WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова, Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для ...»

-- [ Страница 1 ] --

В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова,

Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек,

О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов

ПроПозиції

для морського просторового планування

в 12-мільній зоні для Одеської агломерації

на основі принципів комплексного управління

прибережними смугами

Рекомендації щодо просторового планування

в прибережній смузі – Одеська агломерація

from the

Створено за фінансовою

підтримкою Європейського Союзу

INTERREG III B CADSES

Project part-financed PlanCoast Project by the European Union Даний документ створений за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Одноособову відповідальність за зміст даного документа, що ані за яких умов не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу, несе НДУ „Український науковий центр екології моря“.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of SRI “Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea” and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG IIIB CADSES Project Adriatic Sea I Baltic Sea I Black Sea В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова, Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами Рекомендації щодо просторового планування в прибережній смузі – Одеська агломерація Одеса Наукове видання УДК: 332.334/36 + 504.45 ББК Борулько В.І., Бонь О.В., Карамушка В.І, Лісовський Р.Й, Гаврилова Т.А., Заболотний Д.Н., Зізак B.П., Дімерлі М.Г., Скачек А.М., Братченко О.С., Непрокін О.О.

Пропозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами. Висновки і рекомендації щодо просторового планування в прибережній смузі – Одеська агломерація / УкрНЦЕМ. - Одеса: Типография “Принт Бистро”, 2009. - 16 с.

Огляд підготовлений в рамках проекту The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG III B CADSES Project (Adriatic Sea - Baltic Sea - Black Sea).

Борулько В.И., Бонь А.В., Карамушка В.И, Лисовский Р.И, Гаврилова Т.А., Заболотный Д.Н., Зизак B.П., Димерли М.Г., Скачек А.М., Братченко О.С., Непрокін А.А.

Предложения для морского пространственного планирования в 12-мильной зоне для Одесской агломерации на основе принципов комплексного управления прибрежными зонами. Выводы и рекомендации по просторанственному планированию в прибрежной зоне – Одесская агломерация / УкрНЦЭМ. - Одесса: Принт Бистро, 2009. - 16 с.

Обзор подготовлен в рамках проекта The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG III B CADSES Project (Adriatic Sea - Baltic Sea - Black Sea).

Borulko V., Bon O., Karamushka V., Lisovsky R., Gavrilova T., Zabolotniy D., Zizak V., Dimerli M., Skachek A., Bratchenko O., Neprokin O.

Proposals for sea spatial planning in 12 mile zone of Odessa agglomeration on the basis of integrated coastal zone management. Conclusions and recommendations on spatial planning in a coastal zone of Odessa agglomeration / UkrSCME. - Odessa: Print Bistro, 2009. - 16 p.

Overview is prepared in the framework of The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG III B CADSES Project (Adriatic Sea - Baltic Sea - Black Sea).

Рецензент: д.г. н., професор, В.І. Михайлов Науковий керівник Проекту та науковий редактор видання к.т.н. В.І.Борулько (УкрНЦЕМ) Рекомендовано до друку засіданням вченої ради Українського наукового центру екології моря (протокол № 2, від 30.03.2009 р.)

–  –  –

1. Висновки і рекомендації щодо законодавчої бази України по плануванню та 6 використанню територій 2 Висновки та рекомендації щодо використання ГІС-технологій при просторовому плануванні в прибережних смугах і морських акваторіях

–  –  –

4 Впровадження принципів просторового планування в прибережних смугах і морських акваторіях на прикладі робіт виконаних УкрНЦЕМ в рамках міжнародного і національного співробітництва

–  –  –

Науково дослідна установа „Український науковий центр екології моря” Мінприроди України під патронатом Європейського Співтовариства на протязі 2007-2009 років згідно отриманого гранту «Просторове планування в прибережних смугах» (Plan Coast) проводив дослідження району прибережної смуги від порту «Іллічівськ» до порту «Южний» (Одеська агломерація) згідно принципам просторового планування.

Принципи просторового планування при територіальному розвитку прибережних і морських акваторій ще тільки починають впровадження в Україні, тому обговорення на семінарах, робочих нарадах, конференціях які проходили на протязі дії проекту викликали завжди великий інтерес серед вчених, тих, хто приймає рішення, представників недержавних організацій і різних верств населення.

Матеріали, які представлені в цьому виданні є результатом плідної праці всіх учасників Проекту. Проблеми, які виникають при просторовому плануванні в прибережних смугах являє собою безперервний процес вироблення й прийняття рішень, спрямований на гармонізацію соціально-економічного розвитку прибережних регіонів з метою їх стійкого розвитку. Розвиток є стійким, якщо він забезпечує економічний ріст, підвищення рівня життя населення, установлення демократичних форм впливу суспільства на процес розвитку, збереження культурної спадщини й не приводить до погіршення екологічного стану територій, якості середовища перебування, якості води (морській і вод суши), повітря, біологічної й ландшафтної різноманітності.

Збільшення антропогенного навантаження, викликане високою щільністю населення прибережної смуги, посилення виробничої й сільськогосподарської діяльності, транспортної активності, урбанізацією узбережжя, виникненням галузей, пов'язаних з видобутком і освоєнням морських ресурсів у шельфовій зоні може негативно відбитися на процесі розвитку. До причин, які можуть дестабілізувати розвиток, можна віднести, також, негативний вплив деяких природних факторів наприклад, таких як стихійні лиха, підвищення рівня, пов'язане із глобальними кліматичними змінами й т.і. Це далеко не повний перелік природних процесів, які можуть привести до виникнення проблем в освоєнні прибережної зони. Очевидно, що можливості розвитку прибережної смуги й освоєння її ресурсів багато в чому будуть залежати від загального політичного стану суспільства, ступеня його соціально-економічного розвитку, рівня освіченості різних верств населення, культурних традицій.

Завданням просторового планування в прибережних смугах є знаходження оптимального балансу між різними видами діяльності в прибережній зоні, вироблення стратегії по створенню такої її економічної й соціальної структури, що найбільше повно відповідало б спільному інтересу розвитку територій і зводило б до мінімуму конфліктні ситуації, що виникають серед різних учасників цієї діяльності.

Інтеграція в рамках просторового планування повинна проходити по п'яти основних напрямках:

• інтеграція різних дисциплін і областей знань, спрямована на формування у фахівців в області планування навичок комплексного рішення завдань природокористування, здатності до аналізу на базі міждисциплінарного підходу;

• інтеграція просторового планування різного рівня з метою створення умов для взаємодії органів керування різного підпорядкування;

• просторова інтеграція, спрямована на розвиток комплексного підходу до вивчення природних процесів (море -суша - атмосфера);

• інтеграція природних і гуманітарних наук, спрямована на більше повний облік взаємодії природних і соціально-економічних аспектів функціонування прибережної смуги;

• міжнародна інтеграція, спрямована на нагромадження позитивного досвіду, взаємодія в області охорони навколишнього середовища й створення можливості рішення проблем узбережжя й морського простору, єдиного для декількох прибережних держав.

Існуюча економічна й соціальна структура прибережних смуг, стратегічні плани їхнього подальшого розвитку, правова й законодавча база мають регіональні особливості й, тому, повинні розглядатися стосовно до конкретних умов. Сполучення загального підходу й обліку конкретних умов регіону є одним з важливих принципів методології просторового планування. 5


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. ВисноВки і рекомендації щодо законодаВчої бази україни По ПлануВанню та Використанню територій Проблема збалансованого використання приморських територій України, зокрема прибережної смуги морів та ролі механізмів планування і управління в цих процесах, дозволяє зробити певні узагальнення, висновки, та рекомендації:

1.Складність географічних, економічних, демографічних та інших характеристик і особливостей території країни вимагає відповідної системи планування територіального розвитку.

Така система не може бути простою, а отже не може бути простою й та нормативно-правова база, що ї регулює. На даний час в Україні діє значна кількість законів і підзаконних актів, кожен з яких врегульовує той чи інший аспект правовідносин.

Перше узагальнююче зауваження стосується того, що в цілому, нормативно-правову базу, якою регулюються питання планування та використання територій в Україні, можна вважати достатньою й адекватною сучасним потребам. Разом з тим, спостерігається певна неузгодженість і невідповідність у застосуванні термінології і тлумаченні деяких положень різних законодавчих актів, що на практиці дозволяє приймати різнопланові рішення в залежності від ситуації чи домінуючих інтересів.

Друге узагальнююче зауваження стосується того, що деякі аспекти правовідносин залишаються неврегульованими, що має бути вирішене шляхом змін і доповнень до чинних правових актів або ж шляхом ухвалення нових правових актів.

Третє зауваження полягає в тому, що в чинних законах норми прямої дії застосовуються недостатньо, що змушує ухвалювати нові підзаконні акти й таким чином ускладнює систему регулювання.

2. Нормативно-правова база, що забезпечує регулювання використання природного потенціалу приморських територій, видається достатньою, хоча й потребує уточнень та удосконалення.

Але перш, ніж здійснювати ревізію та перегляд чинних правових норм, видається доцільним уточнити й «узаконити» деякі ключові поняття стосовно приморських територій. Це є важливим, по-перше, з огляду на те, щоб уникнути неоднозначності тлумачень у використанні термінології, що спостерігається на даний час, а по-друге, щоб не порушувати ту ієрархічну систему планування розвитку територій, яка вже склалася. Зауважимо, що ця спроба стосується управлінської термінології й не накладає обмежень на використання інших термінів у наукових дослідженнях (хоча, звичайно, гармонізація термінології сприяла б усуненню значної кількості непорозумінь). З матеріалів, що обговорені вище, напрошується така схема.

Однозначно потребують уточнення поняття «приморська територія», «прибережна смуга морів» та «прибережна захисна смуга».

Уточнення потребують і деякі інші терміни. Зокрема, перегляд значної кількості законів і підзаконних актів вносить певний дискомфорт у розуміння термінів «зона» і «зонування». Певні неузгодженості виникають навіть в рамках одного й того ж законодавчого акту.

Ці пропозиції не вносять принципових змін в існуючу систему, але певною мірою її впорядковують. Тому планування діяльності на територіях не потребуватиме додаткових нормативних актів, оскільки підлягає системі планування, яка склалася.

3. Один з найбільш суттєвих аспектів управлінських підходів до використання прибережної смуги морів (ПСМ) стосується інтегрованого управління ПСМ. З огляду на реальну ситуацію, що розвивається в Україні, схема запровадження інтегрованого управління прибережною смугою морів (ІУПС) виглядає надто ідеалізованою й навряд чи може бути реалізована без спонукальних чинників. Такими чинниками можуть бути

а) політична воля,

б) законодавчий акт обов’язкової юридичної сили (закон, національна стратегія / програма в галузі ІУПС, тощо), проект якого був би попередньо узгоджений зацікавленими сторонами.

Інші чинники, зокрема, ініціативи на місцевому рівні при їх практичній реалізації логічно виходили на необхідність державної підтримки, про що свідчать результати пілотних проектів.

Стратегія запровадження ІУПС в регіоні Чорного моря, розроблена в рамках діяльності Чорноморської комісії, поки що цією ж Комісією не затверджена, в той час як Середземноморські держави вже ухвалили окремий Протокол про інтегроване управління береговою зоною. В 6 принципі, держави – Сторони Бухарестської конвенції можуть використовувати положення цього документу для своїх національних планів дій, стратегій чи інших законодавчих актів, що вони, до речі, й роблять. Болгарія розробила й прийняла відповідний закон, дещо раніше це зробила Румунія. Свій закон розробляє Грузія.

Цим же шляхом пішла й Україна. Проект Закону «Про прибережну смугу морів»

розробляється з 2004 року, але на даний момент спрогнозувати час його ухвалення непросто, якщо взагалі можливо. Розробники законопроекту мають і прагнуть запропонувати бездоганні норми для врегулювання таких ключових питань:

• Визначення прибережної смуги морів, її меж та зон особливих режимів природокористування та господарської діяльності;

• Визначення ІУПС та механізму його запровадження;

• Визначення повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в реалізації ІУПС;

• Визначення відповідальності за порушення законодавства при використанні ПСМ.

Складність розробки такого законопроекту полягає не лише в комплексному й багатокомпонентному об’єкті регулювання, й в необхідності інтегрувати норми цього законопроекту в існуючу систему законодавчих актів. Оскільки законопроект розробляється з урахуванням Європейської політики і практики, то завдання гармонізації його положень з законодавчими нормами ЄС є менш складним, ніж попереднє. Залишається сподіватися, що ці завдання будуть вирішені й новий закон стане дієвим інструментом управління ПСМ в Україні.

2. ВисноВки та рекомендації щодо Використання Гіс-технолоГій При ПростороВому ПлануВанні В Прибережних смуГах і морських акВаторіях Будь-які рішення відносно просторового планування в прибережних смугах (ПППС) ґрунтуються на зборі даних. Ціллю збору даних є знання про те, що відбувається в прибережному і морському просторі і що може трапитись в наступні кілька років.

Збір даних – це збір інформації про поточний стан прибережного і морського середовища.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 20. White T.L., Hodge G.R., 1989., Predicting Breeding Values with Applications in Forest Tree Improvement. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.21. Williams E.R.; Matheson A.C., Harwood C.E. 2002. Experimental design and analysis for use in tree improvement. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. – P. 1-214. УДК 630*182.21 (477) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; доц. М.В. Чернявський,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ПУСТОВАЛОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА УДК: 618.146:616.988+576.8.077.3/-022.7-076.5 ЦИТОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЦИТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ І ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ВІРУСНОМУ ТА БАКТЕРІАЛЬНОМУ ІНФІКУВАННІ 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В.Іванов (Підпис) «_» 2014 р. ІММОБІЛІЗОВАНІ ФЕРМЕНТИ І КЛІТИНИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Cучасні проблеми селекції, Збірник наукових Випуск 3 (73) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2013 УДК 639.3.032 Марценюк В. П., кандидат біологічних наук Гуцол А. В., доктор с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ПОРОДИ ТА ПОРІДНІ ГРУПИ МАЛОЛУСКАТИХ КОРОПІВ Показано, що українські породи коропа створювались колективом авторів під керівництвом Кузьоми О.І. В основу селекційних робіт покладено метод відтворювального схрещування на базі аборигенних стад і дзеркальних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “маркетинг медичних і фармацевтичних послуг” (дляспеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри медичного та екологічного менеджменту Н. І. Фетісовою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 7 від 19.02.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом фетісова н. і. Методичні рекомендації щодо...»

«Міжнародні рекомендації 5 ‘2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії Друге видання — жовтень 2008 р. (перша публікація — липень 2000 р.) Це керівництво переглядалося у 2010 р. Огляд літератури не виявив нових достовірних даних, які привели б до зміни рекомендацій. Наступний перегляд відбудеться у 2012 р. 1. Мета і галузь застосування Мета керівництва — ознайомити фахівців...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 25.10.12. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 25/10/2012 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 22.12 Свідоцтво про...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.ГОРЬКОГО КАФЕДРА БІОФІЗИКИ, МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ І КЛІНІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ “ КОМП‘ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” м. ДОНЕЦЬК 2008 р Затверджена на засіданні кафедри Протокол № від 2008 р. Автори: Лях Ю.Є. Гур’янов В.Г. Горшков О.Г. ЗАНЯТТЯ №1 ВСТУП ДО АНАЛІЗУ. ОСНОВНІ ФАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ. Термін «медицина, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»