WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка» денної ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни "Методи аналізу медико-біологічної інформації"/

укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський

державний університет, 2014. – 19 с.

Кафедра наноелектроніки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації»

для студентів напряму підготовки

6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

денної форми навчання Суми Сумський державний університет ЗМІСТ Вступ С. Сучасний розвиток науки, техніки та промисловості Вступ

1 Загальні методичні вказівки

2 Тема курсової роботи

3 Методичні вказівки до виконання курсової роботи................. 8 дослідження – це не повний перелік сфер їх застосування. У 4 Правила оформлення роботи

5 Процедура захисту курсової роботи

Список літератури

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша.................. 18 базується на різноманітних фізичних принципах.

Додаток Б Приклади бібліографічного опису літературних джерел

Курс «Методи аналізу медико-біологічної інформації» є

–  –  –

Вище і нижче кожної ілюстрації повинно бути залишено

4.4 Оформлення таблиць Цифровий матеріал найкраще подавати у вигляді не менше одного вільного рядка.

таблиць. Таблиці подають безпосередньо після тексту, в якому про них згадано вперше, або на наступній сторінці так, щоб їх 4.6 Написання формул та рівнянь було зручно читати. На всі таблиці необхідно подавати Формули та рівняння розміщують безпосередньо після посилання у тексті роботи. тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки, і Таблиці потрібно нумерувати арабськими цифрами нумеруються порядковою нумерацією в межах розділу. Номер порядковою нумерацією в межах розділу. формули ставиться в дужках. Нумерувати доцільно лише ті Назву таблиці розміщують зліва зверху над таблицею. формули, на які є посилання. Посилання на формулу в тексті Назва має такий вигляд: "Таблиця 1.3 – Назва таблиці" (без пояснювальної записки подається у вигляді номера формули, лапок). При поділі таблиці на частини над першою частиною взятого у круглі дужки.

таблиці розміщують її назву зі словом "Таблиця…", над іншими Номер формули (чи рівняння) записується на тому частинами пишуть: "Продовження таблиці…" із зазначенням самому рівні в крайньому правому положенні на рядку і вміщує номера таблиці. При поділі таблиці потрібно на наступну номер розділу та через крапку номер формули у розділі, після сторінку або перенести "шапку" таблиці, або пронумеровати чого йде розшифрування величин, що входять до неї. Одні й ті графи і перенести лише рядок із цими номерами. самі величини у пояснювальній записці позначаються Назва таблиці повинна бути стислою і відбивати зміст однаковими символами, причому їх розшифровування робиться таблиці. Друкують назву малими літерами, крім першої великої, лише один раз – при першому введенні величини.

у кінці заголовка крапку не ставлять. Після кожної формули повинен стояти необхідний Заголовки граф таблиці починають із великої літери, а розділовий знак (кома чи крапка).

підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно заголовком. У кінці заголовків і підзаголовків крапку не бути залишено не менше одного вільного рядка.

ставлять.

5 Процедура захисту курсової роботи

4.5 Розміщення ілюстраційного матеріалу Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, блок- До початку атестаційного тижня звіт із курсової роботи схеми) разом із підписами потрібно розміщувати безпосередньо подається викладачу на рецензію. За необхідності звіт після тексту, в якому про них згадано вперше, або на наступній доопрацьовується згідно із зауваженнями. Кінцевий варіант сторінці. На весь ілюстраційний матеріал у роботі необхідно звіту подається викладачу до початку захисту.

давати посилання. Захист студентом курсової роботи проводиться під час Ілюстрації позначаються як "Рисунок (№) – Назва" (без атестаційного тижня. До захисту роботи допускаються студенти, лапок), наприклад, "Рисунок 2.4 – Схема автогенератора". які повністю виконали всі вимоги навчального плану.

Нумерують ілюстрації арабськими цифрами порядковою Студент повинен підготувати доповідь, яка повинна бути нумерацією у межах розділу. старанно підготовленою, стислою і змістовною, а також містити:

Рекомендується розміщувати ілюстрації та підписи до – чітко поставлену проблему, обґрунтування її них із вирівнюванням по центру аркуша. актуальності та розкриття ступеня її розробленості;

–  –  –

Навчальний посібник:

Сизиков В. С. Устойчивые методы обработки результатов измерений [Текст]: учебное пособие / В. С. Сизиков. – СПб.:

СпецЛит, 1999. – 240с.

Монографія:

Фещенко Ю. І. Менеджмент у фтизіатрії [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, А. В. Лірник. – К.: Здоров'я, 2007.

– 680 с.

Журнальна стаття, 1-3 автори:

Чекман І. С. Наноцинк: властивості, застосування у медичній практиці [Текст] / І. С. Чекман, Г. Р. Ламазян // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2010. – №1. – С.14-16.

Журнальна стаття, 4 автори:

Лазерная интерференционная микроскопия для нанобиотехнологий [Текст] / П. С. Игнатьев, К. В. Индукаев, П. А. Осипов, И. К. Сергеев // Медицинская техника. – 2013. – №1. – С.27-29.

Журнальна стаття, 5 і більше авторів:

Новые аспекты в разработке высокоэффективных источников рентгеновского излучения с использованием наноматериалов / С. В. Алексеев [и др.] // Медицинская техника.

– 2010. – №5. – С.14-18.

Методичні рекомендації:

Новий стандарт з бібліографічного опису: методичні рекомендації [Текст] / укл. О. Д. Звягольська. – Лебедин, 2008.– 25с.

Електронний ресурс:

Сучасне медичне обладнання [Електронний ресурс]:

навчальний електронний посібник з біофізики / О. Г. Негрєєва. – Режим доступу: http://koleso-to.narod.ru/med/index.html – Назва з екрана. – (Дата звернення 29.12.2013).Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов «» 2014 р. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В.Іванов (Підпис) «_» 2014 р. ІММОБІЛІЗОВАНІ ФЕРМЕНТИ І КЛІТИНИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Посібник користувача У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним. UKR Відомості про авторські права • Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії товарними знаками корпорації Microsoft Corporation. Samsung до сталого розвитку та соціальної • Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи Corporation. ведення...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 3 2012. УДК 377.1:372.832 Василь Онищенко НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО” ДЛЯ УЧНІВ ПТНЗ Дослідженню проблеми створення підручників із суспільно-гуманітарних дисциплін для загальноосвітньої школи, зокрема для учнів ПТНЗ, присвячена стаття Р. Арцишевського “Каталізатор духовності (концептуальні засади створення підручників соціально-гуманітарного циклу)” [1, c. 3]. У 2001 р. під його керівництвом...»

«Т.М. Васютіна, Т.Є. Буяло РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ПРИРОДОЗНАВСТВА 5 клас Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології та екології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 26.07.2013 р.) ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН Рецензенти: УДК 502(075.3) ББК 20.18я72 кандидат педагогічних наук, доцент Кобернік С.Г. В20 учитель вищої категорії, вчитель-методист Крилова Н.В. Схвалено для використання у загальноосвітніх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»