WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія” денної та заочної форм навчання Київ НУХТ 2013 Основи ...»

-- [ Страница 2 ] --

39. Основні поняття трансплантаційної імунології.

40. Екологічна імунологія.

41. Протипухлинний імунітет.

42. Особливості імунітету при вірусних, бактеріальних інфекціях та захворювань, що викликаються найпростішими.

43. Антигенна характеристика пухлинних клітин.

44. Механізм уникнення пухлинами імунної відповіді.

45. Синдром набутого імунодефіциту – СНІД.

46. Синдром хронічної втоми.

47. Імунобіотехнологія, як сучасна галузь виробництва, перспективи розвитку, значення для біології та медицини.

48. Рекомбінантні ДНК, їх застосування для наукових досліджень та одержання генно-інженерних імунологічних препаратів.

49. Поняття про цитокіни.

50., та -інтерферони. Біологічні властивості та застосування на практиці.

51. Поняття про інтерлейкіни.

52. Сучасні препарати імуноглобулінів.

53. Що таке алергія? Основні положення вчення про алергію.

54. Поняття про харчову алергію.

55. Характеристика окремих видів алергенів.

56. Причини виникнення алергічних захворювань.

57. Принципи терапії та попередження алергічних захворювань.

58. Основні типи аутоімунних захворювань.

59. Поняття про імунодефіцити.

60. Первинні імунодефіцити.

61. Вторинні імунодефіцити.

62. Причини і механізми виникнення аутоімунних процесів.

63. Дефекти Т- та В-системи імунітету.

64. Загальна характеристика імунокоректорів.

65. Імуносупресивні препарати.

66. Імуностимулюючі препарати.

67. Нейро-імуно-ендокринна регуляція процесу пологів.

68. Імунна відповідь у репродуктивному тракті.

69. Критичні періоди вагітності з точки зору імунології.

70. Еритроцитарні антигени, резус-антигени, генетична система HLA.

71. Імунологічні конфлікти при вагітності та способи їх подолання.

72. Непліддя імунного ґенезу. Імуноконтрацепція.

73. Імунологічні взаємовідносини в системі мати-плід.

74. Механізми, які забезпечують уникнення плодом імунного надзору матері.

75. Переваги і недоліки застосування гормональних контрацептивів.

76. Імунологія менструального циклу. Молекулярний механізм менструального циклу.

77. Роль статевих стероїдів у фізіології та імунології репродукції.

78. Імунні механізми, що супроводжують процес запліднення.

79. Імунологічні зв’язки в системі батько-мати-плід.

80. Резус-конфлікт. Діагностика та профілактика.

81. Імунологічні причини безпліддя у шлюбі. Методи імунотерапії.

82. Становлення імунітету в ембріональному періоді.

83. Ембріоногенез кісткового мозку і тимусу.

84. Імуногенетичні аспекти старіння. Причини і механізми порушення імунітету в старості.

85. Нетрадиційні засоби підвищення імунітету.

86. Умови реалізації імуномодулюючого впливу харчування на імунну відповідь.

87. Історія розвитку вчення про толерантність. Індукція толерантності після опромінення.

88. Історія становлення трансплантаційної імунології: А. Карель, п. Медавар. Аутотрансплантація.

89. Імунологічна природа відторгнення. Ембріон як алотрансплантат.

90. Механізми формування імунних реакцій.

91. Імунодифузійний аналіз, імуноелектрофорез.

92. Клінічні проблеми трансплантації.

93. Особливості імунологічної реактивності в різноманітних в кліматогеографічних умовах: сезонні і добові коливання, харчування, стрес, антропогенні фактори зовнішнього середовища, мікробне оточення.

94. Перспективи імунологічної діагностики.

95. Нейрофізіологічні процеси в мозку в динаміці розвитку імунних реакцій.

96. Запалення як основа імунних процесів.

97. Значення імунологічного моніторингу і екологічних дослідженнях.

98. Імунопатологія дитячого віку.

99. Медіатори і гормони імунної системи.

100. Імунологічні препарати: профілактичні, лікувальні, діагностичні.

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Тема курсової роботи обирається студентом з наведеного переліку тем (див. вище) за двома кінцевими цифрами у номері залікової книжки. Цифрам від 01 до 09 відповідають теми під номерами від 1 до 9. Цифрам 00 відповідає тема номер 100.

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Курсова робота складається з текстової та презентаційної частини.

Текстова частина складається зі змісту, вступу, основної частини, висновків, додатків, списку літератури. Презентаційна частина виконується у вигляді демонстраційної графіки та електронної презентації.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен бути не меншим 20 і більшим 30 аркушів. До основного тексту входять:

титульний аркуш (1 арк.);

реферат (1 арк.);

зміст роботи (1 арк.);

вступ (1,5 – 2 арк.);

розділи (20 – 23 арк.);

висновки (1 арк.).

Обсяг наступних складових частин роботи – списку використаних джерел та додатків (якщо вони є) залежить від кількості джерел та змісту роботи.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структурно курсова робота повинна складатися із титульного аркуша, змісту роботи, вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків (у разі потреби).

Курсова робота розпочинається титульним аркушем, у якому зазначаються: офіційна назва навчального закладу та кафедри, на якій виконана робота; дисципліна з якої виконується курсова робота; тема курсової роботи; прізвище, ім’я та по батькові автора; прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання керівника курсової роботи; вказівки про результати захисту; місто та рік написання роботи (див. Додаток 1). Нумерація сторінок починається з титульної сторінки, але номер на ній не проставляється.

Реферат. Реферат являє собою скорочене викладення суті курсової роботи. У рефераті наводять:

- тему курсової роботи;

- кількість сторінок пояснювальної записки, а також кількість рисунків, таблиць і бібліографічних найменувань;

- завдання й мету роботи;

- стислий опис ходу проведення роботи та одержаних результатів;

- ключові слова (для інформаційно-пошукових систем);

Орієнтовний обсяг реферату приблизно 0,5 аркушу формату А-4. Приклад оформлення реферату наведений у Додатку 2.

Зміст (див. Додаток 3) курсової роботи повинен бути логічним, послідовним та зрозумілим. Необхідно намагатися зробити так, щоб усі питання плану роботи являли собою єдину структуровано-логічну систему, в якій кожний наступний пункт розвиває і доповнює попередні. При цьому, у роботі не може бути менше двох розділів. Проти кожної назви відповідної частини роботи вказується номер сторінки, на якій вона починається, що полегшує пошук необхідного розділу (вступ, висновки та додатки не мають номера).

Якщо у роботі використано понад п’ять умовних позначень (абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими), то це зазначається на окремому аркуші, який розташовується перед текстом роботи як «Перелік умовних позначень».

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за алфавітом наводять позначення (скорочення), а справа – їх детальне розшифрування.

Приклад написання переліку позначень наведено у Додатку 4.

У вступі розкривається актуальність обраної теми, визначається мета дослідження і коло питань, аналіз яких спрямований на досягнення цієї мети.

Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи.

В основній частині викладається зміст дослідження: основні теоретичні положення, що визначають сутність обраної теми, пропонуються можливі шляхи вирішення існуючих проблем.

Найбільш оптимальний варіант структурування тексту – 3 – 4 розділи. У разі наявності складних розділів вони не повинні складатись з одного підрозділу. Як правило, розділ включає 2 – 4 підрозділи. Кожний розділ курсової роботи повинен закінчуватися короткими висновками. Приклад оформлення розділу наведено в Додатку 5.

При виконанні курсової роботи слід уникати таких типових помилок:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


· зміст роботи не відповідає плану курсової роботи або не розкриває тему повністю чи її частини;

· безсистемне викладення матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

· логічні помилки, невміння виокремити головне;

· автор не виявив самостійності, робота є компіляцією, плагіатом або виконана шляхом копіювання з електронних баз рефератів;

· кількість використаних джерел є недостатньою для всебічного вивчення теми;

· у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал, чи з порушенням нумерації тощо;

· бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту;

· обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, робота виконана неохайно, з помилками.

Схеми, графіки, діаграми, які наводяться в роботі, слід нумерувати послідовно арабськими цифрами. Малюнки розміщуються відразу ж після посилань на них в тексті і супроводжуються надписом, який розміщується в одному рядку з номером малюнка. Наприклад:

–  –  –

фрагменти РНК та фрагменти пептидоглікану клітинної оболонки Рис. 1. Класифікація імуномодуляторів мікробного походження При використанні у роботі великого обсягу цифрового матеріалу його слід подавати у вигляді таблиць. При перенесенні таблиці на іншу сторінку в правому кутку наступної сторінки слід написати “Продовження таблиці ____”.

Слово “Таблиця” та її номер пишуться над правим верхнім кутком таблиці, а під ними – назва, яку повинна мати таблиця. Наприклад:

–  –  –

Примітки. У роботі допускається використання приміток. Примітки до тексту, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. … 2....

Якщо є одна примітка, то її не нумерують, і після слова «Примітка» ставлять крапку.

У висновках до роботи викладаються найбільш важливі результати та висновки автора, одержані в роботі. Висновки автора повинні носити обґрунтований характер, бути результатом самостійного дослідження.

Посилання. Курсова робота завершується списком використаних джерел, на які є посилання в тексті роботи та які використані при її підготовці.

Список літератури друкується на окремому аркуші, складається або в алфавітному порядку (спочатку кирилиця, потім латинь), або у порядку згадувань у тексті. Всі посилання повинні бути пронумеровані, а в тексті треба посилатися на відповідний номер джерела літератури (у квадратних дужках).

Особливу увагу при виконанні курсової роботи слід приділити використанню наукових праць інших авторів. Таке використання можливе лише за умови дотримання авторських прав, за допомогою належним чином оформлених посилань.

Послання на використані джерела зазначаються в тексті роботи проставлянням порядкового номера посилання за списком використаних джерел.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік Реферати ОБЗОР ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И REVIEW OF BASIC WORLD PROCESSES ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ AND TENDENCIES IN THE FIELD OF УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, COUNTERACTION THE THREATS OF ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ NUCLEAR DISTRIBUTION, NUCLEAR БЕЗОПАСНОСТИ TERRORISM AND POWER SAFETY Вороненко В.В., Скалецкий Ю.М., Торбин В.Ф. Voronenko V.V., Skaleckiy Yu.M., Torbin V.F. В статье проанализировано Законодательство...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи ОДЕСА ОНУ УДК 54:378.14(075.8) ББК 24р30я73 М299 Рекомендовано до друку Вченою радою хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 6 від 18 березня 2015 року.Рецензенти: Т. О. Кіосе, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної екології ОНУ імені І. І. Мечникова; О. Г....»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Національний університет “Львівська політехніка” Одеська державна академія технічного регулювання та якості Херсонський національний технічний університет Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів безпека життя і «Якість та діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» 15-20 травня 2015...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»