WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 46 ] --
Ірина Маляренко Херсонський державний університет Постановка проблеми. Плавання є життєво прикладним навиком, який необхідний для подолання водних перешкод. Віддавна люди розуміли користь і важливість плавання як фізичної вправи і прикладної звички. Величезне значення води в житті первісної людини, необхідність виробничого освоєння цієї незвичної середовища зажадали від нього вміння плавати, щоб не загинути в суворій боротьбі за існування. З виникненням державного ладу вміння плавати стало особливо необхідним у праці і військовій справі [2]. Тільки в подальшому, з розвитком цивілізації, вміння людини плавати стало застосовуватися з метою фізичного виховання. Плавання є одним з найефективніших засобів зміцнення здоров’я й фізичного розвитку дитини [1]. Однак, у зв’язку з неналежним матеріальнотехничним забезпеченням, відсутністю басейнів в м. Херсоні заняття з плавання часто проводяться у відкритих водоймах, нестандартних басейнах. З огляду на це наше дослідження є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел дозволив визначити, що на сучасному етапі більшість фахівців дотримуються думки про необхідність врахування психофізіологічних та морфофункціональних особливостей розвитку дітей в процесі фізичного виховання [3]. У дітей молодшого шкільного віку переважає мимовільна увага, їх приваблює все яскраве, незвичайне, нове і цікаве. Цю особливість слід враховувати і використовувати гру, як форму навчальної діяльності, яка викликає безпосередню цікавість [2]. Вивчення існуючих методик початкового навчання плаванню показало необхідність подальшої розробки системи навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку, з використанням існуючих методик.

Нами проаналізовано основні вимоги, які необхідно враховувати при початковому навчанні плаванню, які наведені в таблиці 1.

–  –  –

Рис. 1. Вигляд нестандартного басейну.

Параметри нестандартного басейну: висота – 165 см/175 см; ширина басейну 3м; Т води – 25-27° С Заняття проводились 2 рази на тиждень тривалістю 50 хв. Особливістю проведення занять було відсутність підвідних та підготовчих вправ на суходолі у зв’язку з відсутністю спортивної зали з належним обладнанням, що не відповідають загально прийнятим методичним умовам.

У таблиці 3 наведено організаційно - методичні умови навчання плаванню молодших школярів у ОК «Затерянный Мир» не стандартними умовами у порівнянні з класичними (за Н.Ж. Булгаковою).

Всього було розроблено цикл занять (по 20 планів-конспектів) для експериментальної та контрольної групи. В таблиці 3 наведено структуру и зміст занять для експериментальної групи.

–  –  –

Заключна частина «Гонки на колах», «Водний Ігри та розваги на воді 10 Цікаві ігри добре знімають стомлення волейбол», «Морський бій», після напружених занять у басейні і на «З донесенням вплав», суші «Утримає!», «Буксир»..

Для визначення оцінки вміння плавати дітей на початку і в кінці експерименту, нами була розроблена система контрольних вправ та система п'ятибальної оцінки за наступними показниками:

1 - страх до води; 2 - занурення обличчя в воду; 3 - присідання у воді; 4 стрибки у воду; 5 - затримка дихання у воді; 6 - вміння виконувати зірочку; 7 вміння відштовхуватись і ковзати; 8 - вміння ковзати і працювати ногами; 9 вміння ковзати і працювати руками; 10 - вміння плавати в координації.

Максимальна сума балів 500.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Отримані результати вносилися до індивідуальних протоколів та опрацьовувалися за допомогою методів математичної статистики. Проведене дослідження показало, що впроваджена методика у заняття молодших школярів позитивно вплинула на уміння плавати всіх дітей, яки приймали участь у досліджені.

На рисунку 2 представлено динаміку сумарних показників, що характеризують вміння плавати дітей експериментальної і контрольної групи на початку і в кінці експерименту.

а б контрольна група експериментальна група Рис. 1. Сумарний показник, що характеризує вміння плавати дітей на початку та в кінці експерименту (а - на початок експерименту б - в кінці експерименту) На початку експерименту контрольна група впоралась на 290 балів експериментальна 280 балів, це свідчить про однорідність груп. Після циклу занять нами було проведено аналогічне тестування результати якого довели можливість навчання плавання дітей нестандартних умовах. Всі діти виконували тестові завдання з позитивним результатом. Але слід зазначити ефективність розробленої нами методики. Так, контрольна група по сумі тестів набрала 330 балів, а експериментальна 460 балів. Кращими показниками контрольних вправ з якими діти впорались виявились: подолання страху до води експериментальний групи він становить 46 білів у контрольній 34 бали, та вміння плавати в координації експериментальна група отримала 49 балів, а контрольна впоралась на 34 бали.

Висновки: Проведення дослідження підтверджує можливість навчання плаванню в нестандартних умовах, ми рекомендуємо розроблені схеми занять з використанням ігрового методу та віршованих промовок в кожній частині заняття шкільного віку, а запропонована методика навчання плаванню може використовуватися, як ефективна, у дошкільних закладах освіти та у тренерській практиці, а також для самостійних занять батьків з дітьми молодшого шкільного віку на відкритих та нестандартних водоймах.

ЛІТЕРАТУРА Макаренко Л.П. Учите плавать малышей [Текст]: наглядное пособие для 1.

обучения плаванию детей 3 –5 лет /Л.П. Макаренко. – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 32 с.

Энциклопедия упражнений в воде: [Электронный ресурс]. Режим доступа :

2.

http://www.aif.ru/health/secrets/31878. Название с экрана І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Карпенко Е.Н. Плавание: игровой метод обучения [Текст]: учебное издание 3.

/Е.Н. Карпенко, Т.П. Короткова, Е.Н. Кошкодан. – М.: Олимпия Пресс, 2006. – 48 с.

Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів: навч. посібник [для студ.

4.

вищ. навч. закладів] / Н.В. Москаленко, О.О. Власюк, І.В. Степанова, О.В Шиян.

– Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 238 с.

АНОТАЦІЇ

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ПЛАВАННЯМ МОЛОДШИХ

ШКОЛЯРІВ У НЕСТАНДАРТНО ОБЛАДНАНИХ БАСЕЙНАХ

Ірина Маляренко Херсонський державний університет В статті наводяться результати дослідження навчання оздоровчим плаванням молодших школярів. Особлива увага приділяється розробці змісту занять у нестандартно обладнаних басейнах.

Ключові слова: оздоровче плавання, молодший шкільний вік.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НЕСТАНДАРТНЫМ ОБОРУДОВАННЫХ БАССЕЙНАХ

Ирина Маляренко Херсонский государственный университет В статье рассматривается результаты исследования обучения оздоровительным плаванием младших школьников. Особенное внимание уделяется разработке содержания занятий в нестандартно оборудованных бассейнах.

Ключевые слова: оздоровительное плавание, младший школьный возраст.

–  –  –

АНАЛІЗ РІЗНОМАНІТНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО

ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ольга Мартинюк, Валентина Печена, Катерина Кравченко Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Постановка проблеми. Юнацький вік (дівчата 16-20 років, юнаки 17-21 років) по часу співпадає з закінченням школи, навчанням в вищих навчальних закладах (ВНЗ), які являються важливими факторами, які впливають на фізичний стан організму людини [14]. У зв'язку з цим, збереження та зміцнення здоров'я, підвищення рівня фізичної підготовки студентської молоді є однією з важливих завдань ВНЗ України [20].

Підґрунтям для цього служить безліч фактів. Юнацький період розвитку людини є особливим віком, який закінчує дитячий розвиток і розпочинає дорослий [18]. Вік 17-19 років являється критичним перехідним періодом онтогенезу людського організму, коли формується відповідний рівень здоров'я на подальші роки життя [22]. Головне те, що студентські роки — важливий етап формування майбутнього спеціаліста, який окрім глибоких професійних знань повинен володіти високими фізичними кондиціями та працездатністю, особистою фізичною культурою [11] та ін.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпосередня реалізація оздоровчих задач в роки навчання в ВНЗ традиційно та здебільше відбувається в процесі фізичного виховання, як одного з дієвого способу рішення такого роду завдань [7].

На жаль, результати аналізу останніх наукових публікацій свідчать про те, що в деяких працях [7,15,24 та ін.] зазначені міркування про проблему порушення в системі вищої освіти одного з основних принципів фізичного виховання — принципу оздоровчої спрямованості, який відображає гуманістичну направленість фізичної культури в суспільстві [10].

Так, наприклад, І. Хавруняк [24] вважає, що для того аби принцип оздоровчої спрямованості не залишався лише декларативним лозунгом, необхідно впровадити в учбовий процес об'єктивні критерії оцінки стану здоров'я студентів, які дозволять своєчасно діагностувати зниження адаптаційних реакцій організму.

Слід відзначити і точку зору О.В. Зеленюк [7], про те, що недотримання принципу оздоровчої направленості, нерідко є причиною виникнення нещасних випадків під час здачі студентами контрольних нормативів для отримання заліку по фізичному вихованню. Далі автор висловив думку, що відсутність загальновизнаних об'єктивних критеріїв оцінки рівня індивідуального соматичного (фізичного) здоров'я студентської молоді не дозволяє ефективно керувати процесом його зміцнення за допомогою фізичних вправ в період навчання студента у ВНЗ.

Окрім цього, добре відомо, що кількісна оцінка здоров'я є обов'язковою умовою ефективного використання будь-яких заходів, направлених головним чином на зміцнення та збереження здоров'я тих, хто займається [2].

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження проведені відповідно до зведеного плану науково-дослідної держбюджетної роботи кафедри фізичного виховання та спорту Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» на 2013-2015 рр. в рамках теми «Використання оздоровчозберігаючих технологій на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ та їх вплив на стан здоров’я студентів» (ГФ-189).

Мета досліджень – аналіз різноманітних методик оцінки рівня фізичного здоров'я студентської молоді з позиції організації досліджень та матеріальнотехнічного оснащення.

Методи, організація досліджень. Аналіз та узагальнення науковометодичних джерел проводився з урахуванням висвітлення поставленої проблеми та мети, які вирішувались в процесі даного дослідження.

Результати досліджень та їх обговорення. Фізичне здоров'я людини відображає динамічний стан організму, який визначається резервами біоенергетики та являється основою виконання індивідом соціальних та біологічних функцій [10].

Еквівалентом фізичного здоров'я являється фізичний стан (ФС) людини [17]. З одного боку, ФС – це процес формування структурно-функціональних особливостей організму, а з іншої – це умовна міра адаптивності, яка характеризує кількісний рівень індивідуального здоров'я людини [16].

Вивчення ФС вже давно належить до особливо актуальних проблем теорії та методики фізичного виховання та привертає увагу, як окремих дослідників, так і авторських колективів [12].

В теперішній час загальновизнаною моделлю, яка широко використовується для діагностики фізичного (соматичного) здоров'я в метричному вимірі, являється модель, заснована на оцінці енергетичного потенціалу біологічної системи [4].Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.5 3. Голубець М.А., Царик Й.В. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем// Ойкумена. – 1992, №1. – С. 21–26.4. Козловський М.П. Біотичне різноманіття ґрунтових фітонематод рослинних поясів Українських Карпат// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2001, вип. 28. – С. 65–71.5. Козловський М.П. Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2002,...»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«Медицина. Фармація УДК: 37.016:615.1/2:[378.091:005.963]:615.15-057.85 ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ д. мед. н., Білай И. М., к. фарм. н. Гетало О. В., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н. Остапенко А. О. Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя Метою цієї роботи є висвітлення шляхів удосконалення викладання деяких питань фармакотерапії для провізорів слухачів курсів підвищення кваліфікації...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 пространстве. Эта позиция молодежи в жизни общества обусловлена переходом от первичной социализации молодежи, которая усвоила нормы, ценности и стереотипы поведения, ко вторичной социализации, когда наступает время реализовывать усвоенное или предлагать новое. Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, рынок труда, технология. Youth in all times was determined by investigators as an active social group that is trying in some...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»