WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 49 ] --

Отже, визначена роль і функції сенсорно-перцептивної сфери рухової навички як джерела інформації про хід розв’язання рухової задачі і те, яке вона може набувати властивостей регулятора рухів і дій. Воля, як діяльна сторона розуму і морального почуття, джерело енергії та мотивації подолання проблемних ситуацій у навчанні рухових навичок.

Системний аналіз і системний підхід до вивчення проблемності у навчання рухових дій ми розглядаємо як методологічні засоби не тільки вивчення, розуміння, пояснення фактів, здобутих у дослідженні, але і засіб організації процесу навчання й удосконалення, оскільки вони складають основу системного мислення в дослідженні виконують своєрідну пізнавально-технологічну роль. У зв’язку з тим, що системність розгортається в різноманітні ракурси бачення: а) цілісності – психофізіологічних регуляторів дії, як частина цілісності; б) шкали образів, які відображають функції цих регуляторів, безпосередньо потрапляють у поле уваги людини; в) образи у цій шкалі стають усвідомленими за рахунок проблемних задач, які впливають на предмет діяльності.

Проблемне навчання рухових навичок і його зміст описуються системою суджень, зокрема, проблемність являє собою: 1) принцип дидактики і його зміст

– керівництво дій учителя, 2) педагогічну категорію, що визначає характер активності учня, усвідомлення проблеми, створення гіпотези випробовування припущення тощо, 3) рівні проблемності, 4) його функції та 5) критерії його реалізації.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Шкала образів, що відображають функції психофізіологічних регуляторів під час навчання рухових дій, швидше й продуктивніше утворюється, якщо використовуються: а) проблемні ситуації утворюють вольові стани, активізують розумову діяльність, спрямовану на пошуки інформації для вирішення задачі, шляхів і засобів, і учень виходить за межі відомого, у невідоме, те, що треба засвоїти; б) проблемні задачі - словесні формулювання дій припускають послідовність рухів і вирішують протиріччя рухів, вони виступають як потреби, задаються учню ззовні, або він сам їх формулює; в) проблемні дій припускають вирішення рухових задач при незвичних умовах: розмірах рухів, перцептивних доповненнях і сенсорних перекручуваннях та інших труднощах, вимагають корекцій у вирішенні рухової задачі.

Сукупність образів рухів – їх шкала може утворюватися, спираючись на прояви сили, швидкості, темпу, відстані і т.п. - складаючи систему регуляторів рухів. Установлено, що образи еталонів рухів можуть бути побудовані на основі закономірності гармонійної пропорційності - "золотому перетині" прирощуванні (чи убуванню) величин процесу виконання дій. Біг по розмітці довжини кроків із збільшенням довжини кожного кроку рівного пропорції "золотого перетину", приводить до достовірного збільшення швидкості бігу з низького старту в післядії. Відношення збільшення завжди залишається постійним і дорівнює - 1,618. Це і є метричний ідеал раціонального й економічно вигідної дії. Відносини "золотого перетину" спостерігаються і між метричними показниками окремих елементів системи рухів. Це відносини збільшення довжини кроків розбігу при стрибках у висоту.

Закріплені вправами навички, з погляду принципів розробки й застосування до них проблемного навчання, поділяються на такі види: сенсорні навички пов'язані з гостротою чутливості і точністю сприйняття; орієнтувальні навички виявляються в спостережливості й орієнтуванні в ситуації дії чи діяльності; навички антиципації й контролю рухів, дій; та самоконтролю і можуть здійснюватися залежно від наявності прогнозу: найближчого, віддаленого і перспективного розвитку дії.

ЛІТЕРАТУРИ Бернштейн Н.А. О построении движений./ Н.А. Бернштейн – М.: Медгиз, 1947. – 1.

255 с.

Выготский Л.C. Развитие высших психических функций./ Л.C. Выготский – М.:

2.

Изд–во АПН РСФСР, 1960. – 498 с.

Загвязинский В. И. Проблемность как воплощение движущих сил учебного 3.

процесса: – В кн.: Проблемность в школьном обучении./ В. И. Загвязинский – Тюмень, 1971. – 242 с.

Клименко В.В., Омельчук В.Ф. Фізкультура і естетичне виховання./ В.В.

4.

Клименко, В.Ф. Омельчук – К.: Рад. шк., 1987. – 136 с.

АНОТАЦІЇ

ЕЛЕМЕНТИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ

Олександр Лемешко, Святослав Попович Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівський національний університет імені Івана Франка В статті розглянуто питання вивчення особливостей навчання рухових дій, які створюються застосуванням проблемності перед початком дії або під час її виконання, та їх вплив на успішність розвитку людини.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ключові слова: дидактика, проблемність, рівні проблемності.

ЕЛЕМЕНТИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ

Олександр Лемешко, Святослав Попович Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівський національний університет імені Івана Франка В статье рассмотрено вопросы изучения особенностей обучения двигательным действиям, которые создаются использованием проблемности перед началом действия или во время его выполнения, и их влияние на успешность развития человека.

Ключевые слова: дидактика, проблемность, уровни проблемнности.

–  –  –

ВІДМІТКА ТА ОЦІНКА В НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Ірина Лисак Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова Постановка проблеми. Один відомий педагог писав: "Я прийшов до жахливого висновку, що я як вчитель є головною фігурою в класі. Своєю особистою поведінкою я формую клімат у наших відносинах. Все залежить від мого повсякденного настрою. Я, вчитель, володію величезною владою над дітьми, я можу зробити життя кожного з них нещасним або, навпаки, радісним.

Я можу бути знаряддям тортури або джерелом натхнення". Головним недоліком існуючої системи оцінок і відміток, - це їх можливий травмуючий вплив на дитину. Педагогам добре відома напружена тиша в класі при оголошенні відміток, швидке перегортання зошитів у пошуках отриманих балів. Всім педагогам доводилося спостерігати і ту реакцію, яку викликають відмітки та оцінки у дітей: від неприхованої радості до сліз. Чому ж відмітка та оцінка так важливі в житті дитини ? Перш за все тому, що вона тісно пов'язана з такими психологічними характеристиками, як самооцінка, мотивація досягнення, тривожність, емоційний комфорт, взаємини з оточуючими, творчість. Думка педагога про дитину формує його самосприйняття. Кожен знижений бал зменшує в очах дитини її власну цінність [7]. Чи не відокремлюючи себе від продукту своєї діяльності, дитина бачить твердження зі зниженою оцінкою, що він поганий. І тут включаються механізми психологічного захисту: якщо людина не успішна в одній області, то вона шукатиме успіху в іншій, іноді не найкращій (дворові компанії і т. д.). І, навпаки, при високих відмітках дитина відчуває себе умілим, коханим - тим самим формується висока самооцінка.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування пізнавальної активності і самостійності школярів є однією з найгостріших проблем сучасних шкіл. Все частіше ми можемо спостерігати, як, переходячи з класу в клас, учні втрачають первинний інтерес до навчання. На думку Ш.А.Амонашвілі це «криється в слабкостях методики, в недосконалості застосовуваних методів і форм навчання, стимулювання школярів»[1]. Відмітки це своєрідний «батіг і І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ пряник» процесу навчання. У наш час мало не головним засобом формування мотивів навчання є відмітки. І що немало важливо - ставлення учнів до навчання залежить від самого процесу навчання, від взаємовідношення, стилю спілкування між учнем і педагогом, від системи оцінок. У педагогічній літературі, та й у повсякденній розмові терміни "оцінка" і "відмітка" часто вживаються як синоніми. Хоча вони взаємопов'язані, але, все-таки, і як терміни, і як поняття їх необхідно розрізняти. Взаємозв'язок полягає в тому, що у них спільний об'єкт - знання, вміння, навички та розвиток учнів. Крім того, відмітка завжди висловлює також оцінку знань, умінь і навичок [4]. Різниця ж їх в наступному: оцінка завжди передує відмітці, відмітки без оцінки не буває. І в той же час оцінка не завжди або, краще сказати, в більшості випадків не стає відміткою, і залишається повсякденним компонентом і інструментом навчального процесу. Відмітка як би "відривається" від суб'єкта та об'єкта оцінки, від учня, який її отримує, і від учителя, який її виставляє. За ними виводять відсоток успішності, середній бал учнів; відмітки мають значення в атестації тієї ж школи, того ж вчителя [3]. Головна задача оцінки (і в цьому її основна відмінність від відмітки) - визначити характер особистих зусиль учнів;

встановити глибину і обсяг індивідуальних знань; сприяти коригування мотивації учня, що порівнює себе з якимось еталоном школяра; досягненнями інших учнів; самим собою деякий час назад. Оцінка завжди спрямована "у всередину" особистості школяра, а відмітка звернена в соціум. Оцінка емоційна, відмітка підкреслено формалізована. На жаль, як свідчить історичний досвід, в реальній практиці зазначені вище відмінності між відміткою і оцінкою враховувалися явно недостатньо.

Мета роботи - вивчити роль оцінки та відмітки в процесі навчання, їх відмінності і ступінь впливу на школярів.

Для досягнення мети використані такі методи: аналіз науково-методичної літератури, анкетування, методи математичної статистики.

Організація дослідження. Було проведене тестування школярів 7-х класів загальноосвітньої школи м. Вінниці з метою визначення домінування тенденції на відмітку чи оцінку. Всього в анкетуванні прийняли участь 130 школярів (67 дівчат та 63 хлопчика). Деякі питання тесту і відповіді респондентів представленні у нашій статті.

Результати дослідження та їх обговорення. Проблема шкільної відмітки тільки на перший погляд може здатися формальною та поверхневою по відношенню до процесу навчання. Насправді вона виконує ряд важливих і взаємопов'язаних завдань. Відмітка виступає засобом діагностики освітньої діяльності, з її допомогою здійснюється зв'язок між викладачем, учнями та батьками. Істотними є контрольні та коригувальні функції відміток. Головне завдання оцінки - визначити характер особистих зусиль учнів, встановити глибину і обсяг індивідуальних знань; сприяти коригуванню мотиваційнопотребової сфери учнів. Оціночна діяльність педагога може робити вплив і на мотивацію досягнення. Мотивація досягнення - це прагнення до поліпшення результатів, наполегливість у досягненні своїх цілей.

Шкільна тривожність, яку психологи часто виявляють в учнів, також прямо пов'язана з оцінюванням і оцінками. Причому тривожний може бути і відмінник і двієчник. Дитина може боятися не відповідати очікуванням оточуючих, іноді виникає страх самовираження, страх перед конкретним учителем, з ім'ям якого І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ пов'язаний негативний досвід. Як показують дослідження, найбільший страх у школі - це страх перевірки знань (таблиця 1).Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.6 5. Дем'яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем'яненко, Ф.В. Іванина // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 3-9.6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3-50.7. Діброва А.Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання агарного сектора економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – № 1. –...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 1. – С. 95–99. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 1. – P. 95–99. УДК 577.118+574.21 О. А. Земляний1 4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМАМАЛІЙ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ РОЗСІЮВАННЯ ЕМІСІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Розглянуто вміст мікроелементів у організмі фонових видів дрібних ссавців із біогеоценозів,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»