WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 48 ] --

19. Ромашин О.В. Система управления процессом целенаправленного оздоровления человека Текст: учеб. пособие. / Ромашин О.В. – М.: Советский спорт, 2009. – 100 с.: ил.

20. Сергієнко Л.Г. Нові форми організації занять з фізичного виховання шляхом втілення в начальний процесс змагань по аеробіці [Електронний ресур] / Л.Г.

Сергієнко // Тенденції розвитку масового і олімпійського спорту у ВНЗ /

Зб.Наук.пр. – Донецьк: ДОННТУ, 2005. – Режим доступу:11947 (дата звернення:

19.09.2014).

21. Соловьев В.Н. Физическое здоровье как интегральный показатель уровня адаптации организма студентов к учебному процессу [Электронный ресурс] /

Соловье В.Н. // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 2. – Режим доступа:

http://www.rae.ru/fs/?section=content 7780292 (дата обращения: 03.03.2014).

22. Третьякова, К. В. Анатомо-функциональные особенности развития саратовских женщин 17-19 лет : автореф. дис.. канд. мед. Наук: 14.00.02 / К. В. Третьякова. Волгоград, 2003. - 23 с.

23. Фурман Ю.М. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів: Монографія / Ю.М.

Фурман, В.М. Мірошніченко, С.П. Драчук. – К.: НУФВСУ, вид-во «Олімп. Л-ра», 2013. – 184 с.

24. Хавруняк І. Роль здорового способу життя в адаптаційний період студентів I – II курсів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання [Електроний ресурс] / Ігор

Хавруняк. – Режим доступу:

http://arr.chnu.edu.ua/handle/ 210 (дата звернення: 30.07.2014)

25. Шапавалова В.А. Комплексная экспресс-оценка функционального состояния и функциональной подготовленности организма» («ШВСМ») [Электронный ресурс] / Шаповалова В.А., Маликов Н.В., Сватьев А.А. – Киев-Запорожье., 2004.

– 16 с. – Режим доступа:

http://sites.znu.edu.ua/lectory/public_files/2007/02/SHVSM_buklet.pdf (дата обращения:

08.08.2014).

АНОТАЦІЇ І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

АНАЛІЗ РІЗНОМАНІТНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ

Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ольга Мартинюк, Валентина Печена, Катерина Кравченко Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

В результаті аналізу і узагальнення науково-методичних публікацій виявлено достатню кількість різноманітних методик оцінки рівня фізичного здоров'я студентської молоді. Тому, вибір тієї чи іншої методики залежить від реальних можливостей кафедри фізичного виховання і кваліфікації викладачів, від поставленої мети і контингента тих, кого обслідують.

Ключові слова: студентська молодь, рівень фізичного здоров'я, методика.

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Ольга Мартынюк, Валентина Печеный, Екатерина Кравченко Государственный ВУЗ «Национальный горный университет»

В результате анализа обобщения научно-методических публикаций выявлено достаточное количество и разнообразие методик оценки уровня физического здоровья студенческой молодежи. Поэтому выбор той или иной методики зависит от реальных возможностей коллектива кафедры физического воспитания и квалификации преподавателей, от поставленной цели и контингента обследованных.

Ключевые слова: студенческая молодежь, уровень физического здоровья, методика.

THE ANALYSIS OF DIFFERENT METHODS OF ASSESSMENT OF THE PHYSICAL

HEALTH LEVEL OF STUDENT YOUTH

Olga Martyniuk, Baked Valentine, Catherine Kravchenko State Universities' National Mining University »

As a result, the analysis and generalization of scientific publications have displayed a sufficient variety of assessment health level of student youth. That is why, the choise of a particular technique depend on real possibility Department of physical education and teachers` qualification, on the goal and on a contingent of examed one.

Key words: student youth, physical health level, technique.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО

ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ЙОГА-АЕРОБІКИ

Людмила Михно, Тетяна Лоза Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У сучасних умовах актуальною є потреба суспільства у формуванні здорового покоління. Однак, дані науковців свідчать про стійку тенденцію до значного погіршення стану здоров'я підростаючого покоління за останнє десятиліття[2; 3; 4;

7; 8]. Інтелектуальні та емоціональні перевантаження в школі призводять до швидкого стомлення, зниження працездатності, збільшення захворюваності, та, як наслідок, зниження інтересу до навчання.

Спеціалісти пов’язують погіршення рівня здоров’я школярів зі зниженням рівня рухової активності, інтенсифікацією навчального процесу та неефективною організацією навчально-виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи школи [2; 3; 4;

7; 8].

Фахівці наголошують на необхідності приділяти особливу увагу формуванню здоров’я першокласників, якім необхідно адаптуватись до початку навчання у школі. Однак, це доволі довготривалий процес, який супроводжується фізіологічними і психологічними аспектами. Занепокоєність дослідників та батьків викликає фізичний стан 6-річних дітей, серед яких з року в рік збільшується кількість різноманітних захворювань соматичного то психічного характеру. Деякі автори зазначають важливість використання різних засобів фізичного виховання з І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ метою оптимізації процесів адаптації до початку навчання дитини в школі [2; 7; 8].

До нагальних завдань школи належить розробка нових технологій збереження здоров’я, управління його зміцненням, заснованим на індивідуальному прогнозі адаптації учнів до навчання [4]. Тому, актуальним є пошук засобів фізичного виховання, використання яких сприятиме оптимізації процесу адаптації дітей 6-7 років до початку навчання у школі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ця робота входить у напрямок дослідження кафедри ТМФК навчально-наукового ІФК Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – «Підвищення рівня здоров’я і фізичної підготовленості різних груп населення засобами фізичної культури», затвердженої відділом державної реєстрації України інституту науково-технічної та економічної інформації у місті Києві, номер державної реєстрації 0111U005736.

Мета дослідження – розробити технологію фізичного виховання, яка враховуватиме необхідність сприяння адаптації дітей 6-7 років до початку навчання в школі.

Методи дослідження – аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження.

Результати дослідження та їх обговорення.

Результати численних досліджень і статистичних звітів свідчать про стрімке погіршення здоров’я дитячого населення в Україні за останні роки.

Особливо це стосується першокласників, для яких початок навчання у школі співпадає з одним із критичних періодів у їх фізичному та психоемоційному становленні [ 3; 6; 8].

У віці 6-7 років, коли дитина приходить до школи, фізіологічні зміни дитячого організму співпадають із змінами соціальними. У цей період процеси адаптації мають характер стресової реакції, яка клінічно проявляється підвищеною втомлюваністю учнів. Накопичуючись, стомлення поволі знижує ступінь адаптації організму до умов навколишнього середовища. Далі виникають різноманітні зміни, які характеризуються зниженням функціональних можливостей організму. Навіть, якщо ці характеристики в нормі, то підтримка їх на належному рівні здійснюється за рахунок певної напруженості регуляторних систем. Реформування системи освіти виявилось неадекватним щодо фізіологічних можливостей дитячого організму. Тому, за даними літератури, майже 30% першокласників мають зриви адаптації у вигляді нейровегетативних порушень, параанемічних станів, підвищення захворюваності і т.д. [8].

З приходом дитини до школи відбувається зміна умов її життя, зміна кола спілкування та зміна стато-динамічного режиму. Від того, наскільки швидко і успішно дитина зможе пристосуватися до нових умов, залежить не тільки якість її навчання в школі, а й її психічне і фізичне благополуччя. Результатом несприятливого протікання процесу адаптації є неадекватність механізмів пристосування дитини до початку навчання в школі, що мають назву – шкільна дезадаптація. Одним із проявів дезадаптації, перш за все, є тривожність. Психологи характеризують тривожність як стан психологічного дискомфорту, передчуття небезпеки, яка насувається [8].

Занепокоєння викликає збільшення з року в рік кількості дітей, які страждають від підвищеного рівня шкільної тривожності. Вона виявляється в хвилюванні, підвищенні рівня занепокоєності під час навчальних ситуацій у класі, очікуванні негативного ставлення до себе з боку вчителів та однокласників. Дитина І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ постійно відчуває свою неповноцінність, невпевнена у правильності своєї поведінки, своїх рішень.

До причин, які призводять до шкільної дезадаптації належать:

перевантаження навчальних програм, страх отримання негативної оцінки;;

психологічна неграмотність у спілкуванні педагога з учнями; несприятливий психологічний клімат у класі; суперечливість вимог педагогів і батьків; конфлікти між учнями та ін.

Практичний досвід роботи у школі, а також педагогічне спостереження показали, що діти, які мають високий рівень тривожності, гостріше реагують на невдачі, менш ефективно виконують завдання в умовах обмеження часу роботи, мають низький рівень мотивації до досягнення успіху. У дітей з тривожністю присутня схильність до сприйняття і оцінці багатьох, об’єктивно безпечних ситуацій, як таких, що несуть у собі загрозу. Під впливом руйнуючої дії щоденного стресу стан шкільної тривожності може загострюватись, що призводить до розвитку дитячих неврозів.

Фахівці наголошують на необхідності використання різних засобів фізичного виховання з метою покращення процесу адаптації дитини до початку навчання в школі [7; 8]. Тому, використання з цією метою нетрадиційних засобів фізичного виховання, таких, як елементи йога-аеробіки – статичні та динамічні асани, елементи релаксації та дихальних вправ – допоможуть процесу адаптації учня до умов навчання у школі.

Оптимізувати процес адаптації дитини до школи мають раціонально організований режим праці та відпочинку, комфортний психологічний клімат у дитячому колективі, а також правильно організований процес фізичного виховання.

Однак, популярність у школярів різноманітних видів нефізичної діяльності (перегляд телепередач, ігрові автомати, комп’ютерні ігри та ін.) не сприяють збільшенню рівня фізичної активності дітей.

Проаналізувавши дані науково-методичної літератури, ми дійшли висновку:

для того щоб сприяти оптимізації процесу адаптації першокласників до початку навчання технологія фізичного виховання повинна збільшувати рівень рухової активності учнів та містити спеціальні засоби, що знижують рівень шкільної тривожності [6 ].

Тому, рівень фізичної активності учнів ми плануємо підвищити за рахунок використання фізкультурних хвилинок на кожному уроці, проведення спортивних годин у групі продовженого дня, залучення учнів до самостійних занять у позаурочний час.

До засобів, що мають впливати на психоемоційну сферу і знижувати тривожність учнів ми віднесли:

використання дихальних вправ йога-аеробіки;

використання елементів м’язової релаксації;

використання спеціально підібраного музичного супроводу до уроків фізичної культури.Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гарбузенко Ольга Борисівна УДК 577.12:577.112:577.24 ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у НДЧ Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,...»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 1 (10) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF ECOLOGY УДК 504 : 57.08 © С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов, В. О. Максимович, О. З. Злотін, М. В. Говта, Т. Ю. Маркіна, Н. М. Лялюк, К. М. Маслодудова, А. І. Сафонов, О. В. Машталер, О. В. Федотов, А. Д. Штірц ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГІВ ЧУТЛИВОСТІ БІОІНДИКАТОРІВ НА ДІЮ...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.5 3. Голубець М.А., Царик Й.В. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем// Ойкумена. – 1992, №1. – С. 21–26.4. Козловський М.П. Біотичне різноманіття ґрунтових фітонематод рослинних поясів Українських Карпат// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2001, вип. 28. – С. 65–71.5. Козловський М.П. Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2002,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»