WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 92 | 93 || 95 | 96 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 94 ] --
СПОРТСМЕНІВ Рустам Ахметов, Тамара Кутек, Віктор Шаверський Житомирський державний університет імені Івана Франка У сучасному навчально-тренувальному процесі однією з невирішених проблем педагогічного контролю є відсутність технології проведення тестування, стандартизації аналізу одержаних результатів, а також не відповідність вимогам надійності й інформативності великої кількості тестів, які застосовуються на різних етапах у тренувальному процесі спортсменів швидкісно-силових видів легкої атлетики, що не дає змоги вносити необхідні корективи у процесі підготовки.

Мета даної роботи – визначення переваги силових, швидкісних та швидкісно-силових здібностей стрибунів у висоту з урахуванням специфіки основної змагальної вправи.

Ключові слова: тест, управління, спеціальна фізична підготовленість, корекція, стрибок, інформативність, надійність, програма.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛОВЫХ, СКОРОСТНЫХ И

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ

Рустам Ахметов, Тамара Кутек, Виктор Шаверский Житомирский государственный университет имени Ивана Франко В современном учебно-тренировочном процессе одной из нерешенных проблем педагогического контроля есть отсутствие технологии проведения тестирования, стандартизации анализа полученных результатов, а также не соответствие большого количества тестов требованиям надежности и информативности, которые применяются на разных этапах в тренировочном процессе спортсменов скоростно-силовых видов легкой атлетики, что не дает возможности вносить необходимые коррективы в процессе подготовки.

Цель данной работы – определение преимущества силовых, скоростных и скоростносиловых прыгунов в высоту с учетом специфики основного соревновательного упражнения.

Ключевые слова: тест, управление, специальная физическая подготовленность, коррекция, прыжок, информативность, надежность, программа.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

DETERMINATION OF BENEFITS OF POWER, SPEED AND SPEED-AND-POWER

COMPONENTS OF SPECIAL PHYSICAL PREPAREDNESS OF ATHLETES

Rustam Akhmetov, Tamara Kutek, Viktor Shaverski Zhytomyr State I. Franko University One of unsolved issues of pedagogical control in the present-day teaching-and-training process is a lack of technology for holding tests, standardization of analysis of obtained results as well as the fact that availability of a large number of tests which are used in different stages of a training process of athletes of speed-and-power types of track-and-field, do not match with requirements of reliability and self-descriptiveness, which do not allow us to make necessary corrections in the training process.

The objective of this research is to introduce a new test for determination of benefits of power, speed or speed-and-power components in level of special physical preparedness of high-jumpers.

The proposed test allows us to use it as an objective criterion in different stages of training with regard to specifics of the main general exercise.

Key words: test, management, special physical preparedness, correlation, jump, selfdescriptiveness, reliability, program.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ВІДШТОВХУВАННЯ У

ЗАВЕРШАЛЬНІЙ ФАЗІ У СТРИБКАХ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНА НА

ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Володимир Банах Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка Постановка проблеми. Процес технічної підготовки спортсменів передбачає пошук найраціональніших способів, формування і удосконалення техніки виконання прийомів і рухових дій змагальної вправи [8].

Спортивний результат у стрибках на лижах з трампліна в значній мірі залежить від ефективного відштовхування. Застосування відеокомп’ютерного аналізу та процесу моделювання в технічній підготовці дозволяє ефективно здійснювати контроль, вчасно виявляти помилки та недоліки у техніці виконання вправ та оптимізувати процес підготовки спортсменів [3, 5]. Таким чином, побудова програми підготовки на основі методики удосконалення техніки відштовхування стрибунів на лижах з трампліна із використанням об’єктивних параметрів техніки відштовхування із врахуванням модельних характеристик є актуальною проблемою теорії і методики спорту.

Дослідження виконано в рамках завдань НДР за темою «Моделювання біомеханічних систем у складнокоординаційних видах спорту» Тематичного плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2011–2012 роки (номер державної реєстрації 0112U007928).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш сприятливим для вдосконалення техніки та поліпшення спортивних результатів у стрибках на лижах з трампліна є вік 14–16 років, коли спортсмени перебувають на етапі спеціалізованої базової підготовки [3, 4]. На цьому етапі відбувається формування техніки змагальної вправи шляхом підвищення її ефективності, надійності та індивідуалізації [4].

В останні роки у системі управління підготовкою юних спортсменів все більшого значення набуває моделювання різних сторін підготовленості та методів тренування [3, 5]. В навчально-тренувальному процесі юних спортсменів в якості еталону найбільш доцільно застосовувати модельні характеристики, отримані на основі середньогрупових статистичних даних [3].

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ У процесі підготовки юних спортсменів для створення моделей, доцільно використовувати характеристики техніки виконання кращих чи висококваліфікованих спортсменів [5, 10]. Недоліки та відмінності у техніці виконання, які проявляються у різниці величин параметрів, для спортсменів нижчого рівня спортивної майстерності створюють резерви для спортивного удосконалення.

Відштовхування у стрибках на лижах – це один із елементів, який визначає спортивний результат, зокрема, довжину стрибка [1, 2, 6-10]. У процесі виконання відбувається поступальний рух загального центра маси (ЗЦМ) тіла спортсмена вгору-вперед, який відбувається в основному за рахунок розгинання ніг у колінному та кульшовому суглобах [6-10]. Величини швидкості й кута нахилу руху ЗЦМ тіла є критерієм ефективності відштовхування. Автори визначають не весь рух ЗЦМ, а тільки його ефект при покиданні стола у завершальній фазі відштовхування. Велика увага приділяється біомеханічним параметрам техніки відштовхування у наукових працях з технічної підготовки висококваліфікованих лижників-стрибунів [6-10]. У цих працях представлено результати дослідження та параметри техніки виконання відштовхування у завершальній фазі. Однак у цих дослідженнях не подано модельні кінематичні характеристики пози лижника під час відштовхування, зокрема на краю стола, в тому числі виконання відштовхування юними спортсменами на середніх трамплінах.

Проведені дослідження, у яких брали участь лижники-стрибуни на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень [1, 10], дозволили на основі кореляційних взаємозв’язків та регресійних залежностей виявити та встановити ефективні критерії оцінки виконання техніки рухових дій у завершальній фазі відштовхування. Кореляційний аналіз свідчить про вплив величин параметрів техніки на довжину стрибка на етапі підготовки до вищих досягнень у завершальній фазі відштовхування (|r| = 0,3560,699; p 0,05).

На основі факторного аналізу та регресійних залежностей встановлено, що величина параметра проекції вектора швидкості ЗЦМ лижника на нормаль до поверхні стола відносно довжини тіла має бути максимальною, а кут у кульшовому суглобі та кут нахилу ЗЦМ тіла лижника повинні мати оптимальні величини: кут у кульшовому суглобі — 104,2°, кут нахилу до напрямку руху відрізку прямої лінії, яка проходить через ЗЦМ та ЦМ стопи, — 76,9°, за оптимальних значень цих кутів дозволяє прогнозувати довжину стрибка 69,72 м.

Мета. Визначити ефективність експериментальної авторської програми на основі методики удосконалення техніки відштовхування у стрибунів на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки та із використанням модельних характеристик.

Методи та організація досліджень. На основі проведеного відеокомп’ютерного аналізу визначено параметри техніки виконання відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі підготовки до вищих досягнень та спеціалізованої базової підготовки.

Порівнявши середні величини кінематичних параметрів відштовхування у завершальній фазі відштовхування у групах спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки, було встановлено статистично достовірні відмінності між показниками при р 0,05 [1].

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Для підвищення ефективності навчально-тренувального процесу нами була розроблена експериментальна програма технічної підготовки. Корекція методики полягала в доборі й застосуванні засобів із впливом на параметри техніки із врахуванням розроблених моделей відштовхування та перерозподілу обсягу компонентів технічної підготовки та тренувального навантаження [1, 2].

Для визначення ефективності розробленої програми її було впроваджено в навчально-тренувальний процес стрибунів на лижах з трампліна віком 14–16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. У дослідженні взяло участь 22 учні Кременецької, Надвірнянської, Ворохтянської, Верховинської спортивних шкіл, які були розділені на дві рівні за обсягом групи – контрольну та експериментальну. Експеримент тривав із жовтня 2010 року по вересень 2011 року, протягом якого було проведено три тестування.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз протоколів змагань свідчить, що на початку експерименту в показниках довжини стрибка у спортсменів контрольної та експериментальної груп достовірно статистичних розбіжностей не виявлено (р = 0,844). В результаті проведеного експерименту та змін, які відбулися в параметрах техніки відштовхування у спортсменів експериментальної групи в середині дослідження, встановлено поліпшення спортивного результату на 18 очок (р = 0,004) проти 5,5 очка (р = 0,182) у контрольній групі. В експериментальній групі довжина стрибка збільшилася та порівняно з вихідними даними різниця сягнула 12 м, у контрольній зросла на 2,5 м.

У результаті проведеного біомеханічного аналізу, на основі даних параметрів у завершальній фазі відштовхування, що визначають створення обертального моменту та характеризують положення тіла лижника на краю стола було встановлено, що у контрольній та експериментальній групі відбулися позитивні зміни, проте характер змін їх був різний. Так, у експериментальній групі на другому етапі тестування, відбулися суттєві позитивні зміни. Різниця середніх величин параметру кута нахилу гомілки відносно напрямку руху в експериментальної групи в порівнянні із модельними величинами цього параметру становила -1,8 (р = 0,153) проти -10,2 на першому етапі тестування і 0,6 (р = 0,295) на третьому етапі тестування (табл. 1).

У контрольній групі величина розходжень із показниками параметрів лижників на етапі підготовки до вищих досягнень була помітна протягом усього дослідження. Зміни були несуттєвими, що підтверджується даними представленими у таблиці. В кінці дослідження різниця становила 3,0 (р = 0,047) (рис. 1). За даними параметра – кута у кульшовому суглобі, що визначається розташування ЗЦМ, в експериментальній та контрольній групі достовірних розходжень середніх величин із модельними в кінці дослідження не виявлено (р = 0,406). Відповідно, в експериментальній становило –5,1, а у контрольній – –5,0 (р = 0,130). Проте у експериментальній групі вже на другому етапі тестування спостерігалося значне наближення величини показника до модельних і становило 5,2 (р = 0,099).

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 92 | 93 || 95 | 96 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича УДК: 597.08/57.014 (477.71) Демченко Віктор Олексійович ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІХТІОФАУНИ ВОДОЙМ АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ ЗА ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі гідробіології Національного університету біоресурсів...»

«УДК 631.51:631.81.86:633/635.358 Ф.С.Галиш, кандидат сільськогосподарських наук ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ Зернобобові культури, зокрема горох розглядаються в Україні, передусім, як джерело високоякісного білка у харчуванні людей та годівлі тваринництва. Крім того, горох є важливим поліпшувачем грунту. За рахунок зв’язування азоту повітря він вносить на кожний гектар посіву 100 150 кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300 400 кг...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Юглічек Л.С. Нарис рослинності східної частини Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2002, № 2 (17). – С. 30-36.16. Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся// Укр. ботан. журн, 2001, т.58., № 1. – С. 40-47.17. Юглічек Л.С. Раритетна компонента флори східної частини Малого Полісся// Зб. праць Всеукраїнська науково –...»

«Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій УДК 519.246 С.А. ЛУПЕНКО, Г.В. ПОЛІЩУК, Н.С. ЛУЦИК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя А.С. СВЕРСТЮК Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ЦИКЛІЧНИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ СИГНАЛАМИ На  основі  аналізу  сучасних  інформаційних  систем  діагностики  та ...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«Національний лісотехнічний університет України У процесі створення вуличних посадок вздовж автомобільних шляхів звичайно необхідно враховувати газостійкість деревних рослин. Згідно з [5], високий ступінь стійкості мають ільм, дуб північний, вільхи чорна та сіра, каркас, шелюга червона, спірея, лох вузьколистий, дещо нижчий серед хвойних: модрини: європейська, Сукачова, сибірська і японська, ялівець козацький, туя, тис, дуб звичайний, тополя канадська, ясен зелений, в'яз, верби сіра і козяча,...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 пространстве. Эта позиция молодежи в жизни общества обусловлена переходом от первичной социализации молодежи, которая усвоила нормы, ценности и стереотипы поведения, ко вторичной социализации, когда наступает время реализовывать усвоенное или предлагать новое. Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, рынок труда, технология. Youth in all times was determined by investigators as an active social group that is trying in some...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«УДК 634.11 : 663.293 : 663.1 : 653 ЗАХИСТ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ВІД ВІЧКОВОЇ ГАЛИЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ БІОЛОГІЇ Й ШКІДЛИВОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Й.Т. ПОКОЗІЙ, доктор біологічних наук, Ю.П. ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, І.С. КРАВЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, О.Г. СУХОМУД, кандидат сільськогосподарських наук Національний аграрний університет Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН Уманський державний аграрний університет Наведено результати...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»