WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 || 62 | 63 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 61 ] --

передбачала: знання основних джерел та нормативних параметрів антропогенного забруднення довкілля та основних принципів функціонування екосистеми; особливостей урбанізації та її негативних наслідків; уміння ідентифікувати забруднення навколишнього середовища; дотримуватись правил природокористування та охорони навколишнього середовища під час життєдіяльності, різних форм активного відпочинку, проведення спортивномасових заходів й експлуатації спортивних споруд.

Вищезгадані компетентності формувалися у процесі викладання медикобіологічних, історико-правових, природо і працеоохоронних навчальних дисциплін у частині дотичних тем з фізичною культурою та спрямовувались на утвердження активної позиції студентів щодо збереження власного здоров’я, стійкої мотивації до підвищення його рівня у безпечній формі.

Базова частина «Інтеграційної програми валеологічної освіти в медичних коледжах» впроваджувалася у навчально-виховний процес фізичного виховання відповідно до інтеграційно-змістової структури. У цій частині зазначеної програми основним був навчальний матеріал з фізичної культури, а однотипні І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ елементи дисциплін медико-біологічного, гуманітарного, історико-правового, екологічного спрямування – сумісним.

Зміст формування базових валеологічних компетенцій впроваджувався у навчально-виховний процес відповідно до навчально-тематичного плану корекції фізичного виховання студентів медичних коледжів у контексті інтеграційної програми валеологічної освіти. При цьому використовувалися принципи емоційного вольового сприйняття, єдності людини й природи, що забезпечувало ціннісно-мотиваційну спрямованість занять, реалізацію особистісно зорієнтованого підходу, а також принципу професійного спрямування на використання валеологічних знань у професійній медсестринській діяльності.

Формування валеологічних компетенцій майбутніх медиків здійснювалось у три взаємозв’язані етапи (когнітивно-адаптивний, емоційно-діяльнісний, мотиваційно-поведінковий).

Когнітивний компонент формувався відповідно до змісту когнітивноадаптивного стану укладеного навчально-тематичного плану корекції фізичного виховання студентів медичних коледжів у контексті інтеграційної програми валеологічної освіти. З цією метою було оновлено зміст 60 годин навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів медичних коледжів спеціальностей «Лікувальна справа», «Фельдшер».

У зміст фізичного виховання першокурсників (23 год.) увійшли 4 теми:

«Традиції фізичної культури в Україні» (5 год.), «Історична ретроспектива розвитку валеології» (6 год.), в яких інтегрувався матеріал з відповідними темами навчальних дисциплін «Історія України» й «Історія медицини і медсестринства». Наступні дві теми, що розглядались у процесі фізичного виховання «Природничо-наукові основи фізичного виховання» (6 год.) та «Роль рухової активності для розвитку людини», інтегрувались із близькими темами навчальних курсів «Анатомія людини», «Фізіологія», «Ріст і розвиток людини».

У фізичному вихованні студентів ІІ курсу (22 год.) на цьому етапі розглядались наступні теми: «Фізична культура як складова ЗСЖ сучасної людини» (6 год.); «Безпека збереження здоров’я людей у процесі занять руховою активністю» (5 год.); «Сучасні оздоровчі системи і програми» (5 год.);

«Методи діагностики фізичного розвитку і стану здоров’я» (6 год.). При цьому навчальний матеріал курсу «Фізична культура» інтегрувався з близькими темами навчальних дисциплін «Основи правознавства», «Патофізіологія», «Безпека життєдіяльності». У змісті фізичного виховання студентів медичних коледжів ІІІ курсу було розглянуто 3 теми (15 год.): «Досвід реалізації освітніх програм з формування валеологічних компетенцій» (5 год.); «Вплив занять фізичними вправами на репродуктивне здоров’я» (5 год.); «Профілактика захворювань засобами фізичної культури» (5 год.), які у своєму змісті інтегрувалися з навчальними матеріалами наступних дисциплін: «Основи права», «Основи охорони праці та охорона праці галузі», «Соціологія», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї».

–  –  –

Отже, когнітивно-адаптивний етап передбачав розширення уявлень студентів із загальних валеологічних компетенцій, основних засад валеологічної освіти її нормативно-правового забезпечення, з досвіду використання валеологічних традицій щодо збереження та зміцнення здоров’я на різних І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ етапах розвитку українського суспільства, а також із природничо-наукових основ з фізичної культури, культури спілкування, шляхами прогнозування та формування здоров’я в різні періоди життя людини. З цією метою проводилися як індивідуальні, так і групові форми навчальної роботи зі студентами для вироблення мотивів, пробудження професійних інтересів, зацікавленості, усвідомлення ними необхідності та важливості валеологічної обізнаності в подальшій медично-професійній діяльності, корекції фізичного виховання студентів медичних коледжів у контексті інтеграційної програми валеологічної освіти.

Емоційно-діяльнісний етап (22 год.) передбачав формування емоційновольових якостей студентів. Цьому сприяло оновлення змісту фізичного виховання наступними інтеграційними тематичними модулями: І курс (7 год.) «Сучасні методи дослідження соматичного здоров’я» (3 год.) та «Гіпокінезія як передумова зміцнення здоров’я» (4 год.), де інтеграційні умови забезпечувалися відповідним змістовим матеріалом таких дисциплін: «Ріст і розвиток людини», «Соціологія» та «Фізіологія».

На ІІ курсі (8 год.) студенти опрацьовували такі інтеграційні теми: «Вплив насильницької поведінки на здоров’я людини» (4 год.) й «Діагностика індивідуального здоров’я» (4 год.). Інтеграція фізичного виховання відбувалася з навчальним матеріалом наступних дисциплін: «Основи психології та міжособистісне спілкування», «Людина і соціальна реабілітація», «Культурологія».

На ІІІ курсі (7 год.) формуванню емоційно-вольових якостей сприяло вивчення тематичного модуля «Основні методи пропаганди здорового способу життя серед різних верств населення». У цій частині інтеграція відбувалася з матеріалом навчальних дисциплін: «Медична і соціальна реабілітація», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї», «Соціологія».

Таким чином, на емоційно-діяльнісному етапі формувалися базові валеологічні компетенції у фізичному вихованні студентів, передбачені «Інтеграційною програмою валеологічної освіти в медичних коледжах».

Зазначений етап забезпечував використання повноти теоретичних знань, практичних умінь і навичок медико-біологічних, гуманітарних дисциплін у фізичному вихованні студентів, що враховувалося під час розроблення комплексів ранкової й виробничої гімнастики, руханкових хвилин, пауз, комплексів коригуючої гімнастики, плануванні заходів утвердження ЗСЖ у сім’ї, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти; укладання власних індивідуальних програм для фізичного самовдосконалення відповідно до можливостей організму, а також у процесі вивчення стану соматичного здоров’я, контролю за рівнем його розвитку.

Цей етап мав творчий характер, де в умовах проблемно-ціннісного спілкування обговорювалися авторські валеологічні моделі, що створювало доброзичливе емоційне середовище для утвердження вольових зусиль, розвитку дивергентного мислення, умінь генерувати нові валеологічні ідеї, вмотивовано відстоювати свої погляди, знаходити нетрадиційні шляхи розв’язання проблемних ситуацій, що сприяло б утвердженню валеологічно-професійних якостей майбутніх медичних працівників. Специфічними методами емоційнодіяльнісного етапу були: словесний, практичний, евристичний, аналіз професійних ситуацій.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Мотиваційно-поведінковий етап спрямований на реалізацію комплексу взаємопов’язаних мотивів, що базувалися на особистісних даних студентів із валеологічної обізнаності, стану соматичного здоров’я, рівня фізичної підготовленості та прогнозів тривалості життя. Особливість цього стану полягала в організації самостійної роботи студентів: підготовка виступів до студентської конференції «Валеологічна освіченість молоді запорука здоров’я»; написання рефератів за розробленою тематикою; укладання методичного портфоліо (за матеріалами літературних джерел) – діагностичні методики стану соматичного здоров’я, рівня фізичної підготовленості;

комплекси вправ профілактики порушення природного режиму хребта, запобігання короткозорості, дихальні вправи, запобігання ГРЗ; комплекси реабілітаційних вправ при різних захворюваннях; оздоровчі системи; методики використання оздоровчої сили природного середовища, звуків, молитви, фізичне самовдосконалення (ведення щоденника самоконтролю).

Серед засобів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій у фізичному вихованні студентів медичних коледжів, використовувались наступні: 1) комплекси фізичних вправ для зміцнення м’язів черевного преса, таза і тазового дна, стегна і талії, що забезпечувало корекцію статури, добру мотивацію та викликало інтерес до занять руховою активністю; 2) комплекси вправ для розвитку фізичних якостей, що використовувалися у процесі самовдосконалення та сприяли покращенню рівня фізичної підготовленості; 3) народні рухливі ігри та засоби, календарно-обрядовий ігровий матеріал, для активного відпочинку молоді, який би ґрунтовніше знайомив із традиціями української національної фізичної культури; 4) різновиди масажу, оздоровчі системи (П. Іванова, С. Кнейппа, К. Ніша), дихальні методики (А.Н.

Стрельнікової, К. Бутейко, А. Сметанкіна), комплекси профілактичнореабілітаційних вправ при різних захворюваннях, що сприяють розширенню професійно-прикладних вмінь та навичок; 5) засоби фізичного самовдосконалення, комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, комплекс ЗРВ (10 вправ по 10 повторень) – 30 хв щоденно, що сприяло підвищенню рівня фізичної підготовленості, утвердженню пріоритетів здорового способу життя.

Для забезпечення успішного функціонування моделі формування валеологічних компетенцій були визначені такі форми: 1) міні-лекції, семінарські заняття, реферування, конференції, які проводилися на засадах міжпредметної інтеграції й забезпечували грунтовну науково-теоретичну валеологічну підготовку студенток медичних коледжів в умовах фізичного виховання; 2) практичні заняття для ознайомлення з особливостями методики степ-аеробіки, стретчінгу, шейпінгу, каленетики, що збагачувало уявлення студентів про сучасні засоби занять руховою активністю; 3) участь студентів у заняттях оздоровчих гуртків «Дні здоров’я», огляді-конкурсі «Моє фізичне самовдосконалення».

До групи методів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій студенток, належать словесні, які реалізувалися через пояснення, розповідь, команди, аналіз ігрових ситуацій, дослідницький (самоконтроль та взаємоконтроль). Еврестичний метод полягав у діагностиці рівня фізичної підготовленості, стану серцево-судинної та дихальної систем; прогнозування шляхів зміцнення здоров’я; проектування заходів з утвердження ЗСЖ у сім’ї, формування валеологічних знань, умінь і навичок в дошкільних І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, розробка індивідуальних оздоровчих програм; проектів спортивно-оздоровчих свят.

Результати сформованості валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів визначалися за такими критеріями:

а) когнітивний компонент – обізнаність з основними заходами валеології, законодавчими актами, усвідомлення впливу валеологічної грамотності на стан власного здоров’я і тривалість життя;

б) емоційно-вольовий компонент – ставлення студентів до власного здоров’я, здоров’я інших людей та засобів фізичної культури як вагомого чинника утвердження ЗСЖ;

в) мотиваційно-поведінковий компонент – наявність мотивів щодо ведення здорового способу життя, фізичного самовдосконалення, самоконтролю та укладання валеологічного портфоліо.

ВисновкиPages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 || 62 | 63 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 26. Соболев Н.А. Особо охраняемые природные территории и охрана природы Подмосковья// Научн. чтения, посвящ. памяти Н.Ф. Реймерса: Докл. 4-й конф. в связи с 850летием г. Москвы. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. – С. 26-56.27. Углубленный обзор расширенной программы работы по биологическому разнообразию лесов. UNEP/CBD/SBSTTA/13/3. 13 November 2007. [Електрон. ресурс]. – Доступний з:...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов (підпис) 12 травня 2014 р. ХІМІЯ І БІОХІМІЯ ВИНА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріСХВАЛЕНО ал, біографічні відомості перевірені. Напина засіданні кафедри сання...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«УДК 631.51:631.81.86:633/635.358 Ф.С.Галиш, кандидат сільськогосподарських наук ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ Зернобобові культури, зокрема горох розглядаються в Україні, передусім, як джерело високоякісного білка у харчуванні людей та годівлі тваринництва. Крім того, горох є важливим поліпшувачем грунту. За рахунок зв’язування азоту повітря він вносить на кожний гектар посіву 100 150 кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300 400 кг...»

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК631.58:68.35.31 ТАНЧИК С.П., доктор с.-г. наук, професор МИГЛОВЕЦЬ О.П., аспірант Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: o.myglovetz@ukr.net ВПЛИВ ГРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ СОЇ НА ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведені результати досліджень щодо впливу ґрунтових гербіцидів на загальну забур’яненість посівів сої...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.6 Звичайно ж, це далеко не всі напрямки, про які варто вести переорієнтацію держави на екологічно спрямовану політику в економічній, природоохоронній, політичній, соціальній сферах, однак варто починати саме з цього сьогодні, і тоді майбутнє країни буде захищено. Література 1. Кислий В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Суми: ВТД Университетская книга, 2002. – 232 с.2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»