WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«В.Д. КУЗОВИК, В.Л. КУЧЕРЕНКО, О.В. БУЛИГІНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

В.Д. КУЗОВИК, В.Л. КУЧЕРЕНКО,

О.В. БУЛИГІНА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих технічних закладів освіти

Київ 2010

УДК 615.8:57.089 (075.8)

ББК Р. с 51 я 7

К 892

Рецензенти:

кафедра автоматизації і експериментальних досліджень

Національного технічного університету України (КПІ) (Є.Т. Володарський – д-р техн. наук, проф.);

кафедра проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету (С.М. Злепко – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри);

кафедра біомедичних електронних пристроїв та систем Харківського національного університету радіоелектроніки (А. І. Бих – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист за №__________ від _______) Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л., Булигіна О.В.

К 892 Експлуатація біомедичної апаратури: Навчальний посібник.НАУ, 2010.–160 с.

Викладено основні принципи організації процесів експлуатації, обслуговування та ремонту біомедичної апаратури.

Розглянуті процедури контролю та діагностування, а також методи та засоби оцінки технічного стану біомедичної апаратури.

Для студентів вищих технічних закладів освіти.

ББК Р. с51я7 Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л., Булигіна О.В., 2010 ЗМІСТ Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА

СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП 1. 8

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

1.1. 8 Основні принципи системи експлуатації електронної біомедичної апаратури 1.2. 16 Методологічні основи організації процесу експлуатації біомедичної апаратури 1.3. 19 Техніко-економічні характеристики системи експлуатації 1.4. 25 Ремонтопридатність біомедичної апаратури як фактор підвищення ефективності процесу експлуатації 2.

ВПЛИВ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ БІОМЕДИЧНОЇ

АПАРАТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ 2.1. 31 Основні положення теорії експлуатаційної надійності електронної біомедичної апаратури 2.2.

–  –  –

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ІНФОРМАЦІЇ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА

СКОРОЧЕНЬ

БМА – біомедична апаратура СЕ – система експлуатації ЕТХ – експлуатаційно-технічні характеристики ТП – технологічний процес ТПР – технологічний процес ремонту ТПО – технологічний процес обслуговування КІС – комп’ютеризована інформаційна система БД – банк даних СУБД – система управління банком даних СЗДУ – система збору та управління ОТС – оцінка технічного стану ТС – технічний стан ЕН – експлуатаційна надійність ЗІП – запасні інструменти та прилади ВК – вхідний контроль ВТК – відділ технічного контролю ЗВК – засоби вбудованого контролю ФЕ – функціональний елемент КПА – контроле-перевірочна апаратура ФЛМ – функціонально-логічна модель

ВСТУП

Останні п’ять років суттєво відчувається дефіцит спеціалістів з розроблення, впровадження та експлуатації складного електронного медичного обладнання, клінічних комп’ютерних мереж, систем обробки та захисту біомедичної інформації. На вітчизняних підприємствах медичного приладобудування поступово підвищується обсяг виробництва складної медичної техніки, вдосконалюються технологічні процеси проектування та виготовлення, вдосконалюються технологічні процеси і експлуатації, і обслуговування та ремонту біомедичної апаратури.

Все це потребує підготовки висококваліфікованих фахівців сучасного рівня підготовки з креативним мисленням.

Матеріали навчального посібника висвітлюють актуальні питання експлуатації медичного обладнання. Видання навчального посібника є актуальним, оскільки він призначений для студентів спеціальності 7.8.091002 «Біотехнічні та медичні апарати і системи», які проходять підготовку на перетині двох сфер інтелектуальної діяльності: інженерії і медицини. Необхідність підготовки зазначених фахівців обумовлена збільшеними потребами підприємств біомедикотехнічної галузі. Підготовлені фахівці повинні вирішувати проблеми ефективного процесу експлуатації складних біомедикотехнічних систем.

Навчальний посібник складається з п’яти розділів, в яких на достатньому науково-технічному рівні викладені основні принципи побудови новітньої системи експлуатації біомедичної апаратури.

З цією метою, в першому розділі навчального посібника розкриті основні принципи організації процесу експлуатації зазначеної медичної апаратури. Вперше наведена концептуальна модель системи експлуатації в контурі виробництво-експлуатаціявиробництво, що забезпечує зворотній зв'язок на виробниче підприємство для забезпечення необхідного рівня ефективності експлуатації біомедичного обладнання.

Другий розділ присвячений одній із важливих експлуатаційних властивостей біомедичної апаратури – надійності, так як рівень надійності в значній мірі визначає ефективність застосування апаратури за призначенням, а також в більшості визначає собівартість виготовлення медичної апаратури.

Складовими процесу експлуатації біомедичної апаратури являються технологічні процеси ремонту та обслуговування, від якості та продуктивності яких суттєво залежить рівень ефективності подальшої експлуатації. З цією метою, в третьому та четвертому розділах навчального посібника розкриті структура, основні етапи та алгоритми реалізації зазначених етапів технологічних процесів.

Як в процесі експлуатації, так і в процесах обслуговування та ремонту біомедичної апаратури, необхідно здійснювати контроль та діагностування апаратури для визначення її технічного стану.

Саме процедурам контролю, діагностування, а також методам і засобам оцінки технічного стану біомедичної апаратури присвячений п’ятий розділ навчального посібника.

Враховуючи те, що найкращим методом вивчення теорії являється вирішення практичних задач, в кожному розділі навчального посібника наведені типові задачі та алгоритм їх рішення. Рукопис ілюстрований схемами, рисунками, графіками, які сприяють наочному сприйняттю та більш глибшому засвоєнню навчального матеріалу.

Матеріали навчального посібника будуть корисними для студентів споріднених напрямків підготовки та фахівцям, які зайняті експлуатацією біомедичної апаратури.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

1.1. Основні принципи системи експлуатації електронної біомедичної апаратури Для підтримки електронної біомедичної апаратури (БМА) у справному стані необхідно не тільки досконало знати та володіти нею, але і уміти організувати систему експлуатації на наукових основах.

При розробці теоретичних основ створення системи експлуатації повинні вирішуватися наступні завдання:

– обґрунтування обсягу і змісту робіт та заходів, що проводяться на різних етапах системи експлуатації (СЕ);

– розробка методів організації праці обслуговуючого персоналу та технологій різних видів робіт у процесі експлуатації;

– визначення сукупності експлуатаційно-технічних характеристик (ЕТХ) і показників, що характеризують якість експлуатації;

– розробка критеріїв і методів кількісної оцінки ЕТХ;

– вивчення та аналіз факторів, що впливають на якість експлуатації та ЕТХ, а також розробка рекомендацій з поліпшення ЕТХ;

– розробка основ автоматизації процесу експлуатації;

– дослідження економічних проблем експлуатації і впровадження результатів цих досліджень у практику експлуатації.

Для характеристики системи експлуатації розглянемо ряд основних понять і визначень.

Експлуатація – це сукупність робіт та організаційних заходів для підтримки БМА в постійній технічній справності.

Технічне обслуговування – це комплекс робіт для підтримки в справному або працездатному стані БМА при підготовці і застосуванні за призначенням, зберіганні і транспортуванні.

Ремонт – комплекс операцій по відновленню працездатного стану БМА або її складових частин. Залежно від ступеня старіння, характеру несправностей, від складності та обсягу робіт, ремонт підрозділяють на плановий і неплановий.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Плановим називають ремонт, постановка на який здійснюється відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Неплановий

– це ремонт, що здійснюється без попереднього призначення.

Надійність – це властивість об'єкта виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення встановлених експлуатаційних показників у заданих межах, що відповідають заданим режимам і умовам використання, технічним умовам обслуговування, ремонту, зберіганню і транспортуванню.

Пристосованість до технічного обслуговування – властивість апаратури ефективно виконувати поставлені перед нею завдання при проведенні технічних обслуговувань заданої тривалості з певною періодичністю.

Економічність – властивість апаратури, що характеризує мінімізацію витрат, пов'язаних з експлуатацією БМА.

Залежно від призначення БМА та умов її експлуатації, надійність базується на таких характеристиках як безвідмовність, ремонтопридатність, збережуваність та довговічність.

Безвідмовність – властивість об'єкта зберігати працездатність протягом певного періоду. Під працездатністю (працездатним станом) розуміють такий стан БМА, при якому вона здатна виконувати задані функції, зберігаючи значення заданих параметрів у межах, установлених нормативно-технічною документацією. Якщо ж значення хоча б одного заданого параметра не відповідає встановленим вимогам, то об'єкт характеризується як непрацездатний.

Перехід з одного стану в інший називають подією.

Подія, що полягає в порушенні справного стану БМА або її частин і в переході її в несправний стан, називають ушкодженням.

Подія, що полягає в порушенні працездатності апаратури, називають відмовою. За характером зміни параметрів оцінки технічного стану відмови підрозділяються на раптові і поступові.

називають відмову, яка характеризується Раптовою стрибкоподібною зміною одного або декількох параметрів.

Поступовою називають відмову, яка характеризується поступовою зміною значень одного або декількох заданих параметрів.

Відмови можуть бути залежними та незалежними. Залежною називається відмова елемента БМА, яка обумовлена відмовою іншого елемента БМА. Незалежною називається відмова елемента БМА, яка не обумовлена відмовами інших елементів БМА. За зовнішніми ознаками відмови бувають явні та неявні (приховані).

Явна – це відмова, що виявляється відразу після її появи. Неявна (прихована) – це відмова, що не має зовнішніх ознак прояву і може бути виявлена тільки за допомогою відповідних вимірювальних приладів.

За причинами виникнення відмови можуть бути поділені на конструкційні, виробничі та експлуатаційні. Конструкційною називають відмову, що виникає в результаті порушення встановлених правил або норм конструювання об'єкта. Виробничою називають відмову, що виникає в результаті порушення встановленого процесу виготовлення. Експлуатаційною називають відмову, що виникла в результаті порушення встановлених правил або умов експлуатації.

Під ремонтопридатністю розуміють властивість електронної апаратури, яка полягає у пристосованості до попередження і виявлення причин виникнення працездатного стану шляхом проведення технічного обслуговування та ремонту.

Зрозуміло, що мова йде про ті технічні системи, які піддаються відновленню. Процес відновлення, який полягає у виявленні і усуненні відмови, є випадковим. Як випадкова величина процес характеризується середнім часом відновлення, що складається із часу, який витрачається на виявлення відмови, пошук причин його виникнення та усунення наслідків відмови.

Для кількісної оцінки ремонтопридатності застосовується два показники:

– середня тривалість поточного ремонту.. ;

– середня тривалість технічного обслуговування.0.

Середня тривалість поточного ремонту є математичне очікування часу відновлення працездатного стану:

.. = Tpi f ( tp ) dt, (1.1)

–  –  –

Величина, зворотна середньої тривалості поточного відновлення називається інтенсивністю відновлення і характеризується кількістю ремонтів, виконаних в одиницю часу.

Приклад 1.1.

При експлуатації електрокардіографа було зареєстровано n = 20 відмов, з них відмовило: транзисторів – 6, резисторів і конденсаторів – 8, трансформаторів – 4, інтегральних мікросхем –

2. На заміну транзисторів і конденсаторів витрачено 10 хв., трансформаторів – 20 хв., на інтегральні мікросхеми – 25 хв. Знайти середній час ремонту.

Алгоритм рішення:

1) Знаходимо вагу відмов по групі елементів mi = ni / n.

m1 = 6/20 = 0.3; m2 = 8/20 = 0.4 ; m3 = 4/20 = 0.2; m4 = 2/20 = 0.1.

–  –  –

Довговічність – це властивість БМА зберігати працездатність до настання граничного технічного стану при встановленій системі технічного обслуговування та ремонтів. Граничним називають такий стан, при якому подальша експлуатація БМА повинна бути припинена за наступних причин:

– порушення вимог безпеки;

– вихід заданих параметрів за встановлені межі;

– зниження ефективності експлуатації нижче припустимої.

Ознаки граничного стану встановлюються нормативнотехнічною документацією.

Для кількісної оцінки властивостей об'єкта, з точки зору довговічності, використовуються одиничні показники: термін служби та ресурс. Ці показники заносяться до експлуатаційної документації і є підставою для списування об'єкта або відправлення його на середній чи капітальний ремонти.

Термін служби визначається календарною тривалістю експлуатації або часом поновлення до граничного стану. Для відновлюваних об'єктів розрізняють середній термін експлуатації, середній термін експлуатації до списання і гама – процентний термін експлуатації.

Середній термін експлуатації – математичний опис терміну служби від початку експлуатації до настання граничного стану T = t.i f ( tC. ) dt, (1.2.)

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Технічні науки УДК 677.001.7 О.В. ПАХОЛЮК, С.В. ЯГЕЛЮК Луцький національний технічний університет ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ФАРБУВАННЯ ЛЬОНОВМІСНИХ ПЛАТТЯНО-СОРОЧКОВИХ ТКАНИН НА ЇХ СВІТЛОСТІЙКІСТЬ Вивчено вплив холодної технології фарбування активними барвниками лляних і льонобавовняних платтяно-сорочкових тканин на їх світлостійкість. Доказана можливість підвищення світлостійкості забарвлень шляхом відповідного підбору окремих марок активних барвників та їх концентрацій (у фарбувальній ванні та на...»

«Національний лісотехнічний університет України Лупак Р.Л., Гумен А.Ю. Экономические основы обеспечения вхождения Украины к Европейскому образовательному пространству Определены экономические инструменты европейской интеграции Украины в образовательное пространство реализации Болонской декларации и результаты внедрения стратегии реформирования университетского образования Украины. Ключевые слова: высшее образование Украины, Болонский процесс, Европейское образовательное пространство, европейская...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Методичні рекомендації Харків УДК 343.147(072) ББК 67.308р30-2 О-37 Серія «Бібліотека криміналіста»А в т о р и у п о р я д н и к и: Перлін С. І. — начальник Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні МВС України в Харківській області. Шевцов С. О. — заступник начальника Науково-дослідного...»

«Cучасні проблеми селекції, Збірник наукових Випуск 3 (73) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2013 УДК 639.3.032 Марценюк В. П., кандидат біологічних наук Гуцол А. В., доктор с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ПОРОДИ ТА ПОРІДНІ ГРУПИ МАЛОЛУСКАТИХ КОРОПІВ Показано, що українські породи коропа створювались колективом авторів під керівництвом Кузьоми О.І. В основу селекційних робіт покладено метод відтворювального схрещування на базі аборигенних стад і дзеркальних...»

«В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова, Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами Рекомендації щодо просторового планування в прибережній смузі – Одеська агломерація from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project...»

«Б.М. Шиян І.О. Омельяненко Теорія і методика фізичного виховання школярів У двох частинах Частина Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 2 УДК 371.32:371.72(075.8) ББК 75.1я73 Ш 65 Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Агрономічний факультет Кафедра кормовиробництва, луківництва та с/г меліорації КОРМОВИРОБНИЦТВО ТА ЛУКІВНИЦТВО Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 7.1130.102 “Агрономія” Вінниця – 2010 УДК Підпалий І.Ф., Польова О.М. Кормовиробництво та луківництво. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»