WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 84 | 85 || 87 | 88 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 86 ] --

в процессе физического воспитания студенток технического университета: дис….

канд. пед. наук: 13.00.04 / Сизова Наталья Валерьевна. – Смоленск, 2007. – 172 с.

Хоули Э.Т. Оздоровительный фитнес / Э.Т. Хоули, Б.Д. Френке. – Олимпийская 9.

литература, 2000. – 367 с.

Шахлина Л.Г. Женщины и спорт на рубеже третьего тысячелетия / Л.Г.

10.

Шахлина // Наука в олимпийском спорте. – 2000. – С. 10–22.

АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕС-АЕРОБІКОЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

ЖІНОК Олена Шишкіна, Ігор Бейгул Дніпродзержинський державний технічний університет В статті описана розроблена нами методика занять фітнес-аеробікою для жінок репродуктивного віку. Показано, що у жінок, які займаються по цій методиці де враховувалась інтенсивність фізичного і психічного навантаження в різних фазах оваріально-менструального цикла підвищується працездатність, розширюються функціональні можливості організма.

Ключові слова: фітнес-аеробіка, методика, працездатність, навантаження, оваріальноменструальний цикл.

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН.

Елена Шишкина, Игорь Бейгул Днепродзержинский государственный технический университет В статье описана разработанная нами методика занятий фитнес-аэробикой для женщин репродуктивного возраста. Показано, что у женщин, которые занимаются по этой методике, где учитывается интенсивность физических и психических нагрузок в разные фазы овариально-менструального цикл повышается работоспособность, расширяются функциональные возможности организма.

Ключевые слова: фитнес-аэробика, методика, работоспособность, нагрузки, овариально-менструальный цикл.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

THE INFLUENCE OF AEROBIC FITNESS EXERCISES ON WOMEN’S FUNCTION.

Elena Shishkina, Igor Beygul Dnieprodzerzhinsky State Technical University The article describes the method of aerobic fitness exercises for women of reproductive age, which is devised by us. It is shown, that women, who are involved in this method, where take into account the intensity physical and mental activities in different phases ovarian-menstrual cycle, have better efficiency and functional capabilities.

Key words: aerobic fitness, method, efficiency, activities, ovarian-menstrual cycle.

ФІТНЕС-АЕРОБІКА, ПІЛАТЕС ТА ШЕЙПІНГ У ФІЗИЧНОМУ

ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК

Олена Школа, Олена Фоменко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради Постановка проблеми. Емансипація жінок ХХ століття підштовхнула суспільство до формування нового еталону жіночої краси. Відродження Олімпійських Ігор і участь в них жіночих команд розкрили нові можливості жінкам різного походження, типу й тілобудови самостверджуватись, самовдосконалюватись та саморозвиватися за допомогою регулярних занять різними видами рухової активності. Як вказано в нормативних документах, на які спирається сучасна система освіти в вищих навчальних закладах зазначено, що основними завданнями є створення умов для задоволення потреб кожного громадянина України у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку;

виховання у населення України відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик.

Існуючі в даний час програми з фізичної культури в освітніх установах України, їх зміст і стандартні вимоги прийшли в супереч з особистісно орієнтованим фізичним вихованням студенток, на яке орієнтовані останні дослідження в цій сфері. У зв'язку з цим назріла необхідність у корегуванні навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах з урахуванням мотивації студенток до занять фізичною культурою і спортом.

Як показують останні дослідження, проведені нами серед студентської молоді, актуальними на цей час руховими видами активності є фітнес-аеробіка, пілатес, шейпінг та інші види оздоровчої гімнастики. Саме вони є рушійною силою для підвищення мотивації студентської молоді до занять фізичним вихованням у ВНЗ і є задатком для подальшого здорового способу життя.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.» за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та спорті» (№ державної реєстрації 0112U002001), а також згідно з науководослідною роботою, яка виконується за кошти держбюджету на 2013-2014 рр.

«Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, педагогічних та медико-біологічних технологій для формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0113U002003).

Мета дослідження – впровадження елементів обраних видів аеробіки і її форм в основні заняття з фізичного виховання студенток, оскільки саме цей І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ контингент студентської молоді володіє низьким мотиваційним порогом для систематичних занять.

Завдання дослідження:

1. Показати ефективність елементів обраних видів аеробіки у підготовчій частині заняття;

2. Підвищити мотивацію студенток до систематичних занять фізичним вихованням;

3. Покращити показники фізичних якостей студенток.

Методи дослідження. В даній роботі були використані анкетування студенток та викладачів фізичного виховання, математична обробка даних, тестування фізичних якостей. Дане дослідження проводилося в Харківській гуманітарно-педагогічній академії на факультеті фізичного виховання. У структуру обов'язкових занять з фізичного виховання (а саме в підготовчу частину заняття) були впроваджені елементи обраних видів аеробіки.

Результати дослідження. В основу розробленої нами експериментальної програми для занять з фізичного виховання студенток були покладені дослідження багатьох вчених, і наші власні. Так, експериментальні дослідження, які проводилися в групах студенток, показали позитивну динаміку в розвитку їх фізичних якостей в результаті занять фітнес-аеробікою, пілатесом та шейпінгом.

Достовірні поліпшення відбулися майже у всіх тестах, за якими випробувалися студентки. Крім того, була обґрунтована ефективність використання занять фізичним вихованням на основі фітнес-аеробіки, пілатесу та шейпінгу в порівнянні із звичайними традиційними заняттями з фізичного виховання у зв'язку з їх популярністю, що є сильним мотиваційним чинником [1, 4, 5].

Особлива увага в розробленій нами програмі приділялася музикальному супроводу [3]. Володіючи безпосередньою емоційною дією, музика сприяє підвищенню продуктивності у будь-якому виді діяльності, стимулює рухи, підвищує емоційність занять, допомагає легше переносити фізичне навантаження, позитивно впливає на психоемоційний стан людини, засвоєнню навчального матеріалу. Використовуючи музику ми дотримувались необхідних умов: темпу, жанру, музичного смаку, грамотного використання ритмічного малюнка, рахунку і т. п.

Під час побудови таких комплексних занять з фізичного виховання ми використовували загальноприйняті в області фізичної культури і спорту методи навчання. В той же час існує специфічний підхід в підборі методів властивих тільки аеробіці. На сьогодні в практиці фізичного виховання у ВНЗ використовується достатньо велика кількість різноманітних методів, які допомагають студенткам освоювати дисципліну з більшою ефективністю.

Ми виділи деякі особливості, які впливають на вибір методів навчання в занятті з використанням певних видів аеробіки при побудові підготовчої частини:

викладач протягом підготовчої частини виконує разом з студентками всю програму, що пред'являє підвищені вимоги до його функціонального стану, до техніки рухів, яку він демонструє особистим прикладом;

має місце дефіцит часу. За мінімально коротку тривалість частини заняття і кількість годин на тиждень необхідно добитися більшого оздоровчого ефекту;

використання музичного супроводу в заняттях, яке «нав'язує» певний темп рухів, скорочує час для «обдумування» учбового матеріалу. Викладач при І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ цьому вирішує всі завдання на льоту, стежить за технікою, за фізичним і психологічним станом студенток, робить деякі правки, дає пояснення, використовуючи при цьому необхідні в даній ситуації методичні прийоми.

Також нами були виділені основні методи, пов’язані з побудовою аеробних композицій:

- метод лінійної прогресії, який полягає в багатократному повторенні елементу ногами з поступовим додаванням інших компонентів (рук, поворотів, темпу і т.д.).

- метод «від голови до ніг» пред'являє більш підвищені вимоги до рухових здібностей студенток, а також до рухової пам'яті, розвиток якої стане необхідним для оволодіння в подальшому складнішими вправами.

- метод «зигзаг» використовується при побудові композицій, із вже засвоєних елементів. Він пред'являє вимоги до координації рухів і вимагає концентрації уваги.

- метод складання, на відміну від методу «зигзаг» в комбінації повторюються не окремі елементи, а їх з'єднання.

- метод блоків є найбільш складною формою організації різних елементів композицій в аеробіці [2, 5].

При проведенні занять з фізичного виховання з елементами фітнесаеробіки, пілатесу та шейпінгу важливе значення мали методичні прийоми управління групою.

Це ще одна особливість яка обумовлювала специфіку наших занять:

- Оперативний коментар і пояснення - це вказівки викладача у процесі виконання вправ. В цьому випадку особливістю даного прийому, який широко застосовується в будь-якому тренувальному процесі, (вербальний метод), є уміння викладача застосовувати не тільки прямий рахунок при виконанні вправ, але і зворотний. Такий підхід виконує роль попередньої команди, коли студентки розуміють, що наближається кінець вправи.

- Метод жестів. Цей метод полегшує роботу викладача і дуже широко застосовується в практиці. Використання цього методу обумовлене звучанням музики на заняттях, яка не дозволяє вільно спілкуватися зі студентками.

Окрім представлених вище методичних прийомів можна назвати другорядні, але теж дуже значущі – виразні рухи тілом, міміка викладача.

У методику навчання в підготовчу частину заняття з фізичного виховання студенток були включені наступні види аеробіки: танцювальна або фітнесаеробіка, пілатес, силова аеробіка або шейпінг. Вони найбільш доступні і надають достатньо різнобічну дію на організм студенток.

1) Танцювальна або фітнес-аеробіка, крім вказаних вище компонентів, розвиває координаційні й музичні здібності, відчуття ритму; виховує культуру рухів, смак, пластику і т.д. Також вона сприяє розвитку загальної витривалості, працездатності, вихованню правильної постави, є фундаментом для освоєння інших видів аеробіки. Крім того, виховує позитивні емоції, створює гарний настрій.

2) Пілатес в даний час дуже популярний. Він включає елементи пластики та стретчінгу і сприяє розвитку силових якостей та гнучкості. Вправи на розтягання м'язів, зв'язок, сухожиль, які дуже спиятливо впливають на функції організму, розвиток гнучкості і рухливості в суглобах, коректують поставу і мають лікувально-оздоровчий ефект. Також діє як психологічне розвантаження, знімаючи зайву емоційну напругу, агресію.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

3) Силова аеробіка або шейпінг спрямована на розвиток силових здібностей студенток і дуже гармонійно доповнює всі попередні напрями.

Силова аеробіка звичайно використовується в комплексі з іншими видами аеробіки.Pages:     | 1 |   ...   | 84 | 85 || 87 | 88 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«УДК 636.4.084/087 Колесник М.Д., Баньковська І.Б., кандидати сільськогосподарських наук Троцький М.Я., ст. науковий співробітник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМСИСУНАМ Встановлено системний вплив на підвищення продуктивності та збереженості молодняку свиней при застосуванні кормових добавок з насіння та самих рослин розторопші плямистої. Постановка проблеми. Негативний вплив на якість продукції та шкідливу дію на здоров'я людей змусило...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора А. І. Українець (Підпис) « 25 » 03 2015 р. ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«УДК 346.54+351.824.11 О.Ю. Трач Національний університет “Львівська політехніка” РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ © Трач О.Ю., 2012 Проланалізовано основні закони України, постанови Кабінету Міністрів України та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, що стосуються регулювання ринку енергетики в державі. Наведено основні пільги, що стосуються енергозбереження в Україні та основні пільги щодо енергозбереження в Європі. Наведено...»

«УДК 524.581.630.907.1 Доц. О.Т. Данчук, канд. с.-г. наук – Природний заповідник Розточчя; доц. І.М. Горбань, канд. біол. наук – ЛНУ ім. Івана Франка МОНІТОРИНГ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Наведено пріоритетні напрямки організації моніторингу в лісових екосистемах. Розглянуто питання оцінки стану біологічного різноманіття, визначення основних параметрів екосистем регіону Розточчя. Рекомендовано запровадити систему регіонального моніторингу досліджень процесів дефоліації....»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k@mail.ru ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони. Ключові слова: біопрепарат, системи...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»