WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 72 | 73 || 75 | 76 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 74 ] --

Здоровий спосіб життя залежить від того: чи дотримується людина чинників збереження здоров'я, чи виключає людина зі свого життя фактори ризику.

Основним чинником збереження здоров'я є фізична активність, вона впливає на діяльність, добробут суспільства, ціннісні орієнтації поведінки.

А ціннісні орієнтації молоді визначають стиль життя людини:

1. Здоровий - спосіб життя, що сприяє збереженню, зміцненню та розвитку здоров'я окремої людини і суспільства в цілому.

2. Шкідливий - спосіб життя, що веде до руйнування здоров'я.

Студентство, особливо на початковому етапі навчання, є найбільш вразливою частиною молоді, тому що стикається з низкою труднощів, пов'язаних зі збільшенням навчального навантаження, невисокою руховою активністю, відносною свободою студентського життя, проблемами в соціальному та міжособистісному спілкуванні.

Студенти – це особлива соціальна група, аксіологічні настанови якої пов’язані із навчанням у вищому навчальному закладі та бажанням здобути знання, необхідні для майбутньої професії. Навчання, успішність і працездатність студентів тісно пов’язані із здоров’ям, яке своєю чергою обумовлюється способом життя. Так, відомо, що недостатня рухова активність у цей період зумовлює детренованість різних систем організму, що стає причиною зниження опірності до захворювань і погіршення фізичної працездатності [2]. Неодноразово відзначалося, що фізкультурна освіта, фізична активність і спорт важливі для поліпшення фізичного стану, оскільки позитивно впливають на здоров’я. Проте вплив фізичної активності на фізичиний стан саме учасників навчально-виховного процесу вивчено лише в окремих роботах. При визначенні фізичного стану студентської молоді необхідно враховувати фактори психічного, фізичного та морального здоров’я, які мають безпосередній вплив на якість життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, добру фізичну форму й витривалість деякі автори часто розглядають як необхідну умову високої якості життя молоді [1, 3]. Відомо також, що фізична активність та оптимальний руховий І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ режим безпосередньо підвищують фізичний стан, який безпосередньо пов’язаний із здоров’ям. Вивчення фізичної активності та оптимального рухового режиму в комплексі із дослідженнями складу тіла та проведенням функціональних проб дають змогу не тільки оцінити фізичний стан, але й передбачити розвиток тих чи інших захворювань, розробити індивідуальні диференційовані навчальні програми, спрогнозувати майбутній стан здоров’я популяції. У зв’язку із цим, питання, які стосуються впливу загальновизнаних та інноваційних засобів рухової активності, форм і методів фізичного виховання на показники стану молоді є актуальними для дослідження, що стосується з необхідністю вирішення наукового завдання, що має істотне значення для вдосконалення та підтримки фізичного виховання та фізичного стану у студентської молоді [4, 5, 6].

Метою та завданням даного дослідження було визначити закономірності впливу фізичної активності та фізкультурно-оздоровчої освіти на здоров’я студентів та оцінити вплив занять з традиційними та сучасними інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молоді.

Завдання дослідження:

Охарактеризувати особливості фізичного стану та спосіб життя 1.

студентської молоді.

Виявити структуру, зміст і обсяг рухової активності та фізичний 2.

розвиток студентів.

Оцінити вплив сучасних методів та форм фізичної культури на 3.

здоров’я юнацтва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Охорона власного здоров'я - це безпосередній обов'язок кожного, він не має права перекладати її на оточуючих.

Адже нерідко буває і так, що людина неправильним спосібом життя, шкідливими звичками, гіподинамією, переїданням вже до 20-30 років доводить себе до катастрофічного стану, і тільки тоді згадує про медицину.

Для вирішення питання про розуміння оздоровчого значення фізичної культури, були протестовані студенти Сумського державного університету.

Результати тестування ми представили у вигляді діаграми (рис.1).

Рис. 1. Вплив фізичної культури на оздоровлення та виховання студентів.

Причому, отримані відповіді рівнозначні в усіх групах опитаних як у юнаків, так і дівчат, і тих, хто не займається спортом. Молодь, що навчається у ВНЗ, розуміє оздоровче і виховне значення фізичної культури: 92% юнаків і дівчат вважають, що заняття фізичною культурою сприяють покращенню здоров'я, 78,9% опитаних вказали, що ці заняття підвищують працездатність. На думку студентів фізична культура і спорт сприяють естетичному розвитку - 65%, моральному вихованню - 49,8%, активній участі в громадській роботі - 44,4%.

Встановлено, що у студентів потреба у фізичному самовдосконаленні І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ формується тим успішніше, чим вище освітній рівень людини, ступінь розвитку інших потреб, тобто чим більш сформована їх особистість Виявлено прямий взаємозв'язок між формуванням потреби у фізичному самовдосконаленні і професійній спрямованості особистості студента.

Фізкультурно-спортивна діяльність залишається для студента чимось зовнішнім, нав'язаним і керованою ззовні. Потрапляючи на заняттях у навчальній групі в повну залежність від викладача, студент повинен змінювати всю структуру поведінки. До і після занять, керуючись своїми уявами, поглядами, він сам вирішує, що і як буде робити. Цікаво відзначити, що залежна позиція студента в навчальновиховному процесі зовсім не виключає необхідності дослідження викладачем ціннісних орієнтацій і мотивацій студента. Усвідомлюючи це, ми з обережністю підходимо до використання отриманих ними даних. Інтерпретувати їх слід, очевидно, виходячи з наступних міркувань: студент послідовно опановує види спорту, зазначені, наприклад, у програмах з фізичного виховання, не усвідомлюючи своєї залежної позиції ("Ви належні!"), при здійсненні вибору виходить з обмеженого набору альтернатив, ґрунтуючись на суб'єктивних можливостях виконання тієї чи іншої рухової дії.

На системний підхід у фізичному вихованні молоді орієнтує комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації", в якій фізичне виховання в навчально-виховній сфері розглядається як складова частина загальної системи освіти, покликана забезпечити розвиток фізичного і морального здоров'я, розумову та психологічну підготовку людини до активного життя й професійної діяльності.

Питання впливу сучасних методів та форм фізичної культури розглядалось багатьма дослідниками та науковцями, що досліджували ефективність впровадження експериментальних програм у навчальних процесах з фізичної культури та перевіряли на її основі адекватність сучасних методів та форм віковим особливостям фізичного розвитку молоді. Технологія оцінки ефективності впливу сучасних методів фізичної культури мала на меті вирішити низку завдань, серед яких основним є надання викладачеві змоги зорієнтуватися у розмаїтті наявних програм з фізичної культури й обрати оптимальну для такого контингенту дітей, залежно від поставлених завдань.

Під час дослідження було визначено вплив традиційних та експериментальних програм на показники фізичного розвитку, функціональних систем організму, фізичних якостей та пізнавальної сфери студентів, шляхом вивчення динаміки конкретних показників у студентів, а також виявлено, з якою метою доцільно використовувати певні програми в практиці фізичного виховання студентів.

У кінці навчального року, після проведення нами експерименту, спостерігалася тенденція до зменшення частки студентів з низьким рівнем фізичного здоров’я за рахунок збільшення кількості студентів із нижчим за середній та вищим за середній рівнем фізичного здоров’я. При цьому, як показали дослідження, у студентів із традиційним підходом до фізичного виховання змін у рівні фізичного здоров’я не відбулося.

Було доведено, що типову програму можна рекомендувати для розвитку фізичної роботоздатності, силових здібностей та загальної фізичної підготовленості.

Використання програми до якої входять заняття ритмічною гімнастикою та програма із засобами туризму, сприяє підвищенню фізичної роботоздатності та рівню фізичного здоров’я.

Отже, нами виявлено, що найефективнішим методом (програмою) фізичної культури студентів є програма, яка базується на комплексному підході до розвитку І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ рухових якостей і навчанні різних видів фізичних вправ. А результати їх досліджень довели, що на заняттях з фізичної культури не слід використовувати впливів однієї спрямованості, а насамперед треба приділяти увагу створенню широкого кола рухових умінь, які в подальшому можуть стати основою для вибору виду спорту, або кількох видів і навчанню їх техніки.

Висновки з виконаної роботи і перспективи подальших досліджень у даному напряму.

1. Метою фізичної освіти виступає формування фізичної культури особистості, яка визначається як єдність ціннісних орієнтацій, мотиваційної сфери, базових і спеціальних знань про грамотне використання фізичних вправ в умовах оздоровчого та спортивного тренування, в життєдіяльності в цілому. У процесі фізичної освіти здійснюється вплив не тільки на рухові здібності людини, а й на його почуття і свідомість, психіку та інтелект, що забезпечує формування соціально-психологічних проявів.

2. Виразна орієнтація на фізичний розвиток і зміцнення здоров'я, яка органічно пов'язана із соціальною цінністю фізичної культури, говорить про те, що основна маса студентства усвідомлює необхідність занять фізичними вправами для свого розвитку, для того, щоб стати повноцінними членами суспільства готовими до праці й оборони Батьківщини.

3. Було розглянуте питання розробки технології оцінювання ефективності інноваційних програм і занять з фізичного виховання, метою якої є встановлення адекватності інноваційних експериментальних програм віковим особливостям розвитку студентів.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з експериментальним обґрунтуванням адекватних засобів та методів фізичної культури.

ЛІТЕРАТУРА Белорусова В.В. Физическое образование. - М.: Логос, 2003. – 210с.

1.

Больсевич В.К., Лубышева Л.И. Фізична культура; молодь і сучасність // Теор. і 2.

практ. фіз. культ., 1995, №4, – С. 2-7.

Куценко Г. И., Новиков Ю. В. Книга про здоровий образ жизни. - М.: Спб.: Нева, 3.

2003. – С. 5-20.

Качашкін В.М. “Методика фізичного виховання”. Москва. Просвіта. 1989. - С. 15Паффенбергер Р.,Ольсен Э. Здоровый образ жизни. – К.:Олимпийская литература, 5.

1999. – 320с.

Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на 6.

работоспособность и здоровье человека. – К.:Здоровье,1986. – 148с.

АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ФОРМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Роман Стасюк, Бойко В. М.

Сумський державний університет В статті були розглянуті та досліджені питання впливу сучасних методів та форм фізичної культури на фізичний стан студентської молоді. Під час роботи вивчався вплив сучасних та загальних фізичних вправ на фізичний стан студентів. Досліджено питання виявлення особливостей оздоровчого потенціалу сучасних форм фізичної культури.

Ключові слова: студенти, фізична культура, фізичний стан, фізична активність, здоров’я.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНСЕСКОЙ МОДОДЕЖИ

Стасюк Р. Н., Бойко В. Н.Pages:     | 1 |   ...   | 72 | 73 || 75 | 76 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій УДК 519.246 С.А. ЛУПЕНКО, Г.В. ПОЛІЩУК, Н.С. ЛУЦИК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя А.С. СВЕРСТЮК Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ЦИКЛІЧНИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ СИГНАЛАМИ На  основі  аналізу  сучасних  інформаційних  систем  діагностики  та ...»

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гарбузенко Ольга Борисівна УДК 577.12:577.112:577.24 ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у НДЧ Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,...»

«УДК 524.581.630.907.1 Доц. О.Т. Данчук, канд. с.-г. наук – Природний заповідник Розточчя; доц. І.М. Горбань, канд. біол. наук – ЛНУ ім. Івана Франка МОНІТОРИНГ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Наведено пріоритетні напрямки організації моніторингу в лісових екосистемах. Розглянуто питання оцінки стану біологічного різноманіття, визначення основних параметрів екосистем регіону Розточчя. Рекомендовано запровадити систему регіонального моніторингу досліджень процесів дефоліації....»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.6 Звичайно ж, це далеко не всі напрямки, про які варто вести переорієнтацію держави на екологічно спрямовану політику в економічній, природоохоронній, політичній, соціальній сферах, однак варто починати саме з цього сьогодні, і тоді майбутнє країни буде захищено. Література 1. Кислий В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Суми: ВТД Университетская книга, 2002. – 232 с.2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»