WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 72 | 73 || 75 | 76 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 74 ] --

В. Поліщук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : [зб. наук. пр. міжнар.

наук. конф. : Вінниця, 5–6 лист. 2009 р.] / голов. ред. О. С. Куц. – Вінниця :

ВДПУ, 2009. – Т. 1. – С. 138–142.

Материалы научно-практического конгресса III Всероссийского форума 3.

«Здоровье нации – основа процветания России», Том 2, Часть 2. – М., 2007. – 286 с.

Сеймук А. А. Вивчення стану здоров’я та змін, які відбуваються в організмі 4.

студентів у період екзаменаційної сесії / А. А. Сеймук, В.А.Хаджинов,

Н.Г.Чекмарьова, О.А.Редозубов / Слобожанський науково-спортивний вісник:

наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2013. – № 1. – С. 49-52.

Сеймук А. А. Психічна регуляція та фізичні вправи в процесі напруженої 5.

розумової діяльності: навч. посібн. / А. А. Сеймук, В.А.Хаджинов. – Д.:

Журфонд, 2014. – 164 с.

АНОТАЦІЇ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ВАРІАНТ АУТОГЕННОГО РЕГУЛЮВАННЯСТАНУ

СТУДЕНТА

Анатолій Сеймук, Валерій Хаджинов, Віктор Чибісов Національна металургійна академія України Дніпродзержинський коледж фізичного виховання З урахуванням навчального процесу та стану організму вказані загальні підходи до модифікації аутогенного тренування та навчання необхідним варіантам аутогенного регулювання стану (АРС) студента. Також викладені напрямки де можуть використовуватися різні варіанти та схема відновлювального варіанту АРС з комплексом фізичних вправ.

Ключові слова: студент, фізичні вправи, стан здоров’я, стрес-фактори, аутогенне регулювання стану.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ АУТОГЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТА

Анатолий Сеймук, Валерий Хаджинов, Виктор Чибисов Национальная металлургическая академия Украины Днепродзержинский колледж физического воспитания І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ С учетом учебного процесса и состояния организма изложены общие подходы к модификации аутогенной тренировки и обучению необходимым вариантам аутогенного регулирования состояния (АРС) студента. Также указаны направления применения различных вариантов и схема восстановительного варианта АРС с комплексом физических упражнений.

Ключевые слова: студент, физические упражнения, состояние здоровья, стрессфакторы, аутогенное регулирование состояния.

–  –  –

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА СВІЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ТА

ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Сергій Сичов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Постановка проблеми. Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, вимагають від вищих навчальних закладів забезпечити реалізацію найголовніших соціально-психологічних потреб особистості – потреби в освіті, самоствердженні та самореалізації. Успішність цього процесу значною мірою визначається тим, як буде сформована відповідальність студентської молоді за свій фізичний стан. Відповідальність у разі сформованості, стає визначальним регулятором пізнавальної, предметно-перетворювальної діяльності й поведінки юнаків і дівчат студентського віку.

Зазначимо, що у реальному процесі чітко виявляються протиріччя між потребою сучасних студентів у виявленні відповідальності за свій фізичний стан і недостатньою її сформованістю. Це пояснюється багатьма причинами.

По-перше, зниженням загального здоров’я студентської молоді, так узагальнені результати медичних оглядів і дані соціологічних опитувань показують, що більше 80% випускників вищих навчальних закладів мають істотні відхилення в стані здоров’я і сьогодні не в змозі з повною віддачею працювати в умовах ринкових відносин [5, 6].

По-друге, різким зниженням інтересу студентів у вищих навчальних закладах до занять фізичним вихованням. Фактично до 70% студентів, особливо старших курсів, ігнорують їх під різними приводами, що суттєво впливає на формування відповідальності студентів за свій фізичний стан.

По-третє, доводиться констатувати, що це не чітко є структурована особистісна якість, яка б дозволила викладачам удосконалювати шляхи формування у студентської молоді відповідальність за свій фізичний стан.

Отже, проблема формування відповідальності студентів за свій фізичний стан є актуальною і потребує ретельного дослідження.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання формування відповідальності, як особистісної якості молодої людини, отримали висвітлення в роботах І.Д.Беха, М.В.Савчина, М.І.Сметанського.

Різноманітні підходи до вирішення проблеми здоров’я, фізичної підготовки і фізичної досконалості, покращення фізичного стану молоді займались науковці Е.С.Вільчковський, Г.В.Ложкін, О.С.Куц, Т.Ю.Круцевич, Б.М.Шиян, В.С.Язловецький, які вважали одним із перспективних напрямів вирішення цієї проблеми формування відповідальності молодої людини за свій фізичний стан.

Тема дослідження є складовою науково-дослідної роботи лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, дослідження виконано в рамках наукової теми: «Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах», державний реєстраційний номер 0107U000271, що здійснювалась на кафедрі фізичної реабілітації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Формування цілей роботи полягає у визначенні структурних компонентів відповідальності студентів за свій фізичний стан та можливості її вдосконалення.

В дослідженні було використано такі методи: вивчення наукової літератури з дослідження різних аспектів відповідальності студентської молоді, анкетування, тестування, аналіз отриманих результатів.

Об’єктом дослідження були студентки І-ІV курсів денного навчання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Результати дослідження.

В умовах сьогодення виникає гостра потреба в утвердженні інтегральних якостей студентської молоді, серед яких генералізуючою виступає відповідальність. Загалом, відповідальність студентів ми розуміли як особистісну якість, що дозволяла їм добровільно і свідомо брати на себе навчальні, суспільні зобов’язання, передбачати наслідки власних дій і дотримуватися їх виконання. Природно, що у такий спосіб розвивається здатність до програмування і перспективи своїх дій, коли студенти, плануючи навчальні і громадські дії, починають усвідомлювати наслідки недалекого майбутнього. Тобто йдеться про формування самозобов’язань студентської молоді та інтернальності їх виконання і самоконтролю.

Розробляючи структуру відповідальності студентської молоді за свій фізичний стан необхідно було враховувати культурологічний, особистісний, діяльнісний і сінергетичний підходи. Врахування синергетичного підходу є надто важливим, оскільки тут враховується складність відповідальності, як особистісного новоутворення, а також циклічність і неперервність самого процесу формування.

У структурі відповідальності студентської манери ми виділили орієнтаційно-ціннісний, мотиваційний, когнітивний, практичний і особистісний компоненти. Суттєво, що у реальному педагогічному процесі ці компоненти формуються цілісно у чіткій системі виховної діяльності. Проте у педагогічній практиці, стосовно формування відповідальності студента за свій фізичний стан, відсутня розробленість системи виховної діяльності. Причини цього зумовлені матеріальними чинниками та ще у неповністю довершеній системі виховних І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ технологій, зорієнтованих не лише на фізичний розвиток студентів, а й на конкретну особистість. Відомо, що є свої особливості у формуванні відповідальності за свої вчинки, дії, поведінку, фізичний стан, тощо. Це вказувало на те, що студенти різних курсів здійснювали прояви відповідальності за свій фізичний стан в процесі навчальної діяльності по різному. Так, відповідальність студентів перших курсів виявлялись як почуття обов’язку. На даному етапі студенти ще не виявляли у повній мірі відповідальність за свій фізичний стан, тому на заняттях з фізичного виховання ми застосовували інформаційні бесіди, тренінги, методики здоров’язбережувальних технологій та інше. На другому курсі студенти почали у певній мірі виявляти індивідуальну відповідальність за свій фізичний стан, оскільки вже чітко встановлений зв’язок між власними діями і їх наслідками. Це дозволимо на заняттях з фізичного виховання виділити саме ті види діяльності, які сприяли працьовитості, допитливості, потреби у самоствердженні. Така організація навчальних занять мала на меті поєднуватися із сучасними технологіями пізнання себе як особистості. У такий спосіб оцінка та самооцінка студентів мала тенденцію наближення до адекватності, що й забезпечувало виявлення основних атрибутів їх відповідальності за свій фізичний стан. Студенти старших курсів вже мають гостру потребу у самоствердженні і професійному самовизначенні. Саме це об’єктивно сприяє зміцненню персональної відповідальності студентської молоді за свій фізичний стан та усвідомленні професійних намірів. Цьому сприяли позаурочна діяльність у спортивних секціях, клубах за інтересами, волонтерською діяльністю тощо. У такий спосіб оцінка і самооцінка фізичного стану студентів тяжіє до адекватної. Виявляється пряма залежність: чим активніше включаються юнаки і дівчата у навчальну, позаурочну, спортивну, волонтерську та іншу діяльності, тим повніше виявляється їхня персональна відповідальність за наслідки власних дій.

Загалом у студентів старших курсів виявляється тенденція утвердження відповідальності за свій фізичний стан, оскільки професійні наміри студентів будуть ґрунтовнішими і більш осмисленими, що у свою чергу, зміцнюватиме їхню відповідальність.

В ролі необхідного механізму формування відповідальності студентів за свій фізичний стан виступають такі якості, як оцінка, самоставлення, саморозвиток, самовиховання, самоспостереження, самоаналіз. Розглядаючи складові якості оцінки студентів за свій фізичний стан, ми спиралися на філософські розуміння оцінки як вираження суб’єктивного ставлення до цінностей і яке має впливове значення для життя і діяльності особистості.

Оцінка мала провідне значення для максимальної реалізації потенційних можливостей студентів і була важливим чинником і показником формування відповідальності їх за свій фізичний стан.

Самоставлення студентів ми розглядали як ставлення особистості до самої себе. Необхідно було, щоб студенти чітко розуміли мету, уявляли процес в цілому і окремі його етапи, вміли всю свою волю, почуття, думки сконцентрувати на досягненні мети і виконанні поставлених завдань формування відповідальності за свій фізичний стан.

Важливим компонентом самоставлення студентів до формування відповідальності за свій фізичний стан є адекватна самооцінка. Сформульована самооцінка особистості це перший крок вгору по східцям саморозвитку, самовихованню особистості. Від самооцінки свого фізичного стану в значній І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ мірі залежить само ставлення. Як студент сам себе оцінює, оцінює свій фізичний стан, так у нього і сформується самоставлення, а потім і відповідальність.

Наступним етапом формування відповідальності студентів за свій фізичний стан є самоспостереження, яке полягало в самоконтролі за фізичним розвитком, гігієною, режимом, поведінкою, вчинками, діяльністю, а також своїми переживаннями. Самоспостереження важлива психологічна властивість студента, що виявлялась в здатності самостійно стежити за власними діями, вчинками, співставляти їх з вимогами певних норм, правил а також управляти собою, наказувати собі, володіти собою, примушувати себе робити те, що треба.Pages:     | 1 |   ...   | 72 | 73 || 75 | 76 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ОСОБИСТОСТІ Л.В. Вовк У статті проводиться аналіз поняття «культура здорового способу життя» особистості. Встановлено, що формування і виховання культури ЗСЖ особистості – фундаментальна акція педагогічної діяльності. Доведено, що культура ЗСЖ є закономірною основою навчально-виховного процесу. Ключові слова: особистість, студент, культура, здоровий спосіб...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«Л.С. Дячук М.М. Гладюк Хімія Підручник для 7 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТернопіЛь навчаЛьна книГа – БоГДан УДК 54(075.3) ББК 24я72 Д 99 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07. 2015 р. № 777) Рецензенти: Курант В.З., професор кафедри хімії та методики її навчання, доктор біологічних наук Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 2012 р. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) денної форми навчання Реєстраційний номер Схвалено на засіданні кафедри електронних...»

«ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОЕНЕРГЕТИКИ (ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА) УДК 620.92:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА – ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА Денисюк В.О., Іонаш І.В., Юрчук Н.П. Вінницький національний аграрний університет Висвітлено основні проблеми розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвиток села. Обґрунтовано використання біопалива як альтернативного джерела енергії. Освещены основные проблемы развития рынка биотоплива в сельском хозяйстве и их...»

«Випуск 173. Том 185 УДК 577.156; 612.015.349 Чорна В. І., Лянна О. Л., Бразалук О. З. ІНІЦІАЦІЯ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Метою даної роботи було дослідження адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання, яку визначали за зміною активності лізосомного цистеїнового катепсину L у структурах головного мозку щурів. Показано, що дозова залежність активності катепсину L структур головного...»

«УДК 636.4.084/087 Колесник М.Д., Баньковська І.Б., кандидати сільськогосподарських наук Троцький М.Я., ст. науковий співробітник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМСИСУНАМ Встановлено системний вплив на підвищення продуктивності та збереженості молодняку свиней при застосуванні кормових добавок з насіння та самих рослин розторопші плямистої. Постановка проблеми. Негативний вплив на якість продукції та шкідливу дію на здоров'я людей змусило...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»