WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 58 | 59 || 61 | 62 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 60 ] --

Key words: hypodynamia, functional training, functional performance, female-students.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У

СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ

Ярослав Остафійчук Івано-Франківський національний медичний університет Постановка проблеми. Важливість формування валеологічних знань і практичних навиків обумовлені вимогами основних концептуальних положень нормативно-правових та інструктивно-директивних документів національної системи освіти, де першочергового значення набуває підготовка випускників ВНЗ. При цьому важлива роль відводиться як фізичному, так і валеологічному вихованню особистості [1]. Водночас сьогодні викликає стурбованість зменшення потенціалу здоров'я студентської молоді через байдуже ставлення до власного здоров'я [10], нераціональне харчування [4], шкідливі звички, недостатню рухову активність [8], складні екологічні умови [6], психо-емоційні напруження [9], нехтування вагомим засобом оздоровлення – фізичними вправами і природними факторами [2], відсутність переконань щодо потреби бережливого відношення як до власного здоров'я, так і здоров'я інших людей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження С.Ю.Ніколаєва [9], О.М.Бондаренко [2], Н.О.Земської [6], В.С.Гуменного [4] засвідчують, що рівень фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах не сприяє зменшенню дефіциту рухової активності особистості; методика проведення занять, їх зміст має відносно низьку ефективність через недостатнє використання цілісного уявлення про здоров'яутверджуючу діяльність, що у подальшому знижує інтерес до занять фізичними і спортивними вправами та унеможливлює формування валеологічних компетенцій й утвердження на їх основі пріоритетів здорового способу життя (ЗСЖ).

Беручи до уваги високі оздоровчі можливості фізичного виховання [2,4,9], матеріали наукових досліджень С.Гончаренко і Ю.Мальованого [3], О.В.Мариновської [7] про доцільність використання у навчально-виховному процесі інтеграційного підходу та недостатнє висвітлення у науковій літературі проблеми в контексті формування валеологічних компетенцій студентської молоді зумовило вибір теми нашого дослідження.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами.

Дослідження виконано у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 p.p. в межах теми 3.1.1. «Теоретико-методичні та програмно-нормативні основи фізичного виховання учнів та студентів» (номер І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ державної реєстрації 0107UU000771) та Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 -2015 p.p. у межах теми « Методологічні та нормативно-правові засади організації освіти з фізичної культури та кадрового забезпечення у сфері фізичної культури і спорту».

Мета дослідження – розробити функціональну модель формування валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання.

Організація і методи дослідження. На основі аналізу науково – методичних джерел [1,6,7,9], педагогічних спостережень, вивчення та осмислення адекватних до проблеми дослідженнь різних діагностичних методик, була розроблена інтегративна методика оцінювання рівнів сформованості валеологічної компетентності.

Вона включала три компоненти:

когнітивний, емоційно-вольовий та мотиваційно-поведінковий.

З метою оцінки валеологічної компетентності була розроблена шкала оцінювання, де кожний із показників оцінювався за 12 бальною шкалою (від 1балів) за критеріями наявності та повноти прояву.

Перевірка ефективності методики формування валеологічних компетенцій проводилась в умовах фізичного виховання студентів Івано-Франківського базового медичного коледжу. З цією метою було сформовано контрольну (КГ-53) і експериментальну (ЕГ- 54) групи, де шляхом повторного оцінювання визначались зміни у показниках валеологічних компонентів (когнітивний, емоційно-вольовий й мотиваційно-поведінковий) до і після експерименту.

Результати дослідження. Передумовами для розроблення методики формування валеологічних компетенцій у фізичному вихованні студентів медичних коледжів стали результати констатувального експерименту, за якими встановлено середній бал (3,57 ± 0,05) валеологічної освіченості, що знаходиться між двома рівнями «добре обізнаний» та «частково обізнаний», а також бажання близько 67 % респондентів розширити теоретичні знання і практичні уміння - 66,3%.

На основі вищесказаного та аналізу матеріалів наукових досліджень [3,6,7,9] й опрацювання змісту 12 програм з різних навчальних дисциплін було розроблено структуру валеологічної компетентності, її зміст та результати навчання, яку покладено в основу методики формування валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів.

Методика навчання розглядається як «сукупність упорядкованих знань, змісту, принципів, методів і форм організації навчального процесу спрямованого на розв’язання конкретних завдань» [5].

У нашому випадку, методика формування валеологічних компетенцій проходили у три етапи.

Перший етап передбачав виявлення однотипних елементів у змісті навчального курсу «Фізична культура» й інших навчальних дисциплін, які викладаються у медичному коледжі, медико-біологічної спрямованості («Анатомія людини», «Медична біологія», «Фізіологія», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї», «Медична і соціальна реабілітація»); екологічної спрямованості («Основи екології та профілактичної медицини», «Загальна гігієна з основами екології»); гуманітарного напрямку («Історія України», «Історія медицини і медсестринства», «Основи права та законодавства про охорону здоров’я», «Громадське здоров’я і громадянське медсестринство», І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ «Соціологія», «Культурологія»), а також навчальних предметів з «Охорона праці та безпека життєдіяльності» й «Основи психології та міжособове спілкування».

Цей етап також передбачав структурування навчального матеріалу як з фізичної культури, яка визначена основною навчальною дисципліною, так і суміжних дисциплін, де проводилось поточнення теми лекційних, практичних і семінарських занять, прогнозувались результати навчання, тобто валеологічна компетентність (знання, уміння з кожної теми).

На другому етапі проходило пристосування однотипних елементів, добирались дидактичні матеріали (комплекси вправ, оздоровчі системи, діагностичні методики, тести), методи (словесні, практичні, наочні, евристичні) і прийоми та форми роботи; проводилось попереднє моделювання та прогнозування навчальних занять.

ретій етап передбачав розроблення структурно-логічної моделі формування валеологічних компетенцій у фізичному вихованні з позиції інтегративного підходу в основу якої покладено методологічний підхід, який реалізувався через сукупність взаємопов’язаних компонентів (зміст, етап його реалізації, засоби, форми, принципи, методи і методичні прийоми, результати діяльності) (рис.1). Формування валеологічних компетенцій майбутніх медиків здійснювалось відповідно до авторської «Інтеграційної програми валеологічної освіти в медичних коледжах», яка складалась з двох інтеграційно-змістових частин: загальних валеологічних компетенцій і базових валеологічних компетенцій.

Загальні валеологічні компетенції формувались відповідно до інтеграційно-змістової структури, де студенти в діалектичному взаємозв’язку здобували теоретичні знання і практичні професійно зорієнтовані навички майбутніх медичних працівників. При цьому реалізувались принципи як міжпредметної інтеграції медико-біологічних знань, умінь, навичок з оздоровчими цінностями рухової активності, так і системності, що забезпечувало безперервність і в комплексі створювало добру змістову базу валеологічної підготовки студентів-медиків [8]. В інтеграційно-змістовій частині загальних валеологічних компетенцій програми основу навчальних занять становив матеріал вищезгаданих навчальних курсів, а фізична культура виконувала роль додаткової дисципліни, яка давала можливість розширити уявлення студентів про шляхи оздоровчого впливу рухової активності на здоров’я людини в цілому, чи окремих систем (енергоінформаційний вплив, для природних факторів, мануальна корекція, оздоровчі системи, масаж, нетрадиційні оздоровчі методики, досвід утвердження ЗСЖ в історичній ретроспективі).

Загальні валеологічні компетенції виконували просвітницьку місію, спрямовану на формування шести основних компетентностей.

Перша компетентність - «Здатність студентів до формування валеологічного світогляду» передбачала: розуміння сутності валеології як науки; уміння оперувати валеологічними поняттями, оцінювати і прогнозувати подальший розвиток валеологізації людського буття; обізнаність з історичною ретроспективою становлення валеологічної освіти з позиції шанобливого ставлення до традицій і звичаїв щодо збереження здоров’я у культурній спадщині як свого народу, так і надбань людства.

Друга компетентність - «Здатність розглядати проблему здорового способу життя з урахуванням конкретних історичних умов» полягала в І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ наступному: умінні розкривати соціально-історичну та економічну сутність здорового способу життя; здатність формувати валеологічне мислення на основі усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків процесу валеологічного розвитку українського суспільства в контексті світових цивілізаційних вимірів: розуміння сутності перетворень, що відбуваються у валеологічній поведінці людей різного віку і статі та завдань, що стоять перед суспільством і цивілізацією в цьому контексті; розуміння історичного процесу розвитку традицій здорового способу життя українського народу від найдавніших часів до сьогодення.

Третя компетентність - «Здатність до саморегуляції та ведення здорового способу життя» передбачала: розуміння необхідності фізичного самовдосконалення та вміння вести здоровий спосіб життя, дотримуватися режиму праці і відпочинку, підтримувати високий рівень працездатності;

обізнаність із сутністю «культура здоров’я», її місцем в житті людини і суспільства, провідними тенденціями розвитку духовного здоров’я.

Четверта компетентність - «Здатність до використання нормативних і правових документів у сфері збереження та зміцнення здоров’я» включала наступні вимоги: знання переліку найважливіших законодавчих актів України щодо здоров’я та видів юридичної відповідальності за порушення суспільних норм здорового способу життя; уміння самостійно знаходити в системі законодавства нормативно-правові акти, що регулюють відносини в процесі ведення здорового способу життя.

П’ята компетентність - «Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань, базові знання про основні фактори навколишнього середовища, що впливають на здоров’я людини» полягала в наступному: обізнаність із наслідками впливу хімічного складу, температури, вологості та напрямку руху атмосферного повітря на здоров’я людини; уміння оцінювати показники природного та штучного освітлення і мікроклімат житлових, навчальних та спортивних приміщень; уміння оцінювати якість проб води з водопровідної мережі та плавального басейну; знання гігієнічних основ раціонального харчування; гігієнічних особливостей занять руховою активністю людей різних вікових груп та використовувати оздоровчі сили природи (загартування повітрям, водою, сонцем, оздоровча сила дерев, звуків).

Шоста компетентність - «Здатність використовувати базові знання»Pages:     | 1 |   ...   | 58 | 59 || 61 | 62 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора А. І. Українець (Підпис) « 25 » 03 2015 р. ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.6 Звичайно ж, це далеко не всі напрямки, про які варто вести переорієнтацію держави на екологічно спрямовану політику в економічній, природоохоронній, політичній, соціальній сферах, однак варто починати саме з цього сьогодні, і тоді майбутнє країни буде захищено. Література 1. Кислий В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Суми: ВТД Университетская книга, 2002. – 232 с.2. Синякевич І.М., Олійник О.І. Методи...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630*165.4 Проф. В.І. Білоус, д-р с.-г. наук – Уманський державний аграрний університет ГЕОГРАФІЧНО-КЛІМАТИЧНІ ЕКОТИПИ БУКА, ЯЛИЦІ ТА ЯЛИНИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ На основі відмінностей ґрунтово-кліматичних умов виділені географічно-кліматичні екотипи бука лісового, ялиці білої та ялини звичайної в лісах України як внутрішньовидові одиниці для селекційних цілей. Наведене обґрунтування такого виділення та коротка характеристика окремих ґрунтово-кліматичних екотипів. Prof. V.I....»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«О.Г. Луговський, наук. співр. Центру ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ ВЧЕНИХ досліджень науково-технічного потенціалу та історії І НАУКОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНСЬКИХ науки ім. Г.М. Доброва АКАДЕМІЧНИХ ВИДАННЯХ НАН України Розробка наукової спадщини української науки вченими НАН України. Здобутки вчених України в галузі історії науки відбито в друкованій продукції НАН України: монографіях, брошурах, наукових статтях про розвиток науки в Україні, наукових установах, ювілейних статтях про вчених, у некрологах....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»