WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Віруси мікроорганізмів Курс лекцій Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій: Навчальний посібник. –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П.

Віруси мікроорганізмів

Курс лекцій

Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів.

Курс лекцій: Навчальний посібник. –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал»,

2013. -150 с.

У навчальному посібнику викладено основні положення про віруси

мікроорганізмів. Важливе місце відводиться питанням генетики та

молекулярної біології вірусів мікроорганізмів. Значущим розділом навчального

посібника «Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій» є сучасна класифікація вірусів мікроорганізмів, яка детально викладена в окремому розділі.

У цілому, навчальний посібник сприятиме засвоєнню базових знань про віруси мікроорганізмів, збагатить науковий арсенал і практичні можливості майбутніх фахівців у галузі вірусології та буде корисним для викладачів навчальних закладів і студентів.

Схвалено Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології»

10.12.2012 р.

Рецензенти: д.б.н., професор, академік НААНУ Патика В.П.;

д.б.н., професор Іваниця В.О.

ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Історичні аспекти вчення про віруси мікроорганізмів 7 Розділ 2 Систематика та номенклатура вірусів мікроорганізмів Розділ 3 Принципи структурної організації бактеріофагів. Віріон та його 1 компоненти Розділ 4 Основні риси життєвого циклу бактеріофагів 27 Розділ 5 Реалізація генетичної інформації у деяких вірусів мікроорганізмів Розділ 6 Помірні віруси мікроорганізмів. Лізогенія та трансдукція Розділ 7 Фаги як вектори в генній інженерії Розділ 8 Еволюція бактеріофагів Розділ 9 Фаги мікоплазм, архей та молочно-кислих бактерій Розділ 10 Практичне значення вірусів мікроорганізмів Розділ 11 Роль вірусів мікроорганізмів в природі та їх виділення з 111 оточуючого середовища Розділ 12 Характеристика родин вірусів мікроорганізмів 113 Контрольні питання Рекомендована література ВСТУП Навчальна дисципліна "Віруси мікроорганізмів” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом 0704 – Біологія згідно з галузевим стандартом вищої освіти України (ГСВОУ)"Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0704 – біологія", введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193.

Віруси мікроорганізмів широко розповсюджені в природі, вони виділені до всіх видів бактерій, актиноміцетів та архей. За морфологією, хімічними і біологічними властивостями вони досить різноманітні, але всіх їх об’єднують деякі загальні закономірності структурної організації і взаємодії з бактеріальною клітиною.

Для більшості фагів характерна наявність у структурі двох утворень – головки і відростка, кожний із яких виконує окрему функцію відповідно до їх хімічної природи. Головка фагів - це структура, до якої входить нуклеїнова кислота (ДНК або РНК), оточена білковою оболонкою, а відросток – пустий стрижень, оточений білковим чохлом, а іноді без останнього.

Часто фаговий відросток представлений дуже непомітною структурою, часом він взагалі відсутній. Крім того, серед фагів трапляються структури у вигляді паличок, ниток, плеоморфні та грушоподібні структури.

Генетична функція (спадковість, мінливість) у фагів пов’язана з нуклеїновою кислотою, а білок механічно захищає нуклеїнову кислоту від зовнішніх впливів і бере активну участь у процесі проникнення нуклеїнової кислоти в чутливу клітину. Оболонка фагів складається з окремих структурних компонентів – субодиниць, що являють собою поліпептидні ланцюги, порівняно невеликої молекулярної маси. Нуклеїнова кислота фагів надзвичайно різноманітна – від високомолекулярних двониткових ДНК з молекулярною 120-130106Д масою до низькомолекулярних однониткових РНК з молекулярною масою 1-2106Д.

4 Репродукція фагів - це процес самовідтворення (або розмноження), що має диз’юнктивний характер. Здійснюється цей процес завдяки специфічному інфікуванню зрілими (активними) фаговими частками чутливих бактеріальних клітин. Цей процес називається фаговою інфекцією і проходить він по-різному у вірулентних та помірних фагів, але загальним у ньому є циклічність стадій і певна послідовність етапів інфекції.

За сучасною класифікацією фаги відносяться до порядку Caudovirales та 17 окремих родин. В основі класифікації закладені загальні принципи класифікації вірусів – це тип симетрії, структура віріона, тип геному, молекулярнобіологічна характеристика віріона та його нуклеїнової кислоти, білків, ліпідів та вуглеводнів, серологічна та антигенна спорідненість тощо. Оскільки кількість відомих вірусів бактерій (фагів) збільшується, то вдосконалюються і критерії класифікації та з’являються нові родини.

Але поряд з іншими вірусами, віруси мікроорганізмів мають ряд особливостей, притаманних тільки їм:

1. Бактеріофаги – єдина група вірусів, серед яких зустрічаються вірусви зі змішаним типом симетрії;

2. Невідомі фаги з “-“ РНК-геномом;

3. Наявність аномальних азотистих основ (5-оксиметилцитозин);

4. Наявне активне проникнення через клітинну стінку бактерій.

Фаги використовують не тільки як об’єкти генетичних, мікробіологічних досліджень у ролі векторів, чи модельних систем, препарати на їх основі знаходять все більше застосування для ідентифікації, діагностики, профілактики та лікування захворювань, викликаних стійкими до антибіотиків бактеріями. На сьогодні відомо, що деякі фаги доцільно використовувати для одержання в процесі фаголізису бактерій цінних бактеріальних ферментів.

У зв’язку з актуальністю проблем екології та охорони навколишнього середовища фаги, що є досить стійкими в зовнішньому середовищі організмами, і які, до того ж, легко можна виявляти і кількісно врахувати, використовують як об’єкт, за яким вивчають забруднення вірусами та бактеріями води, повітря, продуктів харчування як у побуті, так і у промислових та сільськогосподарських виробництвах, зокрема тваринництві та птахівництві. Тому знання сучасних даних про віруси мікроорганізмів важливо і для біологів, і для галузевих спеціалістів.

6

РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ ПРО ВІРУСИ

МІКРООРГАНІЗМІВ Перші повідомлення про явище лізису холерного вібріона виділеного з води рік Ганг і Юмна зробив Ернес Хенкін у 1896 р. Г.Г. Еліава також досліджував подібне явище під впливом води з річки Кури в Грузії. У 1898 році у журналі “Архів патології” Гамалія М.Ф. уперше в науковій літературі описав феномен лізису бактеріальних культур сибірської виразки, черевного тифу, холерного вібріона. Учений дав назву агенту, що викликав таке явище – бактеріолізин. Він вважав, що бактеріолізин виділявся бактеріальними культурами у процесі їх росту.

Професор Лондонського університету Ф. Творт у 1915 р. (рис. 1.1.) описав лізис стафілококка, який він спостерігав при бактеріальній контамінації культурального середовища, що слугувало основою при виготовленні противіспової вакцини для вакцинації дітей.

Рисунок 1.1. Першовідкривачі бактеріофагів Ф. Творт та Ф. Д’Ерелль (зліва направо)

Більш того, цей учений виділив агент у чистому вигляді, заразив ним свіжу культуру стафілококів, вирощену у чашці Петрі на агаровому середовищі, показав наявність плям лізису. Шляхом пасажу він переносив пляму лізису на інші культури стафілокока, де спостерігав суцільний або у вигляді плями лізис бактеріальних культур.

Дослідник зробив висновок, що агент, який знаходиться в плямі лізису, має інфекційну ендогенну природу, викликає “шклоподібне” переродження бактерій. Дію цього агента він пов’язував з автокаталітичною активністю фермента бактеріальної клітини. Водночас стало зрозумілим, що інфекційність його пов’язана з дією особливого віруса, що знаходиться всередині бактеріальної клітини. Звідси і його ендогенне походження.

Туорт висунув кілька гіпотез для пояснення цього явища, серед яких була гіпотеза про вірус, аналогічний вірусам рослин та тварин.

Робота Ф. Творта в 1915 р. була надрукована в журналі “Ланцет”, але не мала відгуку серед ученої спільноти. І тільки в 1917 р. канадський бактеріолог, який працював в Інституті Пастера в Парижі, Ф. Д’Ерелль повторив відкриття вірусів мікроорганізмів (бактеріофагів).

Яким же чином було зроблено це відкриття? На той період Європа була втягнута у війну. Антисанітарія та злиденні умови існування французьких військових привели до того, що люди гинули не так від вогнепальної зброї, як від дизентерії, яка “косила” військових.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Уряд Франції поставив завдання перед ученими Інституту Пастера відшукати радикальний засіб боротьби з Shigella dysenteriae з метою припинення летальних випадків хворих солдат. Цією проблемою зайнявся молодий бактеріолог Фелікс Д’Ерелль. Виділивши дизентерійний мікроб від хворих, що лікувались у військовому госпіталі, та посіявши його на агар у чашку Петрі, він помітив інтенсивний ріст бактерій, узятих від смертельно хворих, та дуже слабкий ріст культури, виділеної від солдат, які вже одужували. Змивши культуру S. dysenteriae зі слабким ростом фізіологічним розчином та пропустивши через бактеріологічний фільтр Зейтца, отриманим фільтратом заразив газон дизентерійного мікроба на ч. Петрі. Через 24 год він спостерігав лізис (руйнування) бактерій дизентерійної палички.

Лізис проявлявся в утворенні на газоні культури плям лізису (які були пізніше названі “негативними” колоніями, тому що в них був відсутній ріст мікроорганізмів). Пасування цих плям на культурі дизентерійної палички призводило до повного знищення бактерії.

Спостереження вченого за хворими військовими показало, що якщо висіви від хворих утворювали плями лізису (негативні колонії), то ці люди виліковувались без стороннього втручання. Дослідник зрозумів, що він відкрив невідомого агента – вірус, який уражує бактерії. Ф. Д’Ерелль дав назву вірусу

– бактеріофаг, тобто той, що «пожирає» бактерії – bacteriophage.

Працюючи з різними патогенами в Європі, Індії, Середній Азії, вчений нагромадив великий досвід роботи та отримав експериментальні результати щодо застосування препаратів бактеріофагів при лікуванні не тільки дизентерії, а й холери людей і птахів.

У 1921 р. він надрукував першу класичну роботу з виділення та застосуваня фага як лікарського препарату при лікуванні дизентерії. Ця робота називалась “Бактеріофаг і його значення для імунітету”. У ній він вперше описує властивості фага: 1) сувора специфічність (якщо бактеріофаг виділений до дизентерійної палички, то він буде лізувати лише цього мікроба); 2) втрата активності при температурі 60°C протягом 30хв. прогрівання; 3) краще викликає лізис молодих культур; 4) при пасажах його активність зростає; 5) проявляє антигенні властивості; 6) на його розвиток впливають такі фактори: t°, рН середовища, склад середовища тощо; 7) бактеріофаг (бактеріальний вірус) є екзогенним, облігатним паразитом бактерій.

В іншій праці в 1923 р. Ф.Д’Ерелль описав життєвий цикл розвитку фага в бактеріальній клітині, показавши, що для того, щоб проникнути в клітину, йому необхідно прикріпитися до неї, проникнути всередину, розмножитись, зруйнувати (лізувати) клітину та вийти в середовище. Розвиток одного фага в клітині дає потомство у вигляді урожаю, що налічує десятки, а то й сотні нових фагових частинок, які здатні до нового зараження бактеріальних клітин.

Учений перший запропонував вираховувати кількість фага в 1 мл середовища, виходячи із того, що 1 негативна колонія відповідає 1 фаговій частинці, що вступила у взаємодію з 1 бактерією, тобто йому вдалося розробити класичний метод кількісного титрування фага.

Протягом 15 років після відкриття фагів Ф. Д’Ереллем багато вчених проводили дослідження з виділення та вивчення лікувальних властивостей фагів. Але перші позитивні результати змінювались на негативні, фаги поступово перестали лізувати бактерії і їх лікувальна здатність зводилась нанівець. Ні Феліксом Д’Ереллем, ні його послідовниками не був врахований фактор часу, що відіграє важливу роль в еволюції всього живого на Землі (у тому числі бактерій та вірусів). Бактеріофаги виявилися надто мінливими, іноді вони втрачали чутливість до бактерій-хазяїв. У свою чергу бактерії, намагаючись вижити, також із часом набували стійкості до фагів.

Роботи Ф. Д’Ерелля зацікавили дослідників із багатьох країн світу.

Завдяки наполегливості грузинського вченого Г.Г. Еліави, у м. Тбілісі був створений Інститут бактеріофагії, для налагодження роботи якого був запрошений Д’Ерелль.

Довгий час цей інститут був головним науковим закладом з виділення, вивчення та практичного застосування бактеріофагів. На сьогодні в арсеналі бактеріологів, медичних працівників, лікарів є понад два десятки препаратів фагів, які використовуються як з діагностичною, так і з лікувальною метою. Це такі препарати фагів, як: дизентерійний, черевнотифовий, сальмонельозний, E.coli-фаг, стафілококовий, стрептококовий, паратифовий, холерний. Крім того, наразі створені комплексні препарати фагів, до складу яких входить декілька фагів проти певної групи бактерій, наприклад: піофаги - препарати проти гнійно-септичних бактерій;

інтестіфан – проти патогенних бактерій кишковика та інші.

Крім практичного застосування, фаги використовуються як модель молекулярно-біологічних досліджень. Усе це стало можливим завдяки простоті їх будови, інтенсивному розмноженню, невисокій вартості отримання, можливості розробити стандартні умови для проведення дослідів, чітко і точно враховувати результати.

Фаги, порівнянно із іншими вірусами, є найбільш вдалим об’єктом для глибокого вивчення взаємовідносин вірусу та клітини, структури вірусного гена та сутності генетичного коду, молекулярної основи спонтанних та індукованих мутацій. На фагах проводяться радіобіологічні дослідження, первинний відбір противірусних та протипухлинних лікувальних засобів. З виходом людини в космос фаги стали використовувати для важливих біологічних досліджень космічного простору.

Підвищений практичний інтерес до бактеріофагів пов’язаний також із тим, що вони є надзвичайно важливими для цілого ряду виробництв, що базуються на використанні життєдіяльності мікроорганізмів – молочної, ферментної промисловості, виробництва вакцин, бактерійних добрив, антибіотиків, препаратів ентомопатогенних бактерій тощо. У цих виробництвах бактеріо- і актинофаги нерідко проявляють себе як патогени, що лізують культури і, порушуючи технологічні процеси, завдають значних економічних втрат. У подібних випадках вивчення особливостей появи фаголізису культур та організація заходів боротьби з ним, селекція фагостійких штамів мікроорганізмів є найважливішими завданнями для отримання необхідних продуктів мікробіологічної промисловості.

РОЗДІЛ 2 СИСТЕМАТИКА ТА НОМЕНКЛАТУРА ВІРУСІВPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |
Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4 1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630.164.3 (075.8) Проф. М.М. Гузь, д-р с.-г. наук; проф. І.М. Озарків, д-р техн. наук; доц. І.Є. Кульчицький-Жигайло, канд. с.-г. наук; студ. О.І. Озарків; асист. О.Я. Данчівська – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОЛОГИ У ДЕРЕВІ Розкрито будову кореневої системи дуба. Наведено закономірності перенесення вологи в дереві....»

«ДСТУ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ М'ЯСО ПТИЦІ Загальні технічні умови МЯСО ПТИЦЫ Общие технические условия POULTRY MEAT General specification Чинний від_ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на м'ясо птиці тушки (курей, курчат, курчат-бройлерів, качок, каченят, гусей, гусенят, iндичок, індичат, цесарок, цесарят) та їх частини (далі за текстом м'ясо птиці), яке не було оброблене у такий спосіб, що сприяє його зберіганню, за винятком процесів охолодження або заморожування,...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет Львівська політехніка МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з курсу ФАРМАКОЛОГІЯ для студентів базового напрямку 120201 Фармація Затверджено на засіданні кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Протокол № від _200_р. Львів 2009р. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фармакологія для студентів базового напрямку 120201 Фармація / Червецова В.Г., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Кричковська...»

«НАВЧАЛЬНИЙ КУРС з підготовки тренерів по програмі планування сім’ї та репродуктивного здоров`я (посібник для викладача) Цей навчальний курс було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу з допомогою Агентства США з Міжнародного Розвитку. Відповідальність за зміст цього документу несе Корпорація Інститут Дослідництва та Тренінгів JSI; інформація, яка відображена в цьому виданні не завжди поділяє погляди Агентства США з Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів. This...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 10 за 2012р (жовтень) Київ 2012 Біологічні науки Е Грицик В. Г858 Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник/ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій; МОН України.Київ: Кондор, 2009.290с.грн. Транспорт О Загальні відомості щодо фарбування кузовів легкових автомобілів. З-140 Експрес-аналіз лакофарбового покриття під час проведення комплексного дослідження транспортних засобів: Довідковий посібник / МВС...»

«Посібник користувача У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним. UKR Відомості про авторські права • Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії товарними знаками корпорації Microsoft Corporation. Samsung до сталого розвитку та соціальної • Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи Corporation. ведення...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. Є. Пахомов, Ю. Л. Кульбачко ВИГОТОВЛЕННЯ ЗООЛОГІЧНИХ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА НАУКОВИХ КОЛЕКЦІЙ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Дніпропетровськ Видавництво ДНУ Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій УДК 59.08 (075.8) ББК 28.6я73 П Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Л. І. Рековець д-р...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ проф. Іванов С.В. «»_ 2011 р. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗРАХУНКАХ ОБЛАДНАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни і проведення практичних занять для студентів спеціальностей 7.05050314, 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 25.10.12. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 25/10/2012 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 22.12 Свідоцтво про...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»