WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 120 | 121 ||

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 122 ] --

Іншими словами – передробочий психічний стан може бути оптимaльним, тобто таким який максимально сприяє досягненню успіху у змаганнях, але може бути й іншим, неадекватним умовам та вимогам, що пред'являються до нього (наприклад, дія на нього незвичних кліматичних умов) [4,8].

Аналізостанніхдосліджень і публікацій. Значна кількість досліджень психічних станів була здійснена у зв'язку з діяльністю в екстремальних умовах, що ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ вимагають від людини прояву високої надійності [6,7,8].Нам здається цікавим виділення В.І. Медведєвим двох форм психологічного реагування людини в екстремальних умовах: стан адекватної мобілізації (повна відповідність ступеня мобілізації і напруга функцій вимогам, що пред'являються даними умовами) і стан динамічної неузгодженості (відповідь неадекватна умовам або така, яка перевищує фізіологічні можливості людини)[5].

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження проведене відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 2006–2010 рр. за темою 2.4.12.1 п «Психолого-педагогічне обґрунтування підвищення ефективності спортивної діяльності та відновлювальних процесів після фізичних навантажень», номер державної реєстрації 0106U011985. При виконанні даної теми автор проводив педагогічне тестування спортсменів, яке стосувалось виявлення впливу психічних станів на результативність їх рухової діяльності.

Мета статті є: визначення прогностично-інформативних ознак психічного стану спортсменів, які можна використовувати для індивідуалізації їх тренувального процесу та оцінки успішності їх тренувальної діяльності.

Методи дослідження:

Теоретичний аналіз й узагальнення науково-методичної літератури.

1.

Педагогічне спостереження.

2.

Педагогічне тестування.

3.

Психологічне тестування.

4.

Методи математичної обробки даних.

5.

Результати дослідження та їх обговорення.

На рис.1. представлені два взаємопов'язаних показника успішності специфічної спортивної діяльності - пpоходження змагальної дистанції: педагогічна оцінка та потужність, що розвивається при гребку, поділена на кілограм маси тіла спортсмена, а також показника енергозабезпечення, енергозбереження та психічного стану, що прямо або опосередковано пов'язані з покaзниками успішності.

Позитивні кореляції покaзників успішності рухової спортивної діяльності з показниками енергозабезпечення абсолютно природні і пояснень, на наш погляд, не потребують. Крім них, педагогічна oцінкa успішності виявилася позитивно пов'язаною з двома показниками психомоторики (рухових компонентів переддіяльнісного стану): з оптимальним темпом рухів і відношенням оптимального темпу до максимального. Виходячи з того, що оптимальний темп рухів являє собою динамічну характеристику активності, ці кореляції можна розуміти так: рухова активність, що відображає сформовану перед стартом установку на високий темп руху, сприяє успіху у веслуванні.

Ці два показники оптимального темпу мають негативні зв'язки з трьома показниками самооцінок (усвідомлюваних компонентах психічного стану):

настроєм, задоволеністю тренувальним процесом і готовністю до змагань.

Можна припустити, що поєднання високих самооцінок цих трьох параметрів створює зайвий благодушний емоційний фон, якусь самозаспокоєність, яка може знизити переддіяльнісну активність.

Негативний зв'язок самооцінки готовності до змагань з показниками відношення оптимального зусилля до максимального говорить про те ж. Це підтверджується і наявністю позитивної кореляції показника T-Toпт/мaкc з показниками ситуативної тривожності.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Закономірними і не потребують пояснення тісні позитивні кореляції між самооцінкою самопочуття, настрою, бажанням тренуватися, задоволеністю тренувальним пpоцессом, готовністю до змагань; але одна кореляція негативна між самооцінкою бажання тренуватися і спортивних перспектив звертає на себе увагу. Очевидно, ті висококваліфіковані спортсмени, які усвідомлюють труднощі досягнення для себе значущих перспективних цілей, прагнуть більше тренуватися.

Певний інтерес представляють кореляційні зв'язки показника біоелектропотенціометрії - вегетативного компонента стану спортсмена, у якого один позитивнийзв'язок - з ситуативною тривожністю, який свідчить про те, що в даному випадку емоційне збудження викликає не тільки рухову, але і вегетативну активацію. Решта зв'язків - негативні - з показниками енергетичного забезпечення.

Примітка:

- позитивний зв'язок; - негативний зв'язок. БТ самооцінка специфічної активності – бажання тренуватись; ССП - самооцінка спортивних перспектив; С-я - самооцінка фізичного самопочуття; Динопт/макс – відношення оптимального зусилля до максимального при ручній динамометрії; ТТдоз - помилка при відтворенні заданого темпу рухів; Н-й - самооцінка настрою;

ГдЗ - готовність до змагань; ЗТ - задоволеність ходом тренувального процесу; ТТопт – оптимальна кількість рухів за 10 с; Т-Топт/макс - відношення оптимальної кількості рухів до максимальної; СТ – ситуативна тривога; БЕП – біоелектропотенціометрія; ЧСС – частота серцевих скорочень; ХОД - хвилинний обсяг дихання; КП - кисневий пульс; КВО2 - коефіцієнт використання кисню;

ВК2/кг – використання кисню на 1 кг маси тіла; П/кг – потужність на 1кг маси тіла.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ БТ СТ БЕП

–  –  –

Одержані кореляції показують, що емоційну напругу перед діяльністю "на витривалість" знижує енергетичний потенціал спортсмена, перешкоджаючи досягненню успіху.

Висновки.Результати кореляційного аналізу дозволяють назвати інформативні покaзники (критерії) перед і післядіяльнісного стану веслярів, пов'язаного з успішністю проходження ними змагальної дистанції при установці на максимальне використання своїх можливостей.

Перспективою подальших досліджень є В практичному і в науковому аспектах проблеми підвищення ефективності підготовки спортсменів відбувається поділ особистісного і діяльнісного підходів. Інтегратором цих підходів може бути тільки індивідуалізація підготовки, яка створює умови для реалізації комплексного особистісно-діяльнісного підходу.

ЛІТЕРАТУРА Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна 1.

Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1991. – 319 с.

Ганзен В. А. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному 2.

исследованию психических состояний человека. Психические состояния / В. А.

Ганзен, В. Н. Юрченко // Экспериментальная и прикладная психология. – Л. :

ЛГУ, 1981. – Вып. 10. – С. 5-16.

Лебедев В. И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в 3.

технических и экологически замкнутых системах : Учебник для студентов психол. фак., техн. вузов и курсантов трансп. уч-щ, а также для широкого круга читателей / Владимир Иванович Лебедев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 431 с.

Клименко В. В. Психологія спорту :Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 4.

Віктор Васильович Клименко. – К. : МАУП, 2007. – 432 с.

Медведев В. И. Психологические реакции человека в экстремальных условиях / 5.

В. И. Медведев // Экологическая физиология человека. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. – М. : Наука, 1979. – С. 625-672.

Титович А. О. Вплив психофізіологічних станів осіб, які займаються фізичними 6.

вправами, на ефективність їх виконання : науковий журнал / А. О. Титович, М. Г.

Самойлов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2010. – № 7. – С. 96-101.

7. Dale J. Burnout in sport : A review and critique / J. Dale, R. S. Weinberg // Journal of Applied Sport Psychology. – 1990. – № 2. – P. 67-83.

8. Gould D. Psychologicall skills for enhancing performance : Arousal regulation strategies / D. Gould, E. Udry // Medicine and Science in Sport and Exercise. – 1994. – № 26. – P. 478-485.

АНОТАЦІЇ

РОЛЬ ДИНАМІКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ

СПОРТСМЕНІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ

ПІДГОТОВКИ.

Андрій Титович Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка В статті приводяться експериментальні дані, що стосуються можливості оцінки психічних станів спортсменів та їх практичне використання з метою підвищення ефективності тренувального процесу.

Ключові слова: тренування, показники,підготовка.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

РОЛЬ ДИНАМИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ

СПОРТСМЕНОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ПОДГОТОВКИ.

Андрей Титович Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко В статье приводятся экспериментальные данные, касающиеся возможности оценки психических состояний спортсменов и их практическое использование в целях повышения эффективности тренировочного процесса.

Ключевые слова: тренировка, показатели, подготовка.

–  –  –

ОЗНАКИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СПОРТСМЕНІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ

НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

Андрій Титович Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка Постановка проблеми. Головним завданням професійної підготовки в будьякому виді діяльності людини, і в спорті в тому числі, є формування у неї психічного стану готовності до засвоєння знань, умінь та навичок. Особливо це є значущим в напружених видах діяльності [5]. Суттєвим є те, що успішність людини в таких видах діяльності можлива лише при досягненні суб’єктом оптимального рівня професійно важливих психічних станів. Причому ці стани повинні переживатись людиною і бути усвідомленими і оціненими нею як актуальні (або необхідні) у даний період часу [7].

Більш того, як у професійній діяльності фахівців, так і у спортивній діяльності найменш вивченим залишається питання про те, а який же позитивний результат впливу психічного стану суб’єкта як чинника його психологічної сфери? Для відповіді на це питання необхідно ретроспективно розглянути виникнення вчення про психічні стани людини та усвідомлення їх ролі в її діяльності.

Виявляється, чим більш значуща для людини у біологічному або соціальному плані діяльність, тим більше проявляється роль її психічного стану. Так, ще в 60-ті роки минулого сторіччя була показана роль психічного стану людини та її вплив на діяльність [6]. Саме тому з метою підвищення надійності та ефективності значущої для людини діяльності необхідно дбати про оптимізацію її перед робочого і робочого стану [4]. Ось чому вирішення проблеми психічних станів, які попереджають діяльність та супроводжують її, має велике практичне значення в психології і практиці спорту [ 10].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Контроль і керування психічним станом людини як суб'єкта діяльності необхідна умова для вирішення практичних завдань підвищення ефективності діяльності.

Саме потреби пpaктики і зумовили те, що проблема психічних станів найбільший розвиток отримала у прикладних дослідженнях.

Згідно діалектико-матеріалістичного розуміння детермінізму в психології, зовнішні впливи викликають той чи інший психологічний ефект не прямо і безпосередньо, а за посередництвом внутрішніх умов. Найважливішим компонентом цих внутрішніх умов є психічний стан суб'єкта, що характеризує його в даний відрізок часу і накладає певний відбиток на протікання психічних процесів [10].

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Розпочинаючи з 60-х років минулого сторіччя у різних прикладних дослідженнях з психології стала вирішуватись проблема психічних станів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Аналіз психічного стану з фізіологічної точки зору переконує, що це процес, який протікає на певному рівні збудження чи гальмування, або це мозаїка - в межах однієї будь-якої аналізаторної системи або кори головного мозку в цілому (розлите гальмування - сон, розлите збудження - неспання). Фізіологічною основою психічних станів є функціональні рівні (фазові стани) кори великих півкуль головного мозку. За характером виникнення психічні стани можуть бути умовно рефлекторними і безумовно рефлекторними. Вони формуються в певних обставинах (під дією подразників середовища) або під впливом внутрішніx станів організму [ 9].

Фізіологічні механізми психічних станів адекватно пояснює вчення О. О.

Ухтомського про домінанту [9]. Домінанта "тримає" процес на певному рівні, регулює енергію, що йде від подразнень. Наприклад, увагу, як психічний стан, О. О.

Ухтомський пояснював дією домінанти. При увазі мають місце ясне сприйняття, продуктивне мислення і продуктивна діяльність. Виникаючи на основі минулих впливів, відображених в мозку, домінанти регулюють поведінку людини в сьогоденні.

Домінанта - це тимчасовий механізм діяльності мозку, вона залишає слід і може бути знову відтворена під впливом адекватного подразника.

Уява про нервовий механізм передробочих станів сформульована М. І. Виноградовим [2] в терміні "попереджувальна іннервація", тобто іннервація м'язової діяльності, що відображає характерні особливості майбутньої фактичної роботи і випереджає її. Оскільки попереджувальна іннервація є фізіологічним вираженням готовності до дії, вона ближче всього відповідає уявленню О. О.

Ухтомського про "оперативний спокій" - домінантній установці організму, що виникає з приводу зовнішнього роздратування в порядку підготовки до майбутньої роботи.

Термін О. О. Ухтомського "оперативний спокій" близький, з одного боку, до термінів "випереджаюче відображення" і "акцептор дії" П. К. Анохіна [1] і, з іншого боку, до поняття "установка" Д. Н. Узнадзе [8]. У всіх випадках мова йде про певний нахил організму до майбутньої конкретної діяльності, про готовність людини діяти певним чином.

Одним з найбільш розроблених напрямків у загальній психології, пов'язаних з вченням про переддіяльнісні психічні стани людини, є теорія установки Д. Н. Узнадзе.

Визначаючи поняття установки, Д. Н. Узнадзе пише: "У разі наявності потреби і ситуації її задоволення у суб'єкта виникає специфічний стан, який можна охарактеризувати як спрямованість, як готовність його до здійснення акту, що може задовольнити цю потребу" (за Д. Н. Узнадзе) [8]. Отже, установка - це стан готовності певним чином задовольнити дану потребу. Спеціальні досліди дозволили Д. Н.

Узнадзе зробити висновок, що установка як готовність, спрямована до певної активності, є особливістю діяльності "цілісної особистості". Установка, на думку Д. Н.

Узнадзе, характеризує стан особистості, який неможливо вивести з "особистих" понять про психічні процеси, а також з особистих характеристик діяльності периферичних частин окремих аналізаторів. Грунтуючись на концепції про те, що необхідними умовами прояву установки є потреби людини і виникла ситуація, Д. Н. Узнадзе визначив установку як готовність до певної активності, яка залежить від наявності потреби і об'єктивної ситуації її задоволення. F. H. Allport писав, що установка - це стадія, яка зароджує будь-який поведінковий акт [10].

Визначення ієрархічної підструктури психічного стану представляється нам важливим не тільки в теоретичному плані, але і в методологічному, так як підкреслює необхідність різнобічного комплексного підходу до дослідження цього явища.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведене відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ України у справах сім’ї, молоді та спорту 2006–2010 рр. за темою 2.4.12.1 п «Психолого-педагогічне обґрунтування підвищення ефективності спортивної діяльності та відновлювальних процесів після фізичних навантажень», номер державної реєстрації 0106U011985. При виконанні даної теми автор проводив педагогічне тестування спортсменів, яке стосувалось виявлення впливу психічних станів на результативність їх рухової діяльності.

Мета статті є: виявлення ознак психічного стану адекватного цілям і умовам виконання вправ, при відрізненні конкретних задач, що стоять перед спортсменом на реалізацію максимального результату

Методи дослідження:

6. Теоретичний аналіз й узагальнення науково-методичної літератури.

7. Педагогічне спостереження.

8. Фізіологічні методи дослідження.

9. Психологічне тестування.

10. Методи математичної обробки даних.

Результати дослідження та їх обговорення. При факторному аналізі (рис.1 і 2) у чоловіків, у перший фактор (21,1% загальної дисперсії) увійшли всі показники самооцінок, показники максимального БЕП і БЕП після закінчення роботи, але не увійшли показники працездатності. Однак, коли за цим фактором, який ми інтерпретували як «самооцінку стану і активності», були сформовані однорідні вибірки, тобто виділені випробовувані, які внесли позитивні і негативні "внески" в цей чинник, виявилося, що потужність роботи у тих, хто мав більш високі самооцінки стану і більш високу біоелектричну активність під час і в кінці роботи, показали велику потужність на кілограм маси тіла (V = 41, р = 0,01 за критерієм Манна-Уітні).

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Рис. 1 Результати факторного аналізу комплексу показників, отриманих при дослідженні юних спортсменів (до навантаження) Примітка: 1 - самопочуття до навантаження; 2 - настрій до навантаження; 3 – бажання виконати завдання; 4 - самооцінка "Чи зможу повністю використовувати можливості", 5 - самооцінка "Мені важливо показати результат ", 6 - готовність до змагання; 7 – самопочуття після навантаження; 8

– настрій після навантаження; 9 – самооцінка"На скільки вдалося використати можливості"; 10 – задоволеність досягнутим результатом; 11 - БЕП на початку роботи; 12 – тривалість роботи ; 13 - потужність на 1 кг ваги тіла; 14 – ситуативна тривога; 15 – змагальна особистісна тривожність; 16 - час реакції вибору; 17 - тонус двоголового м'яза у спокої; 18 - тонус напруги; 19 - тонус розслаблення; 20 - амплітуда тонусу 1 ; 21 - амплітуда тонусу 2; 22 - теппінгтест максимальний; 23 - теппінг-тест оптимальний; 24 - теппінг-тест опт / макс; 25 - динамометрія максимальна; 26 - динамометрія оптимальна; 27 – БЕП максимальний; 28 - БЕП в кінці роботи.

У жінок в перший фактор (23,7% загальної дисперсії) разом з усіма самооцінками увійшов у показник тривалості виконання роботи.

Все сказане дозволяє відзначити, що не окремі самооцінки стану, а їх загальна позитивна спрямованість має стимулюючий вплив на виконання тестового навантаження. Показники БЕП також є індикаторами фізичної працездатності. З показників психомоторики лише максимальне та оптимальне зусилля при ручній динамометрії виявилися зв'язаними з фізичною працездатністю юних спортсменів.

У другий фактор і у хлопців і у дівчат (12,9 і 13,8% загальної дисперсії, відповідно) увійшли показники м'язового тонусу. Великий інтерес представляє третій фактор (11,3% у юнаків і 12,4% у дівчат). У юнаків до нього увійшли два показники тривожності: ситуативної і змагальної особистісної тривожності і два показники динамометрії - Динмакс і Динопт, що відображають, крім самих зусиль, ще й рухову установку на їх максимізацію.

У дівчат в цей фактор, крім змагальної особистісної тривожності і Дин мaкс, увійшов іТ-Топт, підвищення якого свідчить про активну рухову установку. Це дозволяє інтерпретувати третій чинник як "тривожність" і констатувати, що перед тестовим навантаженням у більш тривожних юних спортсменів чіткіше проявляється установка на підвищену рухову активність.

Майже повний збіг факторної структури показників у юнаків і дівчат у даному випадку говорить про невиразність впливу статевого диморфізму на взаємозв'язок параметрів психічного, функціонального стану і фізичної працездатності, а також підтверджує не випадковість представленої факторної структури.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Рис. 2 Результати факторного аналізу комплексу показників, отриманих при дослідженні юних спортсменів (після навантаження) Примітка: 1 - самопочуття до навантаження; 2 - настрій до навантаження; 3 – бажання виконати завдання; 4 - самооцінка "Чи зможу повністю використовувати можливості", 5 - самооцінка "Мені важливо показати результат ", 6 - готовність до змагання; 7 – самопочуття після навантаження; 8

– настрій після навантаження; 9 – самооцінка "На скільки вдалося використати можливості"; 10 – задоволеність досягнутим результатом; 11 - БЕП на початку роботи; 12 – тривалість роботи ; 13 - потужність на 1 кг ваги тіла; 14 – ситуативна тривога; 15 – змагальна особистісна тривожність; 16 - час реакції вибору; 17 - тонус двоголового м'яза у спокої; 18 - тонус напруги; 19 - тонус ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ розслаблення; 20 - амплітуда тонусу 1 ; 21 - амплітуда тонусу 2; 22 - теппінгтест максимальний; 23 - теппінг-тест оптимальний; 24 - теппінг-тест опт / макс; 25 - динамометрія максимальна; 26 - динамометрія оптимальна; 27 – БЕП максимальний; 28 - БЕП в кінці роботи) Факторна структура досліджуваних параметрів після навантаження (рис.2) дозволила стверджувати, що перший фактор (25,5% - дівчата і 20,6% - юнаки) майже повністю збігається з першим фактором "до навантаження" (рис.1). Звертає на себе увагу третій фактор, який і уюнаків (11,2%) і у дівчат (12,4%) включає показники БЕП: вихідний зі знаком (-), максимальний і кінцевий зі знаком (+).

Це свідчить про те, що невисокий рівень збудження на початку фізичного навантаження сприяє розвитку значного збудження до кінця цієї роботи, коли таке збудження необхідно, тому що воно, в свою чергу, сприяє мобілізації всіх систем організму, що беруть участь в роботі.

Таким чином, результати лабораторного дослідження юних спортсменів дозволяють назвати в якості інформативних покaзників (ознак) психічного стану, що сприяє досягненню максимального результату в "роботі на витривалість" наступні:

1) самооцінку настрою, самопочуття, бажання покaзати хороший результат, потреби в його досягненні - однонапpaвлені і досить високі (75% і вище від максимуму);

2) динамометрію максимальну і оптимальну - значення, що не перевищують фонові або навіть не досягають їх перед і після навантажень;

3) БЕП – фонові або нижче значення до навантажень, тривалість часу досягнення піка показника під час навантажень, високий показник після навантажень.

Висновки. Проведене дослідження дозволило визначити ознаки психічних станів, які надають позитивне і негативне значення впливу на результативність звичайної тренувальної діяльності і на можливість реалізації максимального результату.

Встановлено, що не існує таких ознак, які однозначно могли б бути класифіковані як ті, що сприяють або перешкоджають ефективності спортивної діяльності в різних умовах і в різних видах спорту.

Найбільш інформативними ознаками психічних станів, що впливають на тренувальну діяльність, є серед усвідомлюваних компонентів психічного стану самооцінки бажання тренуватися, настрою, самопочуття, ситуативної тривожності.

Оптимальна вираженість останнього показника широко варіює у зв'язку зі спортивної спеціалізацією, тобто з тими об'єктивними вимогами, які пред'являються до діяльності спортсменів. Це положення відноситься і до вегетативних і до рухових компонентів психічних станів.

Перспективою подальших досліджень є подальше дослідження чинників стану спортсменів, що сприяють і перешкоджають досягненню максимального результату в роботі на витривалість.

–  –  –

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ганзен В. А. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному 11.

исследованию психических состояний человека. Психические состояния / В. А.

Ганзен, В. Н. Юрченко // Экспериментальная и прикладная психология. – Л. :

ЛГУ, 1981. – Вып. 10. – С. 5-16.

Загайнов Р. М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена : статьи и 12.

интервью / Рудольф Максимович Загайнов. – М. : Советский спорт, 2006. – 106 с.

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності у звичайних та 13.

екстремальних умовах / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : «Ніка-Центр», 2006. – 580 с.

Левитов Н. Д. Психическое состояние беспокойства, тревоги / Н. Д. Левитов // 14.

Вопросы психологии. – 1969. - № 2. – С. 38-45.

Лизогуб В. С. Стан функціональної рухливості та сили основних нервових 15.

процесів людини в онтогенезі / В. С. Лизогуб // Матеріали наукової конф.

«Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність».

– Київ-Черкаси, 1997. – С. 76.

Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Дмитрий Николаевич Узнадзе. – 16.

М. : Наука, 1966. – 452 с.

Ухтомский А. А. Доминанта / Алексей Алексеевич Ухтомский. –СПб. : Питер, 17.

2002. – 448 с.

Allport F. H. Theries of perception and the concept of structure / F. H. Allport. – N.Y., 18.

1995. – 324 p.

АНОТАЦІЇ

ОЗНАКИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СПОРТСМЕНІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА

РЕАЛІЗАЦІЮ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

Андрій Титович Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка В статті аналізувалися дані про ознаки психічних станів, які надають позитивне і негативне значення впливу на результативність звичайної тренувальної діяльності і на можливість реалізації максимального результату.

Ключові слова: тренування, психічний стан, теппінг-тест, біоелектропотенціометрія.

ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ, ВЛИЯЮЩИЕ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

Андрей Титович Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко В статье анализировались данные о признаках психических состояний, которые дают позитивное и негативное значение влияния на результативность обычной тренировочной деятельности и на возможность реализации максимального результата.

Ключевые слова: тренировка, психическое состояние, теппинг-тест, биоэлектропотенциометрия.

–  –  –

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

АНАЛІЗ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ПРОГРАМ ЗМАГАНЬ ЯКІ ПРОХОДЯТЬ

НА ТЕРИТОРІЇ США Дмитро Фоменко Національний університет фізичного виховання і спорту України Актуальність На сучасному етапі розвитку футболу, крім системи тренування [7], найбільш важливими компонентами є система змагань, календар офіційних змагань [2], стратегія змагальної практики на початкових етапах багаторічної підготовки футболістів[3].

Ціль і місце змагань в вікових періодах, істотно відрізняться від особливостей завдань етапу багаторічної підготовки[6]. На початкових етапах плануються, як правило, підготовчі та контрольні змагання, тому що важливим на цих етапах є тренувальний процес[7]. Основною їх метою є контроль над ефективністю минулого тренувального етапу, набуття досвіду змагальної боротьби, підвищення емоційної насиченості процесу підготовки. У міру зростання кваліфікації спортсменів кількість змагань зростає, в змагальну практику вводяться підвідні, відбіркові та головні змагання.

У футболі існують різні системи змагань, що будуються враховуючи свої особливості[2,5] направлені, як правило на розвиток професійного спорту, деякі.

Зв'язок теми з важливими науковими та практичними завданнями.

Дослідження є частиною науково-дослідної роботи, проведеної згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2011-2015 рр. за темою 2.3 «Науково-методичні засади удосконалення системи підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності» (номер держреєстрації 0111U001722).

Мета роботи. Визначення особливостей проведення змагань в дитячоюнацькому футболі США.

Методи та організація досліджень: аналіз даних спеціальної літератури в мережі Інтернет, та узагальнення практичного досвіду провідних фахівців, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення.

Нами були вивчені питання освіти тренерів та аспекти розвитку гравця в США[8,9,10]. Один аспект розвиток гравця, на якому ми всі згодні з тим, що гравці дванадцяти років і молодше повинні грати на зменшеному футбольному полі. Це дає нам можливість, додатково розглянути компоненти гри, основою яких вважається розмір поля, на якому юні учасники змагань проводять гру, стандартний розмір, якого є занадто великого розміру для початкових вікових груп.

Футбольний матч не має сенсу, якщо поле настільки велике, враховуючи велику відстань, яку гравці повинні пробігати для свого віку. Якщо поле занадто велике, для вікової групи, то якість футболу тільки зменшується і не має сенсу для учасників змагань.

Для того, щоб отримати відповідний, за якістю матч необхідно, для гравців віком від U-6, U-8, U-10 і U-12, щоб поле мало відповідних розмір. Правильний розмір поля дозволяє гравцям вести м'яч, робити передачі і проводити удари по м’ячу, в реальних ситуаціях на реалістичних частинах поля. Коли вони потрапляють в вікову групу U-12, то тактичні можливості в грі гравців ростуть, коли змагання проходять на полі з рекомендованим розміром.

Потрібно мати належні умови змагань з футболу для десятирічної дитини, у гравців повинні бути: менше поле з урахуванням розміру мети змагань і менший м’яч. Тривалість гри, повинна бути, коротше і кількість гравців на полі, повинно ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ бути менше, ніж у дорослих. Нами було проаналізовано рекомендації Національної асоціації, для виявлення правильного розміру м’яча і поля за віковими групами.

Результати цих досліджень представлені в таблиці № 1.

Таблиця 1 Вік для відповідних розмірів м’яча Вікова група Бал розміру Окружність Вага № Вікові границі Розміри м’яча Розміри м’яча U-6 і U-8 березень 58-60 см 300-330 грам U-10 і U-12 квітень 64-66 см 330-380 грам U-14 для U-18+ 5 68-71 см 400-450 грам

В таблиці № 2, розглянуті данні розмірів поля, котрі були рекомендовані Молодіжним футбольним союзом США. Особливості цих даних: Вікова група та Довжина х Ширина (м) поля.

Таблиця 2.

Вікові особливості розмірів поля.

Вік Розміри поля Довжина х Ширина (м) 25 х 20 U-6 35 х 25 U-8 55 х 40 U-10 80 х 55 U-12 100 х 65 U-14 110 х 70 U-16 Дані, які були представлені в таблиці № 2, в яких Рада асоціацій закликала Тренерський комітет продовжити розробку плану реалізації програми «Академія», для гравців U-10, що фокусує та інформує про кваліфікацію, яку потрібно бути включити до списку рекомендації.

Нами були проаналізовані позиції 55 державних об'єднань технічних директорів, які мають відношення до цього питання.

Комітет дав рекомендації, що десPages:     | 1 |   ...   | 120 | 121 ||
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.5 3. Голубець М.А., Царик Й.В. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем// Ойкумена. – 1992, №1. – С. 21–26.4. Козловський М.П. Біотичне різноманіття ґрунтових фітонематод рослинних поясів Українських Карпат// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2001, вип. 28. – С. 65–71.5. Козловський М.П. Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2002,...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 РОСЛИННИЦТВО УДК 635.652/654: 633/ 635 МОВЧАН К.І., молодший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН e-mail: k.movchan@ukr.net ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ ТА ГУСТОТИ РОСЛИН НА ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Встановлено вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість проходження окремих фенологічних фаз та...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«Розділ 1. Теоретичні проблеми біології УДК:575.826:504.03:612.59 БІОЛОГІЧНИЙ ЧАС ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ОГЛЯД) Качанова Ж. С., аспірант, Колісник Н. В., д. б. н., професор Запорізький національний університет Дослідження проблеми адаптації людини та формування біологічних ритмів в умовах техногенного навантаження – вкрай важливе питання сьогодення. У представленому огляді відображено дані про особливості адаптації організму людини до дії техногенних факторів. Наведено дані...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 172-178. УДК 581.132:632.954:633.15 ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РОСЛИН СОЇ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ТА МІКРОДОБРИВ Радченко М.П., Сорокіна С.І, Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Украина E-mail: mpalanytsya.ifrg@i.ua Вивчали вміст фотосинтетичних...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»