WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 57 ] --

Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика. /М.В.Дутчак. – К.:

2.

Олімп. літ., 2009. – 279 с.

Клеменко А.Э. Психологические факторы разработки и реализации программ 3.

физической рекреации в сфере организованного отдыха: дис. … учен. степени канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогическая психология» /А.Э. Клеменко. – М.:

РГБ, 2003. – 224 с.

Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичному вихованні різних груп населення /Т. Ю.

4.

Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олімп. літ., 2010. – 200 с.

Монахов В. М. Технологические основы проектирования и конструирования 5.

учебного процесса / В. М. Монахов. — Волгоград : Волгоградский государственный университет, 1995. - 192 с.

Парфенова Т. Н. Проектный менеджмент: организация педагогического 6.

обеспечения для физкультурно-оздоровительных клубов : автореф. дисс.... канд.

пед. наук / Парфенова Татьяна Николаевна ; Московская государственная академия физической культуры. — Малаховка. 2001. — 23 с.

Петрова І.В. Дозвілля у зарубіжних країнах /І. В. Петрова. – К.: Кондор, 2008. – 7.

408 с.

Холзер А.Н. Технология формирования условий проведения занятий и 8.

повышение их оздоровительной эффективности в крытых физкультурноспортивных сооружениях: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра. пед.

наук: 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»/А. Н. Холзер;

РГУФК. – М., 2009. – 50 с.

Russell R.V. Leisure program planning and delivery / R.V.Russell, L.M.Jamieson. – 9.

Human Kinetics, 2008. – 264 р.

10. State Indicator Report on Physical Activity, 2010. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, 2010. – 13 p.

АНОТАЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КЛУБУ

Костянтин Пацалюк Національний університет фізичного виховання і спорту України У роботі визначено соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчого боулінг-клубу; розроблено, теоретично обґрунтовано і перевірено ефективність технології рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих боулінг клубів, яка ґрунтується на визначених соціально-педагогічних засадах та містить організаційний, змістовно-методичний та ціннісно-орієнтаційний компоненти.

Ключові слова: фізкультурно-оздоровчі клуби, боулінг-клуби, рекреація, рекреаційна діяльність, технологія проектування.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ

Константин Пацалюк Национальный университет физического воспитания и спорта Украины В работе определены социально-педагогические условия организации рекреационной деятельности физкультурно-оздоровительного боулинг-клуба; разработанаы, теоретически обоснована и проверена эффективность технологии рекреационной деятельности физкультурно-оздоровительных боулинг-клубов, которая основывается на определенных социально-педагогических принципах и содержит организационный, содержательнометодический и ценностно-ориентационной компоненты.

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные клубы, боулинг-клубы, рекреация, рекреационная деятельность, технология проектирования.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

TECHNOLOGY DESIGN AND OPTIMIZATION OUTDOOR ACTIVITIES

ATHLETIC AND HEALTH CLUBS

Constantine Patsalyuk National University of Physical Education and Sport of Ukraine There is theoretically grounded, designed and tested for effectiveness technology of implementation of recreational activity into the practice of bowling clubs that based on determined socio-pedagogical principles and includes organizational, methodological and value-orientation components.

Key words: health and fitness clubs, bowling clubs, recreation, recreational activities, technology of designing.

ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ

ОРГАНІЗОВАНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ (на прикладі куріння) Андрій Підпомога, Вікторія Земцова Національний університет фізичного виховання і спорту Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема погіршення стану здоров'я молоді в даний час надзвичайно актуальна. Дослідження останніх років [1,2,3,4] свідчать, що не більше 10% учнівської молоді можна віднести до категорії здорових, у решти – виявлені ті чи інші відхилення у стані здоров'я. За даними статистики більш 36% студентів вищих навчальних закладів мають низький рівень фізичної підготовленості, 33% – нижче середнього, 23% – середній, 7% – вище середнього і тільки 1% – високий. На сьогоднішній день в Україні понад 60% вузів не придатні до служби в Збройних силах. З кожним роком збільшується число студентської молоді з вираженими ознаками шкідливих звичок, а також з незадовільним здоров'ям [6]. Несприятливі економічні умови в державі, надмірні стреси студентського життя, підвищена урбанізація, а також дефіцит рухової активності характерний для сучасного життя, викликає дискомфорт в юнацькому організмі, що тягне за собою прагнення до пошуку "гострих відчуттів" і до виходу "за рамки дозволеного" – тютюнопаління, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин [5].

Куріння є найбільш масовою у світовому масштабі звичкою. У нього залучені практично всі верстви населення, але особливу проблему для суспільства представляє його поширення серед молоді. У той час як в цивілізованих країнах «модним» стає здоровий спосіб життя, в нашій країні спостерігається протилежна тенденція. На жаль, модель модного і стильного життя для багатьох молодих людей пов'язана саме з шкідливими звичками. Куріння сприяє розвитку багатьох хронічних захворювань, а схильність до нього формується саме у юному віці і згодом стає елементом способу життя. Сьогодні в студентському середовищі чітко простежується тенденція до адиктивної поведінки (де курінню належить провідна роль), що, в свою чергу, призводить до критичного рівня стану здоров'я студентів.

Тому вивчення особливостей способу життя та чинників, які сприятимуть відмові від шкідливих звичок у студентів є вельми актуальним. Виходячи з цих позицій, стає очевидним, що залучення студентської молоді в усвідомлені і систематичні оздоровчі заняття – це шлях до профілактики значних порушень у стані здоров’я в майбутньому.

Отже, в даний час для населення України (у тому числі і для студентського контингенту) було б вельми актуальне застосування нової профілактичної стратегії у фізичному вихованні, орієнтованої не просто на розвиток рухових якостей, а на формування загальної фізичної культури студента, виховання високоморальної особистості, вдосконалення потреби у здоровому способі життя, а також на зміцнення психосоматичного здоров'я, в результаті свідомої систематичної рухової активності. Одним з головних пріоритетів даної системи є культивування І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ оздоровчого спрямування як основного. Однак, сучасна соціальна політика в сфері охорони здоров'я орієнтована в основному на поліпшення якості медичного обслуговування, а не на формування та реалізацію даної програми фізичного виховання в умовах вищої школи [7].

Аналіз наукової літератури [2,5,8], світовий і вітчизняний досвід показує, що засоби фізичного виховання і спорту мають універсальну здатність комплексно вирішувати проблеми підвищення рівня здоров'я, фізичної підготовленості;

морально-вольового, естетичного виховання; формують здоровий моральнопсихологічний клімат в суспільстві. Фізична культура і спорт (особливо в юнацькому віці) є ефективним механізмом для самореалізації, самовдосконалення і самовиховання людини, для його самовираження і розвитку в майбутньому.

Отже, на сьогоднішній день метою фізичного виховання повинно стати формування психічно і соціально зрілої особистості підростаючого покоління, здатної приносити користь суспільству. Саме тому за останні роки місце фізичної культури і спорту в системі загальних світових цінностей сучасної культури людства різко зросла. Аналіз спеціальної літератури показав, що проблема можливості профілактики та корекції шкідливих звичок засобами рухової активності, в умовах вищого навчального закладу практично не вивчена. У літературі, лише епізодично можна зустріти програми окремих авторів, в яких використовуються засоби рухової активності. Однак вони не завжди систематизовані і не адаптовані до використання в умовах вищого навчального закладу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2010 – 2015 рр.» за темами: «3.9. Вдосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу і рекреації» та «Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах».

Мета дослідження – визначити ефективність використання організованої рухової активності як засіб профілактики та корекції куріння у студентів.

Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової літератури; соціологічні методи дослідження (опитування, анкетування);

педагогічні методи (педагогічне спостереження і експеримент); методи математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження були проведені на базі кафедр здоров’я, фитнесу та рекреації і торії та методики фізичного виховання НУФВСУ.

У педагогічному експерименті взяли участь 230 студентів 1 – 2 курсів Київського університету управління та підприємництва. Для вирішення поставлених мети і завдань за темою роботи, дослідження були проведені в три етапи (з вересня 2012 по червень 2013 року).

Результати дослідження та їх обговорення. Поширення куріння в студентському середовищі має відмінні риси. Так, наприклад, велика частина з обраних студентів це юнаки – 59,7%, решта – 40,3% дівчата. Важливою особливістю також є збільшення числа курців в процесі навчання в університеті (число курців на першому курсі становить 96 студентів, на другому – 134).

В процесі проведеного анкетування, а також в результаті усних бесід були отримані дані, що дозволили нам охарактеризувати ставлення спостережуваних студентів до куріння. Було встановлено, що з досліджуваного контингенту (n = 230) велика частина з студентів (92%), при курінні відчувають повне задоволення і тільки 8% незадоволення – головний біль, кашель, слабкість, нудоту, хриплость і сонливість. Були також отримані дані про особисте ставлення кожного студента до самого процесу куріння. Встановлено, що з усього контингенту курців 60,3% І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ студентів курять регулярно і не збираються кидати, решта – курять епізодично і вважають, що в будь-який момент можуть кинути.

Важливою інформацією були дані щодо причин саме виникнення та подальшого поширення куріння серед студентів (табл. 1). Так, наприклад, 67,2% – почали курити з причини прикладу показаного в компанії друзів ще в школі. 14,7%

– ще в шкільні часи, піддалися негативному впливу з боку друзів. 12,5% – почали курити з причини того, що це привабливо і модно, підкреслює їх авторитет серед однолітків. 17,4% студентів вперше познайомилися з курінням в своїй сім'ї (у більшості з них батьки або ж їхні близькі родичі курили).Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов (підпис) 12 травня 2014 р. ХІМІЯ І БІОХІМІЯ ВИНА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріСХВАЛЕНО ал, біографічні відомості перевірені. Напина засіданні кафедри сання...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОЕНЕРГЕТИКИ (ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА) УДК 620.92:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА – ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА Денисюк В.О., Іонаш І.В., Юрчук Н.П. Вінницький національний аграрний університет Висвітлено основні проблеми розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвиток села. Обґрунтовано використання біопалива як альтернативного джерела енергії. Освещены основные проблемы развития рынка биотоплива в сельском хозяйстве и их...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k@mail.ru ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони. Ключові слова: біопрепарат, системи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»