WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 24 ] --

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, соціологічні методи дослідження (бесіда, інтерв'ю, анкетування), педагогічні методи дослідження, методи математичної статистики.

Організація дослідження:

дослідження проводилося на базі Національного університету державної податкової служби України, в якому взяли участь 161 студент, серед яких 81 юнак і 80 дівчат I-IV курсів навчання.

Результати дослідження та їх обговорення. Серед засобів об'єктивного контролю рівня знань, найбільш науково-обґрунтованим, на думку науковців, є метод тестування [2, 3]. Згідно до обов'язкового мінімуму освітніх програм з фізичного виховання, нами була розроблена система тестових завдань, яка відповідала змістовним модулям навчальної дисципліни "Фізичне виховання".

Проведення даного тестування дало можливість якісно оцінити рівень набутих теоретичних знань з фізичного виховання, а також теми та розділи програмного матеріалу, які погано засвоїли студенти, та намітити напрямки удосконалення теоретичної підготовки студентів в процесі навчання в вищому навчальному закладі.

–  –  –

Значна кількість студентів 1-2 курсу навчання 55 % хлопців, та 22,5 % дівчат не змогли дати правильні відповіді на половину поставлених запитань, що дозволило віднести їх до групи з низьким рівнем знань. Задовільний рівень теоретичної підготовки, виявлено у 45 % юнаків та 72,5 % дівчат, високого рівня не спостерігалося у жодного зі студентів. Однією із причин такої ситуації, на наш погляд, є недостатня кількість аудиторних годин, що виділяються на вивчення теоретичного розділу програми, та небажання студентів поповнювати свій рівень знань у вільний від навчання час. Більшість студентів зазначають, що їм приходитися виконувати велику кількість завдань з інших дисциплін які, на їх думку, є важливішими та значимішими для отримання професійної освіти, аніж фізичне виховання. Студентська молодь не бачить необхідності в отриманні додаткових знань, мотивуючи це тим, що ця сфера не має ніякого відношення до їх майбутньої професійної діяльності, та вважає достатнім свій рівень теоретичної підготовленості. Ще однією із причин, на нашу думку, може бути відсутність системного підходу щодо оцінювання теоретичної підготовленості студентів. У багатьох вищих навчальних закладах контроль за рівнем освоєння знань проводиться лише двічі на рік, під час залікового та екзаменаційного контролю, а в деяких закладах освіти і взагалі відсутній, або ігнорується викладачами [4].

В процесі навчання в вищому навчальному закладі, в умовах переходу від обов’язкових занять на 1-2 курсах навчання, до самостійних на 3-4 курсах, спостерігається тенденція зниження рівня теоретичної підготовленості студентів (рис 2).

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Кількість хлопців, з низьким рівнем теоретичних знань практично не змінилась, натомість значно зросла відсоткова кількість дівчат (на 30 %) які отримали незадовільну оцінку. Така ситуація може бути пов’язана з тим, що для дівчат є характерною мотивація на відмітку, хорошу успішність та орієнтація на отримання залікової оцінки, а не на досягнення необхідного рівня знань. Таке формальноакадемічне відношення студенток до навчання, як правило, втрачає свою значимість на 3-4 курсі, натомість активізується прагнення до рішення якогонебудь творчого завдання [3].

Таблиця 1 Розподіл студентів за кількістю правильних відповідей, в залежності від тематичного розділу програми у % (n=161) № Тематичні блоки Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата 1-2 курс 1-2 курс 3-4 курс 3-4 курс Теоретичні основи фізичного виховання Основи здорового способу життя Медико-біологічні аспекти фізичного 67,5 69 59 57 виховання Основи методики організації занять, та контролю за їх ефективністю Дослідження рівня знань студентів з окремих розділів теоретичної частини предмету «Фізичне виховання» свідчить про неоднакове співвідношення володіння знаннями. В результаті розподілу респондентів за відсотковою кількістю правильних відповідей (табл. 1), нами були виділені групи запитань, які визначалися за ступенем складності.

Найлегшим для студентів, в незалежності від курсу навчання, є розділ навчального матеріалу, що стосується медико-біологічних основ фізичного виховання, на запитання якого студенти дали більше половини правильних відповідей. Варто відзначити й те, що рівень знань студентів 1-2 курсу з зазначеного розділу, а також з теоретичних основ фізичного виховання є значно вищим ніж у старшокурсників. В результаті аналізу програмно-методичної документації було встановлено, що в процесі обов’язкових занять саме на ці розділи акцентується особлива увага [6, 7].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Цікавим є те, що рівень фізкультурної освіти щодо основ здорового способу життя є надзвичайно низьким. Відсутність валеологічних знань, на наш погляд, є провідною причиною низького рівня здоров’я студентської молоді. Необхідність покращення валеологічої підготовки у вищій школі, та популяризації здорового способу життя підкреслюється збільшенням кількості студентів 3-4 курсу, які правильно відповіли на запитання зазначеного розділу, що є свідченням інтересу з боку студентів, та усвідомлення ними цінності здоров’я, яке актуалізується з віком.

В ході дослідження встановлено, що більшість студентів знають про позитивний вплив фізичних вправ на організм людини, однак залишається на низькому рівні обізнаність студентів щодо механізму їх впливу на стан здоров’я, які процеси при цьому відбуваються, та як правильно планувати, організовувати, та здійснювати контроль за їх ефективністю.

Проведене нами дослідження дає підстави вважати, що існує необхідність пошуку шляхів удосконалення теоретичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання. На наш погляд, теоретичну підготовку студентів раціональніше всього реалізовувати у позанавчальний час. Однак такий підхід вимагає підвищення мотивації та інтересу студентів, усвідомлення ними значимості фізкультурних знань в процесі їх життєдіяльності. Необхідним є формування позитивного відношення студентів до фізкультурної освіти, що обумовлюється: важливістю предмету для професійної підготовки, особистісним інтересом до певної галузі знань, якістю викладання, мірою складності оволодіння цим предметом виходячи з власних здібностей, взаєминами з викладачем, та рядом інших факторів.

Також необхідною є корекція лекційного матеріалу, з зосередженням уваги за наступними темами: характеристика основних факторів здорового способу життя, трактування термінів (зокрема «спорт», «здоров’я», «фізична рекреація», «фізичний розвиток людини» та методів його оцінки), структури занять, методів контролю за їх ефективністю, та за адекватністю фізичних навантажень.

Отримані результати дозволили визначити ряд чинників, які в значній мірі зможуть вплинути на підвищення рівня знань студентів і ефективність освітнього процесу:

- активна пропагандистська діяльність викладачів, та керівних органів щодо зорового способу життя, та необхідності певних знань і у галузі фізичного виховання;

- врахування інтересів студентів при складанні програм та визначенні змістовної частини учбового матеріалу, з акцентом на ті запитання, які найбільше цікавлять студентів, виявлення теоретичних блоків дисципліни, які погано засвоїли студенти, та їх корекція;

- акцент на валеологічній направленості теоретичної підготовки для студентів всіх курсів навчання;

- організація учбового процесу з постійним контролем знань, не лише під час підсумкового та семестрового контролю, використання різних його форм, в тому числі і інноваційних (комп’ютерне тестування, інтерактивні технології), письмового та усного опитування, у вигляді обговорення заздалегідь позначених питань, що переконає студентів готуватися до занять;

- впровадження коротких інформаційних повідомлень, на різні теми на кожному занятті, в тому числі у позанавчальних, факультативних та клубних формах організації;

- розроблення чіткої організаційної моделі, та методичного супроводу позанавчальних форм теоретичної підготовки, з оцінкою набутих знань студентами у вільний час, яка враховуватиметься при виставленні підсумкової оцінки;

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

- організація фізкультурно-массових заходів (днів здоров’я, регіональних та міжвузівських вікторин, квестів, тематичних свят), які сприятимуть отриманню додаткових знань з фізичного виховання.

Висновки. Отже, результати констатуючого експерименту а також аналіз та узагальнення літературних даних, свідчать про необхідність активізації теоретичної підготовки студентів. Неоднозначність підходів, щодо викладання теоретичних розділів програми, та контролю їх ефективності, на фоні несформованої мотивації студентів до пізнавальної діяльності, приводить до низького рівня фізкультурної освіченості студентської молоді. Особливо актуальним є валеологічний напрямок фізкультурної освіти, на фоні критичного стану здоров’я студентів, та низького рівня обізнаності щодо основ здорового способу життя. В ході дослідження було встановлено, що розроблення чіткої організаційної моделі, та методичного супроводу позанавчальних форм теоретичної підготовки студентів, є перспективним напрямком вдосконалення процесу навчання студентів, з чим і будуть пов’язані перспективи подальших досліджень.

ЛІТЕРАТУРА Березка С.М. Валеологічний підхід до пізнавальної діяльності студентів з 1.

навчальної дисципліни “Фізичне виховання” / С.М Березка, Ю.А. Біленко, М.О.

Балакін // Режим доступу: http: // www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Sport/1_80009.doc.htm Воронов М.П., Брусник В.В. Засоби діагностики рівня теоретичних знань з 2.

дисципліни “Фізичне виховання” //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту /зб.наук.праць за редакцією проф.

Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №12.. – С. 33-36.

Ісаченко М.А. Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів інститутів 3.

фізичної культури і спорту (на прикладі дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання): автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / М.А.

Ісаченко; НУФВСУ. – К., 2008. - 22 с.

Козіброцький С.П. Програмно-методичні засади фізичного виховання студентів 4.

вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації: Теорія, методика, практика:

[методичні рекомендації для завідувачів та викладачів кафедр фізичного виховання ВНЗ України] / С.П. Козіброцький, Г.Є. Іванова. – Луцьк: ЛДТУ, 2002.

– 122 с.

Кошелева О. Проблеми реалізації теоретичної підготовки в процесі фізичного 5.

виховання студентів / О.Кошелева // Спортивний вісник придніпровя. – Дніпропетровськ, 2012. - № 2.- С 113 - 117.

Наказ міністерства освіти і науки України №757 від 14.11.2003р. "Про 6.

затвердження навчальних програм з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України І-ІІ, ІІІ-IV рівнів акредитації". м. Київ, 2003.

Положення про заліки з фізичного виховання – Наказ міністерства Освіти 7.

України від 25.05.98р. №188. м. Київ, 1998.

АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯPages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«95 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ УДК 573.2:141.155 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ Г. М. Лисенко1, І. М. Данилик2 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя вул. Кропив’янського, 2, Ніжин, Чернігівська область16600, Україна e-mail: lysenko_gena@yahoo.com Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів 79026, Україна e-mail:...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 98–104. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2010. – Vol. 18, N 1. – P. 98–104. УДК 633.21 : 577.355 (292.485) (477.5) Л. Д. Орлова1 4 Полтавський педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вивчено інтенсивність фотосинтезу у представників 20 родин відділу Magnoliophyta (Angiospermae). З’ясовано, що види...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«УДК 634.11 : 663.293 : 663.1 : 653 ЗАХИСТ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ВІД ВІЧКОВОЇ ГАЛИЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ БІОЛОГІЇ Й ШКІДЛИВОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Й.Т. ПОКОЗІЙ, доктор біологічних наук, Ю.П. ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, І.С. КРАВЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, О.Г. СУХОМУД, кандидат сільськогосподарських наук Національний аграрний університет Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН Уманський державний аграрний університет Наведено результати...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _С.В. Іванов підпис « _» _2014 р. НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних завдань та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»