WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 21 ] --

торкання лобом коліна однієї, а потім іншої ноги.

Ходьба в глибокому нахилі, руками торкатися підлоги.

6.

В.п. – лежачі на животі, руки до плечей. Підняти голову, руки, плечі. Тримати 7.

15-20 рахунків.

В.п – лежачі на животі, руки вгору. Передача тенісного м’яча справа наліво (з 8.

руки у руку) 30-40 сек В.п. – лежачі на животі, руки зігнуті в ліктях, долоні під підборіддям.

9.

Піднімання правої (лівої) ноги на 20-30 см над підлогою (таз не піднімати).

Тримати 10сек.

В.п. –лежачі на спині, руки уздовж тулуба. Згинання і розгинання в колінному 10.

і тазостегнових суглобах ніг і опускання їх на підлогу.

В.п. – те саме. Зігнути обидві ноги в колінних і тазостегнових суглобах ніг, 11.

розігнути під кутом 90 і опустити.

В.п. – те саме. Вправа «велосипед».

12.

В.п. – те саме. Рух ногами, як під час плавання кролем на спині.

13.

В.п. – те саме. Піднімання і опускання прямих ніг.

14.

В.п. – упор лежачи позаду на передпліччя. Вправа «Ножиці».

15.

В.п. – сидячи, підняти ноги під певним кутом. Тримати 5-7 сек.

16.

В.п. – лежачі на спині, руки вгорі. Махом рук сісти, руки на пояс.

17.

В.п. – лежачи на спині, руки уздовж тулуба. Піднімання і опускання тулуба.

18.

ЛІТЕРАТУРА Белкина Н.В. Здоровьеформирующая технология физического воспитания 1.

студенток вуза / Н.В Белкина // Теория и практика физ. культуры. – 2006. - №2. – С.7-11.

Бенсбеа А. Влияние занятий спортом на биомеханические свойства мышц, 2.

участвующих в регуляции вертикальной позы / А. Бенсбеа // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научных трудов под ред. Ермакова С.С. – Харьков: ХХПИ, 2000. – №4. – С. 18-20.

Кашуба В.А. Влияние длительных и систематических занятий тяжелой атлетикой 3.

и плаванием на формирование вертикальной позы / В.А. Кашуба, А. Бенсбеа // Міжнародний науковий симпозіум “Фізична підготовленість та здоров’я населення”. – Одеса: ОДПУ, 1998. – С. 142.

Мартинюк О. А. Технология коррекции нарушений осанки студенток в процессе 4.

физического воспитания / О. А. Мартинюк, Є. В. Пранова // XIV Міжнар. наук.

конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх». – К., 2010. – С. 478.

АНОТАЦІЇ

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ

Анна Дяченко, Леонід Хоронжевський Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського В статті представлені результати оцінки стану постави студентів першого курсу та наведено ряд орієнтовних корекційних вправ відповідно виявлених порушень постави.

Ключові слова. Студенти, порушення постави, фізичне виховання.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

ГИМНАСТИКОЙ

Анна Дяченко, Леонид Хоронжевський Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского В статье представлены результаты оценки состояния осанки студентов первого курса и приведен ряд ориентировочных коррекционных упражнений в соответствии выявленных нарушений осанки.

Ключевые слова. Студенты, нарушения осанки, физическое воспитание.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

–  –  –

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІТНЕСУ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО

ШКІЛЬНОГО ВІКУ Ганна Жук, Олена Бондар Національний університет фізичного виховання і спорту України Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-методичної літератури, присвячений дослідженню стану здоров'я дітей шкільного віку, показав, що в період навчання в школі здоров'я дітей погіршується.

При вступі до школи проблеми зі здоров'ям мають 10-20% учнів, а вже наприкінці початкової школи - до 50-60% [5, 6], тільки 20% школярів України може вважатися здоровими, решта мають різні відхилення у стані здоров'я [4].

На сучасному етапі розвитку пріоритетними напрямками є освіта і зміцнення здоров'я населення. Протягом останнього десятиліття має місце незадоволеність традиційними заняттями фізичною культурою в загальноосвітніх установах значної частини дітей. Це позначається на втраті інтересу до них, а також на зниженні рівня їх фізичної підготовленості та стану здоров'я [5]. До цих пір не знайдені досить ефективні організаційні форми занять, що інтегрують все те нове, що створено наукою і практикою в сфері оздоровчої фізичної культури [3, 5].

У зв'язку з цим актуальним є пошук ефективних шляхів оздоровлення і фізичного розвитку учнів, підвищення рівня їх фізичної підготовленості, прилучення до здорового способу життя. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розвиток дитячого фітнесу та впровадження його технологій в систему фізкультурної освіти дітей шкільного віку [3].

Науковим дослідженням в області фітнесу останнім часом стало надаватися більше значення, деякі аспекти його теоретичного обґрунтування можна зустріти в роботах окремих авторів Е. Т. Хоулі, Б. Д. Френкс [7], В. Ю. Давидов [1], Л. Я.

Іващенко, О. Л. Благій, Ю. О. Усачов [2].

Однака на сучасному етапі він не має розробленого теоретикометодологічного обґрунтування, його впровадження в сферу фізкультурної освіти носить переважно стихійний характер, а багато фітнес-програм вимагають наукового обґрунтування [3].

Таким чином, наукове обґрунтування фітнесу, розробка його програмнометодичного забезпечення, визначення його ролі в модернізації фізкультурної освіти дітей шкільного віку є актуальним.

Роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.7. «Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні і реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини».

Мета дослідження – визначити застосування засобів фітнесу з дітьми молодшого шкільного віку.

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети нами було застосовано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення спеціальної науковометодичної літератури, методи узагальнення і синтезу.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Результати досліджень та їх обговорення. Систематизація та узагальнення даних науково-методичної літератури дозволили сформувати мету занять фітнесом, яка полягала у поліпшенні рівня фізичної підготовленості молодших школярів.

Виходячи з мети програми занять фітнесом, припускали досягти наступних результатів:

– підвищення рівня здоров'я;

– зниження показників захворюваності;

– підвищення рівня фізичної підготовленості;

– стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом.

Нами були підібрані наступні типи фізичних вправ, що виконувались на заняттях з фітнесу:

– виконування з різних положень тіла;

– виконання із застосуванням різного інвентарю.

Для успішного навчання керувалися методичними принципами фізичного виховання: свідомості і активності, систематичності, доступності, наочності та індивідуалізації.

На початку експерименту був проведен педагогічний експеримент, в ході якого, на початку, проводили контрольне тестування фізичної підготовленості.

Дані первинного дослідження дітей молодшого шкільного віку показали, що діти мали низький рівень фізичної підготовленості. Були отримані незадовільні оцінки з фізичної підготовленості, особливо виділялися гнучкість і сила. Завдяки отриманим результатів була розроблена програма занять фітнесом. Вправи підбирали для програми так, щоб вони були спрямовані одночасно на навчання руховим діям, активно сприяли зміцненню здоров'я й гармонійному фізичному розвитку, розвивали необхідні фізичні якості і сприяли формуванню правильної постави.

При складанні програми враховували низький рівень фізичної підготовленості стану експериментальних груп і впливали на наступні показники:

– на поліпшення функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем;

– на підвищення рівня фізичної підготовленості, вдосконалювали такі показники:

швидкість - біг, рухливі ігри, спортивні ігри за спрощеними правилами, естафети, аеробіка з м'ячем;

спритність - ходьба, біг, стрибки, акробатичні вправи, рухливі ігри, естафети, метання набивних м'ячів, аеробіка з іграшками;

сила - вправи із зовнішнім опором (наприклад, протидія партнера, ігри з перетягуванням, метання і штовхання м'ячів. Вправи з подоланням важкості власного тіла (наприклад, вправи у висах, упорах, лазіння по канату). Рухливі та спортивні ігри, елементи аеробіки;

витривалість - біг, ходьба, стрибки зі скакалкою, рухливі ігри, елементи аеробіки, аеробіка зі скакалкою;

гнучкість - динамічні без обтяжень (махові, ривкові, пружинисті із партнером), статичні (з самозахопленнями, із партнером, на снарядах), елементи йоги.

Ґрунтуючись на сказаному, нами була розроблена програма занять фітнесом з дітьми молодшого шкільного віку, яка представлена в таблиці 1.

–  –  –

Таким чином, була розроблена програма занять фітнесом, що включала наступні компоненти: аеробіку з іграшками, образно-сюжетні ігри, гімнастику і акробатику, аеробіку з м'ячами, аеробіку зі скакалкою, елементи йоги тощо.

При плануванні занять на перше півріччя слід віддавати перевагу урокам, на яких вивчаються гімнастичні і акробатичні вправи, елементи йоги (індивідуально), вводяться образно-сюжетні ігри; на друге півріччя для дітей 6-7 років - аеробіка з іграшками, гімнастичні і акробатичні вправи, елементи йоги в парах, образносюжетні ігри; для дітей 8-9 років у першому півріччі - аеробіка без предметів, з м'ячами, гімнастичні, акробатичні вправи на силу, гнучкість, координацію, елементи йоги в парах; у другому - аеробіка без предметів, повторення аеробіки з м'ячем, із скакалкою, гімнастичні та акробатичні вправи на силу, гнучкість, координацію рухів, елементи йоги в парах, групах.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Сьогодні фітнес - це захоплююче та корисне заняття для людей різного віку. У зв'язку з великою популярністю інноваційних напрямків у галузі фізичної культури при заняттях з дітьми все більшого значення набуває поглиблений ретроспективний аналіз гімнастичних, ритміко-пластичних і танцювальних форм, які застосовуються в сучасному фітнесі. Використання фітнес-програм сприяє підвищенню інтересу до занять фізичними вправами дітей і підлітків, соціалізації та самовизначення підростаючого покоління, поліпшує рівень фізичної підготовленості і фізичний розвиток, зміцнює здоров'я.

Отже, заняття фітнесом є одним з найефективніших засобів фізичного виховання, що сприяє зміцненню здоров'я, а також всебічному розвитку рухової функції дітей.

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на комплексне використання засобів фітнесу з дітьми молодшого шкільного віку.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ ЛІТЕРАТУРА Давыдов В. Ю. Новые фитнес системы (новые направления, методики, 1.

оборудование) / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова. – Волгоград, 2005. – 284 с.

Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / 2.

Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – К. : Наук. світ, 2008. – 198 с.

Косачева Н. В. Воздействие методики комплексного использования средств 3.

фитнеса на физическую подготовленность детей младшего школьного возраста :

автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Н. В.

Косачева. – Малаховка, 2012. – 24 с.

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч.

4.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Юглічек Л.С. Нарис рослинності східної частини Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2002, № 2 (17). – С. 30-36.16. Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся// Укр. ботан. журн, 2001, т.58., № 1. – С. 40-47.17. Юглічек Л.С. Раритетна компонента флори східної частини Малого Полісся// Зб. праць Всеукраїнська науково –...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2010, № 4 35 УДК 547.466: 578/ 579: 620.169.462.21: 616 — 005.6: 612.6.052.4 Н.В.ЗАІЧКО Науково дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв’язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази З кожним роком з’являється все більше даних про те, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»