WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ С.В. Іванов

(Підпис)

«_____» ______________ 2013 р

ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 6 від 14.11.2013 р.

Підпис автора ________________

«____» ____________ 2013 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 69.30-19.12.2013 Київ НУХТ 2013 Технологія вакцин [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивчення дисц. та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія», ден. та заоч. форм навч. / уклад. Ю. М. Пенчук - К. :

НУХТ, 2013. - 18 с.

Рецензент: І.В. Лич, канд. біол. наук Укладач: Ю.М. Пенчук, канд. техн. наук Відповідальний за випуск: Т.П. Пирог, д-р біол. наук, проф.

Подано в авторській редакції

1. Загальні відомості Предметом навчальної дисципліни є вивчення процесу виробництва ряду імунобіологічних препаратів, зокрема вакцин, за допомогою біологічних об’єктів, із застосуванням наукових та інженерних методів сучасної вакцинології.

Розглядаються технології, які застосовуються у виробництві імунобіологічних препаратів, процеси активного впровадження останніх досягнень вакцинології та успішного розвитку промисловості, що забезпечує стандартизацію більшості стадій виробничого процесу відповідно до вимог належної виробничої практики GMP, а також перспективи розробки нових вакцин, заснованих на вірусних, бактеріальних та інших носіях, модифікованих за допомогою генної інженерії.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні загальної мікробіології і вірусології, генетики, загальної біотехнології, біології клітини, біохімії, неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, промислової технології лікарських засобів. Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідне для вивчення технологічних дисциплін («Технологія мікробного синтезу лікарських засобів», «Технологія пробіотиків» та ін.), а також є складовою частиною курсових і дипломних проектів, що виконуються студентами спеціальностей напряму «Біотехнологія» і використовуватиметься під час проходження технологічної та переддипломної практики, виконання НДРС і у майбутній виробничо-практичній та науководослідній роботі.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.1. Метою вивчення дисципліни «Технологія вакцин» є:

- ознайомлення студентів із традиційними та новими технологіями виробництва імунобіолоігчних препаратів, заснованими на використанні клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, у тому числі зі зміненою генетичною програмою, а також позаклітинних речовин і клітинних компонентів;

- дати системні знання з технології виробництва вакцин у сучасних умовах;

- сприяти формуванню професійно необхідних знань, умінь та навичок;

- забезпечити теоретичну базу для подальшого вивчення інших біотехнологічних дисциплін навчального плану;

- створити базу, яка визначає професійну компетентність і загальну ерудицію фахівців спеціальності «біотехнологія».

1.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є – надати студентам базові знання про основні технологічні стадії виробництва імунобіотехнологічних препаратів, а також компоненти біотехнологічного процесу:

- біологічні агенти,

- субстрати,

- цільові продукти,

- технологічне устаткування,

- сукупність методів управління.

1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- стан та перспективи розвитку сучасної вакцинології;

- стан сучасних розробок у плані отримання більш ефективних продуцентів біологічно активних речовин;

- стан та перспективи розробки нових вакцин з використанням сучасних технологій генної інженерії;

- основи біотехнології вакцин, які використовуються в медицині для профілактики різних захворювань.

вміти:

- класифікувати біотехнологічні процеси;

- оперативно орієнтуватися у матеріалах стосовно різноманітних біотехнологій вакцин, викладених у наукових виданнях.

Роль у підготовці майбутніх фахівців. Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям на базі аналізу та узагальнення знань зрозуміти специфіку одержання вакцин, обґрунтовувати вибір способів реалізації даного виробництва, а саме способів культивування біологічних агентів, їх виділення та очищення і об’єднувати теоретичні висновки фундаментальних дисциплін з практичними питаннями біотехнології.

Практичні заняття побудовані таким чином, щоб студенти на основі теоретичних знань про технологічні особливості виробництва імунобіологічних препаратів мали змогу опанувати технології в цілому та навчитись самостійно вирішувати практичні задачі. Студенти самостійно вирішують практичні завдання щодо аналізу готової продукції згідно вимог фармакопеї.

Отримані знання необхідні для успішної практичної діяльності майбутніх фахівців в наукових установах та підприємствах біотехнологічної галузі Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати знання з біологічних та хімічних дисциплін, навички роботи з комп’ютерними програмами Word, Excel, PowerPoint для обробки даних за допомогою текстових та графічних редакторів; знати принципи роботи пошукових програм в мережі Internet, мати базовий рівень знання іноземної мови.

Опис навчальної дисципліни наведено у табл. 1.

–  –  –

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Тема: «Основи вакцинології. Антигени та імунна відповідь. Допоміжні речовини, що входять до складу вакцин.»

Тема 1. Вакцини.

Класифікація вакцин, коротка історія їх виникнення.

Вакцинопрофілактика. Основні біотехнологічні терміни вакцинології.

Тема 2. Вакцинопрофілактика.

Основні біотехнологічні терміни вакцинології. Календар профілактичних щеплень. Протипоказання до вакцинації.

Критерії характеристики антигенів. Склад вакцин. Анатоксини.

Тема 3. Антигени та імунна відповідь.

Склад вакцин. Допоміжні компоненти вакцин. Поживні середовища. Ад’юванти: класифікація за походженням, фізико-хімічними властивостями та характеристика. Ліпосомальні ад’юванти. Вимоги до допоміжних речовин, що входять до складу вакцин.

Тема 4. Бактеріальні вакцини для профілактики інфекційних захворювань.

Допоміжні компоненти вакцин. Поживні середовища. Технологічна схема виробництва бактеріальних вакцин. Технології одержання вакцин проти гонореї, сибіркової виразки, дифтерії. Характеристика поживних середовищ, особливості культивування, виділення та очищення. Особливості одержання атенуйованих вакцин.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Тема: «Технологічні особливості виробництва вакцин.»

Тема 1. Вірусні вакцини для профілактики інфекційних зазворювань.

Форми участі антитіл у розвитку противірусного імунітету. Поживні середовища культивування культур клітин. Особливості технології одержання вірусних вакцин. Способи виділення та очищення вакцин вірусних вакцин та технологія отримання.

Тема 2. Комбіновані вакцини.

Склад комбінованих вакцин. Особливості технології одержання комбінованих вакцин. Принципи конструювання противірусних вакцин. Кір, краснуха, епідемічний паротит – культури клітин для виробництва живих вірусних вакцин та поживні середовища.

Тема 3. Рослинні вакцини.

ДНК-вакцини. Генноінженерні вакцини.

Пептидні та рибосомальні вакцини. Вимоги до виробництва та контролю якості.

Утилізація вакцин.

Тема 4. Виробництво вакцин.

Вимоги до виробництва. Контроль якості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Параметри якості вакцин.

–  –  –

4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО

ЗАЛІКУ

1. Вакцини. Сучасна класифікація вакцинних препаратів.

2. Лікарські форми і шляхи введення вакцин. Принципи вакцинації та показання до вакцинації.

Загальні вимоги до якості вакцин. Показники якості вакцин.

3.

4. Традиційні вакцини та вакцини нового покоління: порівняння, переваги та недоліки застосування.

5. Виробництво вакцин за допомогою методів біотехнології.

6. Біотехнологія живих вакцин. Вимоги до живих вакцин.

7. Біотехнологія інактивованих корпускулярних вакцин.

8. Біотехнологія хімічних вакцин.

9. Виробництво комбінованих вакцин. Переваги та недоліки комбінованих вакцин.

10. Фактори, що впливають на властивості комбінованих вакцин при їх конструюванні.

11. Біотехнологія анатоксинів та асоційованих вакцин.

12. Нові принципи конструювання вакцин: вакцини штучних антигенів, субклітинні (рибосомальні) вакцини.

13. Нові принципи конструювання вакцин: генно-інженерні вакцини.

14. Параметри визначення ефективності вакцин. Чим визначається активність вакцин?

15. Виробничі та контрольні штами мікроорганізмів при виготовленні вакцин.

16. Вимоги, що висуваються до виробничих штамів при виготовленні живих вакцин.

Вимоги до виробничих штамів при виготовленні інактивованих вакцин.

17.

18. Вакцини нового покоління: субодиничні вірусні вакцини, атенуйовані вакцини, «векторні» вакцини.

19. Антигени: критерії характеристики, методи виділення антигенів.

20. Анатоксини. Технологія отримання анатоксинів.

21. Ад'юванти у складі вакцинних препаратів: характеристика, класифікація за походженням та фізико-хімічними властивостями.

22. Ліпосомальні вакцини.

23. Ліпосомальні ад'юванти: вимоги, переваги використання.

24. Параметри перевірки вакцинних препаратів, призначених для імунізації людей.

25. Принципи конструювання противірусних вакцин.

26. Способи репродукції вірусів при промисловому виробництві проти вірусних вакцин.

27. Вимоги до біореакторів для вирощування культури клітин та вірусів при виробництві противірусних вакцин.

28. Процес ліофілізації у виробництві вакцин: сутність, переваги застосування.

29. Технологічні стадії процесу ліофілізації.

30. Технологія виготовлення вакцини БЦЖ: поживні середовища, культивування мікобактерій.

31. Технологічна схема виробництва вакцини БЦЖ. Вимоги до якості вакцини.

32. Виготовлення та застосування вакцини проти поліомієліту.

33. Виготовлення вакцини АКДП: технологія, параметри контролю якості і їх визначення.

34. Одержання правцевого анатоксину: поживні середовища.

35. Детоксикація й очищення правцевого анатоксину.

36. Вимоги до поживних середовищ при виробництві дифтерійного токсину.

37. Процес вирощування дифтерійних мікроорганізмів: фази, контроль процесу токсиноутворення.

38. Процес детоксикації дифтерійного токсину.

39. Контроль дифтерійного токсину відповідно до рекомендацій ВООЗ.

40. Технологічна схема виробництва дифтерійного анатоксину.

41. Технологічна схема одержання коклюшного компонента при виробництві вакцини АКДП.

42. Склад поживних середовищ для вирощування та умови культивування мікроорганізмів для одержання правцевого анатоксину.

43. Допоміжні речовини у складі вакцинних препаратів.

44. Умови сублімаційного висушування. Види обладнання для висушування вакцинних препаратів сублімаційним методом.

45. Контроль очищеного концентрованого правцевого анатоксину відповідно до рекомендацій ВООЗ та вимог ДФУ.

46. Показники якості вакцин: як вони визначаються?

47. Загальні вимоги до якості вакцин.

48. Вірусні вакцини: культури клітин, поживні середовища.

49. Технологія виробництва живих вірусних вакцин. Контроль якості готової вакцини.

50. Бактеріальні вакцини для профілактики інфекційних захворювань.

51. Поліомієліт: жива та інактивована вакцина. Технологія виробництва.

52. Допоміжні компоненти у складі вакцин.

53. Комбіновані вакцини. Склад, вимоги до препаратів.

54. Одержання правцевого анатоксину: штами, поживні середовища, детоксикація й очищення.

55. Кір. Краснуха. Паротит. Технологія виготовлення та контроль якості вакцини.

56. Одержання рибосомальних вакцин.

57. Біотехнологія рослинних вакцин. Переваги та недоліки їх застосування.

58. Імуногенність вакцин. Способи підвищення імуногенності вакцин.

59. Нормативна та дозвільна документація для виробництва вакцин та впровадження нових вакцин.

60. Валідація та метрологічне забезпечення виробництва вакцин.

61. Утилізація вакцин.

62. Виробництво вакцинних препаратів відповідно до вимог належної виробничої практики GМР.

5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.

Самостійне вивчення предмета у міжсесійний період та виконання контрольної роботи є основним методом засвоєння матеріалу з дисципліни «Технологія вакцин» студентами заочної форми навчання. Контрольна робота виконується також для контролю знань студента.

Мета написання контрольної роботи полягає у тому, щоб студент, оволодіваючи теоретичними основами дисципліни, розширив та поглибив свої знання; виробив уміння самостійно опрацьовувати конкретну проблему курсу, узагальнювати, систематизувати та аналізувати дані, отримані з літературних та інших джерел, статистичних збірників та звітних і наукових матеріалів.

Варіант контрольної роботи вибирається за двома останніми цифрами залікової книжки. Останнім цифрам від 01 до 25 відповідають номери варіантів контрольних робіт від 1 до 25.

Якщо дві останні цифри залікової книжки перевищують 25, то варіант контрольної роботи вираховується шляхом арифметичного віднімання від двох останніх цифр 25. Наприклад:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 20. White T.L., Hodge G.R., 1989., Predicting Breeding Values with Applications in Forest Tree Improvement. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.21. Williams E.R.; Matheson A.C., Harwood C.E. 2002. Experimental design and analysis for use in tree improvement. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. – P. 1-214. УДК 630*182.21 (477) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; доц. М.В. Чернявський,...»

«Річний звіт діяльності Мальтійської Служби Допомоги м. Івано-Франківськ Участь у різдвяних богослужіннях; січень відвідини домівок інвалідів та Мальтійської молоді з колядою та вертепом Приготування та роздача гарячих напоїв під час Розколяди при Катедральному лютого соборі Святкування річниць осередків мальтійської молоді „Мальтійської лютого Дружини”, „Мальтійських Бджілок”, „Тисмениці” Великопосні реколекції 16-18 лютого 30 березня квітня Вишкіл лідерів 24-25 лютого Хресний хід березня...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов «» 2014 р. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 березня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Латвія готова поділитися досвідом Голос України Голова Верховної Ради України В.Рибак висловив вдячність Президенту Латвійської Республіки А.Берзиньшу за підтримку Латвією євроінтеграційних прагнень України: «Саміт Україна—ЄС 25 лютого цього року став важливим етапом у контексті визначення...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (спеціальність “Менеджмент організацій” спеціалізація “Управління якістю”) (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри медичного та екологічного менеджменту О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 1 від 26.08.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«ЯКІСНА ПИТНА ВОДА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ Інститут Сільського Розвитку Київ – 2005 Якісна питна вода для сільської громади. — К., 2005. — 32 с. На початку ХХІ сторіччя однією з найважливіших проблем розвитку людської цивілізації стала екологічна проблема. Питання чистоти повітря, води та ґрунтів турбують багатьох, проте далеко не завжди на них можна отримати вичерпні відповіді. Це видання стане у нагоді усім, кому не байдуже своє здоров’я, здоров’я своїх дітей, рідних та оточення. Адже якість...»

«Український державний лісотехнічний університет Необхідна комплексна оцінка функціонування міських транспортних систем, їхньої екологічної чистоти, ергономічної взаємодії з іншими елементами міської інфраструктури, включаючи і показники безпеки руху і деякі інші нетрадиційні прояви. Література 1. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини. Наукове видання. – К., 1996. – 252 с.2. Звіт про роботу з охорони навколишнього природного середовища на Придніпровській...»

«УДК 630*164.3 Аспір. З.М. Юрків – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТА БУДОВИ НАДЗЕМНОЇ І ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ Представлено результати дослідження надземної і підземної частин бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах свіжого сугруду. Вивчення будови підземної та надземної частин дерев дає змогу оптимізувати протягом періоду лісовирощування густоту та розміщення особин, режими проведення лісівничих доглядів....»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»