WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 78 | 79 || 81 | 82 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 80 ] --

Таблиця 1 Основні мотиви занять фізичними вправами у юнаків Варіанти відповіді Результати відповідей (%) Для підготовки до майбутньої трудової діяльності 3 Для отримання заліку 17 Для набуття впевненості 7 Для покращення зовнішнього вигляду 40 Для підвищення спортивних результатів 2 Для покращення самопочуття 6 Для зміцнення здоров’я 25 На підставі вищевказаного можна зробити висновок, що зміна на краще власної будови тіла, як мотив, існує у більшості студентської молоді. Вибір цього мотиву зумовлений тим, що юнаки та дівчата дуже уважні до власної зовнішності. Вони співставляють власні фізичні дані з результатами однолітків, оцінюють свою зовнішність і порівнюють її зі стереотипом зовнішності чоловіка чи жінки. При цьому еталони краси інколи бувають завищеними.

Оздоровчі мотиви свідчать про зрілість студентів, які вже досить добре розуміють значення фізичного виховання. Це підтверджують результати І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ проведення анкетного опитування, які вказують на те, що переважна більшість студентів, незалежно від статі та самооцінки рівня ФП, вважають, що завдяки фізичному вихованню можна покращити свій стан здоров’я (юнаки – 99%, дівчата – 94%) та зовнішній вигляд (юнаки – 98%, дівчата – 100%).

У студенток спостерігаються аналогічні результати. Вивчаючи мотиви, які спонукають дівчат до занять фізичними вправами, було встановлено, що головним для них є покращення зовнішнього вигляду (45%) (табл. 2.).

Таблиця 2 Основні мотиви занять фізичними вправами у дівчат Варіанти відповіді Результати відповідей (%) Для підготовки до майбутньої трудової діяльності 1 Для отримання заліку 25 Для набуття впевненості 8 Для покращення зовнішнього вигляду 45 Для підвищення спортивних результатів 1 Для покращення самопочуття 4 Для зміцнення здоров’я 16 Наші експериментальні дані збігаються з результатами досліджень Г. Зайцева [9, c. 24], Т. Круцевич [10, c. 50], які стверджують, що такий стан речей зумовлений, з одного боку, певними проблемами у стані здоров’я та турботою про виконання репродуктивної функції, з іншого - переважна більшість студентської молоді з гарною статурою пов’язують можливість бути привабливими, звертати на себе увагу та досягнення успіху в професійній кар’єрі. Усе це значно сприяє формуванню позитивного настрою, впевненості у собі, покращує можливості у спілкуванні, особливо із протилежною статтю.

Водночас у студентів, які мають проблеми зі статурою, досить часто виникають на цьому підґрунті різні психологічні комплекси, що стають на заваді в подальшому трудовому житті.

Основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Сучасні знання в сфері теорії фізичного виховання дають уявлення щодо основних методичних прийомів навчання різним рухам і, зокрема, плавальним.

У спеціальних навчальних посібниках містяться різноманітні засоби і методи навчання реалізації техніки різних способів плавання, пропонуються поурочні комплекси вправи, даються методичні поради з навчання плавання студентської молоді. На перший погляд здається, що цих знань достатньо для правильного навчання плаванню. Однак практика показує, що питання корекції психофізичного стану студентів-першокурсників педагогічними засобами в умовах водного середовища вивчені мало.

Уміння входити в робочий ритм, використовувати резерви і включати компенсаторні механізми організму дозволить студентам-першокурсникам підтримувати функціональний стан організму на рівні, необхідному для ефективного вирішення завдань навчання.

Корекція функціонального та психоемоційного стану студентів за умов використання засобів фізичного виховання може допомогти у вирішенні І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ питання оптимізації навчального процесу у ВНЗ, а також підвищити якість навчання, нівелювати вплив негативних факторів – все це є актуальною проблемою в напрямку збереження здоров'я.

Наявність психофізичного пристосування студентів-першокурсників, допомога та подоланні синдрому «першого курсу», розробка науково обґрунтованих засобів і методів профілактики гіподинамії та гіпокінезії за допомогою фізичних вправ плавання є важливим науковим напрямком теорії та методики фізичного виховання, що мотивує до подальшої наукової роботи у цьому напрямі.

ЛІТЕРАТУРА Казанцев Н.А. Синдром первого курса / Н.А. Казанцев // Обучение и карьера в 1.

России и за рубежом. – 2006. – №9. – С.14-17.

Мойкин Ю.В. Психофизиологические основы профилактики перенапряжения / 2.

Ю.В. Мойкин, А.И. Киколов, В.И. Тхоревский, Л.Е. Милкова – М. : Медицина, 1987. – 287 с.

Моль Х. Семь программ здоровья / Х. Моль – М. : Фис, 1983. – 123 с.

3.

Дубровский В.И. Валеология / В.И. Дубровский – М. : RETORICA – A. : Флинта, 4.

1999. – 559 с.

Дубровский В.И. Движения для здоровья / В.И. Дубровский, А.Н. Колгушкин, 5.

Л.И. Короткова – М. : Знание, 1989. – 190 с.

Мехта М. Простые упражнений йоги для здоровья / М. Мехта. – М. : Гранд-Фаир, 6.

2005. – 255 с.

Рейнуотер Дж. Это в ваших силах: как стать собственным психотерапевтом / Дж.

7.

Рейнуотер – М. : Прогресс, 1992. – 240 с.

Зайцев Г. К. Потребностно-мотивационная сфера физического воспитания 8.

студентов / Г. К. Зайцев // Теория и практика физической культуры. – 1997. – №7.

– С. 21–24.

Круцевич Т. Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної 9.

активності / Т. Круцевич // Фізичне виховання в школі. – 1999. – №1. – С. 47–50.

АНОТАЦІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ

ПОДОЛАННЯ У СТУДЕНТІВ СИНДРОМУ «ПЕРШОГО КУРСУ»

Ігор Хіміч Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

У статті розглянуто та проаналізовано причини виникнення у студентів синдром у «першого курсу». Досліджено умови застосування та перелік засобів фізичного виховання для вирішення окресленого кола негативних впливів на психоемоційний стан студентської молодів вузів.

Ключові слова: синдром «першого курсу», психофізичне тренування, студенти, фізичне виховання, плавання.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СИНДРОМА «ПЕРВОГО

КУРСА»

Игорь Химич Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

В статье рассмотрены и проанализированы причины возникновения у студентов синдрома «первого курса». Исследованы условия применения и перечень средств физического воспитания для решения очерченного круга негативных воздействий на психоэмоциональное состояние студенческой молодежи вузов.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ключевые слова: синдром «первого курса», психофизическая тренировка, студенты, физическое воспитание, плавание.

APPLICATION PEDAGOGICAL TOOLS PHYSICAL EDUCATION STUDENTS IN

ORDER TO OVERCOME THE SYNDROME OF "FIRST COURSE"

Igor Himich National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" The article describes and analyzes the causes of the syndrome of "first course" students.

The conditions for the application and a list of physical education for solving negative impacts on the range of psycho-emotional state of students of universities.

Key words: the syndrome of "first course" psychophysical training, students, physical education, swimming.

РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ ВИМОГ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І

МЕТОДИКА ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ» СТУДЕНТАМИ ЛДУФК

Галина Чорненька, Мирослав Павлось Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. Студенти ВНЗ фізкультурного профілю повинні бути добре фізично підготовленими, володіти практичними навичками, мати теоретичні знання та методичні вміння з усіх профілюючих дисциплін, зокрема з «Теорії і методики легкої атлетики». Види вимог для оцінки успішності студентів розподіляються на: відвідування занять, виконання контрольних нормативів та письмове тестування. У навчальній програмі зазначається відповідна кількість балів за певні види контролю. Однак невідомим є факт оволодіння студентами матеріалом з легкої атлетики в цілому, а саме виконання вимог з даної дисципліни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В статті Вільчковського Е. [2] висвітлено результати опитування випускників факультетів фізичного виховання та фізкультурних ВНЗ. Він вважає, що для кращого володіння своєю спеціальністю слід збільшити обсяг практичних занять з тих спортивних дисциплін, які входять до шкільної програми (легка атлетика, спортивні ігри, гімнастика та ін.). Навчальна програма повинна скеровуватись на методику навчання техніки різних видів спорту. Важливе значення відіграє планування розкладу занять, в якому нераціональним є послідовне розташування трьох практичних занять (у спортивній залі, басейні на стадіоні) або за вісім академічними годинами (чотири заняття) в день. Демократичний стиль у стосунках зі студентами створює необхідний позитивний психологічний клімат під час академічних занять. Технічні засоби навчання та комп'ютерна техніка повинна широко застосовуватися на лекціях, семінарських і практичних заняттях. Матеріальна база ВНЗ для проведення академічних занять, зокрема, зі спортивних дисциплін повинна повністю забезпечувати вимоги навчального процесу. Контроль за відвідуванням навчальних занять студентами всіх курсів – основа організації навчального процесу.

Пірус О. [3] обґрунтовано технологію формування професійних компетентностей з наголосом на інтерактивне навчання у процесі викладання дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики», а також розроблено критерії та доповнено систему показників, що визначають і дають змогу оцінити рівень сформованості професійної компетентності та визначити готовність до майбутньої професійної діяльності.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ашаніним В.С. [1] наведено результати впровадження комп’ютерних програм тренування індивідуальних когнітивних здібностей студентів різних спортивних спеціальностей Харківської державної академії фізичної культури.

Проведено порівняльний аналіз рівня розвитку когнітивних здібностей студентів-спортсменів різних спортивних і неспортивних спеціальностей.

У статті [6] зазначено основні підходи до навчання техніки легкоатлетичних вправ на заняттях з дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики» («ТіМЛА») у фізкультурному ВНЗ. Результатами дослідження доведено, що максимальна акрофаза точності диференціювання фізичних вправ припадає на час найбільших фізичних навантажень впродовж дня. Постійне проведення занять в один і той же час сприяє швидкому сприйняттю матеріалу та його тривалому збереженню в пам’яті.

На жаль, проведені дослідження не вирішують проблеми виконання вимог студентами з дисципліни “Теорія і методика легкої атлетики» як майбутніх фахівців з фізичної культури. Однак є відомості [5] про певні результати студентів з різних видів легкої атлетики. Проте вони розглядаються в іншому контексті та не розкривають суті вимог з дисципліни «ТіМЛА».

Мета дослідження полягає у визначенні рівня виконання вимог студентів ЛДУФК з дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики».

Завдання дослідження:

Вивчити стан проблеми виконання вимог студентами 1.

фізкультурних ВНЗ з дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики».

Визначити рівень виконання вимог студентами ЛДУФК з 2.

дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики».

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, тестування, методи математичної статистики.Pages:     | 1 |   ...   | 78 | 79 || 81 | 82 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 98–104. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2010. – Vol. 18, N 1. – P. 98–104. УДК 633.21 : 577.355 (292.485) (477.5) Л. Д. Орлова1 4 Полтавський педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вивчено інтенсивність фотосинтезу у представників 20 родин відділу Magnoliophyta (Angiospermae). З’ясовано, що види...»

«УДК 591.5:598.296.1 Інж. Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглядаються особливості біотопічного розподілу дрозда співочого, який у всіх біотопах заповідника має надзвичайно важливе значення, оскільки в переважній більшості з них він знаходиться на домінуючих позиціях. Обмежуючим фактором для нього виступає лише архітектоніка крон, що утруднює будівництво гнізд. Велика...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11 Результати прогнозу видаються користувачу у вигляді списку назв вірогідних видів з розрахунковими оцінками вірогідності наявності (Ра) і відсутносЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ті кожного виду активності (Рі), яка має значення від 0 до 1. Точність прогнозу по системі РАSS в середньому за всіма сполуками стандартної вибірки і всіма прогнозованими активностями становить у середньому близько 85 %. УДК...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника / С.М. Стойко. – К. : Вид-во Наук. думка, 1982. – С. 5-28.2. Стойко С.М. Наукові основи охорони раритетних фітоценозів // Раритетні фітоценози західних областей України (Регіональна зелена книга) / за ред. проф. С.М. Стойка. – Львів : Вид-во Поллі, 1998. – С. 7-15. 3. Стойко С.М. Автоматизована...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу. – Львів: Світ, 1996. – 270 с.6. Сенько Є.І., Фурдичко О.І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу. – Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.7. Синякевич І.М. Економіка лісокористування: Навчальний підручник. – Львів.: ІЗМН, 2000. – 402 с.8. Тарасов А.И. Экономика рекреационного лесопользования. – М.: Наука, 1986. – 230 с. 9. Arrow K., Solow R., Edward P., Roy L., Howard R. Report of...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»