WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 82 | 83 || 85 | 86 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 84 ] --

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Методи, організація досліджень. Для виконання поставленої мети нами були використані методи аналізу (системний, проблемно-цільовий, структурний), теоретичного й функціонально-структурного моделювання, статистичне опрацювання даних і їхнє графічне відображення.

Результати досліджень та їх обговорення.

Аналіз сучасних тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти засвідчує кардинальне зростання вимог до педагогічного професіоналізму й особистісних якостей учителя. Якісно нові вимоги до професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури зумовлені соціальною потребою, модернізацією освіти та зміною світоглядної парадигми. Одним із шляхів підвищення якості підготовки фахівця є розробка її моделі, відповідно до якої має бути організована освітня діяльність ВНЗ. Обґрунтування інтеграційно-функціональної моделі природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, відповідно до якої буде побудована методична система навчання дисциплін природничонаукового циклу, спрямована на підвищення ефективності навчальновиховного процесу та рівня професійної компетентності майбутніх фахівців.

Майбутній фахівець фізичної культури” нами потрактовано відповідно до синергетичного методологічного підходу як особистість, що займає активну життєву позицію та реалізує індивідуальну траєкторію професійного саморозвитку в процесі природничонаукової підготовки.

Поняття “природничонаукова підготовка фахівця фізичної культури” уточнено як процес, що існує в системно-синергетичному взаємозв’язку з гуманітарною, соціально-економічною, професійно-практичною підготовкою та практикою навчально-тренувальної діяльності фахівця.

Поняття “природничонаукова компетентність фахівця фізичної культури” витлумачено як інтегративну ознаку фахівця, яка має складну системну організацію знань, умінь, досвіду діяльності, особистісних якостей і професійних цінностей, виявляється в єдності аксіологічного, гносеологічного й операційного компонентів, спрямована на збереження власного здоров’я та забезпечення фізичного й психічного здоров’я учнів.

Моделювання вчені трактують як теоретичне чи практичне дослідження об’єкта, в якому безпосередньо вивчається не сам об’єкт пізнання, а допоміжна штучна або природна система, яка знаходиться в деякому об’єктивному відношенні з об’єктом пізнання, здатна його замінити у певному відношенні і яка дає в процесі його дослідження інформацію про сам модельований об’єкт [1].

Таким чином, у контексті вивчених вище загальних положень нами прийнято до уваги, що модель підготовки – це організаційно-методичний документ, у якому в цілісному вигляді відображається зміст діяльності випускника ВНЗ й освітня функція навчально-виховного процесу, спрямованого на опанування цієї діяльності. Отже, метою моделювання процесу формування професійної природничонаукової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у педагогічному ВНЗ є розробка його умовного аналога, який буде враховувати існуючу систему підготовки та дозволить підвищити ефективність цього процесу, співвіднести його з вимогами розвитку інформаційного суспільства та потреб окремої особистості в фізичному становленні й професійному вдосконаленні.

Обґрунтована внаслідок попередніх етапів наукового пошуку педагогічна модель як умовний аналог природничонаукової підготовки майбутнього фахівця фізичної культури має інтеграційно-функціональну сутність, передбачає системносинергетичне поєднання концептуально-цільового, операційно-діяльнісного, змістово-структурного та контрольно-результативного складників підготовки [3, c.

80].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Концептуально-цільовий складник моделі репрезентує мету й кінцевий результат підготовки майбутнього фахівця фізичної культури до майбутньої професійної діяльності через визначення концептуальних ідей, обґрунтування сукупності наукових підходів, завдань, принципів, концепції підготовки. Метою розробки і впровадження цієї моделі є: прогнозоване підвищення ефективності навчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців фізичної культури в галузі природничонаукових дисциплін, його вдосконалення на засадах ідеї інтеграції, модернізації, оптимізації та здоров’язбереження; формування природничонаукової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури;

встановлення демократичних відносин між викладачем та майбутнім фахівцем фізичної культури. Зазначений компонент моделі репрезентує кінцевий результат підготовки майбутнього фахівця фізичної культури сформована природничонаукова компетентність майбутнього фахівця фізичної культури як інтегрована функціональна властивість, що забезпечує активність, успішну самоорганізацію й конкурентоздатність відповідно до вимог професійної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

Узагальнення теоретичних досліджень та конкретизація мети дозволили нам визначити завдання природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури:

формування цінностей і мотивів професійної діяльності майбутнього фахівця фізичної культури, спрямованих на реалізацію ідей інтеграції, модернізації природничонаукової підготовки та здоров’язбереження;

забезпечення сукупності знань, умінь, навичок, досвіду, цінностей і професійної культури необхідних для досягнення якості природничонаукової підготовки та високого рівня компетентності фахівця;

формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Основою інтеграційно-функціональної моделі є концептуальні ідеї природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури. Серед провідних концептувальних ідей ми виділяємо: інтеграцію природничонаукових знань, оптимізацію й модернізацію процесу професійної підготовки, створення здоров’язберігального освітнього простору підготовки.

У межах інтеграційно-функціональної моделі природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури виділяємо чотири групи педагогічних умов:

організаційні, методичні, технологічні, акмеологічні [2].

Змістово-структурний складник є сукупністю інтегрованих знань з медичних, біологічних і здоров’язберігальних дисциплін, структурованих за етапами підготовки, типовими базовими інтеграційними центрами та модулями. Для реалізації завдання інтеграції природничонаукових знань створено орієнтовну координаційно-інтеграційну сітку, яка забезпечує поетапну реалізацію інтеграційних зв’язків між предметами як у межах одного циклу, так і між окремими навчальними циклами підготовки фахівця фізичної культури. Основним складником координаційно-інтеграційної сітки став базовий інтеграційний центр (БІЦ) – провідна тема (розділ), змістові аспекти якої екстрапольовані на весь етап підготовки. Для кожного інтеграційного центру було визначено попередні умови вивчення (ПУВ) – сформований мінімум знань, умінь та навичок, що є обов’язковим компонентом вивчення розділу. До попередніх умов віднесені відповідні питання шкільних курсів біології, фізичної культури або теми інших базових інтеграційних центрів (БІЦ).

Загальну структуру базового інтеграційного центру умовно розділено на чотири інтеграційно-змістові модулі (ІЗМ):

біологічний, медичний, узагальнювальний та реалізаційний. У структурі інтеграційно-змістового модуля вичленовано інтеграційні блоки (ІБ) – об’єднання тематично споріднених дисциплін, які розкривають певну частину загальної І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ інтегрованої природничонаукової теми. У межах цієї роботи виявлено три рівні інтеграції змісту навчального матеріалу предметів медико-біологічного циклу:

внутрішньопредметний інтеграція понять, знань, умінь тощо всередині окремих навчальних предметів; міжпредметний – синтез фактів, понять, принципів із двох і більше предметів; транспредметний – синтез компонентів основного аудиторного й позааудиторного змісту підготовки майбутнього фахівця фізичної культури. На кожному етапі підготовки виділено 11 базових інтеграційних центрів. Основними формами реалізації змісту БІЦ є вступна лекція, бінарна лекція, інтегрована практична (лабораторна) робота, підсумкова лекція з однієї дисципліни, що одночасно є вступною з іншої тощо.

Операційно-діяльнісний складник моделі передбачає суттєве оновлення й оптимізацію природничонаукової підготовки через виокремлення її етапів, проектування наскрізної методики, удосконалення організаційних форм, засобів та методів навчання, адаптацію їх до умов природного освітнього середовища факультету фізичного виховання педагогічного ВНЗ. Організаційні форми природничонаукової підготовки поділяємо на аудиторні (лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи, конференції, навчально-виробничі екскурсії, консультації) та позааудиторні (конкурси, олімпіади, диспути, бесіди). Вважаємо за необхідне сукупність методів підготовки розділити на методи навчання і методи виховання. До методів навчання відносимо репродуктивний, пояснювальнолюстративний, частково-пошуковий, метод проблемного викладу та дослідницький; методи виховання – це формування свідомості, стимулювання діяльності і поведінки та розвитку досвіду поведінки фахівця.

Завершальною стадією моделювання природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури є зіставлення й конкретизація очікуваної мети впровадженої моделі та отриманого результату. Саме контрольнорезультативний складник моделі надає можливості на основі моніторингу якості засвоєння змісту фахової підготовки виокремити критерії та рівні сформованості природничонаукової компетентності майбутнього фахівця фізичної культури. Цей складник моделі створює підґрунтя для порівняння й узгодження результатів підготовки із сформульованими у концептуально-цільовому компоненті завданнями, актуалізує передумови професійно-педагогічного розвитку і самовдосконалення майбутніх фахівців фізичної культури. Інтеграційнофункціональна модель передбачає формування природничонаукової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у три етапи: професійноорієнтувальний, фундаментальний професійний і спеціалізувальний професійний.

З урахуванням даних аналізу механізму інтеграції природничонаукових знань у підготовці фахівця фізичної культури, нами виділено контрольні блоки оцінювання рівня природничонаукової компетентності в структурі моделі:

анатомічний блок, фізіологічний блок, біохімічний блок, біомеханічний блок, медичний блок, блок екології та гігієни спорту, дослідницький блок. Моніторинг рівнів сформованості природничонаукової компетентності майбутніх фахівців має здійснюватися за такими критеріями: професійно-мотиваційний, когнітивнометодичний, інтеграційно-змістовий, функціонально-рефлексивний, інформаційнокомунікативний, здоров’язберігальний, діагностико-прогностичний. Для оцінки ефективності розробленої моделі вважаємо за необхідне виділити чотири рівні сформованості природничонаукової компетентності майбутнього фахівця фізичної культури: низький, середній, достатній, високий.Pages:     | 1 |   ...   | 82 | 83 || 85 | 86 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«УДК 712.253:541.54(477.44) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ М. ВІННИЦІ Н.О. СИПЛИВА, аспірантка* Досліджено дендрофлору парків відповідно до умов навколишнього середовища та дії екологічних факторів. Вказана кількісна видова характеристика дендрофлори за основними показниками інтродукції. Декоративна ознака, дендрофлора, зимостійкість, інтродукція, парк, мегатрофи, мезофіти. Інтродукція деревних видів рослин, що значно збагатила флору на території України в тому числі і Вінничини,...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 620.95 Голуб Г.А. (Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України) ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования биотоплив в агроэкосистемах и пути их решения. Scientific, technical and economic problems which touch a production...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982.– 255 с. Рецензент: канд. психол. наук, доц. Курилюк С. І. УДК 378.147.88 ББК 74.200.585.4 Тарас Маланюк ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКОКРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристськокраєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів Ключові слова: патріотичне виховання,...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.8 УДК 712.2:72.012:598.2 Доц. М.Ф. Коваль, канд. біол. наук; доц. О.М. Містрюкова, канд. біол. наук – Уманський ДПУ ім. Павла Тичини; проф. Ю.Ф. Терещенко, д-р с.-г. наук; доц. Т.С. Цьомра, канд. істор. наук – Східноєвропейський ун-ет економіки і менеджменту, м. Черкаси ПТАХИ – НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ Наведено результати вивчення видового складу, особливостей екології, поведінки і естетичної цінності, приваблювання, охорони та дещо з...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»