WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 96 | 97 || 99 | 100 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 98 ] --

1. У єдиноборствах прийоми класифікують за трьома основними групами: вихідні положення, пересування, основні дії. Аналіз сучасної змагальної техніки спортсменів високого класу дозволив віднести до першої групи (вихідні положення): спеціалізовані положення рук, ніг, а також дистанцію як вихідне положення по відношенню до противника. До другої групи віднесено засоби пересувань (приставним кроком, обертом на 360, стрибком зі зміною стійки, випадом, кроком, бігом), а до третьої техніку атак (удари руками, удари ногами, кидки) і техніку захисту (блоки, підставки, ухили, відходи, щільний захват).

2. Кваліфіковані каратисти найчастіше застосовують такі компоненти змагальної діяльності: рівноважні стійки боком (38,3%), нижнє положення рук (40%), дальня дистанція (38,4%), пересування стрибком і підскоком (45%), удари руками (47,8%), відходи (30%). До найменш вживаних прийомів увійшли:

стійки з розподілом ваги на задню ногу (8,9%), верхнє положення рук (19%), ближня дистанція (26%), пересування крок з обертом на 360° (2%), удари ногами (9,2%), блоки (7%).

Перспективи подальших досліджень. Висвітлення компонентів змагальної діяльності кваліфікованих каратистів у 2007-2008 рр., вирішує проблему досить вузько, тому необхідно проаналізувати подальший розвиток технічних дій каратистів у 2009-2013 рр., адже відбувається вдосконалення правил змагань, що суттєво впливає на вибір арсеналу бойових дій.

ЛІТЕРАТУРА Аксенов Э. И. Каратэ : от белого пояса к черному. Традиционная техника и 1.

приемы уличной самозащиты / Э. И. Аксенов. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 174 с.

Келлер В.С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів В.С. Келлер, 2.

В.М. Платонов. – Л. : Українська Спортивна Асоціація, 1993. – 269 с.

Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / 3.

Л.П Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 228 с.

Микрюков В. Ю. Каратэ : [учеб. пособ.] / В. Ю. Микрюков. – М. : Издательский 4.

центр «Академия», 2003. – 240 с.

Олімпійський курс українського карате [Електронний – 5.

http://www.uspa.com.ua/ukr/news/id/339 Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 6.

теория и ее практические приложения : [учебник для студ. высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта] / В.Н. Платонов – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Саєнко В. Г. Удосконалення людини за системами східних єдиноборств :

7.

[монографія] / В. Г. Саєнко ; Бердянський державний педагогічний університет. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. – 440 с.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ World karate federation [Electronic resource]. – Access mode : http://www.wkf.net/ 8.

АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КАРАТЕ-ДО

Назарій Вітер, Антон Литвинець Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Львівський державний університет фізичної культури У статті проаналізовані компоненти змагальної діяльності у карате-до. Метою роботи є аналіз компонентів змагальної діяльності спортсменів-каратистів у 2007-2008 рр. Реєстрацію і статистичний облік компонентів змагальної діяльності каратистів високої кваліфікації здійснено за допомогою відеоматеріалів виступів спортсменів на Чемпіонатах Європи та світу.

Висвітлюється різноманітні компоненти змагальної діяльності в карате-до: бойові стійки, положення рук, дистанції, пересування, атакуючі та захисні дії.

Ключові слова: компоненти змагальної діяльності, карате-до, спортсмени-каратисти.

АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

КАРАТЭ-ДО Назарий Витер, Антон Литвинец Львовское областное управление Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Львовский государственный университет физической культуры В статье проанализированы компоненты соревновательной деятельности в каратэ-до.

Целью работы является анализ компонентов соревновательной деятельности спортсменовкаратистов в 2007-2008 гг. Регистрацию и статистический учет компонентов соревновательной деятельности каратистов высокой квалификации осуществлено с помощью видеоматериалов выступлений спортсменов на Чемпионатах Европы и мира. Освещаются разнообразные компоненты соревновательной деятельности в каратэ-до: боевые стойки, положения рук, дистанции, передвижения, атакующие и защитные действия.

Ключевые слова: компоненты соревновательной деятельности, каратэ-до, спортсменыкаратисты.

ANALYSIS OF COMPONENTS COMPETITIVE ACTIVITIES IN KARATE

Nazar Viter, Anton Lytvynets Lviv Regional Management Committee for Physical Education and Sport Science of Ukraine Lviv State University of Physical Culture The paper analyzed the components of competitive activity in karate -do. The aim is to analyze the components of competitive activities karate athletes in 2007-2008 Registration and statistics on the components of competitive activities karate qualifications by using video performances of athletes at the Championships of Europe and the world. Highlights the various components of competitive activity in karate -do: fighting stance, hand position, distance, movement, attacking and defensive actions.

Key words: components of competitive activities, karate, karate athletes.

ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА 400 ТА 800 МЕТРІВ Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. Сучасні тренувальні та змагальні навантаження ставлять високі вимоги до апарату зовнішнього дихання, реалізація яких забезпечує ефективне функціонування кардіо-респіраторної системи.

Встановлено, що під впливом спортивного тренування покращуються ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ функціональні можливості спортсменів, ростуть показники аеробної продуктивності організму, підвищується ефективність функціонування дихальної системи [2, 4].

Об'єктивний аналіз й адекватна оцінка показників зовнішнього дихання може сприяти зростанню ефективності професійного відбору та тренувального процесу спортсменів [7].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню особливостей системи зовнішнього дихання спортсменів різних спеціалізацій та кваліфікації присвячено низку сучасних досліджень [3, 4, 6, 7, 10]. Зокрема, в науковій літературі зустрічаються публікації в яких здійснено аналіз впливу велоергометричних навантажень на показники зовнішнього дихання легкоатлетів та представників ігрових видів спорту [3]. Низка дослідників вивчали вплив гіпоксичного тренування на стан функціональної системи дихання у представників різних видів спорту [5, 8]. Існують довготривалі спостереження за станом системи дихання, аеробною продуктивністю та працездатністю в процесі багаторічної спортивної підготовки представників велосипедного спорту [4].

Вивченню функції апарату зовнішнього дихання легкоатлетів присвячено багато робіт, однак наукові відомості щодо взаємозв’язку спортивного результату бігунів на 400 та 800 метрів з показниками дихальної системи в науковій літературі відсутні, що стало передумовою наших досліджень.

Завдання. 1. Проаналізувати основні параметри зовнішнього дихання, що характеризують функціональний стан дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів. 2. Виявити показники апарату зовнішнього дихання, які забезпечують досягнення високого результату в бігу на 400 та 800 метрів.

Мета дослідження – оцінювати функціональний стан системи зовнішнього дихання використовуючи комп'ютерний спірографічний комплекс відкритого типу "Спіроком-Standard" (ХАІ, Україна).

Методика дослідження. Під час спірографічного обстеження виконували низку проб, які широко використовуються для оцінювання функціонального стану зовнішнього дихання спортсменів [3, 4, 7]. При виконанні проб дотримувались основних вимог до спірографічних обстежень [9] та роботи з комплексом "Спіроком-Standard". Розрахунок спірографічних показників та їхніх нормативних значень (школа норм – Pistelli, Bottai, Viegi, et al.) здійснювали за допомогою програмного забезпечення комплексу "СпірокомStandard". На основі аналізу літератури [2, 3, 4, 7] для оцінювання функціонального стану системи зовнішнього дихання нами були вибрані окремі показники, отримані у пробах спокійного та форсованого дихання: дихальний об'єм (ДО), частоту дихання (ЧД), хвилинний об'єм дихання (ХОД), життєву ємність легень (ЖЄЛ), резервний об'єм вдиху (РОвд.), резервний об'єм вдиху (РОвид.), життєвий індекс (ЖІ), форсовану життєву ємність легень (ФЖЄЛ), індекс Тіффно (ІТ), пікову об'ємну швидкість видиху (ПОШ) та максимальну вентиляцію легень (МВЛ). Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням стандартних процедур програм Excel 7.0.

Дослідження проводились на базі кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури. У дослідженні взяли участь 8 бігунів на 400 м та 8 бігунів 800 м, віком 18–23 р., спортивною кваліфікацією І розряд – КМС.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Результати дослідження та їх обговорення. Під час дослідження показників зовнішнього дихання у стані спокою (табл. 1) встановлено, що показник ДО кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів коливається в межах 0,81 – 0,85 л і перевищує середні нормативні значення для здорових осіб [9]. За даними Т.Б. Зоріної [5], І.Я. Коцана [7], П.О. Радзієвського із співавт. [4] величини ДО велосипедистів, бігунів на середні і довгі дистанції, баскетболістів та гандболістів коливаються у межах 700-100 мл. Таким чином, для кваліфікованих легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів характерне високе значення показника ДО.

ХОД бігунів обстежуваних груп знаходився у межах 80-90% від нормативних значень нетренованих осіб (Pistelli, Bottai, Viegi, et al.). Це свідчить про економізацію дихання спортсменів у стані спокою. Подібні зміни виявлені також у легкоатлетів-бігунів на середні і довгі дистанції (12,0-14,3 л/хв.) [1, 7] та гандболістів (14,6 л/хв.) [3]. Середнє значення ЧД обстежуваних спортсменів у стані спокою становило 17,0-17,4 рухів за 1 хвилину (табл. 1), що характерно для здорових осіб середнього віку [9].

Таблиця 1 Показники спокійного дихання та функціональної проби "ЖЄЛ видиху"кваліфікованих бігунів на 400 м (n=8) та 800 м (n=8) Показники Біг на 400 м Біг на 800 м (M±m) (M±m) ДО (л) 0,85±0,22 0,81±0,18 ЧД (рух./хв) 17,4±3,0 17,0±2,1 ХОД (л/хв) 12,8±2,4 12,5±1,9 РОвид. (л) 1,5±0,2 1,7±0,1 РОвд. (л) 3,2±0,6 2,9±0,3 ЖЄЛ (л) 5,5±0,5 5,4±0,1 ЖЄЛ (% норма) 95,2±3,3 96,7±1,9 ЖІ (мл/кг) 78,8±2,2 81,3±2,5 За результатами наших обстежень, для кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів характерні високі значення показника РОвд. (2,9±0,3 та 3,2±0,6 л, відповідно) і середні величини РОвид. (1,5±0,2 та 1,7±0,1 л, відповідно) (табл.

1). Виявлений РОвд. в обстежених спортсменів (2,9–3,2 л) перевищував показник гандболістів, волейболістів та легкоатлетів (1,50-1,64 л) [7], а також бігунів на середні і довгі дистанції (1,92–2,45 л) [3]. Це підтверджує значні резервні можливості апарату зовнішнього дихання у досліджуваних легкоатлетів.

Середнє значення ЖЄЛ обстежуваних спортсменів коливалось в межах 5,4–5,5 л (табл. 1). Отримані величини ЖЄЛ знаходяться у межах діапазону нормативних значень (95–96% норми) для осіб відповідного віку та статі (школа норм – Pistelli, Bottai, Viegi, et al.). Отримана величина ЖЄЛ дещо перевищувала показники бігунів на середні дистанції (4,95), гандболістів і футболістів (5,08 л) за даними Є.І. Євдокімова, Т.Є. Одинця, В.Є. Голеця [3]. За даними А.П. Ісаева [6] ЖЄЛ плавців (6,44 л) досягала вищих значень.Pages:     | 1 |   ...   | 96 | 97 || 99 | 100 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов (підпис) 12 травня 2014 р. ХІМІЯ І БІОХІМІЯ ВИНА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріСХВАЛЕНО ал, біографічні відомості перевірені. Напина засіданні кафедри сання...»

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 581.524.1 В.Г. Скляр ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Представлено декілька можливих моделей онтогенетичного розвитку особин клена гостролистого. Надана інформація про реалізацію зазначених моделей в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. Показана широка представленість в лісах регіону у клена гостролистого незавершеного онтогенезу Ключові слова: онтогенез, періодизація онтогенезу,...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Юглічек Л.С. Нарис рослинності східної частини Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2002, № 2 (17). – С. 30-36.16. Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся// Укр. ботан. журн, 2001, т.58., № 1. – С. 40-47.17. Юглічек Л.С. Раритетна компонента флори східної частини Малого Полісся// Зб. праць Всеукраїнська науково –...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу. – Львів: Світ, 1996. – 270 с.6. Сенько Є.І., Фурдичко О.І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу. – Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.7. Синякевич І.М. Економіка лісокористування: Навчальний підручник. – Львів.: ІЗМН, 2000. – 402 с.8. Тарасов А.И. Экономика рекреационного лесопользования. – М.: Наука, 1986. – 230 с. 9. Arrow K., Solow R., Edward P., Roy L., Howard R. Report of...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.14 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК 681.325.3 Доц. О.М. Воблий, канд. техн. наук; доц. Л.І. Закалик, канд. техн. наук. – НУ Львівська політехніка; ст. викл. С.Ю. Лебідь, д-р-інж. – Львівська філія Європейського університету ЕКОЛОГІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ Нанотехнології на сьогодні розвиваються дуже швидко і перспективно. Нанотехнологія, за прогнозами вчених, повинна змінити світ на кращий і на сьогодні стала найдинамічнішою дисципліною науки і технології....»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«Кондратьєва Катерина Андріївна аспірантка кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка тел.: 097 9207765; 050 8223661 e-mail: kateryna.kondratyeva@googlemail.com Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України Сучасне сільськогосподарське виробництво не може обходитися без пестицидів – хімічних засобів боротьби з хворобами рослин, шкідниками і бур’янами. При неправильному...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»