WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 40 ] --

До теоретичної складової ми включили тренінги – як навчальну форму, яка з’явилася досить недавно, але стала широко поширеною у сучасній освітянській системі та використовувалися для одержання студентами теоретичних знань про фізкультурно-оздоровчу діяльність та зворотної інформації про їх засвоєння. З цією метою в експериментальних групах створювалося таке інформаційне середовище, у якому юнаки і дівчата не тільки здобували знання, а й навчалися застосовувати їх на практиці. У інформаційному середовищі і викладач і студенти працювали як єдина команда, така співпраця мала чітке спрямування на набуття знань, умінь і навичок. Під час тренінгових занять використовувалися інтерактивні методи навчання: для надання інформації – повідомлення, міні-лекції; для висловлювання особистих думок учасників тренінгу та виявлення логічних зв’язків – дискусії; для активного обміну інформаційним досвідом – обговорення. Тренінги входили як складова частина до інформаційного блоку підготовчої частини секційного заняття і проводилися за типовою структурою.

Результати констатувального експерименту засвідчили недостатню рухову активність та низький рівень здоров’я студентів ВНЗ досліджуваного регіону, тому до «Практичної складової» комплексу у позанавчальний час ми включили секційні заняття, майстер-класи, самостійні заняття фізичною культурою і спортом та фізкультурно-спортивні свята. Ураховуючи кліматичні умови регіону, пріоритетність видів спорту області, видатні спортивні досягнення атлетів, спортивну інфраструктуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та бажання студентів, ми включили до «Практичної складової» секційні заняття з легкої атлетики, вільної боротьби, лижних гонок. Для перевірки рівня результатів спортивно-технічної майстерності студентів, які займалися у секціях з запропонованих нами видів спорту, проводили внутрішньовузівські змагання з вільної боротьби, легкої атлетики та лижних І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ гонок. До проведення майстер-класів запрошували видатних спортсменів Сумщини.

Самостійні заняття студентів проходили у відповідності до запропонованої програми індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять, яка ураховувала особливості кожного студента у тісній співпраці з викладачем. Програма індивідуальних занять виконувалася кожного дня – як з ранку (ранкова гімнастика), так і після академічних занять, а також під час активного дозвілля.

Індивідуальна оцінка стану організму під час самостійних занять фізичною культурою і спортом та в періоди відновлення проводилася за допомогою розробленого варіанта електронного щоденника самоконтролю здоров’я студентів, як головного елемента «Контрольної складової». У щоденнику було подано детальний алгоритм заповнення електронних карток з антропометричними, фізіометричними і психоемоційними даними.

Для перевірки ефективності розробленого нами комплексу заходів був проведений формувальний експеримент, який проводився на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Фізичне виховання студентів експериментальних груп здійснювалося відповідно до розробленого нами комплексу, заходи якого впроваджувалися у навчальний і позанавчальний час. Відмінностями у фізичному вихованні студентів експериментальних груп були: втілення комплексу, заходи якого спрямовані на формування свідомого ставлення до занять фізичною культурою і спортом шляхом застосування сучасних підходів до засвоєння теоретичних знань студентів: оновлений лекційний курс, тематичні зустрічі, постійна медіа підтримка, тренінги, удосконалення змісту секційних занять з видів спорту, які є пріоритетними для регіону, організація самостійних занять фізичною культурою студентів за розробленими індивідуальними програмами, удосконалення системи самоконтролю із застосуванням електронного щоденника. Студенти контрольних груп навчалися відповідно до вимог робочої програми, розробленої кафедрою фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Таблиця 1 Порівняльна характеристика рівня соматичного здоров’я студентів контрольної та експериментальної груп на початкута в кінці експерименту Етапи експерименту Стьюдент t-критерій Різниця

–  –  –

Примітки: ЕЮ – експериментальна група юнаків, КЮ – контрольна група юнаків, ЕД – експериментальна група дівчат, КД – контрольна група дівчат.

У результаті реалізації комплексу заходів потрібно відзначити вірогідне зменшення (p0,001) показників захворюваності студентів експериментальних груп. Різниця у юнаків становила 35,89%, у дівчат – 36,57%. У контрольній групі достовірних відмінностей не виявлено.

Висновки:

1). Таким чином, ми довели ефективність розробленого комплексу заходів щодо оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів.

2). Покращення соматичного здоров’я вплинуло на підвищення адаптаційного потенціалу організму студентів, що спричинило статистично-вірогідне (p0,001) зменшення пропусків навчальних днів юнаками і дівчатами експериментальних груп через захворювання. У контрольних групах юнаків та дівчат статистично вірогідних зрушень за вказаними вище показниками не відзначено.

Перспективи подальших наукових пошуків полягають у розробці, теоретичному та експериментальному обґрунтуванні шляхів оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів з урахуванням особливостей інших регіонів України.

ЛІТЕРАТУРА Алексеев С.А. Физическая культура как фактор социализации личности 1.

молодого человека:автореф. дис. на соискание уч. степени док.соц. наук: спец.

22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» / С.А.

Алексеев. – Казань, 2006. – 40 с.

Гладенкова В.П. Индивидуализация физической подготовки студентов 2.

технического университета на основе конституциональной идентификации:

дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / В.П. Гладенкова Астрахань, 2009. 218 с.

Захаріна Є.А. Формування мотивації до рухової активності у процесі 3.

фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Є.А. Захаріна. – К., 2008. – 21c.

Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч.

4.

посібник / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня – К.: Олімпійська література, 2010. – 258 с.

Павленко Е.Е. Физическая культура как основной фактор формирования и 5.

сохранения физического здоровья студентов / Е.Е. Павленко, Т.В. Павленко // Слобожанськийнауково-спортивнийвісник: наук.-теор. журнал. – ХДАФК, 2008. №4 – С. 28-31.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Рихтер О.В. Формирование культуры здорового образа жизни воспитанников 6.

учреждений дополнительного образования в процессе физкультурнооздоровительной деятельности :дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Рихтер Ольга Викторовна. – Ставрополь, 2005. – 221 с.

Томенко О.А. Рівень соматичного здоров’я і рухової активності студентів 7.

вищих навчальних закладів / О.А. Томенко, С.А. Лазоренко // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал. – Харків : ХДАФК, 2010. № 2. С. 1720.

Ушакова Я.В. Здоровье студентов и факторы его формирования / Я.В.

8.

Ушакова // Социальные науки. Вестник Нижегородского университета им.

Н.И. Лобачевского. – 2007. № 4. – С. 197 – 202.

АНОТАЦІЇ

ЗАХОДИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В

УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сергій Лазоренко, Микола Чхайло Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Стаття присвячена актуальній проблемі нашого сьогодення – пошуку шляхів оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу. Матеріал статті представляє комплекс заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів з урахуванням регіональних особливостей розвитку сфери фізичної культури і спорту Сумської області та особливостей інтенсивної інформаційності сучасного навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: фізкультурно-оздоровча діяльність, здоровий спосіб життя, рухова активність, студенти.

МЕРОПРИЯТИЯФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯСУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей Лазоренко, Николай Чхайло Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко Статья посвящена актуальной проблеме нашего времени поиску путей оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности студентов. Материал статьи предоставляет комплекс мероприятий по оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности студентов с учетом региональных особенностей развития сферы физической культуры и спорта Сумской области, а так же особенностей интенсивной информативности современного учебного процесса в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, здоровый образ жизни, двигательная активность, студенты.

MEASURES OF PHYSICAL AND HEALTH IMPROVING ACTIVITY OF THE

STUDENTS INCONDITIONS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION TO THE SUMY

REGION

Serhiy Lazorenko, Micola Chkhaylo Sumy Makarenko State Pedagogical University The article deals with an actual nowadays problem in searching ways of optimizing physical health improving activity of the students. Article material shows measuring complex of optimizing physical and health improving activity of the students according to the regional conditions in the sphere of physical culture and sport in Sumy region and also the specific features of intensive study informed in higher educational establishments Key words: physical and health-improving activity, healthy lifestyle, moving activity, students.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ПРИ

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ігор Лапичак, Федір Музика Львівський державний університет фізичної культури, Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Визначальними тенденціями розвитку світової освітньої системи є поглиблення її фундаменталізації, зв’язку з наукою, посилення гуманістичної, духовної та загальнокультурної спрямованості, формування у майбутніх фахівців високої професійної готовності до системного вирішення складних технічних завдань, аналізу суспільних явищ і процесів.

Планомірна та цілеспрямована підготовка майбутніх фахівців певного профілю є основним завданням діяльності ВНЗ. У ході вирішення цього завдання водночас вирішуються питання щодо забезпечення всебічного розвитку студентів, виховання свідомих та активних громадян держави. Формування цілісної особистості фахівця повинно задовольняти потреби не лише сучасності, але й перспективні потреби суспільства. На сучасному етапі проблеми взаємозв’язку та цілісності суспільних, наукових, педагогічних процесів вирішуються в умовах значного впливу на них науково-технічних досягнень.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 98–104. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2010. – Vol. 18, N 1. – P. 98–104. УДК 633.21 : 577.355 (292.485) (477.5) Л. Д. Орлова1 4 Полтавський педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вивчено інтенсивність фотосинтезу у представників 20 родин відділу Magnoliophyta (Angiospermae). З’ясовано, що види...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«О.Г. Луговський, наук. співр. Центру ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ ВЧЕНИХ досліджень науково-технічного потенціалу та історії І НАУКОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНСЬКИХ науки ім. Г.М. Доброва АКАДЕМІЧНИХ ВИДАННЯХ НАН України Розробка наукової спадщини української науки вченими НАН України. Здобутки вчених України в галузі історії науки відбито в друкованій продукції НАН України: монографіях, брошурах, наукових статтях про розвиток науки в Україні, наукових установах, ювілейних статтях про вчених, у некрологах....»

«Технічні науки  придатна для ефективного врахування її в процесі проектування взуття і сприяє забезпеченню високої якості і оперативності впровадження нового асортименту. Висновки Проведений аналіз анатомії, морфологічних і функціональних характеристик будови стоп дозволяє раціонально проектувати ДВВ та суттєво підвищити якість та споживчі властивості взуття. Література 1. Бегняк В. І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навч. посібник. – Хмельницький, 2002. – 260 с. 2....»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК631.3:636 (075.8) Прасолов Є.Я. Знова Л.В. (Полтавська державна аграрна академія) ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВ У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Разработана биогазавая установка которая имеет аератор-обеззараживач, что позволяет получить экологически чистый биогаз и биоудобрения. Ключевые слова: биогаз, аератор-обеззараживач, реактор, охрана окружающей среды. At clause...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОЕНЕРГЕТИКИ (ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА) УДК 620.92:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА – ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА Денисюк В.О., Іонаш І.В., Юрчук Н.П. Вінницький національний аграрний університет Висвітлено основні проблеми розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвиток села. Обґрунтовано використання біопалива як альтернативного джерела енергії. Освещены основные проблемы развития рынка биотоплива в сельском хозяйстве и их...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.4 А. В. КІЧУРА * ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Карпатська лісова науково-дослідна станція УкрНДІгірліс Розглянуто структуру природно-заповідного фонду Закарпатської області залежно від площі об’єктів та їх територіального розподілу. Проаналізовано репрезентативність заповідних територій за рослинними формаціями та висотними поясами. Визначено перспективи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»