WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 52 ] --

Однією із важливих педагогічних умов реалізації експериментальної І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ методики було організація особистісно-орієнтованого навчання 5-6-річних дітей у процесі фізичного виховання. Так, під час експерименту було враховано результати моніторингу фізичного стану кожного дошкільника; анкетування інструкторів фізичної культури, що дозволило визначити основні напрями організації оздоровчо-профілактичної роботи експериментальної методики, яка характеризується індивідуально-диференційованими підходами до процесу фізичного виховання старших дошкільників; надання своєчасної індивідуальнодиференційованої допомоги старшим дошкільникам, особливо зі зниженими функціональними можливостями; визначенням освітніх завдань під час занять з фізичної культури та домашніх завдань для удосконалення рухових умінь та навичок кожної дитини.

У процесі реалізації експериментальної методики розв’язувалися оздоровчі завдання фізичного виховання, які мають тісний зв’язок з освітніми.

Індивідуалізація процесу сприяло підвищенню ефективності оздоровчопрофілактичної роботи зі старшими дошкільниками завдяки формуванню міцних умовно-рефлекторних зв’язків; збагаченнню рухового досвіду дітей 5-6 років для виконання різноманітних оздоровчо-профілактичних дій та вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання під час експерименту. Необхідність та доцільність забезпечення особистісно-орієнтованого характеру навчання дітей старшого дошкільного віку ЕГ під час експерименту зумовлено різним руховим досвідом та рівнем розвитку координаційних здібностей дітей, які брали участь у експерименті.

Ефективна реалізація методики превентивного фізичного виховання 5-6річних дітей забезпечувалася завдяки систематичному комплексному медикопедагогічному контролю старших дошкільників ЕГ.

Систематичний медико-педагогічний контроль під час педагогічного експерименту дітей 5-6 років здійснювався медичним працівником, вихователем та інструктором фізичної культури дошкільного навчального закладу.

Медико-педагогічний контроль за станом здоров’я та фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку включав:

– медичні огляди з комплексним медичним обстеженням;

– функціональні проби на визначення можливостей серцево-судинної та дихальної систем;

– розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартування;

– індивідуальні диференційовані призначення обсягів фізичних навантажень у руховому режимі та загартуванні;

– своєчасний перегляд питань про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медичних призначень;

– визначення динаміки фізичного розвитку дітей і показників захворюваності в дослідних групах.

Основною формою медико-педагогічного контролю старших дошкільників ЕГ були медико-педагогічні спостереження під час занять з фізичної культури, фізкультурних розваг, прогулянок, туристичних походів, піших переходів за межі ДНЗ, Днів та Тижнів здоров’я.

У результаті медико-педагогічних спостережень коригувався зміст експериментальної методики превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку: час між структурними частинами форм оздоровчопрофілактичної роботи; засоби та послідовність їх використання і дозування;

методи та методичні прийоми кожної з форм оздоровчо-профілактичної роботи.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Це дозволило визначити систему оптимального використання засобів, методів, методичних прийомів та організаційних форм превентивного фізичного виховання для первинної профілактики найбільш поширених захворювань старших дошкільників ЕГ.

У процесі медико-педагогічного контролю дітей старшого дошкільного віку ЕГ також:

– визначали та оцінювали фізичний стан обстежуваних з метою диференціації фізичних навантажень у процесі фізичного виховання;

– здійснювали контроль за фізичним навантаженням дітей старшого дошкільного віку шляхом щомісячного визначення загальної та моторної щільності фізкультурних занять та інших організаційних форм фізичного виховання;

– визначали ступінь фізичних та психічних навантажень під час виконання фізичних вправ (візуальна оцінка ознак втоми, підрахунок ЧСС; визначення фізіологічної кривої фізкультурного заняття, оцінка координаційних рухів);

– здійснювали контроль за реакціями дітей старшого дошкільного віку на загартування.

Медико-педагогічний контроль передбачав також: дотримання санітарногігієнічних умов у місцях фізичного виховання 5-6-річних дітей (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень та провітрювання, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо);

контроль за одягом та взуттям для занять фізичними вправами, дотриманням правил особистої гігієни старшими дошкільниками під час гартувальних процедур та після занять з фізичної культури; контроль за використанням спортивного обладнання та інвентарю з метою попередження травматизму дітей старшого дошкільного віку; супровід медичним працівником.

Медичний працівник, інструктор фізичної культури та вихователь проводили систематичну санітарно-просвітницьку роботу серед старших дошкільників ЕГ у формі бесід, оформлення тематичних стендів з питань особистої гігієни, правильного режиму дня, харчування; загартування; гігієни спортивного одягу, взуття; використання методів самоконтролю за фізичним станом і профілактики спортивного травматизму.

Висновок. Визначені нами педагогічні умови організації навчальновиховного процесу під час реалізації методики превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку сприяли більш ефективному впливу експериментальної методики.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем розробки методики превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

ЛІТЕРАТУРА Альошина А.І. Характеристика фізичних вправ, які використовуються у 1.

технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Альошина А.І., Бичук О.І., Бичук І.О., Альошин А. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. унту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 4 (20). – С. 123–130.

Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – 2.

К. : Здоров’я, 1985. – 80 с.

Бондарь Е.М. Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата детей 3.

старшего дошкольного возраста / Е.М. Бондарь // Физическое воспитание І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ студентов творческих специальностей : сб. науч. работ / под ред. С.С. Ермакова. – Х., 2006. – № 5. – С. 65–70.

Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних 4.

закладах : навч.-метод. посіб. / Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко. – Т., 2008. – 128 с.

Комісарик М.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку 5.

[Текст] : підруч. / Марія Комісарик, Галина Чуйко. – Чернівці : Книги-XXI, 2013.

– 483 с.

Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упор. В.В. Єфремова. – 6.

Т. : Мандрівець, 2009. – 160 с.

Швецов А.Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях: в 7.

помощь, мед. и пед. работникам дошк. учреждений / А.Г. Швецов. – Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 174 с.

АНОТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ ПРЕВЕНТИВНОГО

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Неля Маляр, Едуард Маляр, Андрій Огнистий, Катерина Огниста Тернопільський національний економічний університет Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Стаття присвячена питанням превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку. У статті подано педагогічні умови ефективної реалізації методики превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку: комплексний підхід до профілактики найбільш поширених захворювань дітей 5-6 років; особистісно-орієнтований характер навчання старших дошкільників; систематичний медико-педагогічний контроль.

Ключові слова: старші дошкільники, педагогічні умови, превентивне фізичне виховання.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Неля Маляр Эдуард Маляр, Андрей Огнистый, Екатерина Огнистая Тернопольский национальный экономический университет Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка Статья посвящена вопросам превентивного физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. В статье поданы педагогические условия эффективной реализации методики превентивного физического воспитания детей старшего дошкольного возраста:

комплексный подход к профилактике наиболее распространенных заболеваний детей 5-6 лет; личностно-ориентированный характер обучения старших дошкольников;

систематический медико-педагогический контроль.

Ключевые слова: старшие дошкольники, педагогические условия, превентивное физическое воспитание.

PEDAGOGICAL TERMS METHODS OF PREVENTIVE PHYSICAL EDUCATION

PRESCHOOL CHILDREN

Nelia Malyar Eduard Malyar, Andrew Ognisty, Catherine Ohnystaya Ternopil National Economic University Ternopil National Pedagogical University of Volodymyr Hnatiuk Article is devoted to preventive physical education of preschool children. The article presents pedagogical techniques for the effective implementation of preventive physical education of preschool children: a comprehensive approach to preventing the most common diseases of children 5-6 years, personally-oriented nature of study of older preschoolers, systematic medical and pedagogical control.

Key words: older preschoolers, pedagogical conditions, preventive physical education.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ДИНАМІКА САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ І ОЦІНКИ ЗДОРОВ’Я

Валентина Марчик1, Олена Ляшок, Тетяна Дроннікова Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»1 Криворізький національний університет Постановка проблеми. Наразі активно ведеться полеміка з можливостей фізичного виховання, фізичної культури, спорту, валеології, реабілітації тощо з метою пошуку шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу дітей, підлітків та молоді. Дослідження механізмів взаємозв’язку компонентів психічного, фізичного і соціального здоров’я буде сприяти розкриттю резервів і потенціалу фізичного виховання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботі розкривається сутність синергетичної фізкультурно-оздоровчої парадигми фізичного виховання, за якою формування оздоровчо-рухових можливостей не можливе без естетичних, моральних, психофізичних та духовних засад здоров’я [4, с.89-90].

Вказується на необхідність у фізкультурній освіті зміщення акценту з фізичної підготовки у бік більшої інтелектуалізації процесу і підвищення загального рівня освіченості студентів [6, с. 118]. Подається гуманістична парадигма освіти як парадигма майбутнього і зазначається, що вже зараз є можливість утілити деякі з її ідей, згідно з якими передбачено не замовлене суспільством формування всебічно розвинутої особистості, а створення для неї умов, у яких вона завдяки власним зусиллям зможе досягти гармонічного розвитку фізичних, психічних та духовних якостей на основі лише для неї властивих здібностей і можливостей із метою подальшої самореалізації й самоствердження в суспільстві [1, с. 6].Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гарбузенко Ольга Борисівна УДК 577.12:577.112:577.24 ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у НДЧ Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,...»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«Розділ 1. Теоретичні проблеми біології УДК:575.826:504.03:612.59 БІОЛОГІЧНИЙ ЧАС ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ОГЛЯД) Качанова Ж. С., аспірант, Колісник Н. В., д. б. н., професор Запорізький національний університет Дослідження проблеми адаптації людини та формування біологічних ритмів в умовах техногенного навантаження – вкрай важливе питання сьогодення. У представленому огляді відображено дані про особливості адаптації організму людини до дії техногенних факторів. Наведено дані...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»