WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 64 | 65 || 67 | 68 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 66 ] --

Автором доведено, що під час проектування туристично-краєзнавчих заходів у школі необхідно опиратися на такі важливі закономірності: 1) національна освіта є невід’ємна від історії народу і його традицій; 2) освіта забезпечує збереження й збагачення культури; 3) органічним компонентом освіти є національно-патріотичне виховання; 4) в основу фізичного виховання повинні бути покладені засади гуманізму, демократизму, єдності сім’ї й школи, наступність і спадкоємність поколінь; 5) активний туризм, як один із видів навчання й виховання, посідає важливе місце у формуванні національно свідомого покоління; 6) шкільний туризм повинен будуватися передусім на місцевому підґрунті, використовувати ті форми й методи, які доступні для реального впровадження в кожній школі; 7) величина фізичного навантаження під час туристичних походів має відповідати віковим функціональним можливостям організму.

Встановлено, що регулярна туристично-краєзнавча діяльність упродовж навчального року призводить до збільшення продуктивності уваги та зменшення помилок пам’яті, що свідчать про високий рівень розумової працездатності, яка зберігається як протягом тижня, так і навчального року.

В роботі Танана С.М. [4, с. 147-153] визначено та обґрунтовано систему знань, умінь і навичок, які становлять основу для визначення критеріїв підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи у взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності.

Вона включає:

методологічні знання (знання філософської, психолого-педагогічної, навчальнометодичної літератури та методів здійснення наукового пошуку);

загальнотеоретичні та методичні знання (основних категорій, інноваційних підходів до змісту та форм організації навчально-виховного процесу, сучасних досліджень із проблем організації краєзнавчої роботи, комплексного підходу до підготовки майбутніх учителів початкових класів, психолого-педагогічної сутності та закономірності організації краєзнавчої роботи, завдань, методів, форм, засобів краєзнавчого виховання, взаємозалежності процесу підготовки майбутніх учителів та краєзнавчої діяльності, особливостей навчальної та позанавчальної діяльності з краєзнавчої роботи); організаційно-педагогічні знання (керівництва екскурсіями, їх організації, вимог до підготовки та проведення екскурсій, подорожей, виховних заходів краєзнавчого спрямування);

прогностичні, організаційно-регулятивні, контрольно-коригувальні вміння передбачають формування навичок відбору науково-методичної літератури з проблеми організації краєзнавчої роботи, методичного інструментарію для організації означеного напряму роботи, проведення навчальних та позанавчальних заходів.

Міщенко Т.М. [5, с. 3-18] отримала результати, які дозволили визначити структуру мотиваційного, операційного та когнітивного компонентів І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ краєзнавчої готовності вчителя. Результати дослідження дають підстави для висновку, що професійна готовність до краєзнавчої роботи – це інтегральна властивість особистості педагога, основними структурними компонентами якої є мотиваційно-ціннісні установки вчителя на реалізацію функцій краєзнавства як засобу зв'язку виховання з життям, а також сукупність професійно значущих знань та вмінь.

Метою даної публікації є визначити та дослідити рівень сформованості професійно-педагогічних знань та умінь майбутніх класних керівників здійснювати туристично-краєзнавчу діяльність у школі із учнями із урахуванням фаху вчителів.

Методи і організація дослідження.

Для розв'язання поставлених завдань та перевірки гіпотези використовувались такі методи: а) теоретичні - методи концептуальнопорівняльного та структурно-системного аналізу, за допомогою яких зіставлялися наявні теоретичні підходи в психолого-педагогічній літературі до визначення й обґрунтування моделі підготовки майбутніх класних керівників до краєзнавчо-туристичної діяльності з класними колективами учнів загальноосвітніх навчальних закладів; метод моделювання, за яким розроблено модель і впроваджено її в практичну діяльність вищих навчальних закладів; б) емпіричні - анкетування, тестування, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи самооцінки, експертної оцінки, які були застосовані для з'ясування практичного стану підготовки майбутніх вчителів до роботи класними керівниками та реалізації краєзнавчо-туристичної діяльності з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та оцінки результатів проведеного формуючого педагогічного експерименту; в) статистичні - кількісний та якісний аналіз емпіричних даних із використанням методів математичної статистики та комп'ютерної програми, які були застосовані для обробки результатів експериментальної перевірки розробленої структурно-логічної моделі підготовки вчителів до роботи класними керівниками та реалізаці краєзнавчотуристичної діяльності з класними колективами учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

На першому етапі (2008-2009 pp.) було проаналізовано психологопедагогічну літературу та нормативні документи з теми дослідження та проведено систематизацію й первинне узагальнення результатів її вивчення;

сформульовано об'єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження;

проведено констатуючий педагогічний експеримент. В анкетуванні брали участь 1358 студентів і 56 викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 75 вчителів з різних навчальних предметів із шкіл № 29, 32, 33 мі. Вінниці і Вінницької області протягом 2008навчального року.

На другому етапі (2009 - 2011 pp.) на підставі висновків, зроблених за результатами теоретичного аналізу наукових джерел з теми дослідження та результатів констатувального експерименту, розроблено та теоретично обґрунтовано структурно-логічну модель підготовки майбутніх учителів до роботи класними керівниками та реалізації краєзнавчо-туристичної діяльності із учнями загальноосвітніх навчальних закладів, уточнено зміст підготовки.

На третьому етапі (2011 - 2013 pp.) у формувальному експерименті було проведено експериментальну перевірку структурно-логічної моделі професійної підготовки майбутніх учителів до работи класними керівниками та реалізації І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ краєзнавчо-туристичної діяльності з класними колективами учнів загальноосвітніх навчальних закладів; підготовлено комплект навчальнометодичних матеріалів; оброблено, систематизовано й узагальнено одержані у результаті педагогічного експерименту дані; підведено його підсумки;

сформульовано основні висновки й рекомендації.

Результати дослідження та їх обговорення. Узагальнені результати анкетування учителів-практиків Вінницької та Черкаської областей свідчать, що краєзнавчо-туристська робота в школах потребує поліпшення. Учителі визначили ряд факторів, що приводять до низького рівня краєзнавчотуристської роботи: недостатній рівень спеціальної підготовленості учителів щодо краєзнавчо-туристської роботи з учнями - 852%; вплив економічних факторів - 72%; недостатня обізнаність та відсутність достатньої забезпеченості спеціальною методичною літературою й туристським спорядженням - 56%;

відсутність спільних програм та виробничих взаємозв’язків з позашкільними закладами освіти –46%; відсутність у навчальних планах фахової підготовки вчителів з навчальних предметів, які передбачали би підготовку майбутніх класних керівників до краєзнавчо-туристської діяльності - 78%. Таким чином, найбільш вагомою причиною недостатнього рівня організації краєзнавчотуристської діяльності з боку класних керівників в загальноосвітніх школах є недостатній рівень готовності вчителів до такої роботи внаслідок відсутності навчальних предметів які передбачали би підготовку майбутніх класних керівників до краєзнавчо-туристської діяльності.

При дослідженні особливостей краєзнавчо-туристської підготовки студентів, вивченні педагогічної літератури, програм, методичних посібників з краєзнавчо-туристською спрямованістю було встановлено, що процес підготовки майбутніх класних керівників до краєзнавчо-туристської роботи з учнями ще недостатньо вивчений і розроблений, не забезпечений широкий зв’язок теорії з практикою, відсутня чітка система підготовки через запровадження викладання відповідних навчальних дисциплін, як інтегрованих курсів з краєзнавства, туризму та оздоровчої фізичної культури. Усе це підтверджує не тільки об’єктивну необхідність професійної підготовки майбутніх учителів у якості класних керівників до краєзнавчо-туристичної роботи із класними колективами, а й необхідність розробки технології такої підготовки.

Аналіз анкетування 1358 студентів і 56 викладачів ВНЗ, 75 вчителів з різних навчальних предметів із шкіл Вінницької області виявив наступні труднощі використання краєзнавчо-туристичних знань в навчально-виховному процесі при підготовці майбутніх класних керівників: а) 66,2% респондентів (викладачів, вчителів) вважають, що використовувати матеріал бажано не факультативно у позанавчальній роботі, а при викладанні навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вигляді змістового модулю; б) 46,2% труднощі використання необхідних навчальних матеріалів для занять пов'язані з їх відсутністю; в) 86,2% - використання краєзнавчого та 68,4% - використання туристичного компонентів впливає на загальний рівень професійної підготовленості студентів.

Наші результати узгоджуються із даними дослідження Кривова С.І. [6, с.

45-64] про те, що аналогічні складності є у використання краєзнавства в навчально-виховному процесі в середніх спеціальних навчальних закладах: а) 70,2% респондентів (викладачів, кураторів, співробітників адміністрації) І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ вважають, що використовувати матеріал бажано під позанавчальної роботи з метою загального виховного спрямування; б) 20,3% - труднощі використання матеріалів краєзнавства пов'язані з відсутністю систематизованого матеріалу для уроків; в) 48,1% - використання краєзнавчого інгредієнта впливає на загальну культуру особистості.

Проведений нами аналіз анкетування студентів дозволив отримати наступні результати: а) 82% респондентів на початку свого навчання в педагогічному вузі відповіли, що краєзнавчо-туристична робота викликає інтерес з точки зору її впливу на рівень загального розвитку людини, і не пов'язували краєзнавчо-туристичну роботу з розвитком професійної культури майбутнього фахівця; б) 38, 2% відповіли, що не знають, де будуть використовувати у своїй майбутній професії краєзнавчі та туристичні знання; в) 88,4% респондентів відповіли, що ніколи не цікавилися питаннями краєзнавства, 36% - питаннями туризму; г) 98% відповіли, що до вступу в педагогічний вуз відвідували кімнату-музей у школі, різні музеї, в тому числі обласний краєзнавчий музей.

Також була визначена за трьома компоненами рівнева характеристика готовності майбутніх класних керівників до фізкультурно-оздоровчої роботи туристичного спрямування з учнями (табл.1) У процесі дослідження нами розроблена модель підготовки майбутніх учителів-класних кервників із урахуванням професійних інтересів. Вона являє собою комплекс взаємопов’язаних елементів педагогічного процесу, які забезпечують формування у студентів особистісних якостей, професійних знань, умінь та навичок, необхідних для професійного виконання загальних і специфічних функцій класного керівника із урахування спрямування фахової підготовки.

Таблиця 1 Рівнева характеристика готовності майбутніх класних керівників до фізкультурно-оздоровчої роботи туристичного спрямування з учнями (у %) (результати констатуючого експерименту)

–  –  –

Висновки.

Вищесказане дозволило нам виявити соціально-педагогічну сутність та особливості краєзнавчо-туристичної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі, яку опановують майбутні класні керівники:Pages:     | 1 |   ...   | 64 | 65 || 67 | 68 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Медицина. Фармація УДК: 37.016:615.1/2:[378.091:005.963]:615.15-057.85 ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ д. мед. н., Білай И. М., к. фарм. н. Гетало О. В., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н. Остапенко А. О. Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя Метою цієї роботи є висвітлення шляхів удосконалення викладання деяких питань фармакотерапії для провізорів слухачів курсів підвищення кваліфікації...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 54–58. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 54–58. УДК 614.2+669.013 Т. В. Єрошкіна, С. С. Борисенко, Г. В. Даниленко, Н. Г. Положай 9 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара РОЛЬ КОМІСІЙ ПІДПРИЄМСТВ З АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Оцінено адекватність працевлаштування осіб з обмеженими...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 1 (71) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.52 Маркелова А.В., аспірант* Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СИЛОСОВАНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ПОЄДНАННІ З ХРЕСТОЦВІТИМИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ Наведені результати досліджень по вивченню впливу силосу із кукуруджзи у суміші з ріпаком ярим на молочну продуктивність корів. Кращим співвідношенням для цього силосу є 60:40. Використання силосу у годівлі молочних корів в дослідній...»

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ УДК 517.9:577.4:303.101 Доц. В.М. Онишкевич, канд. фіз.-мат. наук; доц. В.З. Холявка, канд. екон. наук; студ. Х.О. Гапаляк – НЛТУ України, м. Львів МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Зроблено спробу математичного опису взаємодії кількох біологічних змінних в екосистемі. Для цього запропоновано використати систему лінійних диференціальних рівнянь першого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»