WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія” денної та заочної форм навчання Київ НУХТ 2013 Основи ...»

-- [ Страница 3 ] --

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. У разі виникнення необхідності послатися на думки авторів, праці яких є рідкісними (або давніми) і не можуть бути безпосередньо опрацьовані студентом, допускається використання цитат таких авторів з інших джерел. При цьому у випадку, коли є потреба процитувати думку такого автора, яка наводиться у іншому більш сучасному виданні це слід робити так: «У своїй відомій праці Р. Петров пише, що …» При цьому у списку використаних джерел праця Петрова оформлюється наступним чином: Петров Р.М. Иммунология. – СПб., 1909. – С. 234 // Цит. за: Іванов Н.С. Современная иммунология. – М.: Мир, 2008. – С. 34.

Посилання по тексту робляться у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру за списком використаних джерел. Якщо посилання здійснюється в цілому на джерело чи групу джерел, то в дужках зазначаються лише номери посилань, наприклад, «... у накових статтях С.С. Алєксєєва, С.М. Братуся, Р.І.

Кондратьєва та М.М. Марченка, [3, 4, 5, 6] зазначається, що...».

Коли необхідно зіслатися на конкретні сторінки використаних джерел, то слід зазначати і номери посилань, і номери сторінок у джерелах, наприклад, «...А.С.

Довгерт та Р.О. Стефанчук [9, с. 86 – 88; 10, с. 21 – 27] стверджують про...».

У випадку, коли автор курсової роботи бажає в тексті запозичити думку іншого автора, він може вчинити це двома способами: за допомогою точної цитати, або передати думку іншого автора без точного цитування. В обох випадках посилання є обов`язковим.

Необхідною умовою виконання курсової роботи є вміння студента на підтвердження своєї правоти посилатися на авторитетні джерела або дискутувати зі своїми опонентами. У цьому випадку академічний етикет вимагає правильно відтворювати текст цитати. Текст цитати береться в лапки, приводиться в тій же граматичній формі, що в джерелі, зі збереженням особливостей авторського тексту.

При непрямому цитуванні (викладі думок інших авторів своїми словами) варто гранично точно викладати авторські думки й коректно оцінювати думки опонента. Цитування не повинне бути ні надлишковим, ні недостатнім: надлишкове цитування створює враження компілятивного характеру роботи, а недостатнє – знижує цінність роботи студента.

В обов’язковому порядку кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, будь то монографія або стаття, оскільки при замовчуванні фактів використання чужого матеріалу курсова робота до захисту не допускаться.

Зразки посилань літератури наведено у Додатку 6.

Список використаних джерел. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Джерела можна розміщувати трьома способами:

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків джерел;

– увесь список формується в алфавітному порядку за прізвищем першого автора або назвою;

– у порядку появи (згадування) посилань у тексті курсової роботи.

Алфавітний порядок складання списку використаних джерел має загальну нумерацію. Нумерація джерел є наскрізною, при цьому спочатку подається література кирилицею, а після неї латиницею.

Формування списку використаних джерел за появою посилань у тексті є більш простим способом і полягає у наскрізній нумерації джерел незалежно від того чи це нормативний акт, чи автор прізвище якого починається з будь-якої літери абетки.

Список використаних джерел повинен мати не менше 25 джерел. На кожне з наявних у списку джерело має бути в роботі хоча б одне посилання. Список використаних джерел розташовується після висновків з продовженням нумерації аркушів. Правила бібліографічного опису джерел подані у Додатку 6.

Оформлення додатків. Цифрові, інформативні матеріали, які не використовуються в роботі при аналізі, а тільки підтверджують якісь положення, бажано подавати в додатках, які подаються в кінці роботи, після списку використаних джерел. Обсяг додатків у загальному обсязі курсової роботи не враховується.

Додатки розташовуються після списку використаних джерел в порядку появи посилань на них у тексті роботи з продовженням нумерації аркушів. При цьому кожний додаток починається з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої центровано стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток...” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д.

Один додаток позначається як додаток А. Також додатки можна нумерувати арабськими цифрами Додаток 1, Додаток 2 тощо.

Після остаточного оформлення робота має бути вичитана і зшита.

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6.1. Загальні вимоги Курсова робота складається з текстової та презентаційної частини.

Текст курсової роботи потрібно набирати на комп’ютері таким чином, щоб залишалися поля: від лівого краю тексту – 30 мм, від правого – 10 мм, від верхнього краю до першого рядка тексту – 20 мм, від останнього рядка тексту до краю сторінки – 20 мм. Текст слід друкувати у форматі Times New Roman кегль 14 через 1,5 інтервали, 28 – 30 рядків на листку формату А4 (210297 мм).

Нумерація аркушів проставляється у нижньому правому куті аркуша арабськими цифрами без додавання до номера аркуша будь-яких інших знаків. На першому аркуші роботи номер не проставляється.

При складанні плану курсової роботи слід враховувати такі вимоги:

треба зазначати у плані номери аркушів, на яких починаються відповідні структурні частини роботи (вступ, розділи, підрозділи тощо);

такі структурні частини роботи як вступ, висновки, список використаних джерел, додатки – у плані подаються без нумерації, тобто перед ними номери не проставляються;

назви структурних частин роботи – “Вступ”, “Розділ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” друкуються великими літерами звичайним жирним шрифтом;

номери розділів проставляються арабськими цифрами, після яких крапка не ставиться;

назва розділу друкується у наступному рядку від межі лівого краю аркуша (тобто починається не після номера розділу, а під словом «розділ»);

номер підрозділу є складним і складається з номера розділу в межах роботи і порядкового номера підрозділу в межах розділу, які між собою розділяються крапкою;

номер підрозділу починається від межі лівого поля, після номера ставиться крапка. У цьому ж рядку після крапки з великої літери рядковими літерами звичайним світлим шрифтом друкується назва підрозділу;

крапка в кінці жодної структурної частини роботи не ставиться.

Текст кожної структурної частини роботи починається з нового аркуша.

Слова «Вступ», «Розділ», «Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки» і назви розділів, друкуються центровано до тексту великими літерами жирним шрифтом.

Слово «Розділ» і номер розділу друкуються центровано в одному рядку, а назва розділу – також центровано в наступному рядку. Крапка після номера розділу не ставиться.

Назви підрозділів починаються з великої літери, друкуються центровано до тексту рядковими літерами жирним шрифтом.

Крапка після назв структурних частин роботи не ставиться.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу і пункту, між якими ставлять крапку, наприклад, “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Приклад заголовків і нумерації розділу, підрозділу і пункту наведено у Додатку 5.

6.2. Доповідь Доповідь за темою роботи на 4 – 5 хв є другою за важливістю складовою самостійної роботи з дисципліни. Складається з ретельно відібраного матеріалу курсової роботи, в основному за її планом. Повинна якнайповніше відбити зміст та глибину самостійної роботи.

Організація відібраного для доповіді матеріалу залежить від типу презентації. Мова доповіді повинна бути динамічною. Текст її має поєднувати в собі такі якості: ясність, інформативність, лаконічність і виразність.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У структурному відношенні доповідь можна поділити на 4 частини, які складаються з рубрик, кожна з яких являє собою самостійний смисловий блок, хоча в цілому вони логічно взаємопов’язані і представляють єдність, яку сукупно характеризує зміст проведеного дослідження.

Перша частина доповіді віддзеркалює вступ роботи: ті смислові аспекти, відповідно до яких дається опис наукової проблеми, а також формулювання мети роботи й робочу гіпотезу, яку перевіряв дослідник. Тут також необхідно охарактеризувати склад і загальну структуру кусової роботи.

Далі, в другій (найбільшій за обсягом) частині розкриваються у послідовності кожен розділ роботи. При цьому особливу увагу слід звернути на підсумкові результати.

Потім представляються загальні висновки (які отримані в результаті роботи). Закінчується доповідь наданням відповідей на запитання та зауваження зазначені в курсовій роботі. Відповіді мають бути короткими, чіткими й добре аргументованими.

6.3. Презентаційна частина Презентація являє собою послідовно зорганізовані світлини, малюнки, таблиці, графіки, схеми і короткі пояснення до них, а також відеоаудіоматеріали, що ілюструють доповідь під час захисту курсової роботи.

Матеріали до презентації доповіді можуть бути подані в цифровій формі у вигляді презентацій. Для цього рекомендується засвоїти найпростіші навички й прийоми роботи з найпоширенішою сучасною презентаційною програмою “MSPowerPoint”.

Побудова презентації й техніка виконання можуть бути довільними.

Обов’язковими є такі аркуші:

1. Назва навчального закладу, кафедри, назва доповіді, ім’я та прізвище студента, курс, шифр і номер групи;

2. Обґрунтування вибору теми, тобто її актуальність;

3. Блок-схема дослідження;

4. Висновки до курсової роботи.

Слід пам’ятати, що презентація ні в якому разі не може дублювати доповідь, особливо текстом. Презентація лише ілюструє її, тобто за допомогою візуальних засобів сприяє урозумінню положень доповіді. Тому слід пам’ятати, що презентацію не можна перевантажувати текстом. Увесь необхідний ілюстративний матеріал у презентації подають переважно в графічному вигляді. Пояснювальним текстом є сама докладна усна доповідь.

Використання студентом кольорів, шрифтів, анімаційних засобів, аудіо- чи відеофайлів, ускладненої графіки та додаткового художнього оформлення вітаться, але не є обов’язковим. Головна умова – доповідь має бути інформаційно насиченою, строгою, добре структурованою і достатньо проілюстрованою, але при цьому лаконічною. Використовувані технічні засоби мають бути достатніми, функціональними, але не зайвими.

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Науковий керівник здійснює контроль за ходом виконання студентом курсової роботи, надає йому необхідну консультативну допомогу.

У встановлені строки студент здає завершений остаточний варіант курсової роботи на перевірку. Керівник готує свій висновок і виставляє попередню оцінку. Остаточна оцінка виставляється студентові за результатами захисту роботи.

На захист курсової роботи студент повинен мати готову перевірену науковим керівником роботу у друкованому вигляді, та в електронному вигляді (диск CD або CD-RW файла World, структура якого повністю відповідає друкованому варіанту та файла PowerPoint з презентацією доповіді).Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»