WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (спеціальність “Менеджмент організацій” спеціалізація “Управління якістю”) (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

(спеціальність “Менеджмент організацій”

спеціалізація “Управління якістю”)

(для спеціалістів)

Київ

ДП «Видавничий дім «Персонал»

Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри медичного

та екологічного менеджменту О. В. Баєвою

Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 1 від 26.08.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи (спеціальність “Менеджмент організацій”, спеціалізація “Управління якістю”) (для спеціалістів). — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. — 24 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Управління якістю” та призначені для подання допомоги студентам при виконанні дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2009 © ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами спеціальності “Менеджмент організацій” за спеціалізацією “Управління якістю” розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” напряму підготовки 0502 “Менеджмент”, призначені для подання допомоги студентам при виконанні дипломної роботи згідно з діючими стандартами Украни і містять основні вимоги, що висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою студентів, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ними теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за вибраною спеціалізацією.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання і захист дипломної роботи поряд зі складанням державного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, що підбиває підсумки вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки за певною спеціалізацією однієї зі спеціальностей напряму “Менеджмент”, та проходження всіх навчальних, виробничих, а також переддипломної практики. Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки.

Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома спеціаліста.

Мета виконання дипломного дослідження — вирішити професійну проблему, що базується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладу, а також практичного застосування теоретичних знань для розв’язання завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.

У процесі виконання дипломної роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити:

• знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні засади та практичні питання менеджменту;

• вміння знаходити, систематизувати та опрацьовувати інформацію відповідно до мети дослідження;

• вміння формувати наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;

• вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

• містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

• містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

• містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;

• мати належне оформлення;

• мати всі потрібні супровідні документи;

• бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підпримстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з досліджуваної проблеми, а також результатів виконаних студентом досліджень реального об’єкта.

Основні етапи виконання дипломної роботи:

1. Вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми.

2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.

4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об’єкті дослідження.

5. Опрацювання фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.

6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.

8. Подання роботи для ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.

9. Подання роботи на кафедру.

10. Зовнішнє рецензування роботи.

11. Захист дипломної роботи перед державною екзаменаційною комісією.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу і переддипломну практику та захистили звіти з них.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який подає студенту науково-методичну допомогу при самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіка виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі та науковці кафедри, а також спеціалісти установ і підприємств, що працюють за профілем дипломної роботи і мають відповідний науковий ступінь.

Теми дипломних робіт розподіляються за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, виявлених студентом у цей період.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту в галузі охорони здоров’я, яка відповідає завданням та вмінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за відповідною спеціалізацією.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою медичного та екологічного менеджменту МАУП і наводиться в додатку.

Студенту надається право самостійно вибрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, затвердженою кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовляють державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали з вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням із керівником може запропонувати власну тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідної роботи, місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об’єкті дослідження).

Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого виконуватиметься робота. Це повинен бути заклад охорони здоров’я будь-якої форми власності, який є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього закладу повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження вибраної теми.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Якщо студент не має пропозицій щодо досліджуваного об’єкта, кафедра призначає для проходження переддипломної практики об’єкт, за матеріалами якого має виконуватись дипломна робота (з яким МАУП або його філії уклала відповідну угоду).

Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом.

Кожний студент випускного курсу в заяві на ім’я завідувача кафедри медичного та екологічного менеджменту, яка є підставою для призначення наукового керівника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об’єкта дослідження.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування вибрані теми дипломних робіт із зазначенням об’єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні випускової кафедри. Завідувач кафедри готує проект наказу і подає його ректору.

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників фіксуються наказом по МАУП. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) за потреби аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни в наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).

Об’єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланкзавдання, де фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання роботи, а також термін подання готової роботи на кафедру.

Завдання, підписане науковим керівником і студентом та затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки.

Порушення студентом календарного плану виконання роботи фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Мінімальний термін написання дипломної роботи — 4 тижні.

Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У разі відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення щодо цього науковому керівнику або завідувачу кафедри.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечуться систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне дотримання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.

Відповідно до календарних етапів студент повинен подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу для рецензування науковому керівникові.

За наявності позитивної рецензії наукового керівника і відзиву від підприємства — об’єкта дослідження про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі та передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні державної екзаменаційної комісії.

Після завершення всіх допускових процедур по кафедрі дипломна робота передається декану факультету для оформлення допуску на зовнішню рецензію.

Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується директором Інституту МАУП.

ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота спеціаліста повинна мати обсяг 5,5-6,5 умовних друкованих аркушів або 100-110 сторінок рукописного тексту.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) та відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

План дипломної роботи має бути складним і містити вступну частину; три розділи, кожний з яких повинен містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список використаної літератури та додатки.

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності та практичної значущості вибраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, у цій частині роботи слід чітко визначити мету і завдання роботи (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього. Стисла характеристика об’єкта дослідження: власність, організаційноправова форма, галузева належність; коли і ким заснований, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працівників; схема структури апарату управління з коментарем; основні конкуренти.

Бажано основні результати господарської діяльності організації за минулі роки навести у формі узагальненої таблиці. Далі слід зазначити використовувані методи та інформаційні джерела дослідження.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 5 сторінок.

Перший розділ, теоретичний, містить кілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база вибраної проблеми, наводиться огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої, пов’язаної з темою інформації. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються різні підходи до розв’язання проблеми, подібність та відмінності поглядів дослідників, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Необхідна комплексна оцінка функціонування міських транспортних систем, їхньої екологічної чистоти, ергономічної взаємодії з іншими елементами міської інфраструктури, включаючи і показники безпеки руху і деякі інші нетрадиційні прояви. Література 1. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини. Наукове видання. – К., 1996. – 252 с.2. Звіт про роботу з охорони навколишнього природного середовища на Придніпровській...»

«Національний лісотехнічний університет України D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp.14. Finr L., Mannerkoski H., Piirainen S., et al. Carbon and nitrogen pools in an oldgrowth, Norway spruce mixed forest in eastern Finland and changes associated with clear-cutting. For. Ecol. Mgmt., 2003. – № 174. – P. 51-63.15. Jacobson S., Kukkola M., Mlknen E. et al., Impact...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА І СУЧАСНІСТЬ Підп. до друку 28.02.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 30/05/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.9 Свідоцтво про внесення суб'єкта...»

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 20. White T.L., Hodge G.R., 1989., Predicting Breeding Values with Applications in Forest Tree Improvement. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.21. Williams E.R.; Matheson A.C., Harwood C.E. 2002. Experimental design and analysis for use in tree improvement. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. – P. 1-214. УДК 630*182.21 (477) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; доц. М.В. Чернявський,...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 березня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Латвія готова поділитися досвідом Голос України Голова Верховної Ради України В.Рибак висловив вдячність Президенту Латвійської Республіки А.Берзиньшу за підтримку Латвією євроінтеграційних прагнень України: «Саміт Україна—ЄС 25 лютого цього року став важливим етапом у контексті визначення...»

«УДК 630*164.3 Аспір. З.М. Юрків – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТА БУДОВИ НАДЗЕМНОЇ І ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ Представлено результати дослідження надземної і підземної частин бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах свіжого сугруду. Вивчення будови підземної та надземної частин дерев дає змогу оптимізувати протягом періоду лісовирощування густоту та розміщення особин, режими проведення лісівничих доглядів....»

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»

«ЯКІСНА ПИТНА ВОДА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ Інститут Сільського Розвитку Київ – 2005 Якісна питна вода для сільської громади. — К., 2005. — 32 с. На початку ХХІ сторіччя однією з найважливіших проблем розвитку людської цивілізації стала екологічна проблема. Питання чистоти повітря, води та ґрунтів турбують багатьох, проте далеко не завжди на них можна отримати вичерпні відповіді. Це видання стане у нагоді усім, кому не байдуже своє здоров’я, здоров’я своїх дітей, рідних та оточення. Адже якість...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»