WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія” денної та заочної форм навчання Київ НУХТ 2013 Основи ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

для студентів напряму підготовки 6.051401

“Біотехнологія” денної та заочної форм навчання

Київ НУХТ 2013

Основи імунології. метод. рекомендації до викон. курсов. роб. для студ.

напр. підгот. 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навч. / Уклад.: І. В.

Лич – К.: НУХТ, 2013. – 26 с.

Рецензент: Скроцька О.І., канд.біол.наук., доцент Укладач: І.В. Лич, канд.біол.наук., доцент Відповідальний за випуск: Т.П. Пирог, д-р біол. наук, проф.

Видання подається в авторській редакції ЗМІСТ Стор.

1. Мета і завдання виконання курсової роботи……………….….. 4

2. Тематики курсових робіт……………………………….………. 6

3. Порядок видачі завдання на курсову роботу…………….……. 9

4. Зміст курсової роботи…………………………………….……... 9

5. Рекомендації до виконання розділів курсової роботи……….... 9

6. Вимоги до оформлення курсової роботи……………….……… 14

6.1. Загальні вимоги……………………………………………... 14

6.2. Доповідь……………………………………………………... 15

6.3. Презентаційна частина……………………………………... 16

7. Порядок захисту курсової роботи…………………………….... 17 Рекомендована література…………………………………….… 19 Додаток 1. Приклад оформлення титульної сторінки………… 20 Додаток 2. Приклад оформлення реферату…………………… 21 Додаток 3. Приклад оформлення змісту…………………….… 22 Додаток 4. Приклад оформлення переліку умовних позначень 23 Додаток 5. Приклад оформлення розділу роботи………….….. 24 Додаток 6. Приклад оформлення посилань на літературу……. 25

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Серед складових елементів навчального процесу особливе місце займає виконання курсової роботи. Курсова робота – це різновид студентської індивідуальної творчої роботи, яка виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення дисципліни «Основи імунології», та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є одним із важливих етапів у системі підготовки фахівців з біотехнології, оскільки без знання функціонування імунної системи практично неможливе отримання лікарських препаратів, в тому числі імунобіологічних, який є необхідним, перспективним та сучасним напрямком біотехнології ХХІ століття.

В процесі написання курсової роботи студенти закріплюють знання про функціонування імунної системи, показують можливості практичного використання цих знань, в першу чергу, у подальшому виробництві та розробленні імунобіологічних препаратів. Також курсова робота формує зацікавленістьдо наукових досліджень, допомагає у засвоєнні сучасних імунологічних методик, сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи.

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань, які виконуються студентами в терміни передбачені навчальним планом.

У курсовій роботі розглядається певна наукова або науково-практична методична проблема: узагальнюються та критично осмислюються теоретичні передумови її вирішення, обґрунтовуються та розробляються положення, а також рекомендації з використання отриманих результатів у практиці навчання.

При підготовці курсової роботи необхідно:

· вивчити глибоке розуміння висунутих наукових концепцій і принципів;

· отримати широкі знання фактичного матеріалу;

· застосувати їх до розв’язання конкретних задач;

· продемонструвати розвинуте аналітичне мислення, наукові здібності;

· показати ґрунтовні знання з дисципліни «Основи імунології», високий рівень фахових знань;

· продемонструвати вміння користуватися додатковою літературою;

· виявити зацікавленість до поглибленого дослідження;

· розвинути навички самостйної роботи.

Методологію наукового аналізу студенти актуалізують із теоретичного курсу як необхідну базову умову для виконання успішної накової роботи. Необхідні вміння і навички для реалізації технології виконання курсової роботи – від написання рефератів, курсових робіт з інших предметів.

Як наукове дослідження, курсова робота є формою реалізації інтелектуальної діяльності студента, результати найцікавіших досліджень можуть бути бути опубліковані в збірках студентських наукових робіт та у наукових записках.

Курсова робота дає змогу виявити творчий та науковий потенціал студента, а також може бути сходинкою для подальшої наукової роботи. У процесі її підготовки розвиваються навички самостійного вивчення й узагальнення наукової літератури з будь-якого вузького питання; виявляються нові й невирішені наукові проблеми.

Слід зазначити, що в процесі дослідження й пошуку відповіді на неясне або невирішене питання розвиваються не тільки професійні якості майбутнього фахівця, але й формується здатність приймати самостійні рішення після аналізу проблемної пізнавальної ситуації курсового дослідження студента.

Даний аспект дуже важливий для підготовки майбутнього фахівця біотехнолога. Студент-виконавець курсової роботи з дисципліни «Основи імунології», вивчаючи наукову літературу, намагається осмислити й критично оцінити її, шукає свої шляхи розв’язання поставленої проблеми. Досвід самостійного наукового дослідження, вибір найбільш ефективних методів і прийомів, аналіз одержаних результатів та їх оцінка, безперечно, розвиває здатність у відстоюванні своєї думки та вміння викласти її в письмовій формі.

Метою написання курсової роботи є формулювання вмінь і навичок студентів щодо самостійного аналізу малодослідженої проблеми або нової постановки відомої проблеми, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань студентів з дисципліни «Основи імунології», розвиток навиків ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, надбання навичок аналізу наукової літератури за певною тематикою, формулювання конкретних висновків та практичних рекомендацій за темою курсової роботи.

У процесі підготовки і захисту курсової роботи студент набуває таких навичок та вмінь:

· виокремлювати проблему, що не одержала достатнього висвітлення в науковій літературі;

· визначати мету, основні завдання, об’єкт, предмет дослідження;

· здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

· встановлювати нові зв’язки між відомими явищами, робити нову постановку відомої проблеми;

· вміти проводити емпіричні дослідження;

· інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані результати;

· формулювати судження і висновки, логічно й обґрунтовано їх викладати, рекомендувати щодо використання в практиці розробленої технології;

· давати рекомендації про використання запропонованих результатів і висновків у науці і на практиці;

· вміти правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

· вміти публічно захистити підготовлений матеріал за темою курсової роботи.

Найбільш важливими загальними вимогами щодо виконання курсових робіт є такі:

– тема курсової розкривається на основі широкого вивчення загальної навчальної та спеціальної наукової літератури з даної проблематики;

– курсова робота має чітко визначене оформлення, якого обов’язково слід дотримуватись;

– текст викладається згідно з планом і виконується самостійно; забороняються дослівні запозичення з літературних джерел, окрім використання влучних коротких цитат з обов’язковими посиланнями на джерело;

– наукова література може бути довільної давності, але рекомендується використовувати більш сучасну, а з давніх джерел використовувати бажано в основному класичні наукові твори або справді необхідні для обґрунтування чи підтвердження якогось висновку.

Дослівне копіювання літературних текстів недопустиме, так як суперечить самій ролі курсової роботи і не створює можливостей для отримання знань, вироблення уміння самостійно мислити та передавати думки, розвитку здібностей і хисту, привчає до літературного паразитизму, що рано чи пізно ввійде в життєву норму і може важко відбитися на долі автора як студента, так і спеціаліста.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Адже сучасне життя якраз потребує знань та умінь самостійного прийняття рішень.

<

2. ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Історичні аспекти виникнення вакцинології як науки.

2. Переваги та недоліки вакцинації.

3. Імуногенетичні основи вакцинації проти різних інфекцій.

4. Типи сучасних вакцинних препаратів.

5. Актуальні питання вакцинопрофілактики в Україні.

6. Вакцина проти туберкульозу: характеристика та способи одержання.

7. Вакцина проти сказу: характеристика та способи одержання.

8. Вакцина проти дифтерії: характеристика та способи одержання.

9. Вакцина проти грипу: характеристика та способи одержання.

10. Вакцина проти сибірської виразки: характеристика та способи одержання.

11. Вакцина проти поліомієліту: характеристика та способи одержання.

12. Вакцина проти гепатиту: характеристика та способи одержання.

13. Вакцина проти правця: характеристика та способи одержання.

14. АКДП – вакцина: характеристика та способи одержання.

15. Історичні етапи розвитку імунології. Основоположники наукової імунології – Л. Пастер, Е. Беринг, Р. Кох.

16. Еволюція імунітету.

17. Розробка вчення про антигени Ландштейнером і відкриття груп крові людини.

18. Виникнення неінфекційної імунології – І.І. Мечніков, П. Ерліх, Ж. Броде, Н. Чистович, К. Ландштейнер та інші.

19. Теорія утворення і функції антитіл Ерліха і фагоцитарна теорія Мечнікова.

20. Створення селекційно-клональної теорії імунітету Бернета та її значення для розвитку імунології.

21. Клітини імунної системи. Що таке дендритні клітини?

22. Основні етапи і направлення сучасної імунології.

23. Органи і тканини імунної системи.

24. Значення для розвитку біології відкриття лімфоцитів, їх популяції, клітинні кооперації. Онтогенез Т-лімфоцитів. Онтогенез В-лімфоцитів.

25. Історичний аспект інструктивних та селективних теорій імунітету. Теорія бокових ланцюгів П. Ерліха.

26. Структура молекул імуноглобулінів. Походження різноманітності антитіл.

27. Мієлоїдні білки. Синтез антитіл in vitro і гібридоми. Одержання та застосування моноклональних антитіл для наукових досліджень і на практиці.

28. Поняття про неспецифічні та специфічні (імунологічні) фактори захисту організму.

29. Феномени аглютинації, преципітації, лізису, цитотоксичних реакцій, реакції зв’язування комплементу тощо.

30. Головний комплекс гістосумісності. Система Н-2 і система HLA.

31. Поняття про імунну відповідь. Первинна та вторинна імунна відповідь.

Гуморальна та клітинна імунну відповідь.

32. Імунологічна пам’ять і вторинна імунна відповідь. Клітини пам’яті.

33. Антигени груп крові людини системи АВ0. Зв’язок груп крові АВ0 з хворобами.

34. Види антигенної специфічності. Гаптеноспецифічність. Синтетичні антигени (поліамінокислоти). Кон’юговані антигени, носії.

35. Негативні аспекти переливання крові.

36. Що таке «блакитна» кров?

37. Поняття про фагоцитоз. Основні механізми фагоцитозу.

38. Функціонування системи комплементу.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік Реферати ОБЗОР ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И REVIEW OF BASIC WORLD PROCESSES ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ AND TENDENCIES IN THE FIELD OF УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, COUNTERACTION THE THREATS OF ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ NUCLEAR DISTRIBUTION, NUCLEAR БЕЗОПАСНОСТИ TERRORISM AND POWER SAFETY Вороненко В.В., Скалецкий Ю.М., Торбин В.Ф. Voronenko V.V., Skaleckiy Yu.M., Torbin V.F. В статье проанализировано Законодательство...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»