WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 18 |

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ...»

-- [ Страница 7 ] --

Розтяжність – це властивість клейковини розтягуватися в довжину; залежно від розтяжності клейковина буває короткою – до 10 см включно; середньою – від 10 до 20 см включно; довгою – більше 20 см. Еластичність – це властивість клейковини відновлювати початкову форму після зняття розтягувальної дії.

Клейковина доброї еластичності швидко відновлює початкову форму. Залежно

–  –  –

Частина 2. Формування європейськоорієнтованого світогляду у питаннях якості і безпеки середовища життєдіяльності людини.

Екологічний менеджмент та екологічне управління як складові забезпечення європейських стандартів діяльності УДК 621.187.1

НЕОБХІДНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БАСЕЙНОВОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ВОДНИХ

РЕСУРСІВ Безсонний Віталій Леонідович Науковий керівник: к.т.н., доцент Третьяков О.В.

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова Удосконалення управління водокористуванням на рівні басейнів рік набуло на сьогодні особливої актуальності у зв‘язку з умовами перехідного періоду та перманентної екологічної кризи. Здійснюється перехід від повністю невиправданої технократичної концепції водокористування до тієї загальнодержавної політики водокористування, за якої воно повинно стати частиною соціально-економічної політики держави, спрямованої на конкретний результат. Тому країни Європейського Союзу розробили Водну рамкову директиву, метою якої є досягнення природного відтворення річок та запропонували країнам-сусідкам (Україні, Білорусі, Молдові, Грузії, Вірменії та Азербайджану) поділитися досвідом у проекті Управління водними ресурсами в західному секторі Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, що передбачає реалізацію інтегрованого підходу, тобто управління не частинами річки, яка розділена кордонами районів, областей, країн, а всім її басейном. Об‘єктом управління при цьому виступає басейн річки з приналежною до нього гідрографічною мережею та оточуючою його екосистемою.

Запровадження інтегрованого управління водними ресурсами в межах водозабірної площі басейнів річок сприятиме гармонізації водного законодавства нашої країни із законодавством Європейського Союзу, виконанню положень міжнародних конвенцій та угод, до яких приєдналася Україна. Також це дозволить розвивати ефективне транскордонне співробітництво в галузі управління водними ресурсами [1].

В Україні в пріоритетних напрямках реформування управління та охорони водних ресурсів на період 2006-2015 років передбачено необхідність у переході до басейнового принципу у три етапи [2]: І – розробка і апробація пілотного проекту з організаційно-економічного і практичного опрацювання моделі управління, використання і охорони вод на основі басейнового принципу; ІІ – підготовка повного пакету законодавчих, нормативно-правових, інструктивних та методичних документів з управління, використання і охорони вод на основі результатів організаційно-економічного експерименту, набутого в процесі запровадження пілотних проектів; ІІІ – завершення створення системи державного управління водними ресурсами в річкових басейнах України.

На перший погляд, басейновий принцип управління водними ресурсами в Україні вже діє, але, насправді, він ще на півдорозі: так звана реформа системи управління водними ресурсами захищає відомчі інтереси, має пристосуванський характер, здійснюється без докорінних інституціональних змін тощо.

Для реального здійснення реформи системи управління якістю водних ресурсів в Україні за басейновим принципом доцільно в першу чергу:

розробити методичне забезпечення управління за басейновим принципом, створити належні умови для здійснення та інформаційного забезпечення якісного моніторингу за станом та використанням водних ресурсів і земельних угідь в межах річкових басейнів, що повинно забезпечувати досягнення нормативного стану водних ресурсів, або «такого стану водних ресурсів, який в умовах антропогенних дій забезпечує їх природне відтворення як у кількісному, так і в якісному відношенні» [3, с. 48].

Список використаних джерел:

1. Стадник М.Є. Реформування системи управління водними ресурсами в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/

2. Пріоритетні напрями реформування управління та охорони водних ресурсів на період 2006-2015 років [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://www.scwm.gov.ua/

3. Хвесик М.А. Управління водними ресурсами України / М.А. Хвесик, О.В. Яроцька. – К.: НАН України, РВПС України, 2004. – 53 с.

УДК 504:005.334(100)

МІЖНАРОДНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ

Бровата К.Я.,студентка групи Е-31 Науковий керівник: Манішевська Н.М., викладач екологічних дисциплін Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

Екологічний менеджмент вивчає постійно мінливі, природні умови середовища проживання людини та рівні використання суспільством навколишнього природного середовища. Як і інші економічні науки, екологічний менеджмент вивчає виробничі відносини між людьми, використання людьми сил і ресурсів природи. Процес праці є взаємодія між суспільством і природою.

Понад 100 країн світу мають державні органи управління охороною навколишнього середовища. В одних країнах ними є міністерства охорони середовища, в інших - агентства з охорони, у третіх - департаменти охорони навколишнього середовища [1].

Перша міжнародна нарада, присвячена охороні природи, відбулася 3 ініціативи Чехословаччини в травні 1971 р. Це був симпозіум Європейської економічної комісії ООН. По різних екологічних проблемах держави вступають у багатобічні відносини, часто під егідою міжнародних організацій, союзів, програм, що входять у систему ООН, а також інших неурядових організацій [2].

До міжнародних організацій, спілок і програм відносяться:

Міжнародна рада наукових спілок (МРНС), що поєднує академії і наукові спілки майже всіх країн. Науковий комітет з проблем навколишнього середовища (СКОПІ), що вивчає біохімічні цикли, токсикологію навколишнього середовища, займається питаннями моніторингу природного середовища.

Програма ЮНЕСКО «Людина і біосфера» вивчає екологічні наслідки посилення впливу діяльності людини на тропічні і субтропічні екосистеми, лісовий ландшафт і на пасовища.

Програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) вивчає проблеми охорони ґрунтів і вод, захист Світового океану від забруднень.

Всесвітня організація охорони здоров‘я (ВОЗ) проводить санітарногігієнічну оцінку якості навколишнього середовища.

Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (ГСМНС) здійснює контроль за станом навколишнього середовища через системи спеціальних станцій і мереж спостереження [2].

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) вивчає питання збереження і розумного використання природних ресурсів. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) стежить за станом земної атмосфери.

Всесвітня організація з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) займається питаннями навчання і підготовки фахівців в сфері охорони природи. Міжнародне співробітництво спрямоване на швидке вирішення природоохоронних проблем, що постають одночасно перед багатьма країнами [2].

Екологічна обстановка останніх десятиліть турбує не тільки господарників - споживачів природних ресурсів, а й наукову громадськість, великих учених світу, що намагаються глибше вникнути в проблему, прогнозувати майбутнє природного середовища і дати науково обґрунтовані пропозиції і рекомендації з організації світового господарства.

Список використаних джерел:

1. Екологiчний менеджмент: Навч. посiб. / За ред. Е45 В.Ф. Семенова, О. Л.

Михайлюк. – К.: Знання, 2006. – 366 с. – (Вища освiта XXI столiття).

2. Екологічний менеджмент і аудит : навчальний посібник / Сергій Літвак, Сергій Рижков, Вадим Скороходов та ін. ; М-во освіти і науки України, Південнослов‘янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - К. : Професіонал, 2005. – 104 с.

–  –  –

Эксплуатация автомобильного транспорта оказывает существенное влияние на окружающую среду. Одним из основных источников загрязнения являются отработавшие газы. Для контроля и снижения этого негативного влияния разрабатывают специальные нормативно-технические требования.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рассмотрим серию экологических стандартов Евро, регулирующих содержание вредных веществ в выхлопных газах и указанных в директивах Европейского совета: 91/441/EEC, 93/59/ЕЕС, 94/12/ЕС, 96/69/ЕС, 2002/51/ЕС, 2006/120/EC; 98/69/ЕС, 2002/51/ЕС, 2002/80/ЕС, 2006/120/EC, 715/2007/EC.

В Украине требования этих директив внедрены путем применения стандартов ДСТУ 3868-99 (евро 2), ДСТУ 4063-2001 (евро 3), ДСТУ 4839-2007, ДСТУ 4840-2007 (евро 4), а также Постановлением Кабинета министров Украины «Об утверждении Технического регламента о требованиях к автомобильным бензинам, дизельным, судновым и котельным топливам» № 927 от 01.08.2013 (евро 3, 4, 5) [1].

Для оценки общей тенденции изменения указанных требований введем комплексный показатель качества, Q д,Q б, рассчитываемый по методу гармонического среднего, т.к. указанные в стандартах параметры являются однородными показателями, но с большим разбросом [2]:

n Q, (1) n1 i 1 Qi где n – количество единичных показателей, Qi – значение единичного показателя качества по [3].

–  –  –

Рисунок 1 – Изменение комплексных показателей во времени Полученные зависимости свидетельствуют об ужесточении экологических требований к содержанию вредных веществ в выхлопных газах.

Удовлетворение этих требований представляется возможным в улучшении качества топлива и совершенствовании конструкции и настройки двигателя.

Список використаних джерел:

1. Сухина А. Екологічні норми «Євро» / А. Сухина // Пропозиція. – 2012.

– № 11. – С. 102-104.

2. Варжапетян А. Г. Квалиметрия: учебное пособие / Варжапетян А. Г. – СПб.: СПбГУАП, 2005. – 176 с.

3. Попова Е.А., Скиба Д.Н. Влияние выбросов вредных веществ на атмосферу [Электронный ресурс] / Е.А. Попова, Д.Н. Скиба // VI Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» (15 февраля – 31 марта). – 2014. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/603/3325.

УДК 621.307.13

ЧОТИРЬОХЗОНДОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО

ОПОРУ НАНОПЛІВОК МОНІТОРІВ ПРИЛАДІВ ЕКОЛОГІЧНОГО

МОНІТОРИНГУ К. В. Бондар, студент Науковий керівник – І.В. Морозова, старший викладач Національний Технічний Університет України «КПІ»

Умови існування людини складаються з тих, що існують незалежно від неї, і створених власне людиною. Довкілля, або навколишнє середовище, або середовище існування людини — це сукупність різноманітних умов проживання людини. Безпека життєдіяльності людини значною мірою визначається також станом навколишнього природного середовища, який певною мірою може бути керованим. Загальновідома така аксіома: абсолютної безпеки неможливо досягти в жодній сфері людської діяльності. Будь-яка діяльність є потенційно небезпечною.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік Реферати ОБЗОР ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И REVIEW OF BASIC WORLD PROCESSES ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ AND TENDENCIES IN THE FIELD OF УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, COUNTERACTION THE THREATS OF ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ NUCLEAR DISTRIBUTION, NUCLEAR БЕЗОПАСНОСТИ TERRORISM AND POWER SAFETY Вороненко В.В., Скалецкий Ю.М., Торбин В.Ф. Voronenko V.V., Skaleckiy Yu.M., Torbin V.F. В статье проанализировано Законодательство...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ННІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ» для студентів зі спеціальностей 7.130501, 8.130501–«Ветеринарна медицина» Київ –2009 УДК 636.082.612.6.089 Викладено індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Інститут психології та педагогіки Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах студентського наукового товариства Випуск 6 Рівне 2013 Актуальні питання психологічної науки ББК 88 А 43 УДК 159.9 Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»