WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 60 | 61 || 63 | 64 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 62 ] --

1. Серед засобів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій у фізичному вихованні студентів медичних коледжів, доцільно використовувати комплекси фізичних вправ для зміцнення м’язів черевного преса, комплекси вправ для розвитку фізичних якостей, різновиди масажу, оздоровчі системи, дихальну гімнастику, комплекси профілактично-реабілітаційних вправ при різних захворюваннях, засоби фізичного самовдосконалення, комплекси ранкової гігієнічної гімнастики.

2. Для забезпечення успішного функціонування моделі формування валеологічних компетенцій були визначені такі форми: міні-лекції, семінарські заняття, реферування, конференції, які проводилися на засадах міжпредметної інтеграції й забезпечували грунтовну науково-теоретичну валеологічну підготовку студентів медичних коледжів в умовах фізичного виховання;

практичні заняття для ознайомлення з особливостями методики степ-аеробіки, стретчінгу, шейпінгу, каленетики, що збагачувало уявлення студентів про сучасні засоби занять руховою активністю; участь студентів у заняттях оздоровчих гуртків «Дні здоров’я», огляді-конкурсі «Моє фізичне самовдосконалення».

3. До групи методів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій студентів, належать словесні, які реалізувалися через пояснення, розповідь, команди, аналіз ігрових ситуацій, дослідницький (самоконтроль та взаємоконтроль). Еврестичний метод полягав у діагностиці рівня фізичної підготовленості, стану серцево-судинної та дихальної систем; прогнозування шляхів зміцнення здоров’я; проектування заходів з утвердження ЗСЖ.

Перспективи подальших досліджень лежать у площині вивчення ефективності моделі формування валеологічної компетентності у студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання.

ЛІТЕРАТУРА Апанасенко Г.Л. Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів 1.

слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, А.В.Магльований. – Львів, ПП «Кварт», 2011. – 303с.

Бондаренко О.М. Цінність здоров’я серед пріоритетів студентської молоді / 2.

Бондаренко О.М., Чобітько М.Г. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», 2010. – Випуск 3. – С.160-166.

Гончаренко С., Мальований Ю. Інтегроване навчання: за і проти // Освіта. -1994.

3.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

– 16 лютого. – С. 2-3.

Гуменний В.С. Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів 4.

політехнічних ВНЗ з урахуванням специфіки професійної діяльності: автор. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В.С.Гуменний. – ІваноФранківськ, 2012. – 22с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І.М.Дичківська. – 5.

2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с. – (Серія «Альма-матер»).

Земська Н.О. Особистісна компетентність студентів до здорового способу життя :

6.

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец.

24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Н.О.Земська. – Івано-Франківськ, 2012. – 20с.

Мариновська О., Бабійчук Г. Моделювання навчальних занять на інтегрованій 7.

основі / За ред. О.Мариновської. – Івано-Франківськ, 2002. -136с.

Масияскене О.В., Муравянникова Ж.Г. Валеология: уч. Пособие / 8.

О.В.Масияскене, Ж.Г.Муравянникова. – Изд.-2-е, стер.-Ростов н/д: Феникс, 2011.

251с. – (Медицина).

Ніколаєв С.Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від 9.

психофізичних особливостей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С.Ю.Ніколаєв, – Луцьк, 2004. – 20с.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів: Навч. посіб. – К.:

10.

Олімпійська л-ра, 2001. – 438с.

АНОТАЦІЇ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У

СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ярослав Остафійчук Івано-Франківський національний медичний університет Метою дослідження було створення моделі формування валеологічної компетентності студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання.

На підставі результатів вивчення стану валеологічної освіченості студентів розроблена структура моделі формування валеокомпетентності, яка включає інтеграційну програму валеологічної освіти, методику її реалізації, сукупність загальних й спеціальних валеологічних компентенцій, етапи реалізації (когнітивно-адаптивний, емоційно-діяльнісний, мотиваційноповедінковий), засоби, форми, принципи і методичні прийоми й структуру валеологічної компетентності.

Ключові слова: студенти медичних коледжів, фізичне виховання, валеологічна компетентність.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ

Ярослав Остафийчук Ивано-Франковский национальный медицинский университет Целью исследования было создание модели формирования валеологической компетентности студентов медицинских колледжей в процессе физического воспитания.

На основании результатов изучения состояния валеологической образованности студентов разработана структура модели формирования валеокомпетентности, которая включает интеграционную программу валеологического образования, методику ее реализации, совокупность общих и специальных валеологических компентенций, этапы реализации (когнитивно - адаптивный, эмоционально-деятельностный, мотивационно- поведенческий), средства, формы, принципы и методические приемы и структуру валеологической компетентности.

Ключевые слова: студенты медицинских колледжей, физическое воспитание, валеологическая компетентность.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

METHOD OF FORMING VALEOLOGICAL COMPETENCIES IN STUDENTS OF

MEDICAL COLLEGES DURING PHYSICAL TRAINING

Jaroslav Ostafiychuk Ivano-Frankivsk National Medical University The aim of our investigation was to develop a model of valeological competency formation for students of medical colleges in the process of physical education.

Resulting from the investigation of valeological education of students we developed a model of valeological competency formation including the integration programme of valeological education, methods of its implementation, total general and special valeological competencies, implementation phases (cognitive-adaptation, emotional-activity, motivational-behavioural), means, forms, principles and methods, as well as the structure of valeological competency.

Key words: students of medical colleges, physical education, valeological competency

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ

ПЕРЕСУВАННЯ НА ЛИЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ

ЗАСОБІВ Віталій Павленко, Петро Пустовойт, Юрій Панькін Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Постановка проблеми. Особистість майбутнього фахівця фізичного виховання і його професійна підготовка завжди посідала і посідає одне з центральних місць в системі педагогічної освіти. Тому важливим науковим напрямком в галузі освіти були і залишається розробка проблеми професійної підготовки учителя.

На якість викладання предмету з теорії і методики лижного спорту впливають об`єктивні і суб`єктивні фактори. До об`єктивних факторів відносяться: якісний інвентар, змазка лиж та інше, а до суб’єктивних - наявність снігового покриву, погодні умови(температура повітря і снігу) і т.д. Дані результатів опитування студентів, свідчить про те, що до 90 % студентів в процесі фізичного виховання в умовах середньої школи не отримували теоретичних знань, практичних умінь і навичок з лижного спорту. Але, за даними досліджень В. М. Волкова, В. П. Філіна [3, с. 144 ] заняття лижним спортом потрібно розпочинати з 9 років, а навчання елементів техніки пересування на лижах по програмі середньої школи вводяться з 1-2 класу. В цьому віці діти можуть ефективно оволодіти технікою пересування на лижах, а в подальшому для оволодіння технікою потрібно затратити більше часу та зусиль.

Тому заняття з лижного спорту для студентів мають значні навантаження фізичного, технічного і психологічного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світова практика підготовки спеціалістів, багаторічний досвід переконують, що найбільші труднощі для засвоєння навиків навчання – це не засвоєння теоретичних і методичних знань, а застосування їх в практичній діяльності.

В системі фізичного виховання лижна підготовка - це засіб підвищення рівня фізичної працездатності, оздоровлення, загартування. Заняття на лижах доступні всім, так як під час прогулянок чи навчально-тренувальної роботи фізичне навантаження може легко дозуватись в залежності від віку, статі, фізичній підготовці та стану здоров`я учнів, спортсменів тощо.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Але біомеханічна структура техніки лижних ходів має складну форму, характер, яка реалізується в незвичайних умов місцевості.

Дані спеціалістів з теорії і методики лижного спорту [1, 2, 4, 5, 6], свідчать про те, що в процесі навчання кожному окремому способу руху на лижах можна визначити три відносні етапи. Ці етапи відповідають певним стадіям формування рухових умінь та навичок, розділяються за педагогічними завданнями і методикою навчання.

Цей умовний поділ на етапи навчання допоможе правильно зорієнтувати викладачів на вирішення окремих конкретних завдань навчання кожного способу пересування на лижах.

Виділяються такі етапи навчання: початкове, поглиблене навчання, закріплення та подальше удосконалення.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і визначати найбільш ефективні засоби навчання і вдосконалення технічної підготовки студентів з лижної підготовки.

Методи і організація дослідження. Для вирішення поставленої мети дослідження використовувались такі методи: вивчення наукової літератури;

педагогічні спостереження; методи аналізу, синтезу і порівняння, тестування технічної підготовленості, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Тестування технічної підготовленості виконувалось в результаті етапного контролю. Контрольними тестовими завдання були елементи класичного поперемінного двокрокового ходу: час проходження дистанції 5 км, с.; 100 м з ходу, с.; кількість кроків на відрізку 25 м.

З метою покращення методики удосконалення оволодіння технікою пересування на лижах класичним поперемінно двокроковим ходом, нами було проведено педагогічний експеримент в якому взяло участь 32 студенти 1 курсу.

Студентів було розділено на дві групи по 16 чоловік. По рівню фізичних якостей в тому числі і спеціальної витривалості, групи в початковій стадії експерименту не мали істотної різниці.

Група А (контрольна) займалася згідно навчальної програми підготовки з дисципліни теорія і методика викладання лижного спорту, але основна увага була направлена тільки на розвиток фізичних якостей.

Група Б (експериментальна) вивчала техніку пересування на лижах за спеціальною розробленою програмою, яка включала етапну методику навчання і вдосконалення рухових дій лижних ходів.Pages:     | 1 |   ...   | 60 | 61 || 63 | 64 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.14 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК 681.325.3 Доц. О.М. Воблий, канд. техн. наук; доц. Л.І. Закалик, канд. техн. наук. – НУ Львівська політехніка; ст. викл. С.Ю. Лебідь, д-р-інж. – Львівська філія Європейського університету ЕКОЛОГІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ Нанотехнології на сьогодні розвиваються дуже швидко і перспективно. Нанотехнологія, за прогнозами вчених, повинна змінити світ на кращий і на сьогодні стала найдинамічнішою дисципліною науки і технології....»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 1 (10) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF ECOLOGY УДК 504 : 57.08 © С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов, В. О. Максимович, О. З. Злотін, М. В. Говта, Т. Ю. Маркіна, Н. М. Лялюк, К. М. Маслодудова, А. І. Сафонов, О. В. Машталер, О. В. Федотов, А. Д. Штірц ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГІВ ЧУТЛИВОСТІ БІОІНДИКАТОРІВ НА ДІЮ...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»