WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 76 | 77 || 79 | 80 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 78 ] --

Матеріал та методи дослідження. Було обстежено учнів першого, другого, третього, четвертого року навчання Тернопільської ЗОШ 1-4 ступенів № 17, які були групою порівняння, та Тернопільської спеціальної школинтернату для дітей зі зниженим слухом 1-3 ступенів Тернопільської обласної ради. Оцінка фізичних параметрів досліджуваних передбачала визначення ваги, зросту, функціонального стану серцево-судинної системи за результатами проби Руф’є, автономної нервової системи за індексом Кердьо. [4] Стан сенсорних систем оцінювали за результатами коректурної проби Бурдона, що демонструвало здатність обстежуваних концентрувати увагу. За методом М.

Монтессорі оцінювали пропріоцептивну чутливість.[10] За результатами статичної проби (метод Ромберга) оцінювали здатність дітей певний час утримувати позу, що відображало стан вестибулярного апарату та фізичний розвиток дитини.[6] Оцінку стану сенсорних систем проводили до та після застосування спеціального додаткового до планованого в розкладі комплексу фізичних вправ. У дітей п’ятого року навчання провели опитування з метою виявлення інтересу до занять фізичною культурою і спортом.[7] Результати дослідження та їх обговорення. Порівнюючи вагу дітей зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом суттєвої відмінності між І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ однолітками не виявили. Разом із тим, учні другого року навчання зі зниженим/відсутнім слухом виявилися вищими за своїх однолітків зі збереженим слухом на 4,5 %. Ця відмінність спостерігалася і серед учнів третього класу, що становило 11 %. За величиною індексу Руф’є однолітки зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом також не відрізнялися, що свідчило про однакові адаптаційні можливості серцево-судинної системи. Величина індексу Кердьо в учнів першого класу зі зниженим/відсутнім слухом була в 2 рази меншою, ніж у дітей зі збереженим слухом. Це свідчило про вищий тонус симпатичної ланки автономної нервової системи та стан стресу, який можна пояснити різкою зміною умов життя, зокрема перебуванням дітей в інтернаті, що вимагало посиленої адаптації до нових та незвичних умов.

Аналіз результатів, отриманих при проведені дослідження за методикою М. Монтесоррі, показав, що час, який витрачали учні першого, другого, третього і четвертого класів зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом на виконання завдання був однаковим. Після проведення комплексу фізичних вправ досліджуваний показник суттєво покращився у дітей обох груп, про що свідчило зменшення часу на виконання поставлено завдання. У дітей першого року навчання зі збереженим слухом цей показник зменшився на 86 %, другого року навчання – не змінився, третього року навчання – на 110 %, четвертого року навчання – в 88 %. У групі учнів зі зниженим/відсутнім слухом закономірність була аналогічною. Витрати часу на виконання завдання серед учнів першого року навчання зменшилися на 95 %, другого – на 100 %, третього – на 86 %, четвертого – на 113 %.

При проведенні коректурної проби за методом Бурдона було встановлено, що відсоток викреслених за 3 хв. букв, який демонстрував здатність концентрувати увагу, не відрізнявся у однолітків зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом, за виключенням учнів 3 класу зі збереженим слухом, які показали на 35 % кращий результат, ніж діти зі зниженим слухом.

Після застосованого комплексу фізичних вправ здатність концентрувати увагу суттєво покращилася. Відсоток викреслених букв за результатами коректурної проби в учнів першого року навчання зі збереженим слухом зріс в 5,2 раза, другого року навчання – на 44 %, третього року навчання – на 19 %, четвертого року навчання – на 50 %. У дітей зі зниженим/відсутнім слухом першого року навчання даний показник покращився в 2 рази, другого – в 1,5 раза, третього – в 1,7 раза, четвертого – в 2,2 раза. Отже, загалом видно, що більш суттєве покращення зазначених показників відбулося в групі дітей зі зниженим/відсутнім слухом.

Здатність певний час утримувати позу при оцінці проби Ромберга до навантаження в дітей зі збереженим слухом 3-го та 4-го років навчання була кращою, про що свідчив достовірно більший час порівняно із однолітками зі зниженим/відсутнім слухом. Додатковий комплекс фізичних вправ позитивно вплинув на даний показник у дітей зі збереженим слухом. Приріст показника в учнів 1-го, 2-го, 3-го та 4-го років навчання склав відповідно 97 %, 101 %, 119 % та 165 %. В учнів зі зниженим/відсутнім слухом позитивні, хоча й незначні, зміни були лише серед учнів 2-го та 4-го року навчання, час зріс відповідно на 65 та 46 %. Відсутність очікуваного позитивного ефекту в дітей зі зниженим/відсутнім слухом доводить необхідність урахування тісного зв’язку між наявністю вродженої вади та станом вестибулярного апарату, розміщеного у внутрішньому вусі. Очевидним є той факт, що для поліпшення даного показника І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ діти зі зниженим/відсутнім слухом потребують спеціальної корекції та відповідно іншого спеціального комплексу фізичних вправ, що є перспективним у контексті дослідженого.

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати про значний позитивний вплив застосованого додаткового до навчальної програми комплексу фізичних вправ на стан сенсорних систем незалежно від стану слухового аналізатора. Це у свою чергу дозволяє стверджувати про наявність «фізичного голоду» в сучасних дітей, зокрема молодшого шкільного віку. Відсутність суттєвого позитивного впливу запропонованого додаткового комплексу фізичних вправ на стан вестибулярного апарату у дітей зі зниженим/відсутнім слухом доводить необхідність використовувати спеціальні комплекси та методики у дітей такої категорії.

Відомо, що інтерес до активного і свідомого використання фізичних вправ з метою підтримання здоров’я закладається з дитинства. Це формує певний рівень загальної високої культури і є підґрунтям для формування та підтримання здоров’я. Разом із тим, за певних обставин складаються умови, що унеможливлюють задоволення тих, чи інших бажань дітей.[8] При аналізі розпорядку дня та тижня дітей обох шкіл (ЗОШ і спеціальної школи-інтернату для дітей зі зниженим/відсутнім слухом) було встановлено відмінності, які вказували на те, що для дітей зі зниженим слухом існують певні обмеження, зумовлені жорстким режимом їхнього перебування в умовах школи-інтернату.

Значна частина дня приділяється їхній інтелектуальній підготовці. Це потребує більшого часу, ніж використовують з навчальною метою діти зі збереженим слухом, які приділяють значно більше уваги задоволенню власних потреб.

Анкетування учнів 5-го року навчання щодо виявлення інтересу до занять фізичною культурою і спортом у дітей молодшого шкільного віку зі зниженим/відсутнім і збереженим слухом показало, що більшість з опитаних відвідують уроки фізичної культури і спортивні секції. Усі їхні захоплення пов’язані зі спортивними іграми, головне місце серед яких посідає гра в футбол.

При цьому більшість опитаних не могли назвати свого кумира в спорті.

Респонденти, які не відвідували уроки фізичної культури, не могли назвати причини відсутності. Загалом, створювалося враження недостатнього рівня зацікавленості дітей у фізичному вихованні і спорті. Цікаво, що при цьому більшість опитаних дітей прагнули до фізичного розвитку і здобуття додаткових знань з фізичної культури. Це показало наявність суперечності.[9] При недостатньому рівні теоретичних знань із фізичної культури спостерігалася висока тенденція до застосування цих самих знань на практиці. Така невідповідність свідчить про небезпеку демотивації в майбутньому стосовно застосування фізичної культури в щоденному житті, що вимагає зміни методології та методики викладання фізичної культури в сучасній школі. У випадку навчання дітей зі зниженим/відсутнім слухом є необхідність у створенні спеціальних програм фізичного виховання та іншого методичного підходу, який передбачав би на рівні зі звичайними застосовувати спеціальні комплекси лікувальної фізкультури.

Висновок. Позитивний вплив додаткового (за межами програми) комплексу фізичних вправ на стан сенсорних систем дітей молодшого шкільного віку зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом свідчить про наявність «фізичного голоду». Більш чутливими до позитивного впливу додаткового фізичного навантаження стосовно здатності концентрувати увагу та І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ покращувати пропріорецептивну чутливість є діти зі зниженим/відсутнім слухом, а стосовно здатності зберігати рівновагу (функціонування вестибулярного апарату) – діти зі збереженим слухом. Сучасні учні молодшого шкільного віку ЗОШ та школи-інтернату не є достатньо поінформованими щодо розмаїття видів спорту, не мають достатньої мотивації стосовно занять фізичною культурою, при цьому є розуміння необхідності фізично розвиватися та бажання набути необхідні для цього практичні навички. Останнє доводить недостатню ефективність застосованих у молодших класах методів та засобів фізичного виховання, що потребує перегляду ставлення до вирішення цього питання на державному рівні, зокрема вимагає використання фахівця з фізичної культури в початковій школі.

ЛІТЕРАТУРА Бабенкова Р. Д.,.Заняття з розвитку рухів у дітей з порушенням слуху в 1.

дошкільних установах / Р. Д. Бабенкова, Г. В. Трофімова / Методичні рекомендації. – М., 1973. – C. 32.

Баранова A. M. Физическое воспитание в школе-интернате слабослышащих детей 2.

/ А. М. Баранова // Тезисы докладов четвертых Всесоюзных педагогических чтений. – М., 1976. – С. 109.

Боскіс Р. М. Глухі та слабочуючі діти / Р. М. Боскіс. – М.: Педагогіка, 1963. – 215 3.

с.

Основи фізичної реабілітації. / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, В. С. Кутаков 4.

[та ін..] / – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – 234 с.

Васильєва К. І. Виявлення дітей, які мають мінімальне зниження слуху / 5.

К. І. Васильєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

www.journal.osnova.com.ua/download/45-0-16219.pdf Виготский Л.С. Принципы социального воспитания глухонемых детей / Л.С.

6.

Виготский // Собр. соч. в 6 т. Т. 5. – М. : Педагогика, 1983. – С. 101-114.

Фандікова Л. А. Режими рухової активності глухих та слабочуючих дітей, що 7.

навчаються у спец-інтернат [Електронний ресурс] / Л. А. Фандікова // Адаптивна фізична культура. – 2006. – № ???. – 19 c.

Занюк С. С. Особливості та ефективність формування мотивації учіння у 8.

студентів / С. С. Занюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – Вип. 5, ч. 2. – С. 74-78.

Ляхова І. М. Порушення слуху і мовлення як фактори, що обмежують розвиток та 9.

корекцію рухової функції слабочуючих школярів / І. М. Ляхова // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – № 1. – С. 63-71.

Монтесорри М. Подготовка учительницы. Пер. с итал. Ю. И. Фаусек 10.

[Електронний ресурс] // М. Монтесорри // Просвещение. – 1921. – № 1. – C. 125Режим доступу: http://www.psyoffice.ru.

Приватні методики адаптивної фізичної культури: Навчальний посібник / За ред.

11.

Л. В. Шапковой. – М.: Радянський спорт, 2003. – 145 с.

Рау Ф. Ф. Використання і розвиток слухового сприйняття у глухонімих і 12.

тугоухих учнів / Ф. Ф. Рау, Л. В. Нейман, В. І. Бельтюков – М.: Изд-во АПН РРФСР, 1961. – С. 64.

Фомін Н. А., Филин В.П. Вікові основи фізичного виховання / Н. А. Фомін, 13.

В. П. Филин – М.: Фізкультура і спорт, 1972. – 176 с.

Хода Л. Д., Звездин В. К. Физическая реабилитация глухих детей 4-7 лет 14.

Республики Саха (Якутия) / Л. Д. Хода, В. К. Звездин. – Нерюнгри, 2001. – 160 с.

Янн П. А. Воспитание и обучение глухого ребенка: сурдопедагогика как наука:

15.

Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / П.

А. Янн. – М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 248 с.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ У ДІТЕЙ ЗІPages:     | 1 |   ...   | 76 | 77 || 79 | 80 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора А. І. Українець (Підпис) « 25 » 03 2015 р. ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«УДК 591.5:598.296.1 Інж. Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглядаються особливості біотопічного розподілу дрозда співочого, який у всіх біотопах заповідника має надзвичайно важливе значення, оскільки в переважній більшості з них він знаходиться на домінуючих позиціях. Обмежуючим фактором для нього виступає лише архітектоніка крон, що утруднює будівництво гнізд. Велика...»

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»