WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Б.М. Шиян І.О. Омельяненко Теорія і методика фізичного виховання школярів У двох частинах Частина Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для ...»

-- [ Страница 1 ] --

Б.М. Шиян

І.О. Омельяненко

Теорія і методика

фізичного виховання школярів

У двох частинах

Частина

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

фізичного виховання і спорту

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

2

УДК 371.32:371.72(075.8)

ББК 75.1я73

Ш 65

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Куц О.С.

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Мицкан Б.М.

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Волинського національного університету імені Лесі Українки Цьось А.В.

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту (лист № 1/11-12496 від 27.12.11 ) Шиян Б.М.

Ш 65 Теорія і методика фізичного виховання школярів : навч.

посіб. : в 2 ч. Ч. 2 / Б.М. Шиян, І.О. Омельяненко. — Тернопіль :

Навчальна книга — Богдан, 2012. — 304 с.

ISBN 978-966-10-2716У підручнику викладено основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, загальні основи навчання та методику вдосконалення фізичних якостей.

На основі вивчення сучасного стану фізичного виховання у школі розглянуто шляхи формування національної системи фізичного виховання школярів, виходу на новий рівень їхньої фізкультурної освіти.

УДК 371.32:371.72(075.8) ББК 75.1я73 Охороняється законом про авторське право.

Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

© Шиян Б.М., Омельяненко І.О., 2012

–  –  –

Сократа вихваляли за те, що, маючи можливість займати громадську посаду і бути корисним своїй батьківщині, він вважав за краще служити вихованню юнацтва, заявляючи, що більш корисний державі той, хто зробить багатьох здатними управляти державою, ніж той, хто управляє нею сам.

Я.А. Коменський

–  –  –

Вчитель — це перший, а потім і головний світоч в інтелектуальному житті школяра; він пробуджує в дитини жадобу знань, повагу до науки, культури, освіти.

В. Сухомлинський

–  –  –

ПЕРЕДМОВА

I. УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ........... 11

1. Характерні риси, зміст і побудова уроку фізичної культури.......... 15

1.1. Риси уроку

1.2. Зміст уроку

1.3. Структура уроку

2. Визначення завдань уроку

2.1. Оздоровчі завдання

2.2. Освітні завдання

2.3. Виховні завдання

2.4. Формулювання завдань уроку

2.5. Донесення завдань уроку до свідомості учнів

3. Організація діяльності учнів на уроці

4. Підготовка до уроку

5. Проведення уроку

5.1. Підготовча частина уроку

5.2. Основна частина уроку

5.3. Заключна частина уроку

6. Дозування навантаження

6.1. Поняття “фізичне навантаження” та прийоми його регулювання

6.2. Щільність уроку як умова досягнення необхідного навантаження

7. Оцінка діяльності учнів на уроках

7.1. Загальна характеристика оцінки досягнень учнів на уроках фізичної культури

7.2. Характеристика видів діяльності учнів, які оцінює вчитель

7.3. Державна підсумкова атестація з фізичної культури та причини неуспішності учнів

8. Різновиди шкільних уроків фізичної культури

8.1. Класифікація уроків за характером їх змісту

6

8.2. Різновиди уроків залежно від переважного розв’язання завдань

9. Деякі особливості змісту і методики проведення уроків з дітьми різного віку та стану здоров’я

9.1. Методика фізичного виховання школярів на початковому етапі

9.2. Методика фізичного виховання школярів на освітньому етапі

9.3. Методика фізичного виховання школярів на етапі спеціальної спрямованості

9.4. Фізичне виховання школярів із різним станом здоров’я

9.5. Фізичне виховання школярів в умовах інклюзивного навчання

10. Вимоги до сучасного уроку фізичної культури

11. Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності

II. ПОЗАУРОЧНІ ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1. Форми фізичного виховання протягом навчального дня..............126

1.1. Гімнастика перед заняттями

1.2. Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи

1.3. Години здоров’я

1.4. Спортивна година в групах продовженого дня

2. Позакласні заняття фізичними вправами

2.1. Некласифікаційні змагання школярів

2.2. Змагання за шкільною програмою

2.3. Дні здоров’я

2.4. Організація і проведення Олімпійського тижня

2.5. Квест як спосіб активного відпочинку

2.6. Фізкультурно-художні свята та спортивно-художні вечори

3. Фізичне виховання учнів поза школою

3.1. Фізичне виховання школярів в ДЮСШ

3.2. Фізичне виховання у спортивно-оздоровчих клубах..............161

3.3. Самостійні заняття фізичними вправами (виконання домашніх завдань, ранкова гімнастика, індивідуальні тренування)

3.4. Організація фізичного виховання у літніх таборах відпочинку дітей

3.5. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

3.6. Державні установи та дитячі громадські організації у фізичному вихованні школярів

III. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ РОБОТИ

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Технологія планування та його функції

1.1. Функції планування та вимоги до нього

1.2. Технологія планування

1.3. Підготовка до планування

2. Документи планування

2.1. Державні документи планування

2.2. Документи планування, які складає вчитель

2.2.1. План-графік розподілу варіативних модулів

2.2.2. Річний графік навчально-виховної роботи

2.2.3. Робочий план

2.2.4. Конспект уроку

3. Контроль у процесі фізичного виховання

3.1. Лікарський контроль

3.2. Педагогічний контроль

3.3. Медико-педагогічний контроль

3.4. Фізкультурний самоконтроль

3.5. Часові параметри контролю

IV. ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО САМОСТІйНИХ ЗАНЯТЬ

ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

1. Виховання інтересу до занять

2. Озброєння школярів знаннями, формування переконань.............237

3. Вироблення уміння і навичок працювати самостійно

4. Залучення учнів до самостійних занять

V. УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОї КУЛЬТУРИ — ОРГАНІЗАТОР

РОЗУМНОГО СПОСОБУ жИТТЯ

1. Учитель і учні як суб’єкти процесу фізичного виховання.............254

2. Педагогічні функції, компетенції та техніка вчителя

2.1. Педагогічні функції вчителя

8

2.2. Педагогічні уміння, компетенції та компетентність вчителя

2.3. Педагогічна майстерність та педагогічна техніка вчителя

3. Створення матеріальної бази та профілактика травматизму у школі

4. Фізичне виховання школярів у природних умовах

5. Просвітницька діяльність у системі фізичного виховання школярів

6. Підготовка фізкультурного активу

7. Роль педагогічного колективу у розв’язанні завдань фізичного виховання учнів

8. Деякі особливості роботи вчителя сільської школи

9. Розвиток творчих здібностей школярів у процесі фізичного виховання

ПІСЛЯМОВА


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ПЕРЕДМОВА 9 Національна система фізичного виховання забезпечує розв’язання найблагороднішого завдання — збереження та покращення здоров’я підростаючого покоління всіма, хто працює в освіті.

Вивчення та переоцінка надбань української національної культури загалом і фізичної культури зокрема вносить свої корективи у перспективи її розвитку. Спадщина українських мислителів Г. Сковороди, П. Франка, Д. Донцова визначає пріоритети національного фізичного виховання, а практичні надбання діяльності Пласту, народні звичаї, обряди, забави впливають на формування його змісту. Призабуті національні особливості виховання молоді поволі відтворюються, а загублені традиції формування особистості відроджуються.

Дослідження системи освіти демократичних держав показали, що до головних засад їхньої освітньої політики належить спрямованість навчання і виховання на індивідуальний розвиток особистості, задоволення її потреб та інтересів, зміцнення фізичного і морального здоров’я. Ця засада стосується всіх учасників освітньої діяльності, учнів, їхніх батьків, учителів. Вони мають право на вибір закладів освіти, змісту, форм і методів навчання.

Важливу роль у процесі формування системи фізичного виховання в Україні відіграє поступова інтеграція нашої країни у Європейське освітнє співтовариство з характерною для нього системою цінностей та вимог. Гуманістична спрямованість європейської освіти, де індивідуальні задатки, здібності, інтереси та потреби людини визначають мету, зміст, методи та форми її навчання і виховання, набуває помітних обрисів і в освіті нашої країни зі стійкими перспективами їхнього розширення. Свідченням тому є, наприклад, варіативність нової навчальної програми для школярів та вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів через нарахування «бонусних» балів та врахування виконання учнями навчальних завдань на уроці фізичної культури.

Політичні та економічні зміни в нашій країні, еволюція Украни та подальший розвиток її суспільства висувають нові вимоги до освіти загалом і фізичного виховання школярів зокрема. Педагогічна наука та досвід провідних фахівців у галузі фізичного виховання пропонують шляхи розв’язання особливих для України проблем сьогодення, а також тих, що є глобальними для європейської фізкультурної спільноти, і таких, які є задавненими і потребують інших підходів у їхньому вирішенні. Соціальні замовлення на зміни у фізичній культурі сучасного українця знаходять своє відображення у законах, державних постановах, наказах, інструкціях. Їхня реалізація відбувається через творчі підходи до педагогічної діяльності вчителів фізичної культури: використання нетрадиційних засобів фізичного виховання, розробку інноваційних методик, визначення педагогічних умов навчання і виховання школярів та інше.

Таким чином, об’єктивні обставини подальшого становлення системи фізичного виховання України вимагають ознайомлення майбутніх фахівців зі змінами у стратегічних напрямах її розвитку, вивчення провідного новітнього досвіду, який постійно удосконалюється, що сприятиме формуванню якісних компетенцій вчителів фізичного виховання. З огляду на це, зміст підручника «Теорія і методика фізичного виховання школярів» (2001) потребував доповнення та оновлення, що і спробували зробити автори, не претендуючи на беззаперечні методичні шаблони, готові педагогічні рішення, а сподіваючись на активізацію креативності, заохочення ініціативи студентів та вчителів.

Пропонуючи доповнене перевидання підручника викладачам ВЗО, вчителям шкіл і студентам педагогічних навчальних закладів, його автори вірять, що він допоможе читачам зорієнтуватися у перспективах та сучасних методичних підходах щодо фізичного виховання школярів і, відповідно, сформувати власну систему професійної діяльності з урахуванням її реальних умов.

Водночас автори із вдячністю приймуть зауваження і поради щодо змісту підручника і шляхів його подальшого удосконалення.

2. Позакласні заняття фізичними вправами

2.5. квест як спосіб активного відпочинку Окремі форми позакласної роботи школярів поступово втрачають свою актуальність, а їхнє місце посідають нові, серед яких особливою популярністю у школярів користуються квести.

Квест у перекладі з англійської означає «пошук пригод». Квест — спортивно-розважальна гра, яка, зазвичай, має командний характер.

Її сутність полягає в подоланні дистанції з певною кількістю пунктів, розташування яких потрібно розгадати за допомогою підказок, та послідовному виконанні різних завдань на місцях прибуття у пункти.

Зазвичай квест має тематичний характер, а його проведення під назвами «Стежинами здоров’я», «Євроквест», «Велоквест», «Стрім-Квест», «Маккабі TRAVEL», «…По вулицях ходила…» та ін.

приурочують конкретній календарній даті, події шкільного, місцевого, державного масштабу (Дню учителя, Дню українського козацтва, Дню працівників фізичної культури і спорту, Дню міста тощо).

Квести проводяться з метою пропаганди здорового способу життя серед учнівської молоді, активізації пізнавальної діяльності та розширення світогляду школярів, оволодіння практичними навичками орієнтування на місцевості, виховання активної життєвої позиції.

Квест — багатогранна гра, що сприяє розвитку інтелектуальних здібностей гравців (розв’язання завдань); удосконаленню фізичних кондицій (пошук пунктів та пересування до них обумовленим способом); вихованню дисциплінованості (дотримання внутрішньокомандної субординації), сміливості; прояву фантазії, творчості, спритності, духу здорового суперництва, акторських здібностей, вмінь орієнтуватися на місцевості, ерудиції, логіки, умінь працювати в команді. Квест — це спосіб активного відпочинку, можливість познайомитись із цікавими людьми, побачити свою школу (місто) через призму гри в іншому ракурсі.

Проведенню гри передує складання положення про змагання.

Підготовка програми квесту є кропіткою, відповідальною роботою з продумуванням до дрібниць усіх ситуацій, що можуть виникнути в процесі гри, та розробкою на цій основі правил змагань з визначенням способів пересування, переліку обмежувальних і заборонених дій та умов нарахування очок, бонусних балів, штрафних очок.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В.Іванов (Підпис) «_» 2014 р. ІММОБІЛІЗОВАНІ ФЕРМЕНТИ І КЛІТИНИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Міжнародні рекомендації 5 ‘2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії Друге видання — жовтень 2008 р. (перша публікація — липень 2000 р.) Це керівництво переглядалося у 2010 р. Огляд літератури не виявив нових достовірних даних, які привели б до зміни рекомендацій. Наступний перегляд відбудеться у 2012 р. 1. Мета і галузь застосування Мета керівництва — ознайомити фахівців...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КНЯЗЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 373.5.016:57(043.3) ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,...»

«УКРАЇНСЬКІ НАЗВИ МІНОГ І РИБ ФАУНИ УКРАЇНИ ДЛЯ НАУКОВОГО ВЖИТКУ УДК (038)597.2/.5(477) УКРАЇНСЬКІ НАЗВИ МІНОГ І РИБ ФАУНИ УКРАЇНИ ДЛЯ НАУКОВОГО ВЖИТКУ Ю. Куцоконь1, Ю. Квач2 Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б.Хмельницького, 15, Київ 01601, Україна e-mail: carassius1@ukr.net Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, вул. Пушкінська, 37, Одеса 65011, Україна У роботі обговорені й перелічені українські вернакулярні назви видів, родів, рядів та класів...»

«Проект ДСТУ www.avian.org.ua НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ _ ЯЙЦЯ ХАРЧОВІ, ПРОДУКТИ ЯЄЧНІ Методи визначання мікробіологічних показників ДСТУ Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук РОЗРОБНИКИ: Д. Гриценко (керівник розробки); В. Д'яченко, Г. Єрмішко; В.Ковач; Л. Наливайко, доктор вет. наук 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від „_” 200 р. № 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112 УДК 630.453 В. Л. МЄШКОВА1, М. С. КОЛЄНКІНА2 * ДИНАМІКА ПЛОЩ ОСЕРЕДКІВ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ У НАСАДЖЕННЯХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 2. Луганська АЛНДС УкрНДІЛГА За період 1974 – 2006 рр. у Луганській області зареєстровано 4 спалахи масового розмноження звичайного соснового пильщика (ЗСП) і 5 спалахів рудого...»

«РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 22 грудня 2005 р., протокол № 13/3-2 Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні Заслухавши та обговоривши доповідну записку «Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні», колегія ухвалює:1. Доповідну записку “Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні” взяти до відома та надрукувати в Інформаційному збірнику.2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б,),...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«ЯКІСНА ПИТНА ВОДА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ Інститут Сільського Розвитку Київ – 2005 Якісна питна вода для сільської громади. — К., 2005. — 32 с. На початку ХХІ сторіччя однією з найважливіших проблем розвитку людської цивілізації стала екологічна проблема. Питання чистоти повітря, води та ґрунтів турбують багатьох, проте далеко не завжди на них можна отримати вичерпні відповіді. Це видання стане у нагоді усім, кому не байдуже своє здоров’я, здоров’я своїх дітей, рідних та оточення. Адже якість...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»