WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 32 ] --
ВИХОВАННЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тетяна Краснобаєва, Микола Галайдюк, Анатолій Кошолап Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Постановка проблеми. Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізації сучасних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.

Це і має визначати ключові пріоритети роботи системи педагогічної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні рівень викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти ще не відповідає і не задовольняє потpебам гаpмонійного pозвитку студентів і вимогам суспільства.

Викладачам фізичного виховання необхідні нові знання з теорії та практики спорту як складової їх педагогічного пpофесіоналізму, які б відображались у повсякденній навчально-виховній діяльності.

Вищі педагогічні навчальні заклади ще не скоро зможуть підготувати нове покоління педагогів, зорієнтованих на цінності сучасного інформаційного суспільства. Успіх реформ вирішальною мірою залежить від того, наскільки вдасться збудити творчий потенціал педагогів, які зараз працюють в системі фізкультурної освіти. Відтак педагогічна освіта має свідомо визначити для себе як пріоритетну мету формування ефективної системи ініціювання, організації та координування інноваційної освітньої діяльності в масштабах всієї країни і кожного регіону, зокрема розробити та реалізувати програму дій для досягнення цієї мети [1;2].

До основних напрямків інноваційних процесів в системі освіти на сучасному етапі її розвитку слід віднести:

1. Модернізацію типів та структури освітніх навчальних закладів.

2. Оновлення змісту навчання і виховання:

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

- розробка державних стандартів освіти;

- впровадження концепції виховання молоді на підставі національної системи освіти;

- здійснення профілізації та індивідуалізації освітнього процесу;

- створення авторських навчальних програм, підручників, посібників тощо.

3. Розробку та апробування нових педагогічних технологій: розвивального, модульно-розвивального, диференційованого навчання; алгоритмізація навчальновиховного процесу; використання методів проектування і моделювання;

комп’ютерні технології навчання і управління.

4. Зміна форм і методів навчання та виховання:

- впровадження діалогових форм спілкування суб’єктів навчально-виховної діяльності;

- проведення лекційних, семінарських занять;

- трансформування методів контролю знань та вмінь студентів;

- запровадження рейтингових систем оцінювання знань.

5. Виділення оновлених технологій моделювання та проектування, які реалізуються через навчальні модулі.

6. Модернізація форм і методів управління сучасною школою:

- підвищення значимості менеджерської функції управління;

- утворення багато варіативності моделей управління;

- оновлення форм управління.

До основних принципів інноваційних процесів в системі фізкультурної освіти слід віднести:

1. Принципи управління інноваційними змінами стану системи освіти, які орієнтують педагогів на необхідність свідомої діяльності при переході від одного стану системи освіти до іншого. Центральною проблемою інноваційного процесу виступає зміна стану системи, в якій відбуваються інноваційні процеси.

2. Принципи переходу від стихійних механізмів до свідомо керованих, тобто принципи реформування системи освіти. Їх реалізація передбачає визначення та апробацію ефективних механізмів свідомого управління зміною змісту чи організаційних форм освіти. Таким механізмом виступає, наприклад, створення та діяльність експериментального педагогічного майданчика і т.п.

3. Принципи інформаційного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення інноваційних процесів. Вони передбачають облік усіх наукових аспектів забезпечення інноваційних процесів, якщо створюється педагогічне нововведення.

4. Принципи прогнозування і незворотних структурних змін в інноваційному соціально-педагогічному середовищі. Ці принципи враховують закон незворотної дестабілізації в інноваційному середовищі, а також цілість інноваційного соціально-педагогічного середовища і його адаптивні можливості.

5.Принципи посилення стійкості інноваційних процесів, які характеризуються ефективністю організації і механізмом реалізації інноваційних процесів у фізичному вихованні [3;4].

Мета дослідження. Дослідити процес формування готовності викладачів фізичного виховання до інноваційної діяльності.

Завдання дослідження.

1. Дослідити рівень інноваційних змін у фізичному вихованні.

2. Виявити провідний фактор у формуванні готовності викладачів фізичного виховання до інноваційної діяльності.

Результати досліджень та їх обговорення. Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямуванням І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів розвитку фізкультурної освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управління педагогічним процесом у вищій школі.

На думку дослідників, нове у педагогіці це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувалися або не використовувалися, але й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дозволяє у змінених умовах і ситуаціях достатньо ефективно вирішувати завдання виховання та освіти.

Така діяльність у сучасній психолого-педагогічній літературі отримала назву інноваційної і вона передбачає створення та поширення новацій у системі освіти на всіх її рівнях.

Отже, інноваційна діяльність це створення нового (оригінальних прийомів, цілісних педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує суспільно-педагогічні відносини.

Створення та поширення новацій в системі вищої освіти обумовлюється й рядом інших об’єктивних факторів:

появою державних стандартів освіти;

профілізацією та індивідуалізацією освітнього процесу;

концепцією національного виховання дітей та молоді;

авторськими навчальними програмами, підручниками, посібниками, виховними та управлінськими системами й технологіями;

варіативними системами навчання (розвивальна, модульно-розвивальна, диференційована тощо);

методами проектування та моделювання життєтворчості особистості, діалоговою формою спілкування суб’єктів навчально-виховного процесу;

рейтинговою системою оцінювання навчальних досягнень студентів;

модернізацією змісту, форм і методів управлінської діяльності керівників закладів освіти;

варіативними моделями структури управління;

Мета інноваційного навчання розвивати у студентів можливості творчо освоювати новий фізкультурно-спортивний досвід. Основою такого освоєння є цілеспрямоване формулювання творчого та критичного мислення, досвіду та інструментарію навчально-пошукової діяльності, рольового та імітаційного моделювання, пошуку та визначення власного особистого сенсу й ціннісних відносин [1;5].

Схема інноваційного педагогічного процесу включає в себе сукупність таких послідовних дій.

1. Усвідомлення необхідності змін.

2. Оцінка ситуації, що склалася.

3. Формування проблеми.

4. Вибір варіанту вирішення проблеми.

5. Прийняття рішення про нововведення.

6. Експериментальна перевірка нововведень.

7. Підготовка та перепідготовка кадрів.

8. Формування позитивного ставлення колективу до нововведень.

9. Широке впровадження нововведень.

10. Оцінка результатів.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Висновки. Важливою умовою й провідним фактором успішності процесу підготовки педагога-новатора є безперервна освіта, оскільки вона, по-перше, відповідає потребам і закономірностям розвитку інформаційного суспільства і є фактором формування, розвитку і постійного забезпечення сукупної культури педагога, а по-друге, адекватна специфіці педагогічної діяльності, ролі і місцю особистості педагога-дослідника, новатора у навчально-тренувальному процесі, що передбачає безперервне збагачення професійно-значущих дослідницьких якостей.

Готовність викладача фізичного виховання до інноваційної діяльності обумовлюється двома необхідними чинниками: організацією оптимального інноваційного середовища та освоєнням технології самоорганізації педагогічної діяльності, пізнавальним інструментом відображення практики навчання й виховання. В якості такого інструмента на етапі моделювання процесу формування готовності до освоєння інновацій рекомендуємо розглядати структурну модель інноваційної діяльності як інтегрованої системи цілісного педагогічного процесу та інноваційної педагогічної діяльності, на основі якої педагог має можливість оволодіти всіма її структурними елементами від формування мети до одержання результату, його оцінки та наступної корекції.

Модель формування готовності викладача фізичного виховання до інноваційної діяльності буде розглянуто у подальших дослідженнях.

ЛІТЕРАТУРА Чернігова Л.А. Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у 1.

системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис.. канд. пед. наук.:

[спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Чернігова Людмила Антонівна. – Запоріжжя, 2012. - 20 с.

Чурсін М.М. Методологічні основи освітньої діяльності вищої школи в умовах 2.

інформатизації суспільства: автореф. дис. … д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Чурсін Микола Миколайович. – Луганськ, 2012. – 40 с.

Шевчук Л.О. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів у 3.

вищих навчальних закладах Республіки Польща: автореф. дис.... канд. пед. наук.:

[спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Шевчук Леся Олексіївна. – Умань, 2011. – 20 с.

Безносюк О.О. Нові інформаційні технології навчання, як засіб активізації 4.

навчально-пізнавальної діяльності [Електронний ресурс] / О.О. Безносюк. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal//Natural/V tot/2011 1/83bez.pdf Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання 5.

[Електронний ресурс / О. П. Буйницька]. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws 1821 1001/infomiatika/osnovi informatsivnih tchnologiy паvchannva Фіцула. М.М. Нові інформаційні технології (HIT) навчання [Електронний 6.

ресурс]/М.М. Фіцула. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournalsTTZN/index.html

АНОТАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тетяна Краснобаєва, Микола Галайдюк, Анатолій Кошолап Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Педагогічна освіта має свідомо визначити для себе пріоритетну мету формування ефективної системи знань і вмінь. Реалізація нових векторів розвитку фізкультурної освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових чи І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управління педагогічним процесом у вищій школі.

Ключові слова. Інноваційна діяльність, готовність, творчий потенціал, модернізація, реформа, моделювання.Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»