WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________ С.В. Іванов

(Підпис)

«____» ____________ 2014 р.

МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»

заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 9 від 13.02.2014 р.

Підпис(и) автора(ів)________________

« 25 » квітня 2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 69.38-25.04.2014 р.

КИЇВ НУХТ 2014 Молекулярна біотехнологія [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заоч. форми навч. / уклад. О.І. Скроцька. – К. :

НУХТ, 2014. – 34 с.

Рецензент О.В. Карпов, д-р біол. наук Укладачі: О.І. Скроцька, канд. біол. наук Відповідальний за випуск Т.П. Пирог, д-р біол. наук, проф.

Подано в авторській редакції ЗМІСТ ЗМІСТ …………………………………………....………………...………… 3

1. Загальні відомості

2. Програма навчальної дисципліни …………………….…..…………..… 7

3. Лабораторне заняття …

4. Запитання для підготовки до екзамену ………………......…...………… 23

5. Контрольна робота

6. Рекомендації до виконання та оформлення контрольної роботи ….……. 30 Рекомендована література..............……………………………………… 32 Додаток 1

Додаток 2

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Предметом вивчення навчальної дисципліни «Молекулярна біотехнологія» є молекулярні явища і процеси, які дозволяють нагенетичному рівні модифікувати організми-продуценти таким чином, щоб впроваджувати у промислове виробництво нові технології корисних для людства продуктів або отримувати уже відомі продукти у промислових масштабах.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні слідуючих дисциплін «Біологія клітин», «Біохімія», «Органічна хімія», «Основи імунології» «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Біохімічні основи мікробного синтезу». Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідно для проходження переддипломної практики, виконання дипломних робіт і проектів та у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Молекулярна біотехнологія» є вивчення молекулярної організації та регуляції експресії генів, а також реплікації, рекомбінації та репарації, рестрикції та модифікації генетичного матеріалу у про- та еукаріотів, а також формування у студентів уявлення про стратегію створення рекомбінантних ДНК для цілеспрямованого конструювання мікро- та макроорганізмів-продуцентів та ознайомлення їх з комплексом сучасних методів молекулярної біотехнології.

1.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Молекулярна біотехнологія» є засвоєння студентами знань щодо молекулярної організації генетичного матеріалу про- та еукаріот, технології рекомбінантних ДНК та методах її введення до клітини-реципієнта та сучасних методів молекулярної біотехнології для подальшого застосування одержаних знань та навичок у майбутній професійній діяльності 1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

загальну методологію отримання рекомбінантного продуцента;

характеристику об’єктів молекулярної біотехнології;

сучасні підходи до отримання цільового гену;

особливості застосування існуючих генетичних векторів в молекулярному клонуванні;

методи введення генетичного матеріалу до реципієнтних клітин;

способи скринінгу та селекції клітин, що містять рекомбінантну ДНК;

особливості виділення та очищення цільового продукту;

способи отримання рекомбінантних лікарських засобів:

інтерферону, соматотропіну, моноклональних антитіл, вакцин, антибіотиків;

вміти:

отримувати окремі колонії мікроорганізмів та проводити їхнє кількісне дослідження;

застосовувати сучасні методи перенесення генетичного матеріалу у бактеріальні клітин-реципієнти;

ідентифікувати трансформовані клітини; виділяти якісні препарати нуклеїнових кислот;

аналізувати препарати нуклеїнових кислот методами спектрофотометрії, гель-електрофорезу а також рестрикційним аналізом;

мати навички:

роботи з генетичним матеріалом про- і еукаріотів;

виділення та аналізу нуклеїнових кислот з природного матеріалу;

створення генетично модифікованих прокаріотичних продуцентів та їхнього скринінгу.

Роль у підготовці майбутніх фахівців. Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям-біотехнологам на базі засвоєних основних принципів та практичних прийомів молекулярної біотехнології свідомо вибирати оптимальні експериментальні підходи до успішного отримання цільових продуктів, використовуючи сучасні методи молекулярної біотехнології для удосконалення існуючих та розробки нових біотехнологій з використанням мікро- і макроорганізмів.

Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати знання з дисциплін «Біологія клітин», «Біохімія», «Органічна хімія», «Основи імунології»

«Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Біохімічні основи мікробного синтезу», навички роботи з комп’ютерними програмами Word, Excel, PowerPoint для обробки даних за допомогою текстових та графічних редакторів; знати принципи роботи пошукових програм в мережі Internet, мати базовий рівень знання іноземної мови.

Опис навчальної дисципліни наведено у таблиці 1.1.

–  –  –

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи молекулярної біотехнології Тема 1. Предмет молекулярної біотехнології. Виникнення та історія розвитку молекулярної біотехнології. Зв’язок молекулярної біотехнології з біологічними дисциплінами і її практичне застосування. Характеристика об’єктів молекулярної біотехнології: прокаріоти (Escherichia coli), еукаріоти (Saccharomyces cerevisiae), культури еукаріотичних клітин (яєчник китайського хом’ячка (СНО), клітини комах тощо). Перспективи молекулярної біотехнології.

Тема 2. Шляхи отримання цільового гену.

ДНК, РНК і синтез білка у клітині. Регуляція транскрипції у про- та еукаріот. Ферменти генної інженерії:

рестриктази, лігази, нуклеази, полімерази, зворотня транскриптаза, їх характеристика та функції. Виділення гену з геномної ДНК. Хімікоферментативний синтез генів. Отримання гену на основі іРНК. Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Тема 3. Отримання рекомбінантних ДНК.

Поняття генетичного вектора. Основні типи генетичних векторів: плазмідні, фагові вектори, векторитранспозони, гібридні вектори – фагміди, косміди, фазміди. Методи конструювання рекомбінантних ДНК: коннекторний метод, рестриктазнолігазний метод.

Тема 4. Способи введення рекомбінантних ДНК у реципієнтні клітини.

Генетична трансформація про- та еукаріот: трансформація, трансфекція, кон’югація, трансдукція, електропорація, біобалістика, мікроін’єкція. Скринінг та селекція клітин, що експресують цільовий ген – фенотипова селекція, гібридизація нуклеїнових кислот in situ, функціональна комплементація, радіоімуноаналіз білків in situ.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Молекулярна біотехнологія мікробіологічних систем Тема 1. Мікробіологічне виробництво рекомбінантних лікарських засобів. Отримання рекомбінантного людського інтерферону та соматотропіну.

Отримання рекомбінантних антибіотиків.

Тема 2. Моноклональні антитіла як лікарські засоби.

Структура і функції антитіл. Моноклональні антитіла людини. Гібридні моноклональні антитіла. Виробництво антитіл за допомогою E. coli.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тема 3. Виробництво вакцин.

Субодиничні вакцини: протигерпетичні вакцини, протиящурні вакцини, протитуберкульозні вакцини, пептидні вакцини, генна імунізація. Атенуйовані вакцини: протихолерні вакцини, протисальмонельозні вакцини. «Векторні» вакцини: противірусні вакцини, протибактеріальні вакцини.

Тема 4. Бактерії як системи доставки антигенів.

Поверхневі антигени бактерій. Шляхи створення вакцин з використанням бактерій як систем доставки антигенів.

3. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

Електрофоретичний аналіз препаратів нуклеїнових кислот.

Мета: ознайомитись з основними прийомами електрофоретичного аналізу нуклеїнових кислот, а також навчитися готувати агарозний гель та проби нуклеїнових кислот для проведення електрофорезу, аналізувати електрофореграми досліджуваних молекул.

Матеріали та обладнання: контрольний зразок ДНК фага l (комерційний препарат з концентрацією 0,9 мкг/мкл та молекулярною масою приблизно 50 000 пар нуклеотидів), дослідні зразки нуклеїнових кислот: ДНК плазмід рUC19, рВR 322, хромосомна ДНК та РНК еукаріотів, буфер ТЕ, агароза, ТВЕ-буфер, буфер для нанесення проб, розчин ЕtВr з концентрацією 10 мг/мл або метиленового синього, кипляча водяна баня або мікрохвильова піч, прилад для електрофорезу та джерело постійного струму, трансілюмінатор, гребінка і форма для заливання гелів, самплер та наконечники до нього, парафільм, термостійка колба, епендорфи, термостійка колба або склянка об’ємом 100 мл, скляна паличка або пластиковий шпатель, кювета для розчину барвника, гумові рукавички, фільтрувальний папір.

Загальні відомості Методи електрофорезу широко застосовують для розділення, ідентифікації, очищення та виділення молекул, які мають відмінний від нуля сумарний заряд, починаючи від низькомолекулярних неорганічних іонів і закінчуючи великими макромолекулами (пептиди, білки, олігонуклеотиди, нуклеїнові кислоти, заряджені похідні вуглеводнів). Електрофорез застосовують як для аналітичних досліджень, так і для препаративних цілей.

Цим методом можна розділяти відносно великі кількості матеріалу, і в кінці розділення вилучати їх з гелевого носія. За допомогою електрофорезу виділяють пептиди, білки, нуклеїнові кислоти тощо, тому його включено в арсенал основних методів молекулярної біотехнології. Цей метод використовують для конструювання генетично модифікованого продуцента, первинного скринінгу клітин-трансформантів, очищення та отримання цільового білкового продукту.

Існує багато електрофоретичних методів. їх поділяють на дві групи – загальні та спеціальні. До останніх належать, наприклад, диск-електрофорез, пульс-електрофорез, високовольтний електрофорез, імуноелектрофорез, ізотахофорез, ізоелектричне фокусування. Крім того, електрофоретичні методи відрізняються за типом носив, вибір яких визначається конкретними умовами аналізу та класом досліджуваних молекул. Загальною перевагою всіх електрофоретичних методів є швидкість розділення речовин та висока роздільна здатність.

3.1. Фізична суть електрофорезу.

Метод електрофорезу ґрунтується на тому, що багато важливих макромолекул здатні іонізуватися, і тому можуть існувати у розчині у зарядженій формі як катіони (+) або аніони (–). Крім того молекули з близькими за величиною зарядами, але різні за молекулярними масами відрізняються за величиною відношення заряду до маси. Це впливає на характер розподілу іонів під час їхньої міграції у розчині під дією електричного поля.

Швидкість руху катіонів до катоду та аніонів до аноду залежить переважно від співвідношення між рушійною силою електричного поля, яке діє на заряджені іони, та силами тертя і електростатичними силами, здатними уповільнювати рух макромолекул. Щоб забезпечити проведення електричного струму зазвичай використовують один і той самий буфер для насичення носія та розчинення зразка. У розчині струм між електродами зумовлений рухом іонів буфера та зразка, а у ланцюзі – електронами. Струм у ланцюзі підтримується за рахунок електролізу, що відбувається на електродах, кожний з яких занурений у велику буферну камеру. Під час електролізу на катоді утворюються іони гідроксилу та молекулярний водень, а на аноді – молекулярний кисень та іони водню.

Утворення на катоді гідроксильних іонів збільшує дисоціацію компонента буферної суміші, який є слабкою кислотою. Внаслідок нього зростає кількість іонів, які проводять струм до анода. На аноді іони з’єднуються з протонами, при цьому знову утворюється слабка кислота, а електрони потрапляють в електричний ланцюг. Якщо вимкнути електричне поле до того, як іони дослідної суміші досягнуть електродів, то заряджені молекули цієї суміші розподіляться на носії відповідно до їхньої електрофоретичної рухливості.

Таким чином, електрофорез – це незавершена форма електролізу.

3.2. Властивості нуклеїнових кислот, що впливають на електрофорез.

1. Заряд. Зазвичай рухливість багатьох іонізованих молекул зростає із збільшенням сумарного заряду, величина якого залежить від рН. Проте фракціонування електрофорезом молекул нуклеїнових кислот відрізняється від електрофоретичного розділення, наприклад, білків, що зумовлено самою природою цих біополімерів. На відміну від білкових молекул, електричний заряд яких залежить від рівня іонізації окремих доменів молекули під впливом рН, нуклеїнові кислоти мають негативний і значний за величиною сумарний електричний заряд, який зумовлений дисоціацією численних залишків фосфорної кислоти. Величина цього заряду майже не залежить від рН оточуючого середовища, а величина відношення заряду до маси є практично однаковою для всіх молекул нуклеїнових кислот. Тому фракціонування нуклеїнових кислот електрофорезом зазвичай відбувається за рахунок відмінностей за розмірами молекул, а не за їхніми зарядами. Лише короткі олігонуклеотиди розділяють за зарядом основ, який стає помітним за кислих значень рН (наприклад, при застосуванні натрій-цитратного буфера з рН 3,5).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«Річний звіт діяльності Мальтійської Служби Допомоги м. Івано-Франківськ Участь у різдвяних богослужіннях; січень відвідини домівок інвалідів та Мальтійської молоді з колядою та вертепом Приготування та роздача гарячих напоїв під час Розколяди при Катедральному лютого соборі Святкування річниць осередків мальтійської молоді „Мальтійської лютого Дружини”, „Мальтійських Бджілок”, „Тисмениці” Великопосні реколекції 16-18 лютого 30 березня квітня Вишкіл лідерів 24-25 лютого Хресний хід березня...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 березня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Латвія готова поділитися досвідом Голос України Голова Верховної Ради України В.Рибак висловив вдячність Президенту Латвійської Республіки А.Берзиньшу за підтримку Латвією євроінтеграційних прагнень України: «Саміт Україна—ЄС 25 лютого цього року став важливим етапом у контексті визначення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«УДК 628.16.098.2 О.М. Швед, О.К. Видринська, В.Г. Червецова, З.В. Губрій, В.П. Новіков Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НОВІ ПІДХОДИ ДО БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МІСТА ЛЬВОВА © Швед О.М., Видринська О.К., Червецова В.Г., Губрій З.В., Новіков В.П., 2012 Вивчено та досліджено стічні води та мікробіоту мулу станції очисних споруд з метою інтенсифікації схеми очищення промислово-побутових стічних вод з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ проф. Іванов С.В. «»_ 2011 р. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗРАХУНКАХ ОБЛАДНАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни і проведення практичних занять для студентів спеціальностей 7.05050314, 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 20. White T.L., Hodge G.R., 1989., Predicting Breeding Values with Applications in Forest Tree Improvement. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.21. Williams E.R.; Matheson A.C., Harwood C.E. 2002. Experimental design and analysis for use in tree improvement. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. – P. 1-214. УДК 630*182.21 (477) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; доц. М.В. Чернявський,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»