WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 54 ] --

Однак, обидва показники відповідали середньому рівню фізичної працездатності як І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ у хлопчиків, так і у дівчаток. Показники розумової працездатності свідчили про те, що її рівень як у хлопчиків (6,38 ± 0,49 у.о.), так і у дівчаток (6,92 ± 0,10 у.о.) відповідають рівню вище середнього. Однак, у дівчаток швидше настає стомлюваність, а значить і падає розумова працездатність. Ілюструють цей факт заміри розумової працездатності дітей після занять. Так у хлопчиків середній показник склав 6,27 ± 0,49 у.о., у дівчаток - 5,54 ± 0,38 у.о.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що обстежуваний контингент дітей має достатній рівень фізичної готовності до навчання в школі.

Висновки. Доведено, що успішність адаптації до школи забезпечується, крім інших важливих чинників, певним рівнем фізіологічної зрілості дітей, що передбачає задовільний рівень здоров’я і фізичного розвитку, оптимальний стан центральної нервової системи і функцій організму, досить високий рівень сформованості рухових навичок і розвитку фізичних якостей. Це дає можливість дітям витримувати значні психофізичні навантаження,пов’язані з новим для них шкільним - режимом і новими умовами життєдіяльності.

Встановлено, що у більшості хлопчиків і дівчаток 6 років паспортний вік відповідав біологічному, однак 15,4 % хлопчиків і 13,7 % дівчаток випереджали свій паспортний вік, а також 5,7 % хлопчиків і 4,8 % дівчаток відставали від нього.

Показники фізичного розвитку як у хлопчиків, так і у дівчаток в основному відповідали рівням вище середнього та середньому. У ході оцінки фізичної підготовленості хлопчиків і дівчаток виявлено, що показники спритності і гнучкості у хлопчиків відповідали середньому рівню, швидкості, сили, витривалості - високому. У дівчаток тільки лише показник швидкості відповідав високому рівню, а спритності, витривалості, сили і гнучкості - середньому.

Середні показники фізичної працездатності у дівчаток і хлопчиків відповідали середньому рівню, показники розумової працездатності відповідають рівню вище середнього. Зроблено висновок про те, що обстежуваний контингент дітей має достатній рівень фізичної готовності до навчання в школі.

Подальші дослідження будуть спрямовані на дослідження фізичної працездатності молодших школярів протягом навчального року.

ЛІТЕРАТУРА Закон України “Про дошкільну освіту” // Орієнтир. – 2001. - №141. – С.1.

1.

Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та 2.

рухової підготовленості дітей дошкільного віку./ Е.С.Вільчковський. – К.:

Оріяни, 1998. – 39 с.

Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей 3.

дошкольного возраста (метод. указания). – М.: ВЛАДОС, 1983. – 131 с.

Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного 4.

віку / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 428 с.

Денисенко Н.Ф. Перші кроки до формування, збереження і зміцнення здоров’я 5.

підростаючого покоління: Методичні рекомендації вчителям загальноосвітніх шкіл і вихователям дошкільних навчальних закладів у проведенні уроку й заняття здоров’я / Н.Ф. Денисенко. – Запоріжжя, 2002. – С.3 – 8.

Маковецька Н. В. Комплексний контроль за фізичним розвитком дітей 6.

дошкільного віку / Н. В. Маковецька. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 221 с.

Физиологические и психологические критерии готовности к обучению в школе. – 7.

М.: Просвещение, 1977. – С. 144 – 259.

Нижегородцева Н.В. Комплексная діагностика детей к обучению в школе / Н.В.

8.

Нижегородцева, В.Д. Шадриков. – Ярославль: Звезда,1999. – 421 с.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО

ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Галина Омельяненко Запорізький національний університет Розглянуто проблему фізичної готовності старших дошкільників до шкільного навчання.

Проведено аналіз показників фізичного розвитку, біологічного віку, фізичної підготовленості, фізичної та розумової працездатності дітей 6 років. Визначено рівень фізичної готовності дітей шестирічного віку до школи. При порівнянні отриманих показників фізичного розвитку дітей 6 років з віковими нормами було виявлено, що середні показники маси тіла як хлопчиків, так і дівчаток відповідали високому рівню. Середні показники фізичної працездатності у дівчаток і хлопчиків відповідали середньому рівню, показники розумової працездатності відповідають рівню вище середнього. Зроблено висновок про те, що обстежуваний контингент дітей має достатній рівень фізичної готовності до навчання в школі.

.Ключові слова: діти дошкільного віку, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовленість, фізична працездатність.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ

ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ.

Галина Омельяненко Запорожский национальный университет Рассмотрена проблема физической готовности старших дошкольников к школьному обучению. Проведен анализ показателей физического развития, биологического возраста, физической подготовленности, физической и умственной работоспособности детей 6 лет. При сравнении полученных показателей физического развития детей 6 лет с возрастными нормами было обнаружено, что средние показатели массы тела как мальчиков, так и девочек соответствовали высокому уровню. Средние показатели физической работоспособности у девочек и мальчиков соответствовали среднему уровню, показатели умственной работоспособности соответствуют уровню выше среднего. Сделан вывод о том, что обследуемый контингент детей имеет достаточный уровень физической готовности к обучению в школе.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физическое воспитание, физическое развитие, физическая подготовленность, физическая работоспособность.

STUDY OF PHYSICAL READINESS OLDER PRESCHOOLER TO SCHOOL.

Galina Omelyanenko Zaporizhzhya National University The problem of physical readiness older preschoolers to school. The analysis of physical development, biological age, physical fitness, physical and mental performance of children 6 years of age. The level of physical readiness of children six years of age to school. Established that among the studied children in 78.9% of boys and 81.5% girls biological age corresponded to normal. When comparing the obtained indices of physical development of children 6 years of age norms was found that the average body weight of both boys and girls answered high level. Average values of physical disability in boys and girls matched the average level, indicators of mental capacity corresponding to the level above average. It is concluded that the subject contingent of children having sufficient physical readiness for school.

Key words: preschool children, physical education, physical development, physical fitness, physical performance.

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ

5-РІЧНОГО ВІКУ Вікторія Пасічник Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку суспільства та педагогічної науки в Україні великого значення набуває роль і значущість кожної особистості, успішність її І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ індивідуального розвитку. Особливо актуальною ця проблема є на етапі дошкільного дитинства як першооснови соціокультурного становлення особистості [1]. Дошкільний вік – найбільш відповідальний етап розвитку організму та один із найважливіших у становленні особистості людини. У цей період закладаються основи здоров’я, повноцінного фізичного розвитку, фізичної підготовленості, відбувається стабілізація біологічних передумов особистісного розвитку, формування психічних процесів [3, 6, 8, 9, 10], а найкращі умови для цього створюються в процесі фізичного виховання. Як відомо, фізичне виховання є особливим видом діяльності, яка сприяє зміцненню здоров’я дітей, розвитку фізичних, психічних та моральних якостей [3, 6, 8]. Зміцнення та збереження здоров’я дітей, підвищення рівня їх фізичної підготовленості є одними з головних завдань, які гостро стоять перед українським суспільством.

На думку провідних науковців, цілеспрямований розвиток рухових якостей повинен починатися у дошкільному віці, тому як цей період є найбільш сприятливим. За цієї умови можна забезпечити необхідну фізичну підготовленість дитини, яка передбачає досягнення оптимального розвитку швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили [2, 3, 9]. Рівень розвитку фізичних якостей має виключне значення для здоров’я дітей, їх фізичного вдосконалення, оволодіння рухами. Фізичні якості відіграють провідну роль у різноманітній діяльності дошкільників, сприяють проявленню активності та самостійності, а також – підвищенню фізичної роботоздатності, адаптаційних можливостей. Оптимальний рівень розвитку фізичних якостей передбачає відповідність біологічного віку дитини паспортному і сприяє зниженню рівня захворюваності [8, 10].

Досить важливим з цієї точки зору є підбір найбільш адекватних засобів фізичного виховання для розвитку фізичних якостей. Автори відзначають важливість урахування сенситивних періодів розвитку рухових здібностей, гетерохронність розвитку яких обумовлена гетерохронністю морфофункціонального дозрівання систем організму, змістом і спрямованістю засобів фізичного виховання, що впливають на організм дитини [3]. На думку Л. В.

Волкова [5] кожному віковому періоду притаманні свої особливості, які необхідно враховувати при організації занять, виборі засобів педагогічного впливу і їх співвідношення для розвитку фізичних якостей. Саме тому одним з найбільш ефективних підходів планування спрямованості та співвідношення засобів фізичного виховання для розвитку та вдосконалення фізичних здібностей є врахування даних факторної структури фізичної підготовленості у певному віці.

Таким чином, виявлення провідних і фонових показників факторної структури фізичної підготовленості дозволить цілеспрямовано обирати засоби і методи фізичного виховання, правильно визначати їх співвідношення, ефективно використовувати вправи для розвитку та вдосконалення фізичних якостей дітей.

Мета дослідження – визначити факторну структуру фізичної підготовленості дітей 5-річного віку.

Методи, організація дослідження. Для досягнення мети ми застосовували такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики (факторний аналіз). Експериментальні дані отримані на базі ДНЗ № 165 м. Львова із залученням дівчаток (n=35) і хлопчиків (n=55) 5-річного віку.Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 16/ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД»,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 пространстве. Эта позиция молодежи в жизни общества обусловлена переходом от первичной социализации молодежи, которая усвоила нормы, ценности и стереотипы поведения, ко вторичной социализации, когда наступает время реализовывать усвоенное или предлагать новое. Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, рынок труда, технология. Youth in all times was determined by investigators as an active social group that is trying in some...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 1. – С. 95–99. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 1. – P. 95–99. УДК 577.118+574.21 О. А. Земляний1 4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМАМАЛІЙ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ РОЗСІЮВАННЯ ЕМІСІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Розглянуто вміст мікроелементів у організмі фонових видів дрібних ссавців із біогеоценозів,...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 54–58. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 54–58. УДК 614.2+669.013 Т. В. Єрошкіна, С. С. Борисенко, Г. В. Даниленко, Н. Г. Положай 9 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара РОЛЬ КОМІСІЙ ПІДПРИЄМСТВ З АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Оцінено адекватність працевлаштування осіб з обмеженими...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 ЕКОЛОГІЯ ECOLOGY УДК 628.33 М.Ю. КОЗАР, Л.А САБЛІЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД В РІЗНИХ КИСНЕВИХ УМОВАХ M.KOZAR, L. SABLIY EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER IN DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS Анотація. В роботі представлено вплив кисневих умов на ефективність видалення сполук фосфору із стічних вод. Практично підтверджено закономірності зниження ефективності в залежності від...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630*165.4 Проф. В.І. Білоус, д-р с.-г. наук – Уманський державний аграрний університет ГЕОГРАФІЧНО-КЛІМАТИЧНІ ЕКОТИПИ БУКА, ЯЛИЦІ ТА ЯЛИНИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ На основі відмінностей ґрунтово-кліматичних умов виділені географічно-кліматичні екотипи бука лісового, ялиці білої та ялини звичайної в лісах України як внутрішньовидові одиниці для селекційних цілей. Наведене обґрунтування такого виділення та коротка характеристика окремих ґрунтово-кліматичних екотипів. Prof. V.I....»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11 Результати прогнозу видаються користувачу у вигляді списку назв вірогідних видів з розрахунковими оцінками вірогідності наявності (Ра) і відсутносЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ті кожного виду активності (Рі), яка має значення від 0 до 1. Точність прогнозу по системі РАSS в середньому за всіма сполуками стандартної вибірки і всіма прогнозованими активностями становить у середньому близько 85 %. УДК...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»