WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________С.В. Іванов

«____»__________________ 2014 р.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць технології цукру і відповідає стандартам підготовки води протокол № 10 Підпис(и) автора(ів)________________ від 14.03.2013 р.

«__2__»________04__________2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 62.18 – 02.04.2014 КИЇВ НУХТ 2014

Моделювання та прогнозування стану довкілля [Електронний ресурс]:

метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заочн. форм навч./ уклад. І.В.

Карпович, І.О. Крапивницька – К.: НУХТ, 2014. – 16 с.

Рецензент: Ю.М. Резніченко, канд. техн. наук Укладачі: І.В. Карпович, І.О. Крапивницька, кандидати техн. наук Відповідальний за випуск: О.В. Грабовська, д-р техн. наук, проф.

Подано в авторській редакції

1. Загальні відомості Предметом вивчення навчальної дисципліни є правила побудови і використання математичних моделей технологічних процесів і структур харчових виробництв для теоретичного вивчення і аналізу цих технологічних об’єктів, синтезу на базі моделей нових виробництв, та отримання нових математичних моделей на базі практичних досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки:

Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійної і практичної підготовки фахівців. Дисципліна базується на знаннях, одержаних студентами з алгоритмізації і програмування, а також під час роботи з пакетами прикладних програм при вивченні попередніх дисциплін циклу природничо-наукової підготовки: „Інформаційні технології в інженерних розрахунках”. Дисципліна базується також на вивченні дисциплін таких як: „Вища математика”, „Фізика”, „Теплотехніка”, „Фізична та колоїдна хімія”, „Біохімія”, а також спеціальних дисциплін, насамперед: „Процеси і апарати харчових виробництв”. Дисципліна „Моделювання та прогнозування стану довкілля” є основою для вивчення дисципліни "Оптимізація заходів охорони навколишнього середовища", спеціальних дисциплін, а також використовується в курсовому, дипломному проектуванні та науковій роботі студентів.

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля ” є: оволодіння навичками самостійного складання математичних моделей процесів, апаратів, типових технологічних ліній та комплексів, а також навичками системного аналізу технологічних процесів із використанням математичних моделей.

1.1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” є навчити студентів загальним принципам та можливостям моделювання явищ природи, особливостям моделювання технічних об‘єктів, для ідентифікації об‘єктів при синтезі систем керування, особливостям моделювання процесів харчової промисловості, для визначення оптимальних режимів, конструктивних параметрів та інших характеристик устаткування технологічних ліній харчових виробництв.

1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: загальні принципи складання математичних моделей; принципи складання плану експериментів для одержання математичного опису об‘єктів моделювання експериментальними методами; принципи складання математичного опису аналітичними та комбінованими методами; принципи складання алгоритмів розв‘язання задач реалізації математичних моделей на ЕОМ вміти: сформулювати завдання на складання математичної моделі об‘єкта;

вибрати вхідні (початкові) та вихідні (керуючі) параметри технологічного об‘єкту;

встановити математичні зв‘язки між параметрами технологічного об‘єкту в статиці експериментальними та аналітичними методами; перетворити одержані початкові рівняння математичного опису до вигляду, придатного для розв‘язання на ЕОМ та пошуку оптимального варіанту (скласти цільові функції) мати навички: використання методів і функцій моделювання в середовищі пакету Mathcad на ПК; розроблення алгоритмів методів математичного моделювання процесів і структур харчових виробництв та їх використання у навчальному процесі і на виробництві.

–  –  –

3. Програма навчальної дисципліни Модуль 1 Змістовий модуль 1. Загальні принципи моделювання екологічних систем Тема 1. Вступ. Мета і основні принципи математичного та імітаційного моделювання. Системний підхід до побудови математичних моделей.

Екологічний підхід до вивчення навколишнього середовища за інтенсивного антропогенного впливу.

Література: 1,3,8.

Тема 2. Методологічні основи моделювання.

Застосування диференційних рівнянь до моделювання екологічних процесів. Приклади застосування похідної до моделювання біологічних, хімічних і фізичних процесів. Загальні принципи моделювання екологічних систем за допомогою диференційних рівнянь, стаціонарні розв‘язки та їх стійкість.

Література: 1,2,4,8 Тема 3. Моделювання динаміки чисельності окремих популяцій.

Експоненціальний закон та розв‘язання логістичних рівнянь. «Жорсткі» та «м‘які» математичні моделі динаміки популяцій. Динаміка біоценозів як наслідок міжвидових взаємовідносин, основні типи взаємозв‘язків. Математичні моделі популяцій при взаємовідносинах «хижак-жертва». Структура трофічної функції.

Література: 2,5,6,7.

Змістовий модуль 2. Побудова простих та складних моделей Тема 1. Моделювання трофічного ланцюга. Концептуальна модель трофічного ланцюга та його математична модель. Моделі спрощеного трофічного ланцюга водної екосистеми. Моделювання екосистеми «паразит-хазяїн» в умовах токсичного забруднення водного середовища. Побудова простих та складних моделей.

Література: 1,8,9.

Тема 2. Моделювання гідроекологічних процесів.

Проблема моделювання гідроекологічних процесів і функціонування водних екосистем. Основні принципи та особливості математичного моделювання гідро екологічних процесів. характерні особливості водних екосистем. Основні задачі гідроекології.

концептуальна модель гідрохімічного режиму. Побудова просторової та багатокамерної моделей.

Література: 1,3,5.

Тема 3. Моделювання абіотичних процесів.

Математичні моделі водного та гідрохімічного режимів. Побудова трикомпонентної імітаційної моделі.

моделювання процесів забруднення підземних вод. Визначення сталої не консервативності. Емпіричні формули для визначення коефіцієнта аерації.

Модель Фелпса-Стрітера для відкритих систем.

Література: 1,3,4,5.

Змістовий модуль 3. Імітаційне моделювання навколишнього середовища Тема 1. Імітаційне та математичне моделювання. Проблеми гідроекологічного моніторингу: питання теорії та практики. Наукові основи гідроекологічного моніторингу. Імітаційне математичне моделювання, як важлива складова інформаційно-експертної системи.

Література: 6,8,9.

Тема 2. Статичне моделювання об‘єктів та систем керування.

Методика встановлення законів розподілу випадкових величин та їх головні характеристики.

Теоретичні засади статистичного моделювання. Системний та класичний підходи до складання моделей об‘єктів. Класифікація методів моделювання.

Література: 4,5,6.

Тема 3. Складання математичного опису об‘єктів за дослідними даними.

Основні принципи методу, характеристика об‘єкту дослідження. Визначення числа повторювань дослідів. Основні положення методу найменших квадратів.

складання математичного опису за експериментальними даними.

Література: 1,2,7,9.

Змістовий модуль 4. Загальні положення лінійного програмування Тема 1. Складання однофакторного математичного опису. Апроксимація експериментальних даних. Однофакторного та багатофакторного експериментів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Повний та дробовий факторний експеримент. Плани експериментів для моделювання нелінійних об‘єктів.

Література: 1,9.

Тема 2. Складання математичного опису аналітичними методами.

Типові математичні моделі технологічних процесів. Складання моделей в апаратах із зосередженими параметрами.

Література: 1,5,9.

Тема 3. Лінійне програмування.

Математичні моделі для знаходження оптимальних рішень. Канонічна форма та загальні положення лінійного програмування. методи нелінійного програмування. Класифікація методів. Метод множників Лагранжа та градієнтні методи. Динамічне програмування. Принцип максимуму.

Література: 1,4,6,9.

–  –  –

6. Запитання для підготовки до екзамену і виконання контрольної роботи

1. Сформулюйте мету вивчення дисципліни.

2. Класифікація методів моделювання.

3. Дайте визначення фізичної, аналогової та математичної моделі.

4. Визначте основні переваги та недоліки різних видів моделей.

5. Принципи фізичного моделювання.

6. Принципи аналогового моделювання.

7. Можливі види аналогій (перелічіть), які використовуються при моделюванні технологічних процесів.

8. Аналогові моделі та їх використання в технології. Теплова, гідравлічна та електрична аналогія.

9. Класифікація математичних моделей.

10. Загальний порядок складання математичної моделі.

11. Принципи математичного моделювання.

12. системний та класичний підходи до складання математичної моделі.

13. Використання моделей для удосконалення процесів харчової технології.

14. Основні похибки при визначенні та використанні моделей технологічних процесів.

15. Ієрархічна будова технологічної лінії та принципи її моделювання.

16. Уявлення технологічної лінії як системи.

17. Класифікація об‘єктів за рівнем інформації про закономірності.

18. Інформаційне забезпечення моделювання.

19. Технічне забезпечення моделювання.

20. Визначте завдання теорії імовірності та математичної статистики.

21. Дайте визначення випадкової події.

22. Основні закони розподілу випадкових величин.

23. Головні характеристики сукупності випадкових величин.

24. Функція щільності розподілу і математичне сподівання випадкових величин.

25. Співвідношення між початковими та центральними моментами.

26. Закон великих чисел, теореми Чебишева, Бернуллі, Пуассона.

27.Практичне використання та значення теорії імовірності для визначення характеристик технологічних процесів.

28. Рівномірний, нормальний, біноміальний, Гауса, експоненціальний, Релея та інші закони розподілу.

29. Структура алгоритму моделювання випадкових подій пуассонівським законом розподілу.

30. Визначте порядок вибору емпіричної формули.

31.Визначте порядок математичної обробки дослідних даних.

32. Визначте алгоритм складання математичних моделей за дослідними даними.

33. Чим відрізняється систематична похибка від грубої та випадкової?

34. Як провести рандомізацію дослідів?

35. На чому заснований метод найменших квадратів?

36. Як проводиться статистична оцінка математичних моделей?

37. Що таке вибіркова дисперсія та як вона обчислюється?

38. Як перевірити однорідність дисперсій? Які критерії для цього використовуються?

39. Що таке «число ступенів волі»?

40. Як можна визначити число дослідів при ПФЕ, ДФЕ?

41. Що таке дробова репліка?

42. В якому порядку визначають план дослідів при багатофакторному плануванні експериментів?

43. Типові математичні моделі технологічних процесів та їх використання для опису технологічних потоків.

44. принципи операторного перетворення за Лапласом диференціальних рівнянь.

45. Визначте різницю між математичним описом об‘єктів із зосередженими та розсередженими параметрами.

46. Методика визначення динамічних характеристик об‘єктів керування.

47. Чутливість та сталість функціонування об‘єктів технологій.

48. Метод середніх величин.

49. Загальні принципи моделювання екологічних систем за допомогою диференційних рівнянь, стаціонарні розв‘язки та їх стійкість.

50. Моделювання динаміки чисельності окремих популяцій.

51. «Жорсткі» та «м‘які» математичні моделі динаміки популяцій.

52. Дослідження найпростіших моделей розмноження популяцій.

53. Динаміка біоценозів як наслідок міжвидових взаємовідносин.

54. Математичні моделі популяцій при взаємовідносинах «хижак-жертва».

55. Структура трофічної функції.

56. Розкрийте суть концептуальної моделі трофічного ланцюга.

57. Математичні моделі спрощеного трофічного ланцюга водної екосистеми.

58. Моделювання системи «паразит-хазяїн» в умовах токсичного забруднення водного середовища.

59. Характерні особливості водних екосистем.

60. Концептуальна модель гідрохімічного режиму.

61. Моделювання абіотичних процесів: математичні моделі водного та гідрохімічного режимів.

62. Побудова просторової та багатокамерної моделей.

63. Побудова трикомпонентної імітаційної моделі.

64. Моделювання процесів забруднення підземних вод.

65. Математичні моделі динаміки РК і БПК. Модель Фелпса-Стрітера.

7. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Вивчення студентами дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» контролюється рецензуванням контрольної роботи. Контрольна робота виконується за завданнями, наведеними у Додатку 1. Варіанти запитань у завданні визначаються двома останніми цифрами залікової книжки. Запитання беруться з переліку питань, наведених у розділі 3.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 20. White T.L., Hodge G.R., 1989., Predicting Breeding Values with Applications in Forest Tree Improvement. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.21. Williams E.R.; Matheson A.C., Harwood C.E. 2002. Experimental design and analysis for use in tree improvement. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. – P. 1-214. УДК 630*182.21 (477) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; доц. М.В. Чернявський,...»

«ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ DAPHNIA O.F. MLLER, 1785 (CRUSTACEA, CLADOCERA). УДК 574.5:595.ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ DAPHNIA O.F. MLLER, 1785 (CRUSTACEA, CLADOCERA) УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ О. Р. Іванець Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна, e-mail: oleh_ivanets@mail333.com Daphnia належать до роду невеликих водних ракоподібних, що входять до родини Daphniidae. Daphnia – важливий компонент трофічних ланцюгів...»

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКАПІЛЯРІВ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.93 : 681.7 ББК 32.973. Б Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 24.11.2011 року). Рецензенти:...»

«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ УДК 595.7+591.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ І. Я. Капрусь Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна е-mail: i-kaprus@mail.ru Проведено дослідження фауни колембол у різному просторовому масштабі від локального до регіонального. Запропоновано умовно поділяти досліджені регіони на групи з урахуванням різної площі: мікрорегіони, мезорегіони, макрорегіони і мегарегіони....»

«ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” СПЕЦВИПУСК Київ 2007 Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Спецвипуск. – 150 с. У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (спецвипуск) рекомендовано...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА І СУЧАСНІСТЬ Підп. до друку 28.02.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 30/05/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.9 Свідоцтво про внесення суб'єкта...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (спеціальність “Менеджмент організацій” спеціалізація “Управління якістю”) (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри медичного та екологічного менеджменту О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 1 від 26.08.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«Український державний лісотехнічний університет Необхідна комплексна оцінка функціонування міських транспортних систем, їхньої екологічної чистоти, ергономічної взаємодії з іншими елементами міської інфраструктури, включаючи і показники безпеки руху і деякі інші нетрадиційні прояви. Література 1. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини. Наукове видання. – К., 1996. – 252 с.2. Звіт про роботу з охорони навколишнього природного середовища на Придніпровській...»

«УДК 628.16.098.2 О.М. Швед, О.К. Видринська, В.Г. Червецова, З.В. Губрій, В.П. Новіков Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НОВІ ПІДХОДИ ДО БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МІСТА ЛЬВОВА © Швед О.М., Видринська О.К., Червецова В.Г., Губрій З.В., Новіков В.П., 2012 Вивчено та досліджено стічні води та мікробіоту мулу станції очисних споруд з метою інтенсифікації схеми очищення промислово-побутових стічних вод з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»