WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 22 ] --

посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К. : Олім. лит., 2010. – 248 с.

Москаленко Н. Педагогічні інновації у фізичному вихованні / Н. Москаленко // 5.

Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 1. – С. 19–22.

Перевощиков Ю. А. Профилактика и коррекция функциональных отклонений у 6.

школьников / Ю. А. Перевощиков. – Одесса : Юридична література, 2006. – 256 с.

Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнес / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс ; пер. с англ. – 7.

К. : Олимп. лит., 2000. – 367 с.

АНОТАЦІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІТНЕСУ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО

ВІКУ Ганна Жук, Олена Бондар Національний університет фізичного виховання і спорту України У статті запропонована програма занять фітнесом з дітьми молодшого шкільного віку.

Фітнес є одним з найефективніших засобів фізичного виховання, що сприяє зміцненню здоров'я, а також всебічному розвитку рухової функції дітей. В даний час актуальними є питання, пов'язані з розробкою сучасної педагогічної технології фізкультурно-оздоровчих занять фітнесом з дітьми молодшого шкільного віку.

Ключові слова: молодші школярі, фізична підготовленість, фітнес.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИТНЕСА С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

Анна Жук, Елена Бондарь Национальный университет физического воспитания и спорта Украины В статье предложена программа занятий фитнесом с детьми младшего школьного возраста. Фитнес является одним из самых эффективных средств физического воспитания, способствующих укреплению здоровья, а также всестороннему развитию двигательной функции детей. В настоящее время актуальными являются вопросы, связанные с разработкой современной педагогической технологии физкультурно-оздоровительных занятий фитнесом с детьми младшего школьного возраста.

Ключевые слова: младшие школьники, физическая подготовленность, фитнес.

APPLICATION OF FITNESS WITH CHILDREN YOUNGER SCHOOL AGE

Anna Zhuk, Elena Bondar National University of Physical Education and Sport of Ukraine In the article proposes a program of fitness activities with children of primary school age.

Fitness is one of the most effective means of physical education, health-promoting, as well as the comprehensive development of the motor function children. At the moment, topical issues are related to the development of modern educational technology of health and fitness gym with children of primary school age.

Key words: younger pupils, physical fitness, fitness.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ВАДМИ СЛУХУ

Юлія Карбунарова Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Слух - це здатність організму сприймати й диференціювати звукові коливання за допомогою слухового аналізатора [1]. Навіть часткова втрата слуху створює бар'єр між людиною і суспільством, утруднює оволодіння знаннями і спеціальністю, обмежує трудову і суспільну діяльність, затримує розвиток особистості [3, 4, 15]. Заняття спортом сприяє зміцненню здоров'я та формуванню у осіб із особливими потребами різноманітних рухових компенсацій [1, 3].

Залучення осіб з обмеженими можливостями (зокрема із вадами слуху) до фізкультурно-спортивної діяльності сприяє їх фізичній, психічній та соціальній адаптації, зміцненню функціонального стану [15].

Одним з найдієвіших засобів корекції розвитку та адаптації людей із вадами слуху є плавання. Оздоровча роль плавання полягає в різнобічному впливі води на організм людини, що пов’язано із фізичними, термічними, хімічними та механічними властивостями води. У дослідженнях низки авторів (Погребного А. І Риженкова А. В., Савкіна Д. Ф., Смекалова Я. А, Фетісова А. М та Лісіцина Є. П.

показаний позитивний вплив плавання на функціональний стан кардіо респіраторної системи, опорно - рухового та вестибулярного апаратів, а також підвищення рівня розвитку фізичних і психічних якостей дітей із вадами слуху.

Оволодіння навичкою пересування у воді не тільки створюватиме рухову компенсацію а й сприятиме оздоровленню організму дитини із особливими потребами, загалом [6, 8, 11, 12, 13, 14].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконується за темою Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011-2015 рр., тема 1.4. «Теоретикометодичні засади розвитку спорту інвалідів» номер державної реєстрації 0111 U 006470.

Мета дослідження – на основі аналізу методик початкового навчання плаванню дітей з вадами слуху запропонувати авторську методику навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку із вадами слуху.

Методи дослідження – аналіз, синтез та узагальнення науково – методичної літератури.

Результати дослідження. Нами було проведено аналіз розділу «плавання» у програмі з фізичної культури для дітей із вадами слуху для сеціалізованого навчального закладу (СНЗ), в якому ми виявили, що у навчальному матеріалі опускаються основні етапи алгоритму навчання плавання та навчальний матеріал розташований доволі хаотично.

Для того, щоб краще зрозуміти особливості змісту розділу «плавання» у навчальній програмі з фізичної культури СНЗ ми звертаємо увагу на алгоритм навчання плаванню загалом. Навчання плаванню складається із трьох основних блоків: теоретичного та вправ на суші і у воді. У свою чергу навчання плаванню у воді складається із 5 основних етапів: ознайомлення з водним середовищем, етап спливання, ковзання, розучування техніки стилів плавання по частинах та плавання у повній координації [2, 5, 7].

Проаналізувавши навчальний матеріал ми виявили, що у кожному класі на розділ «плавання» припадає по 6 годин у СНЗ, винятком є підготовчий клас, де плавання вивчається лише 2 години на рік, проте ця відмінність полягає в тому, що І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ у підготовчому класі програмою не передбачено вивчення вправ у водному середовищі [9, 10].

Згідно програми спеціалізованого навчального закладу (СНЗ) теоретичні відомості вивчаються у всіх класах. Сюди входить гігієна до та після занять, а також правила поведінки та безпеки у воді. Підготовчі та імітаційні вправи також передбачені у всіх класах для СНЗ [9, 10].

У першому та другому класах діти СНЗ повністю вивчають перший етап навчання плавання – ознайомлення із водним середовища [9, 10].

Проте другий етап – спливання, повністю є відсутнім у навчальній програмі СНЗ для молодших школярів, що є недопустимим при навчанні плаванню. Третій етап – ковзання на спині та животі вивчається у 1 класі СНЗ, однак на етапі розучування техніки стилів плавання по частинах ми виявили, що вправи для вивчення техніки роботи ніг та рук програмою не було передбачено [9, 10].

Ми звернули увагу на те, що у розділі «плавання» навчальної програми СНЗ немає ковзання з узгодженням дихання, хоча серед навчальних вимог 3 та 4 класів є плавання вільним стилем та стилем кроль на спині з акцентом на правильну техніку дихання. До того ж ми можемо бачити, що тут не повністю передбачений етап розучування стилів плавання по частинах [9, 10].

Етап 5 – плавання у повній координації також не повністю передбачений програмою СНЗ. З 3 класу учні повинні вміти плисти у повній координації стилем кроль на грудях та на спині. Згідно алгоритму тут опущений етап узгодження ковзання рук, ніг та дихання [9, 10].

Однак у програмі з фізичної культури для дітей із вадами слуху поданий перелік рухливих ігор у воді, які будуть сприяти кращому навчанню основних плавальних рухів та корекційно - розвивальної спрямованості. Ці ігри рекомендуються для дітей з 1 – 4 клас. Знання правил та організація ігор служить засобом контролю учнів у всіх класах СНЗ [9, 10].

Проаналізувавши розділ «плавання» у програмі з фізичної культури для дітей із вадми слуху, врахувавши особливості фізичного розвитку дітей із вадами слуху, та практичні рекомендації Смекалова Я. О., Риженкова В. А., Фетісова А. М., Лісіцина Е. П., Террі Лафліна, ми пропонуємо свою методику навчання плаванню дітей із вадами слуху у СНЗ.

Наша методика складається з трьох основних блоків: теоретичного, практичного та контрольного. Ми вважаємо, що на заняттях доцільно застосовувати підвідні вправи та вправи ігрового характеру, які значно підвищують емоційний фон заняття та сприяютимуть швидшому опануванню плавальних рухів.

Автори методик навчання плаванню (Смекалов Я. О. та Риженков В.А.) радять не використовувати на перших заняттях вправи із зануренням та пірнанням, однак ми, з метою швидшої адаптації учня до водного середовища, подолання страху води та одночасно зняття дискомфорту із зорової, дихальної систем, дезорієнтації нечуючих у воді, на першому занятті включаємо вправи на занурення та пірнання, та вправи на подолання страху води та вивчення її властивостей, і вправи для покращення орієнтації у просторі, такі як різноманітні стрибки у воді (вверх, з просуванням вперед, з поворотом на 90°, 180°, 360°).

Навчання техніки диханню ми плануємо проводити паралельно з ознайомленням властивостей води та удосконалювати її на подальших заняттях, відповідно до їх мети.

Усі автори проаналізованих нами методик навчання плаванню, для дітей з вадами слуху рекомендують використовувати допоміжні предмети для навчання плавальних рухів (надувні жилети, плавальні дошки, тощо). Однак ураховуючи те, що на етапі навчання плавання положення тіла плавця із допоміжним засобом І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ відрізняється від того, яке плавець приймає у вільному плаванні, та враховуючи рекомендації Террі Лаффліна при навчанні плаванню ми відмовилися від застосування рухомої опори [17, 18].

Особливу увагу ми пропонуємо приділяти вправі «баланс» - навчанню розслаблятись у воді, оскільки відчуття балансу допомагає подолати привичку «боротись» із водою, звільнити руки і ноги для більш корисних занять. Таке положення під час руху значно зменшиться опір води, а також при плаванні допомагає не напружувати м’язи шиї та плечей, і в свою чергу воно дозволяє використовувати руки і ноги з максимальною користю. Згідно даних Террі Лафліна це допоможе швидше опанувати техніку горизонтального положення, ковзання, а в подальшому вивчення стилів плавання [16, 17, 18].

Роботу рук і ніг ми плануємо вивчати на суші, у воді біля нерухомої опори та в ковзанні. Кожне заняття ми будемо завершувати контрольними випробуваннями для того щоб оцінити рівень оволодіння учнями завдань, які вирішувалися на конкретному занятті.

При навчанні техніки плавання у повній координації, на заняттях ми будемо дотримуватись практичних рекомендацій американського тренера з плавання Террі Лафліна, який радить для швидшого опанування техніки у повній координації дотримуватись правил гідродинаміки у спеціальних вправах:

1. Утримувати баланс. Якщо баланс не буде утримуватись, то руки будуть виконувати роботу, яка буде спрямована на спробу утримувати тіло на воді.

2. Розслабитись. Напружена долоня не може вловити незначних змін в опорі води, які треба відчувати. Розслаблена долоня захвачує більше води ніж напружена.

3. Затриматись. У момент коли рука повністю витягнута на деякий час зупинити рух долоні. Після чого легко натиснути рукою і передпліччям на воду і відчути відповідний тиск води.

4. Не поспішати. Всі вправи варто виконувати повільно. Слідкувати за своїми відчуттями.Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 5. Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу. – Львів: Світ, 1996. – 270 с.6. Сенько Є.І., Фурдичко О.І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу. – Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.7. Синякевич І.М. Економіка лісокористування: Навчальний підручник. – Львів.: ІЗМН, 2000. – 402 с.8. Тарасов А.И. Экономика рекреационного лесопользования. – М.: Наука, 1986. – 230 с. 9. Arrow K., Solow R., Edward P., Roy L., Howard R. Report of...»

«Національний лісотехнічний університет України У процесі створення вуличних посадок вздовж автомобільних шляхів звичайно необхідно враховувати газостійкість деревних рослин. Згідно з [5], високий ступінь стійкості мають ільм, дуб північний, вільхи чорна та сіра, каркас, шелюга червона, спірея, лох вузьколистий, дещо нижчий серед хвойних: модрини: європейська, Сукачова, сибірська і японська, ялівець козацький, туя, тис, дуб звичайний, тополя канадська, ясен зелений, в'яз, верби сіра і козяча,...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК631.3:636 (075.8) Прасолов Є.Я. Знова Л.В. (Полтавська державна аграрна академія) ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВ У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Разработана биогазавая установка которая имеет аератор-обеззараживач, что позволяет получить экологически чистый биогаз и биоудобрения. Ключевые слова: биогаз, аератор-обеззараживач, реактор, охрана окружающей среды. At clause...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК: 611.316+612.313.5].068.8:616-097]-053.13 ВІКОВА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ АНТИГЕННОЇ ДІЇ 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному медичному...»

«УДК 634.11 : 663.293 : 663.1 : 653 ЗАХИСТ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ВІД ВІЧКОВОЇ ГАЛИЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ БІОЛОГІЇ Й ШКІДЛИВОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Й.Т. ПОКОЗІЙ, доктор біологічних наук, Ю.П. ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, І.С. КРАВЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, О.Г. СУХОМУД, кандидат сільськогосподарських наук Національний аграрний університет Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН Уманський державний аграрний університет Наведено результати...»

«УДК 636.4.084/087 Колесник М.Д., Баньковська І.Б., кандидати сільськогосподарських наук Троцький М.Я., ст. науковий співробітник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМСИСУНАМ Встановлено системний вплив на підвищення продуктивності та збереженості молодняку свиней при застосуванні кормових добавок з насіння та самих рослин розторопші плямистої. Постановка проблеми. Негативний вплив на якість продукції та шкідливу дію на здоров'я людей змусило...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 632.7:632.9:634.11 РУДНИК-ІВАЩЕНКО О.І., доктор с.-г. наук, с.н.с.  Інститут садівництва НААН ЕКЗОТИЧНІ БУР’ЯНИ В САДУ – ЗАХИСТ ВІД НЕСПОДІВАНИХ АГРЕСОРІВ Показані шляхи потрапляння карантинних об’єктів на наші поля. Описані деякі біологічні особливості цих рослин. Надані рекомендації захисту плодових дерев і кущів від бур’янів без пестицидів. Ключові слова: плодові культури, бур’яни, мульчування, плівка...»

«УДК 001.8.641.1.002.2 Шифр роботи 15-08-10 Б № держреєстрації 0107U010138 Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі Кафедра гігієни харчування та мікробіології 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-62 ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ХДУХТ д-р. техн. наук, проф. _О.І. Черевко (підпис) (ініціали, прізвище) «» 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ...»

«95 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ УДК 573.2:141.155 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ Г. М. Лисенко1, І. М. Данилик2 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя вул. Кропив’янського, 2, Ніжин, Чернігівська область16600, Україна e-mail: lysenko_gena@yahoo.com Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів 79026, Україна e-mail:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»