WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 51 ] --
ШКОЛ Ирина Лысак Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова В статье исследованы значимость отметки и оценки, которые являются неотъемлемой составной частью учебного процесса. Посредством именно оценок учитель воспитывает школьников, влияет на их отношение к учебе, работоспособность и требовательность к себе и учебному процессу, развивает внимательность, настойчивость и прилежание, формирует мотивацию школьников. Любая оценка, которую учащийся считает справедливой, неважно, положительная она или отрицательная, сказывается на мотивах, становится стимулом их деятельности и поведения в будущем. Опыт многих поколений учителей показывает, что для овладения учащимися прочными знаниями и умениями необходимо осуществлять их контроль.

Ключевые слова: отметка, оценка, школа, учебный процесс

MARK AND EVALUATION PROCESS IN EDUCATIONAL SCHOOLS

Irina Lysak Vinnitsa National Medical University The article explores the significance of the mark and estimates that are an integral part of the educational process. Through it estimates teacher educates students affects their attitudes to learning, performance, and demanding of themselves and learning process, developing mindfulness, perseverance and diligence, generates motivation students. Any assessment that the student considers to be fair, whether it is positive or negative, effect on the motives, it motivates their actions and behavior in the future. Experience of many generations of teachers shows that strong students to master the knowledge and skills necessary to carry out their control.

Key words: stamp, assessment, school, learning process І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ

ПРЕВЕНТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Неля Маляр, Едуард Маляр, Андрій Огнистий, Катерина Огниста Тернопільський національний економічний університет Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Постановка проблеми. У наш час проблема здоров’я підростаючого покоління набула особливої актуальності через стійку тенденцію до його погіршення. Згідно статистики 80% дітей молодшого шкільного віку мають проблеми зі здоров’ям, а за останні роки рівень хронічних захворювань зріс у них на 30%. Це свідчить про дезадаптацію дітей до нових умов навчання у школі; їх неготовність до вимог, які висуває сучасна школа, що підтверджується результатами наукових досліджень Вільчковського Е.С., Комісарик М.І., Швецова А.Г. [4, 5, 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-методичного забезпечення фізичного виховання дітей дошкільного віку виявив, що проблему якісної та ефективної організації оздоровчо-профілактичної роботи у дошкільних навчальних закладах досліджував цілий ряд науковців. Чимало робіт присвячені профілактиці та корекції відхилень в опорно-руховому апараті дітей дошкільного віку: Альошина А.І., Бондарь Е.М., [1, 3]. У роботах Амосова Н.М., Муравова І.В. науково обгрунтовано ефективність застосування різноманітних комплексів фізичних вправ для первинної та вторинної профілактики захворювань серцево-судинної системи дітей [2]. У наукових працях Єфремової В.В. показано досвід комплексного використання засобів фізичного виховання для профілактики дитячих неврозів дошкільнят [6].

Проте, дослідниками недостатньо уваги приділяється превентивному фізичному вихованню дошкільників 5-6 років; у розробках науковців передбачено профілактика лише окремих захворювань; більшість наукових розробок спрямовані не на попередження, а вторинну профілактику та корекцію відхилень у стані здоров’я; відсутній системний комплексний підхід до організації оздоровчо-профілактичної роботи у ДНЗ з метою попередження найбільш поширених захворювань дітей старшого дошкільного віку.

Залишається актуальним створення інноваційних здоров’яформуючих та здоров’язбережувальних технологій, програм, методик на основі комплексного використання засобів фізичного виховання для профілактики найбільш поширених захворювань дошкільників 5-6 років.

Робота виконана за планом НДР Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Мета дослідження – визначити педагогічні умови ефективної реалізації методики превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; нормативноправових документів і програм розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку; аналіз всесвітньої мережі Інтернет.

Результати досліджень та їх обговорення. Зміст методики превентивного фізичного виховання з метою первинної профілактики захворювань дітей старшого дошкільного віку реалізовувався за наступних педагогічних умов: комплексного підходу до профілактики найбільш поширених захворювань дітей 5-6 років; особистісно-орієнтованого характеру І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ навчання старших дошкільників; систематичного медико-педагогічного контролю.

Комплексний підхід до профілактики найбільш поширених захворювань (дихальної та нервової систем, порушення постави та плоскостопості, захворювання системи зору) та підвищення адаптаційних можливостей серцевосудинної системи старших дошкільників здійснювався шляхом:

– комплексного моніторингу показників захворюваності та фізичного стану дітей старших вікових груп;

– застосування комплексу оздоровчо-профілактичних форм для попередження найбільш поширених захворювань старших дошкільників у межах одного дня та протягом тижня, місяця, року;

– використання системи засобів для попередження найбільш поширених захворювань дітей старшого дошкільного віку в межах одного дня та протягом тижня в різних формах оздоровчо-профілактичної роботи ДНЗ.

Під час експерименту комплексно вивчали дані моніторингу стану здоров’я кожного дошкільника, використовуючи фізіометричні методи;

здійснювати спостереження за дітьми та аналіз документального матеріалу, що дозволило визначити основні напрями оздоровчо-профілактичної роботи у процесі фізичного виховання дітей 5-6 років.

У процесі фізичного виховання вивчали не лише стан здоров’я, а й фізичний розвиток та фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку, оскільки:

– зміни показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості є основними критеріями здоров’я людини. Науковими дослідженнями Е.С.

Вільчковського доведено, що між показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості та соматичного здоров’я старших дошкільників існує сильний кореляційний зв’язок (r=0,76);

– показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості є більш динамічними і швидше піддаються змінам, що дає можливість забезпечити ефективний педагогічний вплив на покращення стану здоров’я старших дошкільників;

– окремі відхилення у стані здоров’я старших дошкільників (порушення постави, плоскостопість та ін.) визначаються їхньою фізичною підготовленістю (недостатньо розвинуті м’язи тулуба, плечового поясу та кінцівок) та фізичним розвитком.

Систематичний комплексний моніторинг (два рази на рік) фізичного стану старших дошкільників сприяв раціональній побудові рухового режиму з визначенням найдоцільніших форм фізичного виховання; організації індивідуально-диференційованої роботи з урахуванням їх фізіологічних можливостей; варіюванню програмного матеріалу з фізичного виховання з урахуванням фізичного стану дітей в межах одного дня, тижня, місяця та року.

Під час формувального експерименту для комплексної первинної профілактики найбільш поширених захворювань у процесі превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку було впроваджено систему оздоровчо-профілактичних форм фізичного виховання: щоденних (ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, фізкультурні хвилини та паузи, гігієнічна гімнастика після денного сну, прогулянки) та періодичних (піші переходи за межі ДНЗ (один раз на тиждень), фізкультурні розваги (2 рази на місяць), Тижні здоров’я (2 рази на рік), Дні здоров’я (3 рази на рік). При І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ розробці системи організаційних форм фізичного виховання старших дошкільників спиралися на нормативну базу державних документів та достатню їх кількість і тривалість рухової активності для забезпечення превентивного ефекту.

Завдання превентивного фізичного виховання для запобігання захворювань опорно-рухового апарату дітей 5-6 років вирішувалися завдяки застосуванню у процесі фізичного виховання таких організаційних форм оздоровчопрофілактичного спрямування: ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, фізкультурні хвилини та паузи, гігієнічна гімнастика після денного сну, прогулянки. Використання засобів фізичного виховання у межах цих форм сприяло зміцненню м’язового корсету старших дошкільників.

Для превенції захворювань дихальної та серцево-судинної систем 5-6річних дітей використовували заняття з фізичної культури, піші переходи за межі ДНЗ, туристичні походи, фізкультурні розваги, Дні та Тижні здоров’я.

Завдання запобігання захворювань нервової системи дітей старшого дошкільного віку розв’язувалися переважно у межах організації фізкультурних хвилин та пауз, занять з фізичної культури, прогулянок та Тижнів здоров’я.

Первинна профілактика захворювань очей 5-6-річних дітей у процесі превентивного фізичного виховання здійснювалася під час проведення занять з фізичної культури, фізкультурних хвилин та пауз, фізкультурних розваг, Днів та Тижнів здоров’я.

У кожній з організаційних форм оздоровчо-профілактичної роботи найдоцільніші засоби для попередження найбільш поширених захворювань дітей старшого дошкільного віку використовувалися комплексно. Вибір засобів фізичного виховання оздоровчо-профілактичного спрямування у навчальному процесі дошкільників 5-6 років визначався завданнями організаційних форм фізичного виховання; необхідністю урізноманітнення засобів протягом дня, тижня, місяця; впливу на найбільш вразливі системи організму дітей.

Так, під час проведення щоденної ранкової гімнастики, фізкультурних хвилин та пауз для дітей старшого дошкільного віку застосовувалися вправи основної (профілактика порушень постави, плоскостопості) та дихальної гімнастики (профілактика захворювань дихальної, нервової систем та покращення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи).

Під час занять з фізичної культури, які проводилися щоденно, для покращення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, профілактики захворювань дихальної та нервової систем, порушень постави та плоскостопості 5-6-річних дітей використовували комплекси вправ з основної та дихальної гімнастики, фітболгімнастики, ритмічної гімнастики, психогімнастики, рухливі ігри, ігри-медитації, вправи та ігри з елементами спорту, естафети та атракціони, оздоровчий біг та стрибкові вправи, гартувальні процедури.

Використання комплексів вправ гімнастики для очей забезпечувало первинну профілактику міопії старших дошкільників.

Застосування сонячних та повітряних ванн з одночасним виконанням фізичних вправ, рухливих ігор та естафет, вправ та ігор з елементами спорту під час щоденних прогулянок також передбачало комплексне використання основних та допоміжних засобів превентивного фізичного виховання первинної профілактики найбільш поширених захворювань старших дошкільників.Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК: 611.316+612.313.5].068.8:616-097]-053.13 ВІКОВА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ АНТИГЕННОЇ ДІЇ 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному медичному...»

«УДК 582. 471: 712 Аспір. Ю.І. Шевчук – Уманський ДАУ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФАЗ У TAXUS BACCATA L. В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ СОФІЇВКА Проведено діагностику фенологічних фаз у Taxus baccata L. в умовах Національного дендропарку Софіївка. Вивчено закономірності проходження фенофаз та біологічні особливості його росту та розвитку. Ключові слова: Taxus baccata L., ареал поширення, діагностика фенологічних фаз, період спокою, генеративні фази, вегетативні...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.С. ВОЛОШИНА М.М. АНТОНЮК МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» (спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин») денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри біотехнології мікробного синтезу Протокол № 12 від 16.03.2010 р. Київ НУХТ 2010 О.С. Волошина, М.М. Антонюк. Методи дослідження потенційних лікарських...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»