WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 70 | 71 || 73 | 74 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 72 ] --

Не зважаючи на наявність серії робіт, які стосуються застосування різноманітних моделей у фізичному вихованні різних груп населення, насьогодні відсутні наукові відомості про можливість застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії в процесі занять з аквафітнесу. Тому беручи до уваги досвід напрацювань попередніх дослідників, ми передбачили, що комплексне застосування методики ЕГД й занять аквафітнесу з жінками 37років сприятиме підвищенню їх функціональної та фізичної підготовленості.

Мета роботи – за динамікою відновлення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень після дозованих навантажень у жінок 37-49 років обґрунтувати доцільність застосування в заняттях з аквафітнесу методики ендогенно-гіпоксичного дихання.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

Вивчався стан питання з теми дослідження.

1.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Досліджувався вплив занять з аквафітнесу з використанням 2.

нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на динаміку відновлення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень.

Методи та організація дослідження педагогічне спостереження;

педагогічний експеримент;

педагогічне тестування функціональної підготовлоленості організму за показниками пульсометрії, сфігмоманометрії;

методи математичної статистики.

Застосовані методи дослідження дозволили встановити ефективність запропонованої програми з аквафітнесу на швидкість відновлення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень після дозованих фізичних навантажень.

Досліджувані виконували на велоергометрі "ВЭМ 02" два навантаження з інтервалом 5 хвилин. Частота педалювання при першому і другому навантаженнях становила 60 обертів за хвилину. Потужність роботи залежала від маси тіла: при першому навантаженні вона вираховувалась із розрахунку 1 Вт на 1 кг маси тіла, а при другому – 1,5 Вт на 1 кг маси тіла. Одразу після роботи і тричі по її завершенню (через 1,2 і 3 хвилини) здійснювався контроль за частотою серцевих скорочень за допомогою монітора серцевого ритму SIGMA SPORT PS4 та пульсотахографа BEURER PM70 і артеріальним тиском.

В експерименті брали участь жінки віком 37-49 років, які займались аквафітнесом.

Перед початком експерименту нами створено дві групи:

експериментальну (12 осіб) та контрольну (13 осіб). Тривалість кожного заняття в обох групах становила 45 хвилин, а періодичність занять 3 рази на тиждень.

На відміну від контрольної групи, жінки експериментальної групи на кожному тренувальному занятті перед початком розминки застосовували методику «ЕГД», використовуючи апарат «Ендогенік-01» відповідно до так званих «маршрутних карт» [15]. Дана методика передбачає ступінчасту адаптацію до нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії протягом усього експерименту. Разом з тим, жінки експериментальної групи по закінченню кожного заняття з аквафітнесу виконували вправи на максимально можливу затримку дихання під водою з уповільненим видихом в три підходи. Обстеження жінок здійснювалося поетапно: до початку експерименту, а в подальшому через 8, 16 та 24 тижні.

Ефективність впливу занять з аквафітнесу без застосування і з застосуванням методики ЕГД на динаміку відновлення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень оцінювалася шляхом порівняння середніх арифметичних зв’язаних вибірок, а вірогідність відмінності між ними визначалася за критеріями Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Як засвідчили результати досліджень рівня функціональної підготовленості жінок обох груп за динамікою відновлення ЧСС, до початку занять з аквафітнесу відновлення частоти серцевих скорочень як при першому, так і при другому навантаженні не відбулось.

Однак, через 8 тижнів від початку занять відновлення ЧСС у жінок експериментальної групи після завершення роботи потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла відбувалось швидше, ніж у представниць контрольної групи (табл. 1).

Відновлення частоти серцевих скорочень відносно даних, зареєстрованих до початку виконання тренувальних навантажень, у жінок експериментальної групи відбувалось на третій хвилині після припинення фізичної роботи через 8 І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ тижнів, через 16 тижнів – на другій хвилині (див. табл.1), в той час, як у жінок контрольної групи відновлення ЧСС на третій хвилині після припинення фізичної роботи зареєстровано лише через 16 тижнів від початку занять (див.

табл. 1).

Прискорення відновлення частоти серцевих скорочень після завершення роботи на велоергометрі потужністю 1,5 Вт на 1 кг маси тіла на різних етапах обстеження (до початку експерименту, через 8, 16 та 24 тижні) не зафіксовано у жінок обох груп.

Результати досліджень засвідчили, що дозовані фізичні навантаження на велоергометрі викликали у всіх жінок підвищення систолічного тиску, причому, ступінь зростання залежала від потужності роботи – з підвищенням потужності в більшій мірі зростав систолічний тиск, в той час як діастолічний тиск як правило знижувався. Слід відзначити, що з підвищенням потужності навантаження зростала ймовірність зменшення діастолічного тиску (навіть до виникнення «феномену нескінченного тону», який зникав через одну-дві хвилини після припинення фізичної роботи), в окремих випадках відмічалось його підвищення.

Таблиця 1 Вплив занять з аквафітнесу із застосуванням і без застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на відновлення частоти серцевих скорочень у жінок 37-49 років (контрольна група n=13, експериментальна група n=12) Частота серцевих скорочень, x ± S Група

–  –  –

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Як показали результати констатувального експерименту, відновлення систолічного тиску у жінок експериментальної та контрольної груп після фізичних навантажень на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла відбулось на другій хвилині, а потужністю 1,5 Вт на 1 кг маси тіла – на третій хвилині після припинення роботи (табл. 3,4).

Діастолічний тиск до початку формувального експерименту після роботи потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла у жінок контрольної та експериментальної груп вірогідно не відрізнявся від вихідного рівня. Після виконання роботи потужністю 1,5 Вт на 1 кг маси тіла відновлення діастолічного тиску у представниць обох груп відбувалось на другій хвилині після припинення роботи (див. табл. 2).

Прискорення відновлення систолічного тиску під впливом тренувальних занять без застосування і з застосуванням методики ЕГД (через 8, 16 та 24 тижнів) у жінок обох груп при навантаженнях на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла та 1,5 Вт на 1 кг маси тіла не відбулось (див. табл. 2).

Таблиця 2 Вплив занять з аквафітнесу із застосуванням і без застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на відновлення артеріального тиску у жінок 37-49 років (контрольна група n=13, експериментальна група n=12) Артеріальний тиск ( ) в мм рт.ст., x ± S Група

–  –  –

Проте, через 16 тижнів занять після виконання роботи потужністю 1,5 Вт на 1 кг маси тіла у представниць контрольної та експериментальної груп показники діастолічного тиску вірогідно не відрізнялись від вихідного рівня (див. табл. 2).

Висновок. Результати проведених досліджень засвідчили, що оздоровчі заняття з аквафітнесу без використання і з використанням методики ендогенногіпоксичного дихання підвищують швидкість відновлення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень після дозованих фізичних навантажень, що свідчить про покращення рівня функціональної підготовленості жінок 37-49 років.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення впливу занять з аквафітнесу з використанням методики ЕГД на функціональну та фізичну підготовленість жінок 37-49 років.

ЛІТЕРАТУРА Агаджанян Н.А., Гнеушев В.В., Катков А.Ю. Адаптация к гипоксии и 1.

биоэкономика внешнего дыхания. – Москва, 1987. – 186 с.

Вериго Е. Л. Руководство по эндогенному дыханию / Е. Л. Вериго. – Біла Церква 2.

: Білоцерківська друкарня, 2004. –320 с.

Гаврилова Н. В. Вдосконалення функції дихання велосипедистів 13-16 років 3.

шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Н. В.

Гаврилова, Ю. М. Фурман //Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук.

пр. – Вінниця, 2010. – №9. – 128 с.

Гоглювата Н.О. Оптимізація засобів аквафітнесу в кондиційному тренуванні 4.

жінок першого зрілого віку // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К.: Олімпійська література, 2003.- №1. – С. 44-47.

Карпман Б.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.Л. Тестирование в спортивной 5.

медицине. – Москва: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия: Пер. с англ.- 2-е изд. доп.

6.

перераб.- М.: Физкультура и спорт, 1989.- 224с.

Лоуренс Д. Аквааэробика. Упражнения в воде: Пер. с англ./. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 7.

2000. – 256 с.

Меньшуткина Т.Г., Непочатых М.Г. Основные положения методики занятий 8.

гидроаэробикой // Плавание. Исследования, тренировка, гидрореабилитация:

Материалы 2-й междунар. науч-практич. конф.- СПб НИИФК, 2003. - С. 177-179.

Онищук В.Є. Фізична реабілітація студентів, хворих на бронхіальну астму 9.

шляхом комплексного застосування методики «ендогенно-гіпоксичного» дихання та циклічних вправ аеробного спрямування / В.Є. Онищук // Молода спортивна І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2011. – Вип. 15. – Т.3. – С. 171-177.

Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений 10.

на работоспособность и здоровье человека. - К.: Здоровье, 1986.-152 с.

Сальникова С.В. Вплив занять з аквафітнесу та ендогенно-гіпоксичного дихання 11.

на динаміку відновлення функції серцево-судинної системи в жінок 30-36 років / С.В.Сальникова // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз.

культури та спорту. – Львів, 2014. – Вип. 18. – Т.3. – С. 182-188.

Сибіль М.Г. Стан енергозабезпечуючих систем легкоатлетів-спринтерів в умовах 12.

штучної гіпоксії, М.Г.Сибіль, Я.С.Свищ // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред.. С.С.

Єрмакова. – Х.: ХДАДМ, 2009. - №7. – С.178-183.

Фролов В. Ф. Эндогенное дыхание – медицина третьего тысячелетия / В. Ф.

13.

Фролов.– Новосибирск, 2001.

Фурман Ю.М. Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе 14.

физического воспитания женщин первого зрелого возраста / Ю.М.Фурман // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 9. – С.63-67.

Ходоровський Г.І. Ендогенно-гіпоксичне дихання / Г.І. Ходоровський, І.В.

15.

Коляско, Є.С. Фуркал, Н.І. Коляско, О.В. Кузнецова, О.В. Ясінська. – Чернівці:

Теорія і практика, 2006. – 144 с. ISBN 966-697-174-7 Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія: Пер. з рос. - К.: Вища школа, 1982. - 272 с.

16.

АНОТАЦІЇ

ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У

ЖІНОК 37-49 РОКІВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ ЗАНЯТЬ З

АКВАФІТНЕСУ І МЕТОДИКИ ЕНДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ

Світлана Сальникова, Юрій Фурман Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського Стаття присвячена дослідженню впливу занять з аквафітнесу, в яких застосовувалась методика ендогенно-гіпоксичного дихання, на швидкість відновлення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень після дозованої роботи на велоергометрі у жінок 37-49 років.Pages:     | 1 |   ...   | 70 | 71 || 73 | 74 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 РОСЛИННИЦТВО УДК 635.652/654: 633/ 635 МОВЧАН К.І., молодший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН e-mail: k.movchan@ukr.net ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ ТА ГУСТОТИ РОСЛИН НА ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Встановлено вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість проходження окремих фенологічних фаз та...»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 1 (10) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF ECOLOGY УДК 504 : 57.08 © С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов, В. О. Максимович, О. З. Злотін, М. В. Говта, Т. Ю. Маркіна, Н. М. Лялюк, К. М. Маслодудова, А. І. Сафонов, О. В. Машталер, О. В. Федотов, А. Д. Штірц ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГІВ ЧУТЛИВОСТІ БІОІНДИКАТОРІВ НА ДІЮ...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам Протокол № 3 від 19.09.2013 р. Підпис...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»