WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Снітинський В. В. Активні форми кисню і антиоксиданти у функціональній активності живих 1. систем / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 9. Спецвипуск. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Снітинський В. В.

Активні форми кисню і антиоксиданти у функціональній активності живих

1.

систем / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 9.

Спецвипуск. – С. 48–55.

Активність супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази у різновікових

2.

популяціях еритроцитів поросят за умов технологічного стресу /

В. В. Снітинський, В. В. Дончак, Р. Я. Іскра, А. Є. Шах // Науково-технічний бюлетень

інституту біології тваринництва. – Львів, 2001. – Вип. 1-2. – С. 310–314.

Актуальні питання енергетичного і протеїнового живлення корів / 3.

В. Снітинський, Ю. Корінець, П. Хирівський // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 527–532.

Біологія. Загальна біологія : посібник для абітурієнтів : у 2 ч. / 4.

В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Н. Є. Панас. – Львів, 2001. – Ч. 1. – 150 с.

Біологія. Різноманітність живих організмів : посібник для абітурієнтів : у 2 5.

ч. / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Н. Є. Панас. – Львів, 2001. – Ч. 2. – 170 с.

Будова і властивості органічних речовин клітин : посібник / 6.

В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас. – Львів, 2001. – 88 c.

Використання дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся України 7.

забруднених 137-цезієм внаслідок Чорнобильської катастрофи / В. В. Снітинський, В. Ф.

Якобенчук // Матеріали Міжнар. конф. – Житомир, 2001. – С. 21–23.

Вікові зміни антиоксидантних характеристик у телят / 8.

В. Снітинський, Р. Яремко, Ю. Салига // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 515–519.

Влияние Луцкого полигона вторичных ресурсов на загрязнения почв 9.

прилегающих территорий / В. В. Снитинський, Н. Н. Баб’як // Проблемы сохранения внешней среды от техногенного загрязнения и природоустройства : материалы Междунар.

конф. – Кишенев, 2001.– С. 26–28.

Вплив гідрокортизону на активність Na+, Ka+, Ca2+, – та Mg2+ – залежних 10.

АТфаз в еротроїдних клітинах свиней у ранньому постнатальному періоді / В.

Снітинський, Г. Антоняк, В. Бальковський // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 511–515.

Вплив гормонів на функціональну активність лактатдегідрогенази та її 11.

ізоферментів в еритроїдних клітинах тварин раннього віку / В. Снітинський,

Г. Антоняк, В. Бальковський // Вісник Львівського державного аграрного університету :

агрономія. – 2001. – № 5. – С. 536–539.

Вплив мікроелементів – селену та цинку на антиоксидантний статус 12.

еритроцитів телят / В. В. Снітинський, Б. В. Кректун, Р. Я. Іскра // Біологія тварин. – 2001.

– № 1. – С. 34–37.

Вплив рівня метаболічної енергії та активність протеїназ у скелетних м’язах 13.

поросят / В. В. Снітинський, С. В. Гірченко // Науково.-технічний бюлетень інституту біології тварин. – 2001. – Вип. 1-2. – С. 37–39.

Вплив різного вмісту лізину, метіоніну і треоніну в раціоні свиней на 14.

метаболізм лізину в скелетних м’язах в умовах in vitro / В. Снітинський, О. Огородник // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 564–569.

Вплив фізіологічного стану корів та цинку на інтенсивність процесів 15.

вільнорадикального окислення / В. В. Снітинський, І. З. Гложик, Р. Я. Іскра // Науковотехнічний бюлетень інституту тваринництва УААН. – 2001. – № 80. – С. 27–30.

Вплив цинку на обмін речовин у корів та продуктивність у новонароджених 16.

телят / В. В. Снітинський, В. А. Чаркун, І. З. Гложик, Б. В. Кректун // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин. – Львів, 2001. – Вип. 1-2. – С. 114–118.

Деградаційні процеси у буроземах Українських Карпат / 17.

В. В. Снітинський, С. П. Позняк, В. Ф. Якобенчук, М. Г. Кріт // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 9. Спецвипуск. – С. 48–55.

Динаміка вітамінів А і Е у крові корів в залежності від фізіологічного стану 18.

та вмісту цинку в раціоні / В. В. Снітинський, І. З. Гложик // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. Гжицького. – 2001. – Т. 3, № 3. – С. 28–31.

Екологічний аудит сільськогосподарських підприємств / 19.

В. Снітинський, О. Зинюк // Вісник Львівського державного аграрного університету :

агрономія. – 2001. – № 5. – С. 4-8.

Забруднення дерново-підзолистих ґрунтів Волинського лісостепу в зоні 20.

Луцького сміттєзвалища / В. Снітинський, Н. Баб’як // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 25–27.

Забруднення території прилеглої до Миколаївського цементного комбінату / 21.

В. Снітинський, Д. Пузенко, В. Якобенчук // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 36–38.

Загрязнение внешней среды при техногенных выбросах Николаевского 22.

цементного предприятия / В. В. Снітинський, Д. М. Пузенко, В. Ф. Якобенчук //

Проблемы сохранения внешней среды от техногенного загрязнения и природоустройства :

материалы Междунар. конф. – Кишенев, 2001. – С. 23–26.

Інтенсивність синезу ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у 23.

легенях поросят під впливом цинку / В. В. Снітинський, В. В. Дончак, К. Б. Смолянінов // Аграрний вісник Причорноморя. – Одеса, 2001. – Вип. 4.(14). – С. 33–37.

Концентрація вільних амінокислот у вмісті рубця, хімусі 24.

12-палої кишки і плазмі крові телят при згодовуванні їм комбікорму, виготовленого з неекструдованих і екструдованих компонентів / В. В. Снітинський, Л. В. Клепач // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин. – 2001. – Вип. 1–2. – С. 26–28.

Проблеми землекористування в регіоні на засадах сталого розвитку / В. В.

25.

Снітинський, П. М. Грицишин // Екологічні проблеми природокористування та біорізноманіття Львівщини : еколог. зб. – Львів, 2001. – С. 52–57.

Роль активних форм кисню у життєдіяльності тварин 26. / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Л. І. Сологуб // Біологія тварин. – 2001. – № 1. – С. 14–17.

Стан і перспективи лісової рекультивації земель, порушених сірко 27.

видобувною промисловістю на Львівщині / В. Снітинський, М. Гончар, Б. Сабан // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 490–495.

Стан системи антиоксидантного захисту печінки та слизової 12-палої кишки 28.

підсисних поросят в залежності від дози Zn в раціоні свиноматок /

В. Снітинський, В. Дончак // Вісник Львівського державного аграрного університету :

агрономія. – 2001. – № 5. – С. 505–511.

Структура і функції високомолекулярних протеїназ в клітинах тварин і 29.

людини / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Л. І. Сологуб // Біохімічний журнал. – 2001. – № 1(73). – С. 5–16.

Структура і функції високомолекулярних протеїназ в клітинах тварин і 30.

людини / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Л. І. Сологуб // Український біохімічний журнал – 2001. – № 1(73). – С. 5–16.

Техногенне забруднення довкілля при виробництві цементу / 31.

В. В. Снітинський, Д. М. Пузенко, В. Ф. Якобенчук // Ґрунтознавство та агрохімія на зламі тисячоліть : матеріали Міжнар. конф. – Харків, 2001. – С. 71–74.

Храм аграрних знань: столітній поступ служіння українському хліборобу / 32.

В. В. Снітинський // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 9. Спецвипуск. – С. 5–9.

Hormonal – substrate mechanisms of metabolism regnlation in neonatal calves / 33.

V. Snitynskyj, B. Krektun, R. Iskra //I-st Polish-Ukrainian Scientific Conference Animal Sciences in the XXI Century., Agricultural University of Kracow. – Krakow, 2001. – P. 103– 108.

Активність не ферментативної антиоксидантної системи у тканинах поросят 34.

залежно від живої ваги поросят при народженні / В. В. Снітинський, В. В. Данчук, К. В.

Смолянінов //Аграрний вісник Причорноморя. – Одеса, 2002. – Вип. 4(15). – С. 7–11.

Біологічний вплив оксидаційного стресу / В. В. Снітинський, 35.

В. В. Данчук, Р. Я. Іскра, А. Є. Шах // Український біохімічний журнал – 2002. – Т. 74, № 4б (дод.2). – С. 76–78.

Біологічні аспекти вільно радикального окислення у сільськогосподарських 36.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


тварин у зв’язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні / В. В. Снітинський, І. З.

Гложик, В. В. Данчук // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 2. – С. 193–195.

Вплив гормонів на функціональну активність ферментів енергетичного 37.

обміну в еритроїдних клітинах поросят / В. Снітинський,

В. Данчук, К. Смолянінов // Вісник Львівського державного аграрного університету :

агрономія. – 2002. – № 6. – С. 234–242.

Вплив живої маси поросят при народженні на активність 38.

супероксиддисмутази та на інтенсивність розпаду ліпідів у тканинах / В. Снітинський, В. Данчук, К. Смолянінов // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2002. – № 6. – С. 242–246.

Вплив техногенного стресу на фізіологічний стан тварин і активність 39.

антиоксидантної системи / В. В. Снітинський, А. Є. Шах, Р. Я. Іскра, Ю. В. Микитин // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 2. – С. 191–193.

Горіхоплодні з родини Crylaceae I Juglandaeae у паркових насадженнях 40.

ЛДАУ / В. Снітинський, М. Гончар, Б. Сабан // Вісник Львівського державного аграрного університет : агрономія. – 2002. – № 6. – С. 164–170.

Декл. пат.48539А. Спосіб профілактики анемії і оксидаційного стресу у 41.

поросят раннього віку / В. В. Снітинський, В. В. Данчук, Г. Л. Антоняк, І. В. Кичун, В. І. Бернадський, О. М. Демчик, Р. Я. Іскра, А. Є. Шах, Ю. В. Микитин. – Опубл.15.08.2002; Бюл. № 8. – 2003. – С. 4–37.

Забруднення важкими металами ґрунтів прилеглих до Луцького полігону 42.

твердих побутових відходів / В. В. Снітинський, Д. М. Пузенко, Н. М. Баб’як, В. Ф.

Якобенчук // Міжрегіональні проблеми екологічної безпеки. – 2002. – С. 18–21.

Забруднення важкими металами довкілля при виробництві цементу в умовах 43.

Передкарпаття / В. В. Снітинський, Д. М. Пузенко, Н. М. Баб’як, В. Ф. Якобенчук // Міжрегіональні проблеми екологічної безпеки. – 2002. – С. 16–22.

Застосування імуномодуляторів для імунокорекції у поросят раннього віку / 44.

В. В. Снітинський, Н. О. Салила, О. І. Віщур // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. Гжицького. – 2002. – Т. 4, № 1-2. – С. 135–140.

Зміни метаболічного профілю крові поросят після відлучення за різного 45.

вмісту метаболічної енергії і незамінних амінокислот в раціоні / В. В. Снітинський, С. В. Гірченко, О. З. Огородник, Ю. В. Микитин // Біологія тварин. – Т.

4, № 1-2. – С. 66–71.

Інтенсивність росту поросят та активність трансаміназ крові за різного рівня 46.

енергії і незамінних амінокислот у комбікормі / В. Снітинський, С. Гірченко // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2002.

– № 6. – С. 251–256.

Природний радіофон ґрунтів Західних областей України / 47.

В. Снітинський, В. Якобенчук // Вісник Львівського державного аграрного університету :

агрономія. – 2002. – № 6. – С. 5–9.

Радіоекологічний стан території, прилеглої до Луцького смітника / В.

48.

Снітинський, Н. Баб’як, В. Якобенчук // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2002. – № 6. – С. 9–11.

Роль йодтироніндейодиназ у механізмах дії тиреоїдних гормоні у клітинах 49.

тварин і людини / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Л. І. Сологуб // Український біохімічний журнал. – 2002. – Т. 74, № 1. – С. 5–18.

Структура і функції йодотиронін дейодиназ у клітинах тварин і людини / В.

50.

В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич, Л. І. Сологуб // Український біохімічний журнал. – 2002. – № 1. – С. 5–18.

Техногенне забруднення продукції харчування важкими металами при 51.

виробництві цементу / В. Снітинський, Д. Пузенко, В. Якобенчук // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2002. – № 6. – С. 3–5.

Фізична та колоїдна хімія / В. В. Снітинський, О. А. Стрельцов, Д. О.

52.

Мельничук, Є. В. Федевич. – Львів : Ліга-Прес, 2002. – 456 с.

Агроекологічні проблеми відновлення родючості ґрунтів в 53.

Західноукраїнському регіоні / В. В. Снітинський, М. Т. Гончар, Б. О. Сабан, М. В. Дроздяк // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2003. – С. 473–481.

Актуальні проблеми кормовиробництва та живлення тварин / 54.

В. В. Снітинський // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 12. – С. 25–32.

Використання торієво уранового коефіцієнта для встановлення генезису 55.

ґрунтів Полісся України / В. Снітинський, В. Якобенчук, Т. Якобенчук, М. Метко // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2003. – № 7. – С. 12–16.

Високопротеїнові добавки у живленні великої рогатої худоби / 56.

В. В. Снітинський, С. О. Вовк, Б. Б. Кружель, Р. М. Яремко // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів : матеріали Міжнар. наук.-практ.

конф. – Львів, 2003. – С. 337–344.

Вплив ведення селеніну натрію і сульфату цинку на гормональний статус 57.

телят / В. В. Снітинський, Б. В. Кректун // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2003.

– С. 128–134.

Вплив добавок лізину, метіоніну, треоніну і жиру до раціону підсисних 58.

поросят на деякі показники обміну ліпідів у плазмах крові / В. Снітинський, О. Микитин, О. Огородник, Р. Іскра // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів : матеріали Міжнар. наук.-практ.

конф. – Львів, 2003. – С. 123–128.

Вплив імуномодуляторів риботану, тималіну та левамізолу на показники 59.

клітинного імунітету поросят раннього віку / В. В. Снітинський, Н. О. Салила // Біологія тварин. – 2003. – Т. 5, № 1-2. – С. 144–149.

Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на процес рецепції інсуліну 60.

клітинами системи гемопоезу тварин / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас, Л.

О. Дацюк // Матеріали ІІІ зїзду з радіаційних досліджень. – К., 2003. – С. 127–129.

Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на процес рецепції інсуліну 61.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА І СУЧАСНІСТЬ Підп. до друку 28.02.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 30/05/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.9 Свідоцтво про внесення суб'єкта...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«Річний звіт діяльності Мальтійської Служби Допомоги м. Івано-Франківськ Участь у різдвяних богослужіннях; січень відвідини домівок інвалідів та Мальтійської молоді з колядою та вертепом Приготування та роздача гарячих напоїв під час Розколяди при Катедральному лютого соборі Святкування річниць осередків мальтійської молоді „Мальтійської лютого Дружини”, „Мальтійських Бджілок”, „Тисмениці” Великопосні реколекції 16-18 лютого 30 березня квітня Вишкіл лідерів 24-25 лютого Хресний хід березня...»

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ: ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УДК 343.98:05 А. І. Лозовий, директор Харківського НДІСЕ, Е. Б. Сімакова-Єфремян, заступник директора з наукової роботи Харківського НДІСЕ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, Л. М. Дереча, учений секретар Харківського НДІСЕ, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ЛЕВА ЮХИМОВИЧА АРОЦКЕРА На основі архівних матеріалів, наявних у...»

«Інститут зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ Національний екологічний центр України Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О.ІНДИКАТИВНА СХЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНУ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ Київ Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О. Індикативна схема екологічної мережі басейну р. Південний Буг та методичні підходи до створення національної екомережі України. – Київ: Інституту зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ,...»

«ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ DAPHNIA O.F. MLLER, 1785 (CRUSTACEA, CLADOCERA). УДК 574.5:595.ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ DAPHNIA O.F. MLLER, 1785 (CRUSTACEA, CLADOCERA) УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ О. Р. Іванець Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна, e-mail: oleh_ivanets@mail333.com Daphnia належать до роду невеликих водних ракоподібних, що входять до родини Daphniidae. Daphnia – важливий компонент трофічних ланцюгів...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 200 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 7–20) УДК: 502.742 Раритетна фауна та критерії раритетності видів Ігор Загороднюк Раритетна фауна та ознаки раритетності видів. — Загороднюк І. — Розглянуто поняття раритетної фауни з огляду на перспективи її збереження. Проаналізовано складові поняття «раритетність», критерії визначення раритетів і місце раритетів у «червоних» списках. У якості одного з критеріїв раритетності розглянуто представленість...»

«УДК 613.523.9 СОНЦЕ – УМОВА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ, ЧИННИК ЗДОРОВ’Я І НЕЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ Шахненко В.І. Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харків, Україна КЛЮЧОВІ СЛОВА: Сонце, активність Сонця, геомагнітні збурення, вплив на дітей і дорослих, засоби пом’якшення впливу Сонця. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Солнце, активность Солнца, геомагнитные бури, влияние на детей и взрослых, средства снижения влияния Солнца. KEY WORDS: the Sun, Sun's activity, the geomagnetic storms, the influence to...»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності Вінницький національний аграрний університет ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні. Визначено,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»