WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 77 | 78 || 80 | 81 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 79 ] --

ЗБЕРЕЖЕНИМ ТА ПОРУШЕНИМ СЛУХОМ ПРИ ВИКОНАННІ ДОДАТКОВОГО

ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Хара М.Р., Віцентович М.В.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка Виявлено позитивний вплив додаткового комплексу фізичних вправ на стан сенсорних систем дітей молодшого шкільного віку зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом. Кращий вплив на здатність концентрувати увагу та пропріорецептивну чутливість спостерігали у дітей зі зниженим/відсутнім слухом, а стосовно здатності зберігати рівновагу – діти зі збереженим слухом. Учні молодшого шкільного віку незалежно від стану слухового аналізатора недостатньо поінформовані щодо розмаїття видів спорту, не мають достатньої мотивації займатися фізичною культурою, при цьому є розуміння необхідності фізично розвиватися та набувати відповідні практичні навички для підтримання здоров’я.

Ключові слова: фізичне навантаження, сенсорні системи, молодший шкільний вік, знижений слух.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ С

СОХРАНЕННЫМ И НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Хара М.Р., Вицентович М.В.

Тернопольский национальный педагогический университет имени В. Гнатюка Выявлено положительное влияние дополнительного комплекса физических упражнений на состояние сенсорных систем детей младшего школьного возраста с сохраненным и сниженным отсутствующим слухом. Лучшее влияние на способность концентрировать внимание и проприорецептивную чувствительность наблюдали у детей со сниженным/отсутствующим слухом, а в отношении способности сохранять равновесие – дети с сохраненным слухом. Ученики младшего школьного возраста независимо от состояния слухового анализатора недостаточно информированы в отношении разнообразия видов спорта, недостаточно мотивированы заниматься физической культурой, при этом понимают необходимость физически развиваться и приобретать соответствующие практические навыки для подержания здоровья.

Ключевые слова: физическая нагрузка, сенсорные системы, младший школьный возраст, сниженный слух.

FEATURES FUNCTIONING OF SENSORY SYSTEMS IN CHILDREN WITH

HEARING IMPAIRMENT AND PRESERVED IN THE PERFORMANCE OF ADDITIONAL

PHYSICAL ACTIVITY

Khara M. R., Vitsentovich M. V.

Ternopil National Pedagogical University named after V. Hnatiuk The positive impact of an additional physical exercises complex on the state of the sensory systems of primary school children with normal and absent hearing was proved. The best effect on the ability to concentrate and proprioceptive sensitivity was observed in deaf-mute children, and the ability to maintain balance – in children with normal hearing. Pupils of primary school with normal hearing and deaf-mute ones are insufficiently informed about the kinds of sports, they are not enough motivated to engage in physical activity, while aware of the need to develop physically and acquire relevant skills to maintain health.

Key words: physical activity, sensory systems, primary school children, hearing loss.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ У СТУДЕНТІВ СИНДРОМУ

«ПЕРШОГО КУРСУ»

Ігор Хіміч Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Кожен віковий період характеризується специфічними морфологічними, функціональними і психологічними особливостями. Перехід від одного періоду до іншого вважається переломним, або критичним. Доведено, що в критичні періоди різко підвищується чутливість і знижується стійкість організму до несприятливих факторів середовища (збудників хвороб, високих розумових і фізичних навантаженнь, стресових ситуацій та ін.) Одним із найважливіших завдань фізичного виховання студентів у період навчання у вищому навчальному закладі є усвідомлення значущості фізкультурнооздоровчої рухової діяльності та формування протягом навчання потреби у систематичному фізичному самовдосконаленні організму (М. Галайдюк, 2003; Т. Круцевич, 2003).

Відтак, проблемними залишаються питання особливостей використання засобів та методів фізичного виховання, їх спрямованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань здоров’я та фізичної культури студентської молоді в сфері теорії та методики фізичного виховання, самовдосконалення, фізичного виховання студентської молоді займаються: О. Дубогай, O. Брейкіна, Н. Булгакова, М. Булатова, Т. Круцевич, Ю. Усачов, О. Тимошенко та інші.

Проте питання застосування педагогічних засобів фізичного виховання для подолання студентською молоддю синдрому «першого року» потребують подальшого дослідження.

Стаття написана у відповідності з планом науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання міжуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ».

Мета дослідження полягає у дослідженні та виявленні головних причин появи синдрому «першого курсу» та його подоланні педагогічними засобами фізичного виховання.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури, нормативних документів із проблеми дослідження; класифікація й систематизація теоретичних та експериментальних даних; емпіричні – методи збору інформації (анкетування, тестування, педагогічне спостереження), що сприяли вивченню стану досліджуваної проблеми; метод структурно-системного аналізу; методи математичної статистики.

Результати дослідження. Перехід із середньої школи до вищого навчального закладу – серйозний етап. Перше, з чим стикається колишній школяр, – гостре відчуття кризового переходу з одного стану в інший. Кожен раз в ході життєвих змін будь-яка людина перетинає певний невидимий, але відчутний кордон, і це завжди супроводжується різного роду негативними для свідомості процесами. Якщо в школі порядок чітко визначений і досить жорстокий, то перше випробування в ситуації вузу – випробування свободою.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Не так регламентований день. Студент-першокурсник певною мірою наданий сам собі. Може вчиться або не вчиться. Далеко не всі виявляються здатними підтримувати самодисципліну і здійснювати самоконтроль.

Особливість цього періоду полягає в тому, що настає так звана релаксація. Відчуття молодої людини, яка зарахована до вищого навчального закладу полягає в тому, що вона сильно втомилася, і тепер має право на відпочинок. Цього об'єктивно вимагають організм і психіка. Однак у вузі починають викладати цілий спектр нових дисциплін, які йому треба засвоїти, причому успішно. Виникає так званий синдром « першого курсу» [1].

Серед педагогічних засобів боротьби з цим синдромом є правильно організований навчальний день, достатня рухова активність, фізична і психофізична підготовка.

Психофізичне тренування як компонент фізичного виховання та психотерапії у побуті та в трудовій діяльності набуває життєво важливого значення. За надмірного психоемоційного напруження, що часто зустрічається у студентів, можливі серйозні порушення здоров'я. Цього можна уникнути, якщо проводити заняття з психофізичного тренування [2, 3].

Психофізичне тренування (ПФТ) – це метод самовпливу на організм за допомогою зміни м'язового тонусу (диференційованого управління м'язовим напруженням або релаксації), регульованого дихання, образного уявлення нормального функціонування організму, формування самовладання і адекватної реакції на подразники [4, 5].

Інші автори вказують, що ПФТ є одним з методів психічної саморегуляції – впливу людини на самого себе за допомогою слів і відповідних їм уявних образів. Доведено, що слова мають постійних "супутників" – уявні образи, і ці слова разом з їх уявними образами здатні впливати на наш організм [6, 3, 7].

До нього (ПФТ) можна включати аутогенне тренування І. Шульца, прогресивну релаксацію по Джекобсону, психорегулюючі (ПРТ) і психом'язові (ПМТ) тренування, а також різні методики самонавіювання, використання дихальних і мімічних вправ, ідеомоторного тренування та інші [6, 3, 7, 8].

Термін « ідеомоторна » (від гр. idea – ідея, думка, уявлення і motor – приводить в рух) означає перехід уявлення про рух м'язів й реальне виконання цього руху, тобто поява нервових імпульсів, що забезпечують рух як тільки виникає уявлення про нього [3].

Дослідження показали, що рухи, які супроводжують процес представлення рухів, можуть бути як мимовільними (несвідомими), так і довільними (усвідомлюваними). Мислене уявлення про рух автоматично (за рахунок імпульсів, що посилаються головним мозком) породжує у відповідних м'язах збудження у вигляді біологічного струму. Це збудження викликає ледь помітні скорочення й розслаблення, а людина займається як би незалежно від своєї свідомості починає «виконувати» той рух, який подумки представляє. Методика ідеомоторного тренування будується на перенесенні образного представлення на діяльність. Чим точніше уявне представлення, тим точніше виконується сама дія [3].

Всі ці прийоми спрямовані на зняття високого психоемоційного напруження та регуляцію свого стану.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Релаксація, або довільне розслаблення м'язів, грунтується на здатності мислення, за допомогою образного уявлення, відключати м'язи від імпульсів, що йдуть від рухових центрів головного мозку.

Під час впливу релаксації м'язи тіла стають ніби млявими, і з'являється приємне відчуття легкості.

Для освоєння техніки релаксації використовуються різні методи:

наслідування або імітації; зміни напруги та розслаблення м'язів; словесний.

Прийоми застосовуються роздільно або в поєднанні, залежно від індивідуальних особливостей. Важливим компонентом є дихання [8].

Вправи на розслаблення корисно проводити, насамперед, для тих м'язів, які знаходяться в постійній напрузі і в них зазвичай відчувається почуття ломоти й болю.

За результатами, анкетного опитування, яке ми проводили зі студентами 1курсу НТУУ «КПІ» встановлено, що абсолютна більшість студентів (96%) вважає фізичне виховання необхідним, причому 40% респондентів відзначають необхідність занять спортом, 60% віддають перевагу оздоровчому фізичному вихованню.

На запитання з приводу мотивації до фізичного виховання пропонувалося вибрати не більше двох варіантів відповідей із запропонованих. 42,5% респондентів вважає основним мотивом занять з фізичного виховання – бажання бути фізично привабливими, 20,5% студентів вважають, що заняття з фізичного виховання необхідні для зміцнення здоров'я, 5% називають поліпшення самопочуття, 7,5% вважають, що заняття фізичними вправами дозволяють впевненіше почувати себе в суспільстві, і лише 1,5% планують домогтися високих результатів у спорті, крім того одним з мотивів щодо занять фізичним вихованням є підготовка до майбутньої трудової діяльності (2%).

Слід підкреслити, що не менш важливим мотивом щодо занять фізичним вихованням для юнаків (17%) та дівчат (25%) є отримання заліку з фізичного виховання (табл. 1).Pages:     | 1 |   ...   | 77 | 78 || 80 | 81 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гарбузенко Ольга Борисівна УДК 577.12:577.112:577.24 ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у НДЧ Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,...»

«УДК 582. 471: 712 Аспір. Ю.І. Шевчук – Уманський ДАУ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФАЗ У TAXUS BACCATA L. В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ СОФІЇВКА Проведено діагностику фенологічних фаз у Taxus baccata L. в умовах Національного дендропарку Софіївка. Вивчено закономірності проходження фенофаз та біологічні особливості його росту та розвитку. Ключові слова: Taxus baccata L., ареал поширення, діагностика фенологічних фаз, період спокою, генеративні фази, вегетативні...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»

«Біомедичні вимірювання і технології Література 1. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: монографія / [С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-641-344-7.2. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»