різноманітність термічних процесів перероблення сировини, більшість з яких у зв’язку з малою теплопровідністю продукції надзвичайно тривалі, спричиняє відомі складності. Значні перспективи відкриваються тут практичною можливістю інтенсифікації термічних процесів нагріванням електроконтактним методом ЕК, у високочастотному ВЧ і надвисокочастотному НВЧ полях. Використання цих методів різко прискорює виконання процесів, підвищує продуктивність праці, якість продукції, покращує санітарно-гігієнічні умови праці.Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 31 |
Похожие работы:

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«УДК 821.161.2 – 14.091:113,,ДУШІ ДЕРЕВ БЛИЗЬКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПИ ДЕРЕВ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ І.ДРАЧА І М.ОРЕСТА Хом`як Т.В., к. філол.н., доцент, Процик І.В., студент Запорізький національний університет Стаття присвячена порівняльному аналізу образів і символів лісу в художньому світі українських поетів І.Драча та М.Ореста. Ключові слова: анімізм, архетип, буддизм, образ, пантеїзм, символ. Хомяк Т.В., Процик И.В.,,ДУШЕ ДЕРЕВЬЕВ БЛИЗКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПЫ ДЕРЕВЬЕВ В ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія” денної та заочної форм навчання Київ НУХТ 2013 Основи імунології. метод. рекомендації до викон. курсов. роб. для студ. напр. підгот. 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навч. / Уклад.: І. В. Лич – К.: НУХТ, 2013. – 26 с. Рецензент: Скроцька О.І., канд.біол.наук., доцент Укладач:...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Національний університет “Львівська політехніка” Одеська державна академія технічного регулювання та якості Херсонський національний технічний університет Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів безпека життя і «Якість та діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» 15-20 травня 2015...»

«ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КУЗЬМИШИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 633.15:631.527 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 06.01.05 – селекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік Реферати ОБЗОР ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И REVIEW OF BASIC WORLD PROCESSES ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ AND TENDENCIES IN THE FIELD OF УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, COUNTERACTION THE THREATS OF ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ NUCLEAR DISTRIBUTION, NUCLEAR БЕЗОПАСНОСТИ TERRORISM AND POWER SAFETY Вороненко В.В., Скалецкий Ю.М., Торбин В.Ф. Voronenko V.V., Skaleckiy Yu.M., Torbin V.F. В статье проанализировано Законодательство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»