WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 63 | 64 || 66 | 67 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 65 ] --

Також під час дослідження ми виявили, що 17% студентів займаються щодня різними фізичними вправами, 55% займаються ними 3-5 разів на тиждень, і 28% займаються менше двох разів на тиждень, також до цих даних належать студенти які не займаються фізичним вихованням взагалі.

Студенти, котрі оцінюють свій стан здоров'я як гарний, становлять 16%, як задовільний – 67%, і як поганий – 17%. Однак, у цьому віці студенти схильні завищувати самооцінку стану здоров'я.

Висновки. У ході дослідження з'ясовано, що студенти нашого інституту, в цілому займаються фізичним вихованням, однак нажаль є студенти, які не займається фізичним вихованням (16%). Усвідомлене й зацікавлене ставлення студентів до процесу фізичного виховання у вищому навчальному закладі виявляється у відчутті його конкретних недоліків і в пропозиціях щодо його вдосконалення. Вони полягають у збільшенні кратності занять фізичними вправами, провадженні нових форм рухової активності, збільшені кількості спортивно-масових заходів і поліпшені матеріально-спортивної бази вищого навчального закладу.

Основними умовами формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання є:

- сформованість у студентів позитивної мотивації до занять фізичною культурою в аудиторії та позааудиторній діяльності;

- впровадження в навчальну діяльність інноваційних технологій на основі інтеграції теорії фізичного виховання і особисто-орієнтовного навчання;

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

- збереження і розвиток здоров'я студентів та формування в них здорового способу життя необхідно розглядати як цілісний педагогічний процес.

Перспективи подальших досліджень передбачають комунікації і спілкування викладача і студентів (індивідуально і в групах) під час занять і у позааудиторний час (організація спортивно-масової та наукової діяльності), виявлення ціннісно-мотиваційної тенденції фізкультурної діяльності, що перетворюється у динамічну результативність до набуття самостійного розвитку особистості у формуванні ЗСЖ.

ЛІТЕРАТУРА Актуальні пробеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та 1.

реабілітації у навчальних закладах України. - Кіровоград, КДПУ імені Володимира Винниченка, 2009.-164 с.

Бондарь С.Б.Востановление здоровья студенческой молодёжи / С.Б.Бондарь, 2.

А.В.Мещеряков // Успехи современного естествознания. - 2007. - №12. - С. 100 Виленский М.Я. Социально-педагогические детерминанты формирования 3.

здорового образа жизни / М.Я.Виленский // Теория и практика физ. Культуры. С.9.

Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного 4.

самовдосконалення студентства / С.М. Канішевський. - К.: ІЗМН.-1999.-270 с.

Лубышева Л.И. Инновационные направления педагогической системы 5.

формирования физической культуры студенческой молодежи / Л.И.Лубышева // Теория и практика физической культуры. - 2005. - № 4. - С. 38-46 Садовникова В.В. Валеологический подход к организации занятий по 6.

физическому воспитанию студенток основного учебного отделения вуза:

Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В.В.Садовникова. - Минск. - 2005.с.

<

АНОТАЦІЇ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Світлана Переверзєва Педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький Національний Університет»

У статті окреслено фізичне виховання як невід'ємну частину процесу формування загальної і професійної культури сучасної студентської молоді, яка має зберігати і зміцнювати своє здоров'я системою рухів та прихильності до здорового способу життя за умовою вірно спланованої і організованої їхньої діяльності.

Ключові слова: фізичне виховання, здоровий спосіб життя, студентська молодь, здоров'я, компоненти, засоби, діяльність, працездатність.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИЗНИ

Светлана Переверзева Педагогический институт ГВУЗ «Криворожский Национальный Университет»

В статье отображено физическое воспитание как неотъемлемую часть процесса формирования общей и профессиональной культуры современной молодежи, которая должна беречь и укреплять свое здоровье системой движений приоритетно к здоровому способу жизни по условию правильно спланированной и организованной их деятельности.

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый способ жизни, студенты, здоровье, компоненты, средства, деятельность, трудоспособность.

–  –  –

РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ МАЙБУТНІХ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

ЗДІЙСНЮВАТИ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Сергій Плаксій, Василь Мельник Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Постановка проблеми. Становлення незалежної України, спрямованість зусиль держави і суспільства на створення умов для всебічного розвитку і самоорганізації кожної особистості як патріота і громадянина України актуалізували проблему підготовки педагогічних кадрів, зокрема, визначивши серед пріоритетних аспекти професійної туристично-краєзнавчої освіти.

Особлива роль в цьому процесі належить зокрема класному керівникові.

Науковцями проведено низку досліджень, у яких розглядалися різні аспекти діяльності класного керівника: методологічні засади (Н.П.Волкова, Л.Я.Гордін, Н.Є.Щуркова); проблема змісту, методів, форм організації виховної роботи (М.І.Болдирєв, В.М.Оржеховська, М.І.Рожков); формування в учнів гуманних взаємовідносин (В.О.Білоусова, Г.П.Васянович, Т.І.Люріна); робота з батьками вихованців (І.О.Дружиніна, Р.М.Капралова, Н.О.Петров); основи індивідуального підходу до особистості школяра (С.Г.Карпенчук, М.Ю.Красовицький, М.І.Сметанський); питання організації класного колективу, розвитку самоврядування (А.С.Макаренко, Г.І.Щукіна, М.Д.Ярмаченко);

специфіка виховної роботи вчителя початкових класів (Ш.О.Амонашвілі, М.П.Лещенко, В.О.Сухомлинський).

Помітним є зростання інтересу вчених та учителів-практиків до краєзнавчо-туристичної роботи з учнями [1, 2, 3]. Водночас аналіз наукових джерел показує, що у проблемі підготовки майбутніх учителів-класних керівників до краєзнавчо-туристичної роботи з учнями багато питань ще не вирішено. У сучасній системі підготовки майбутнього вчителя-класного керівника до краєзнавчо-туристичної роботи простежуються суперечності між вимогами до високого рівня кваліфікації учителя - організатора цієї роботи, з одного боку, та недостатнім рівнем його підготовки в означеному аспекті, - з іншого; між підвищенням значення краєзнавства і туризму в діяльності школи та рівнем їх розвитку; у цілому між змінами у педагогічній діяльності учителякласного керівника, що виникли в результаті реформування системи освіти, і рівнем їх відображення у змісті та формах краєзнавчо-туристичної підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Готовність учителя до краєзнавчо-туристської роботи з учнями, здебільшого визначається сформованістю особистості учителя, в основі якої лежать: спрямованість на І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ краєзнавчо-туристську роботу в професійній діяльності, здібності до неї, наявність стійких знань, умінь і навичок [1, с.12]. Встановлений ряд факторів, що впливають на низький рівень краєзнавчо-туристської роботи: низький рівень спеціальної підготовки учителів до краєзнавчо-туристської роботи з учнями відсутність економічних стимулів - 61%; недостатня забезпеченість спеціальною методичною літературою й туристським спорядженням - 42%;

відсутність чітких взаємозвязків з позашкільними закладами –39%; відсутність навчального предмету, який передбачав би підготовку до краєзнавчотуристської роботи - 36%. Цілеспрямована підготовка студентів дозволила 53,1% студентів основної групи наблизитися до високого професійного рівня знань, умінь і навичок. У контрольній групі вони склали 27,4%. Як показало дослідження, основними чинниками приросту знань, умінь і навичок студентів було вивчення ними спецкурсу: Ку – 0,64 (приріст 38%), виконання завдань під час польової і педагогічної практики, робота студентів у дитячих громадських об’єднаних – приріст 18%. У контрольній групі ці дані становлять відповідно 19% і 13%. Тобто, запропонована методика навчання сприяла підвищенню у студентів основної групи показників рівня особистісного ставлення, знань, умінь і навичок проведення краєзнавчо-туристської роботи. В цілому ж в основній групі високий рівень сформованості готовності зріс на 48,2%, середній - 21,3%, низький зменшився на 69,5%. У контрольній групі ці значення становлять відповідно: 22,4%, 28,4%, 50,8%.

Денисенко В.А. [2, с.3-15] визначив суть, компоненти та рівні готовності студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до пошуковоекспедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи, розкрито зміст і завдання експедиційної народознавчої роботи та розроблено програму експедиційних досліджень. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено модель підготовки майбутнього вчителя-філолога до проведення такої роботи з учнями, визначено педагогічні умови, які підвищують ефективність цього складного особистісного утворення. Запропоновано підготовку студентів-філологів до проведення експедиційної роботи з учнями здійснювати у процесі аудиторної та позааудиторної народознавчої діяльності, різних видів експедицій (фольклорної, діалектологічної, етнографічної, етнопедагогічної) та педагогічної практики. Визначені умови і створена модель готовності вчителя максимально сприяли тому, що у студентів сформувалися глибокі знання з народознавства, пошуково-експедиційної роботи. Вони усвідомили, що їхня майбутня експедиційна діяльність є дійовим засобом виховання учнів. У студентів з’явилися суспільно значущі мотиви майбутньої експедиційної роботи, сформувався стійкий інтерес до неї. Вони виявили ініціативу і творчість в організації та проведенні експедиційної роботи з учнями, а також уміння використовувати зібраний в експедиціях народознавчий матеріал на уроках і в позаурочний час. Отже, результати дослідницької роботи засвідчили зростання готовності студентів до проведення експедиційної роботи з учнями.

Рут Єжи Зиґмунд [3, с. 8-34] перевірив систему туристично-краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі на основі дослідження адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи й фізичного розвитку школярів, які систематично займалися туристичною діяльністю; вперше науково обґрунтовано доцільність проведення днівок під час багатоденних туристичних походів; виявлено вікові І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ особливості впливу туристичної діяльності на фізичний розвиток, розумову й фізичну працездатність та фізіологічні функції організму школярів.

Набули подальшого розвитку теоретичні основи проектування й реалізації різних видів туристично-краєзнавчої діяльності у школі. На основі вивчення системних взаємозв’язків фізичної активності, фізичного й функціонального стану школярів, які займаються туристично-краєзнавчою діяльністю, удосконалено методику широкого використання піших, лижних та велосипедних походів як засобів комплексного впливу на фізичне здоров’я дітей і підлітків.Pages:     | 1 |   ...   | 63 | 64 || 66 | 67 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.4 А. В. КІЧУРА * ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Карпатська лісова науково-дослідна станція УкрНДІгірліс Розглянуто структуру природно-заповідного фонду Закарпатської області залежно від площі об’єктів та їх територіального розподілу. Проаналізовано репрезентативність заповідних територій за рослинними формаціями та висотними поясами. Визначено перспективи...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича УДК: 597.08/57.014 (477.71) Демченко Віктор Олексійович ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІХТІОФАУНИ ВОДОЙМ АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ ЗА ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі гідробіології Національного університету біоресурсів...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА випуск 99, 2014 р. УДК 619:615.9:577.1:604.6:633.34:636.52/.58 ОЦІНКА ТОКСИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ MON 89788 НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ ЗА БІОХІМІЧНИМИ МАРКЕРАМИ Шевцова Г.М., Герілович І.О., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Доценко Р.В. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, e-mail: toxi-lab@vet.kharkov.ua Долецький С.П. Національна академія аграрних наук України, м. Київ Питання впливу...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.6 заних показників з урожайністю, відповідно 0,75; 0,40; 0,38 і 0,35. Аналіз фактичного та теоретичного значень F-критерію свідчить про високу достовірність отриманих результатів [1]. Істотність впливу інших таксаційних показників (приросту пагонів, маси повітряно-сухого плоду і листка (7,2 %)) незначна. Ймовірно, їхня частка у формуванні запасу плодів применшується дією сукупності більш вагоміших факторів. Одержані дані можуть бути використання для визначенні...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 РОСЛИННИЦТВО УДК 635.652/654: 633/ 635 МОВЧАН К.І., молодший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН e-mail: k.movchan@ukr.net ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ ТА ГУСТОТИ РОСЛИН НА ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Встановлено вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість проходження окремих фенологічних фаз та...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.2; 630.22; 630.182; 630.187 Ю. В. ПЛУГАТАР * ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛІСІВ КРИМУ Кримськая гірсько-лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Наведено загальну характеристику типологічної структури лісів Криму та у розрізі головних типоутворювальних порід: дубів пухнастого і скельного, сосон – кримської, гачкуватої (звичайної), Станкевича, бука кримського (східного) та ялівця високого. Проаналізовано розподіл деревостанів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»