WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«_Педагогічні науки_ 4. Міжнародна анатомічна номенклатура. Nomina anatomica /[уклад. К.А.Дюбенко].- К.: ВТФ Перун, 1997.- 304 с. 5. Мороз І.І. Словник-довідник з біології / Мороз І.І., ...»

-- [ Страница 1 ] --

_____________Педагогічні науки_____________

4. Міжнародна анатомічна номенклатура. Nomina anatomica /[уклад. К.А.Дюбенко].- К.: ВТФ

"Перун", 1997.- 304 с.

5. Мороз І.І. Словник-довідник з біології / Мороз І.І., Мороз Л.І. – К.: Ґенеза, 2001.- 416с.

6. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 7-го класу / Неведомська

Є.О. – К.: Фенікс, 2000.- 136 с.

7. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 8-го класу / Неведомська Є.О. – К.: Фенікс, 2000.- 136 с.

8. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 9-го класу / Неведомська Є.О. – К.: Фенікс, 2000.- 136 с.

9. Неведомська Є.О. Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології:

дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Неведомська Євгенія Олексіївна. – К., 2005. – 279 с.

10. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины: Кн. Для учителя / Реймерс Н.Ф. – М.: Просвещение, 1988.- 319 с.:ил.

11. Словник іншомовних слів / [за ред.. члена-кореспондента АН УРСР О.С.Мельничука]. – К.:

Головна редакція Української Радянської енциклопедії, 1977. – 775 с.

12. Словарь иностранных слов.- 12-е изд. Стереотип.- М.: Рус.яз., 1985.- 608 с.

Резюме В статье раскрываются проблемы отбора биологических научных терминов, их включение в школьные учебники с учетом возрастных возможностей учащихся. К основным проблемам относят:

количество терминов на параграф, их трактовка в доступной для учащегося форме, максимальная согласованность их с современной международной и отечественной (украинской) номенклатурой.

Ключевые слова: биологические научные термины, отбор биологических научных терминов, школьные учебники.

Summary The biology terminology, problems of selection scientific terms and their use in school text-books with taking to account the age of pupils have been researched in the article.

Key words: biology terminology, selection scientific terms, school text-books.

УДК 372.857 О.М. Мегем

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧО-РОЗВИВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х – СЕРЕДИНІ 90-Х РР. ХХ СТ.

У статті з позиції історико-педагогічної науки проаналізовано внесок вітчизняних методистів у другій половині 80-х – середині 90-х рр. ХХ ст. у розробку проблеми використання творчо-розвивальних технологій на уроках біології. Переосмислення підходів до розв’язання цієї проблеми в минулому розширить можливості для педагогічної творчості вчителів сьогодення.

Ключові слова: активізація розумової діяльності, самостійна робота, дослідницький принцип, самоконтроль, нетрадиційні форми, диференціація.

Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства ставить перед педагогічною наукою нові завдання з модернізації навчально-виховного процесу в школі. Сучасна школа повинна формувати гармонійно розвинену творчу особистість на основі національної самобутності, громадянина незалежної держави, гуманіста, носія духовної культури. Досягнення цього ідеалу можливе лише за умови вивчення, усвідомлення й узагальнення досвіду національної системи освіти.

В умовах становлення національної школи особливий інтерес для розвитку теорії і практики навчання біології в Україні викликає проміжок часу з другої половини 80-х до середини 90-х років ХХ ст. Обрані хронологічні межі є важливими, оскільки в цей час проводилися активні пошуки шляхів удосконалення змісту шкільного курсу біології, його структурування, підвищення наукового рівня та методичної ефективності, систематизації знань, встановлення постійних і міцних взаємозв’язків між теоретичними знаннями та практичними уміннями. Приділялася увага використанню творчорозвивальних технологій на уроках біології.

Аналіз досліджень і публікацій. Еволюція навчання шкільної біології відбувалася під впливом педагогічної науки. Тому дослідження її становлення та розвитку потрібно здійснювати з урахуванням історіографічних робіт українських учених і педагогів (А. Алексюк, Я. Бурлака, С. Гончаренко, 188 _________________Випуск 16________________

_____________Педагогічні науки_____________

М. Гриценко, Н. Гупан, О. Любар, Ю. Мальований), у працях яких проаналізовано питання теорії та історії розвитку національної системи освіти і педагогічної думки в Україні.

Незважаючи на те, що друга половина 80-х – середина 90-х років ХХ ст. особливо насичена змінами та прогресивними ідеями у шкільній біологічній освіті в Україні, донині у педагогічних дослідженнях комплексно не проаналізовано специфіку методики навчання біології в школі у зазначених хронологічних межах, не виокремлено ті позитивні результати історичного досвіду, які доцільно застосовувати в наш час.

Метою нашої статті є репрезентація сторінок історії щодо використання творчо-розвивальних технологій на уроках біології в загальноосвітніх школах України.

Завдання статті: проаналізувати генезис методичної думки в другій половині 80-х – середині 90-х рр. ХХ ст., виділити генетичне ядро вивірених часом методичних ідей, яке гарантує стабільність розвитку освіти, її саморегуляцію, відіграє вирішальну роль у відборі пріоритетних напрямів розвитку методики навчання шкільній біології в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. З другої половини 80-х років ХХ ст. почалося відродження національної педагогіки, національної школи. Послаблення ідеологічної диктатури в суспільстві, процеси демократизації і гласності стимулювали розвиток біологічної науки, внесення змін у зміст шкільної біологічної освіти. Соціально-політичні перетворення в суспільстві вимагали виховання особистості нового типу, яка мислить критично, здатна самостійно приймати рішення, робити висновки, швидко і адекватно реагувати на життєві ситуації. Важливою характеристикою такої особистості стали високий ступінь розвитку, швидкість протікання і самостійність операцій та процесів мислення.

У 1986-1996 рр. пріоритетне місце в дослідженнях педагогів відводилося формуванню критичного мислення учнів, виробленню уміння застосовувати набуті знання на практиці.

У ці роки науковцями та методистами інтенсивно вивчалася проблема розвитку інтелектуальних умінь в учнів. Цікавою у методичному плані є стаття С. Лазаревського "Формування інтелектуальних умінь учнів на уроках біології" (1990 р.) [4]. Автор переконливо доводив ефективність стратегії цілеспрямованого, поетапного розвитку інтелектуальних умінь. Він виділив таку загальну стратегію дій учителя й учнів під час їх формування: кумуляція – констатація – мотивація – усвідомлення сутності вміння – використання в стандартних і творчих умовах – перенесення.

Педагог указував, що кумуляція – це набуття досвіду виконання інтелектуальних умінь.

Етап констатації – це визначення досягнутого рівня сформованості того чи іншого інтелектуального вміння учня. Автор пропонував констатацію реального рівня сформованості інтелектуальних умінь здійснювати шляхом застосування контрольних та самостійних робіт, головною діагностичною частиною яких є запитання, задачі, вправи або завдання репродуктивного та продуктивного типу.

Головне завдання вчителя на етапі мотивації педагог убачав у створенні сприятливих умов для виникнення позитивних емоцій як природного наслідку пізнавальної діяльності.

Етап усвідомлення сутності вміння – це осмислення процесу навчання. Функціональна ланка цього етапу передбачає розробку структурних елементів інтелектуальних умінь, правил-орієнтирів до них.

Автор радив правило-орієнтир "виділення головного" формулювати таким способом: "уважно прочитати текст; про що в ньому йдеться?; поділити текст на закінчені логічні частини; які речення, слова найважливіші в кожній частині? (Назвемо їх ключовими); ті, без яких можна обійтися, назвемо другорядними; за допомогою ключових слів (або речень) сформулюйте головну думку; складіть план до кожної частини; головні думки запишіть" [4, с. 28].

Заслуговує на увагу порада методиста правило-орієнтир "уміння порівнювати" сформулювати таким чином: "визнач мету порівняння; перевір, чи знаєш ти матеріал про біологію тварин, будову, функції органів людини, еволюційний процес органічного світу, рівні організації живої матерії; виділи основні ознаки, за якими порівнюватимеш; знайди відмінне і схоже; зроби висновок із порівняння" [4, с. 29].

Правило-орієнтир "уміння узагальнювати навчальний матеріал" він рекомендував здійснювати за таким алгоритмом: "виділіть головне поняття; як ви розумієте його зміст?; виберіть головні, типові факти з матеріалу теми (розділу, курсу); порівнюючи їх між собою, виділіть головне; зробіть висновок, сформулюйте тенденцію, закономірність, провідну ідею, закон" [4, с. 29].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На етапі формування умінь перенесення педагог пропонував використовувати такі завдання:

перенесення на інший зміст цього предмета; на інформацію більш широкого життєвого значення, наприклад, "клітини існують сотні мільйонів років, чи будуть вони змінюватись у майбутньому?; чи є щось спільне між сном і гіпнозом?" [4, с. 30].

Педагог підкреслював, що продуктивний метод застосування й закріплення прийомів розумової діяльності – це пізнавальні задачі. Він пропонував використовувати таку систему вправ: підготовчі;

_________________Випуск 16________________

_____________Педагогічні науки_____________

мотиваційні (спонукають учнів до активної діяльності під час вивчення нового матеріалу і засвоєння нових умінь); діагностичні (виявляють рівень сформованості того чи іншого вміння); навчальні (сприяють формуванню умінь, необхідних під час вивчення навчального матеріалу і на майбутнє);

рефлексивні (допомагають усвідомити новий матеріал і засвоїти нові інтелектуальні вміння);

праксиологічні (дають змогу ефективно застосовувати набуті знання та первинно-сформоване вміння на практиці. Вони можуть бути репродуктивні й продуктивні); контрольні (проводяться з метою контролю за рівнем формування знань, умінь і навичок, у тому числі – інтелектуальних умінь).

Численні дослідження педагогів були присвячені підвищенню ефективності навчання. Значний інтерес становить стаття Е. Шухової та А. Шухової "Самоконтроль – спосіб підвищення ефективності перевірки та оцінювання знань учнів з біології" (1987 р.) [11]. Методисти радили здійснювати самоконтроль на всіх етапах навчальної діяльності. Вони пропонували у молодших і середніх класах використовувати фронтальну перевірку роботи (робота розглядається колективно, аналізуються помилки, їх причини і окреслюються шляхи усунення цих помилок); взаємоконтроль (проводиться під час перевірки письмових робіт, рецензування усних відповідей і повідомлень); індивідуальний контроль.

Для формування вмінь самоконтролю автори рекомендували застосовувати такі методи і прийоми:

роботу учнів із роздавальним матеріалом та інструктивними картками, спостереження і досліди, заповнення таблиць, складання схем, планів, тез, конспекту матеріалу параграфа, написання біологічних диктантів, формулювання висновків і узагальнень, аналіз помилок. Слушними були їхні поради щодо методики формування умінь самоконтролю, зокрема: поставити завдання учням самостійно заповнити таблицю, а після виконання порівняти її зі зразком і виправити помилки; написати самостійну роботу, після цього за зразком провести самоконтроль і самооцінку; учні обмінюються виконаними роботами і кожен із них рецензує роботу свого товариша.

Ґрунтовні ідеї висвітлено у статті Л. Павлюк "Робота з навчальною літературою на уроках біології" (1990 р.) [5]. Автор рекомендувала проводити спеціальні, керовані вчителем, уроки самопідготовки з біології. Педагог указувала, що уроки самопідготовки слід чергувати з комбінованими уроками, з семінарськими заняттями або уроками-заліками, на яких є час для ретельної перевірки знань з усієї теми.

Заслуговують на використання такі поради педагога щодо методики проведення уроків самопідготовки: перед вивченням нового матеріалу поставити учням завдання попередньо ознайомитись зі змістом та структурою параграфа підручника; за завданням учителя школярі міркують над змістом заголовка, підзаголовків та термінами; після виконання завдання провести фронтальну бесіду, щоб з’ясувати розуміння основних питань теми, термінів, навчити використовувати зміст малюнків як опору;

записати у зошити план вивчення нового матеріалу; вивчити окремі питання плану за підручником або додатковою літературою (10 хвилин); заслухати викладення вивченого матеріалу учнями (спочатку виступають ті учні, чиї повідомлення стосуються 1-го пункту плану, потім 2-го, 3-го; спершу виступають з основним матеріалом, потім із другорядним та додатковим); пояснити недостатньо або нечітко розкриті у навчальній літературі питання нового матеріалу; поставити запитання школярам, які висвітлювали новий матеріал; прорецензувати відповіді учнів; узагальнити вивчений матеріал.

Для навчання учнів різних прийомів розумової діяльності під час роботи з літературою педагог пропонувала використовувати пам’ятки-інструкції, наприклад: "1) швидко прочитай параграф підручника, щоб у цілому ознайомитись із його змістом і структурою. Випиши в зошит нові або не зовсім зрозумілі тобі слова та речення; 2) розглянь малюнок і, виходячи із відповідного змісту підручника, перекажи матеріал; 3) склади короткий план параграфа підручника; 4) уважно прочитай навчальний матеріал стосовно одного з пунктів плану. Розберися в логічних зв’язках. З’ясуй з учителем чи товаришами незрозуміле; 5) короткими простими реченнями перекажи про себе основний зміст питань; 6) проглянь ще раз матеріал і уточни деталі відповіді; 7) виступи перед учнями класу, говори голосно, чітко, виразно, емоційно, з правильною інтонацією; 8) будь готовий дати відповіді на поставлені тобі запитання за змістом вивченого; 9) вислухай відповідь товариша. Будь готовий проаналізувати її та поставити декілька запитань" [5, с. 41].

Слушні рекомендації щодо особливостей проведення уроків, які передбачають написання рефератів та підготовку доповідей, висвітлено у статті С. Трубачової "Використання додаткової літератури як засіб підготовки учнів до семінарських занять з біології" (1990 р.) [8]. Автор радила з учнями, що готують доповіді чи реферати провести групові та індивідуальні консультації; розмістити на інформаційному стенді список літератури, перелік завдань та поради учням (як самостійно працювати з літературою, як писати повідомлення та ін.); школярі, яким відведена роль слухачів, повинні розробити завдання для оцінки виступів своїх товаришів.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 березня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Латвія готова поділитися досвідом Голос України Голова Верховної Ради України В.Рибак висловив вдячність Президенту Латвійської Республіки А.Берзиньшу за підтримку Латвією євроінтеграційних прагнень України: «Саміт Україна—ЄС 25 лютого цього року став важливим етапом у контексті визначення...»

«КНИГА ЗАПИТАНЬ-ВІДПОВІДЕЙ ЩОДО КОМПЛЕКСНОЇ (ЗВЕДЕНОЇ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ ДІЮЧИХ АЕС УКРАЇНИ (КЗПБ) ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ КЗПБ дата: 21 вересня версія ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України: Екологічна оцінка ДП НАЕК «Енергоатом» Дата 21.09.2011 Стор. 1 Даний документ розроблений ДП НАЕК «Енергоатом» для завдань Екологічної Оцінки Комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. Він не...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов «» 2014 р. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені....»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНОЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ У ЛАБОРАТОРІЯХ З ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ (методичні рекомендації) Київ – 2014 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНОЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ “УЗГОДЖЕНО” “УЗГОДЖЕНО” Начальник Директор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В.Іванов (Підпис) « » 2013 р. ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА ОМЕРІ Ірина Дмитрівна УДК 595.422:630*27(477) КЛІЩІ РОДИНИ PHYTOSEIIDAE (PARASITIFORMES, MESOSTIGMATA), ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА РОСЛИНАХ ДЕНДРОПАРКІВ ТА БОТАНІЧНИХ САДІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 03.00.08 – зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі акарології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Науковий керівник –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Київ 200 Міністерство праці та соціальної політики України НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НАУКОВА ДОПОВІДЬ Київ 2007 УДК 338.486.5:616-006. ББК С550:уд(4Укр)0-4 М59 Микитенко В. В.,...»

«В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Частина 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Навчальний посібник Частина 1 Харків «ХАІ» 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ...»

«ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА Посібник Проект РЕОП впроваджується за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР). Зміст Вступ Розділ 1. Поняття стратегічної екологічної оцінки 1.1. Визначення та зміст СЕО 1.2. Мета проведення СЕО 1.3. Додаткові можливості СЕО порівняно з ОВНС 1.4. Ключові принципи застосування СЕО 1.5. Вигоди від проведення СЕО 1.6. Витрати на проведення СЕО 1.7. Чинники ефективності СЕО 1.8. СЕО як інструмент...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»