WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 95 | 96 || 98 | 99 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 97 ] --

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Висновки. На основі проведеного аналізу сформовано цілісне уявлення про взаємозв’язок показників групової ефективності та якісних показників спільної діяльності спортивних команд і встановлено їх рейтинг. Найбільшу щільність взаємозв’язку та найвищий рейтинг встановлено між показниками “групової ефективності” та показниками “групової самооцінки”, в яких за даними середньостатистичних показників отримали суму (2,857). Дещо менше за сумою (2,156) та рейтингом встановлено взаємозв’язок з показниками “групової організованості”. Менший взаємозв’язок за рівнем статистичної достовірності спостерігається за показниками “групової ідентичності” (1,422) та “групової взаємодії” (1,292), які за сумою рангів відповідно отримали проміжні (трете та четверте) значення. Найменший взаємозв’язок за сумою середньостатистичного значення зафіксовано між показниками “групової ефективності” та показниками “групової суб’єктності” (0,461) і “групові ролі” (0,232). За підсумками ранжування встановлено рейтинг показників спільної діяльності, що дає можливість конкретизувати шляхи підвищення ефективності організації спільної діяльності спортивних команд, що є запорукою результативності спортивно-педагогічної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

Войтенко, С. М. Групповая эффективность спортивной команды:

1.

содержательный анализ / С.М. Войтенко // Сборник материалов IX-ой Международной научно - практической конференции психологов спорта и физической культуры «Рудиковские чтения». – М., 2013. - С.44-46 Бандура, А. Социально-когнитивная теория // Личность: теории, эксперименты, 2.

упражнения. / А.Бандура – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 864 с.

Гайдар, К. М. Социально-психологическия диагностика групового субъекта:

3.

учебно-методическое пособие для вузов / К. М. Гайдар. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2012. – С.30-52.

Журавлев, А. Л. Психология управления совместной деятельностью: новые 4.

направления исследований / А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик – М. :Изд-во “Ин-т психологи РАН”, 2010. – 248с.

Чернышев, А. С Аппаратурные методики психологической диагностики группы в 5.

совместной деятельности // Параграф из монографии / А. С. Чернышев, Ю. А. Лунев., С. В. Сарычев., - М., 2005. - С. 99-111.

АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ ГРУПОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ З ЯКІСНИМИ

ПОКАЗНИКАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНИХ КОМАНД

Сергій Войтенко Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту України У статті представлено кореляційний аналіз показників групової ефективності з іншими якісними показниками спільної діяльності спортивних команд, та за підсумками ранжування встановлено їх рейтинг, що дає можливість конкретизувати вірогідні шляхи управління розроблених підходів щодо підвищення організованості спільної діяльності спортивних команд.

Ключові слова: групова ефективність, спільна діяльність, група, спортивна команда, організованість.

АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ ГРУППОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ

ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ КОМАНД

Сергей Войтенко Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Украины В статье представлены корреляционный анализ показателей групповой эффективности с другими качественными показателями совместной деятельности спортивных команд и по ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ итогам ранжирования установлено их рейтинг, что дает возможность конкретизировать возможные пути управления разработанных подходов по повышению организованности совместной деятельности спортивных команд.

Ключевые слова: групповая эффективность, совместная деятельность, группа, спортивная команда, организованность.

AN ANALYSIS OF CONNECTIONS OF GROUP EFFICIENCY WITH JOINT

PERFORMANCE QUALITY INDICATORS OF SPORTING COMMANDS

Voytenko Sergey State research institute of physical culture and sport of Ukraine The cross-correlation analysis of indexes of group efficiency and other high-quality joint performance of sporting commands indicators are presented in the article, furthermore it was set their rating based on ranging results which enables to specify the reliable ways of management of the developed approaches in relation to the increase of good organization of joint activity of sporting commands.

Key words: group efficiency, joint activity, group, sporting command, good organization

ЛІДЕРСТВО ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ЧОЛОВІЧИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД З БАСКЕТБОЛУ,

ГАНДБОЛУ

Олена Іващенко Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Постановка проблеми. Спортивна діяльність студентських команд носить колективний характер та протікає при участі всіх гравців та тренера. На формування психологічного клімату між гравцями в студентських командах з ігрових видів спорту впливають об’єктивні та суб’єктивні фактори, а також роль соціально-психологічних факторів. Одним з таких факторів є лідерство, психологічна сумісність міжособистісні відносини в діадах, адекватність самооцінки в команді [6, 7]. Тренерам-викладачам важко орієнтуватись в складних соціально-психологічних проблемах, які виникають в процесі підготовки команди та особливо в процесі змагальної боротьби.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Змагальна діяльність в ігрових видах спорту характеризується екстремальними умовами: безпосереднім контактом з суперником, необхідністю взаємодіяти і розуміти одне одного під час гри, жорстким лімітом часу і т.п., що пред’являє високі вимоги до емоційної стійкості гравців [8]. Ігрова ефективність включає ряд показників, загальноприйнятих в спортивних іграх: активність, результативність, взаємодія, помилки, час гри [1].

Основними факторами які визначають ефективність змагальної діяльності є:

- технічна майстерність, рівень якої залежить від об’єму вміння, раціональності технічних дій та індивідуальних особливостей виконання рухових навиків, що дає перевагу над суперниками [1].

- функціональний стан організму спортсмена, який забезпечує можливість мобілізації резервних можливостей організму та є базовим фундаментом рухової діяльності у спорті [3].

- тактика спортивної діяльності, яка базується на інтелектуальній діяльності спортсмена, що обумовлено загальними особливостями змагань: активність протидії суперника, ліміт часу на прийняття рішення, рефлективність мислення [5].

Особливої уваги потребує питання про можливість ліній лідируючої поведінки в критичні моменти змагання, наприклад при рівному рахунку на останніх хвилинах зустрічі, мінімальному розриві, який потрібно зрівняти, мінімальної переваги, який треба утримати. В усіх цих ситуаціях лідируюча поведінка може визначатись в мобілізації всіх фізичних та вольових можливостей ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ партнера, в межах рухової активності, в “жорсткому” утриманні гравців суперника, в скованості ініціативі декілька гравців суперника (“відтягування ” їх на себе) з наданням можливості свої партнерам для атаки, в проявленні особистої ініціативі в оборонних діях [3, 6, 8]. Тому тренер повинен враховувати, те що кожен спортсмен в своєму розвитку може володіти відповідними претензіями до визначеної ігрової ролі. Задача тренера складається з того, щоб розвити ці здібності, укомплектувавши спортивний колектив з урахуванням індивідуальних можливостей та сумісності окремих гравців.

Робота виконана у межах держбюджетної наукової теми Дніпропетровського Державного інституту фізичної культури і спорту згідно теми 2.6. «Теоретикометодичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів» (номер державної реєстрації 0111U001168) Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011 рр. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України УДК 796.077.2:37.035.91 Метою роботи було розробка авторської програми формування лідерських якостей спортсменів з ігрових видів спорту збірних команд вищих навчальних закладів.

Методи й організація досліджень. З метою дослідження ефективності авторської програми, нами було проведено педагогічний експеримент, в якому гравці команд з баскетболу та гандболу, які увійшли до складу контрольної групи (КГ, n =25) займались за загальноприйнятою програмою навчально-тренувального процесу, а гравці команд з баскетболу та гандболу основної групи (ОГ, n=22) займались за запропонованою авторською програмою відповідно. Дослідження проводилось в вищих навчальних закладах м. Дніпропетровська. Обстеження проводилось на початку та наприкінці навчального року. В досліджені використовувались методи вивчення, аналізу і узагальнення спеціальної науковометодичної літератури та документальних матеріалів, педагогічні методи досліджень, психодіагностичні методи досліджень, соціометричний метод досліджень, контролюючий метод спостереження, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. На рисунку 1. представлена структура та зміст авторської програми, яку ми впровадили в педагогічний експеримент. Про ефективність лідерства судять по об’єктивному показнику – результату, продукту спортивної діяльності.

Вплив лідерської поведінки в змагальній діяльності відбувається через обмін інформацією, в середині команди, який обов’язково припускає вплив на поведінку партнерів. Комунікативний вплив, який тут виникає, є психологічна взаємодія одного учасника комунікативного процесу на другого з метою зміни його поведінки, або уявлень. Ефективність комунікацій вимірюється саме тим, наскільки вдалий вплив. Виявлення ефективності змагальної діяльності від переважаючого типу поведінки в команді в процесі змагальної боротьби відбувається за рахунок продуктивного та зменшення не продуктивного спілкування.

Пропонована авторської програми має на меті вирішення ряду завдань, серед яких основним є надання практикуючому тренеру змоги зорієнтуватися у розмаїтті існуючих програм направлених на регуляцію міжособистісних відношень в середині спортивної команди та вибрати оптимальні для даного контингенту спортсменів, в залежності від поставлених завдань та з врахуванням навчальнотренувального процесу в умовах навчання у вищих навчальних закладах.

Для підвищення рівня психофізіологічних характеристик професійно ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ важливих якостей, в підготовці спортсменів-гравців ми використовували ігрову терапію направлену на формування фізичних якостей та удосконалення технікотактичних дій, при цьому, акцентували увагу на вихованні особистісних якостей спортсменів. Такий вид специфічної спортивної ігрової діяльності є свідомою діяльністю, яка направлена на досягнення поставленої мети, що потребує проявлення спеціальних якостей спортсмена.

З метою виявлення ефективності змагальної діяльності від переважаючого типу поведінки в командах з баскетболу та гандболу за рахунок рішення оперативних задач, які носять вибірковий характер в зв’язку з продуктивним спілкуванням в середині групи під час змагання, було зафіксовано та інтерпретовано результати п’яти ігор (згідно календарю змагань). В процесі змагальних ігор спортсмени використовують тільки ту інформацію, яка необхідна їм в даний момент та в даній ситуації. Відбувається процес фільтрації цієї інформації, виділення важливих елементів, придання їм певної значності (суттєва/несуттєва для прийняття рішення).

Мета: розвиток лідерських проявів та якостей кваліфікованих гравців, формування психосоціальної компетентності спортсменів.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 95 | 96 || 98 | 99 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»

«УДК:635.25/26:631.52:575.41. КОРЕЛЯЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ В СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ЦИБУЛІ Л.Д. БОРИСЕНКО, здобувач Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН1 Наведено аналіз кореляційного зв’язку нових сортів різних видів цибулі. Доведено ефективність доборів морфологічних ознак, за якими слід проводити прискорений добір на продуктивність. Вихідний матеріал, селекція, добір, джерела, кореляція. Малопоширені овочеві рослини, до яких належать види цибулі батун,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»

«Кондратьєва Катерина Андріївна аспірантка кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка тел.: 097 9207765; 050 8223661 e-mail: kateryna.kondratyeva@googlemail.com Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України Сучасне сільськогосподарське виробництво не може обходитися без пестицидів – хімічних засобів боротьби з хворобами рослин, шкідниками і бур’янами. При неправильному...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за спеціальністю «Психологія» (6.030102) факультету № 2 (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 24–30. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 24–30. УДК 504.5:546.48 С. О. Гунько4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара КАДМІЙ У ҐРУНТАХ м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК Наведено дані щодо поширення кадмію у ґрунтах промислової, селитебної та рекреаційної частин м. Дніпродзержинськ. Згідно із класифікацією міських ґрунтів, на території міста визначено...»

«ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО) випуск 3(6), 2015. ISSN 2413-158X (online) Scientific journal ISSN 2413-1571 (print) PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION Has been issued since 2013. Науковий журнал ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Видається з 2013. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ Стучинська Н.В., Лисенко Т.А. Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – 2015. –...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»