WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 46 ] --

В основу непрямих методів оцінки покладені дані про лінійну залежність між потужністю навантаження, ЧСС і споживанням кисню. У зв'язку з цим при виконанні одного чи декількох навантажень субмаксимальної потужності (це безупинна робота максимально можливої потужності тривалістю від 20-30 с. до 3-5 хв) у досліджуваного визначають ЧСС і величину навантаження (у ватах).

Потім, використовуючи метод екстраполяції, за номограмами, формулами і графіками визначають величину МПК [8].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Рівень фізичного стану можна визначити також за допомогою природних рухових дій - ходьби, бігу, плавання. Більшій кількості споживаного кисню відповідає більш високий ступінь фізичної підготовленості і здатність перебороти дистанцію за коротший час.

Для комплексної оцінки і визначення фізичного стану людини використовуються діагностичні експрес-системи, що включають показники фізичної працездатності, серцево-судинної системи, віку, загальної витривалості, швидкості, динамічної сили тощо. Українськими вченими створено кілька варіантів діагностичних систем, відповідно для первинного контролю – «Контрекс-1», поточного контролю – «Контрекс-2» і для самоконтролю – «Контрекс-3». Однак потрібно констатувати деяку їх громіздкість, що викликає незручності при використанні [8].

До групи експрес-методів відносять також оцінку фізичного стану і фізичної працездатності людини за допомогою різних рухових тестів. Для оцінки реакції серцево-судинної системи на дозоване навантаження використовується тест Руф’є, оцінки фізичної працездатності й аеробної продуктивності - тест Купера, або інші варіанти дозованих навантажень (Гарвардський степ-тест, біговий варіант тесту PWC170, проба Царде і т.д.) [9].

Згадані вище способи оцінки фізичного стану мають деякі обмеження щодо використання в практиці масової фізичної культури. Показник МПК завжди пов'язаний з необхідністю виконання максимальних чи субмаксимальних фізичних навантажень, значних тимчасових витрат на обстеження однієї людини, наявності кваліфікованого персоналу і відповідної апаратури. Використання бальних діагностичних систем передбачає виконання великої кількості рухових тестів. Це зумовило пошук простіших способів оцінювання фізичного стану.

Для визначення меж припустимого фізичного навантаження на початкових етапах занять фізичними вправами для навчального відділення «настільний теніс» нами було проведено оцінку фізичного стану студентів (ОРФС) першого курсу за методикою Є.А.Пирогової (1986) [1,3].

З метою з'ясування прогнозованого рівня фізичної працездатності юнаків і дівчат за допомогою безнавантажувального методу використовувалась формула:

ОРФС = (700 - 3хЧСС - 2,5хАТСР - 2,7хВ + 0,28хМ)/ (350 -2,6хВ + 0,21хЗр), де:

АТСР = АДТ+ 1/3 АТП; АТП = АТС-АДТ;

ЧСС – частота серцевих скорочень у спокої;

АТСР - середній артеріальний тиск (мм.рт.ст.);

АДТ - діастолічний артеріальний тиск (мм.рт.ст.);

АТС - систолічний артеріальний тиск (мм.рт.ст.);

АТП - пульсовий артеріальний тиск (мм.рт.ст.);

В - вік (кількість повних років);

М - маса тіла (кг);

Зр - зріст у положенні стоячи (см).

З огляду на тісний взаємозв'язок деяких простих для виміру морфофункціональних показників (вік, маса тіла, ЧСС і середній артеріальний тиск), були розроблені рівняння регресії для прогнозування максимальної фізичної працездатності і рівня фізичного стану.

Наведена формула забезпечує досить точний прогноз РФС, якщо маса тіла не перевищує 15% від її належного рівня.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Зіставлення кількісних значень «ОРФС» з оціночною шкалою демонструє прогнозований рівень фізичного стану (РФС) (табл. 1).

У дівчат рівень фізичного стану перебував на нижчому рівні, тобто якщо за оціночною шкалою визначали високий рівень фізичного стану, то для дівчат він відповідав вищому від середнього.

Аналіз показника тесту Є. А. Пирогової, поданого в табл. 1, свідчить про низький рівень фізичного стану студенток, що вказує на низький фізичний розвиток обстежуваних і свідчать про необхідність зміни рівня фізичного навантаження на заняттях із фізичного виховання навчального відділення «настільний теніс», задля покращення загального рівня фізичного стану та фізичної працездатності студентів.

Таблиця 1 Оцінка рівня фізичного стану за методикою Є.А. Пирогової Рівень фізичного стану Юнаки Дівчата Низький 0,230-0,375 0,155-0,265 Нижче за середній 0,376-0,525 0,266-0,365 Середній 0,526-0,675 0,366-0,475 Вище за середній 0,676-0,825 0,476-0,575 Високий 0,826 та вище 0,576 та вище На підставі аналізу результатів показників функціонального стану організму студентам була запропонована індивідуальна програма самостійних занять фізичними вправами, спрямована на покращання діяльності серцевосудинної системи та сили м’язів тулуба і верхніх кінцівок. У програмі визначено пульсовий режим (140-150 уд/хв-1), тривалість (20-25 хв) та періодичність (3-4 рази) занять оздоровчою ходою й бігом у тижневому циклі, рекомендовано комплекс вправ із ракеткою та обтяженням (до 2 кг) для щоденного виконання.

Висновки Діюча система занять із фізичного виховання не задовольняє потреби організму студентів-першокурсників у руховій активності, що призводить до погіршення стану їх здоров’я. Підтвердженням цього є отримані дані про фізичний стан за допомогою комплексного тесту Є.А. Пирогової, який виявив, що рівень фізичного стану студентів є «низький» для юнаків й «нижче за середній» - у дівчат.

Систематичні заняття фізичними вправами і спортом допомагають зосередити усі внутрішні ресурси організму на досягненні поставленої мети, підвищують працездатність, дозволяють вмістити в рамки короткого робочого дня виконання всіх намічених справ, виробляють потребу в збереженні та зміцненні здоров’я протягом усього життя. При цьому для самооцінки свого фізичного стану і його зміни під впливом занять фізичними вправами під час організованих та самостійних тренувань студентам дуже важливо проводити самооцінку функціональних і рухових особливостей організму, щоб при необхідності коректувати тренувальне навантаження. Це дасть змогу визначити вихідний, поточний стани та ефективність впливу занять з настільного тенісу.

Отже, своєчасна оцінка фізичного стану студентів групи «настільний теніс» сприятиме покращенню рівня їх фізичної підготовленості, дасть змогу планувати вибір ефективних засобів і методів фізичного виховання для зміцнення здоров’я.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Отримані результати дослідження фізичного стану студентів можуть бути використані в подальшій практиці організації та проведення занять із фізичного виховання в групах настільного тенісу. Для студентів, які розуміють, на якому рівні знаходиться їх фізичний стан, це буде змога краще оцінити свої можливості на даному етапі. Можливо, результат розрахунку стане для них мотивацією для початку тренувань, спрямованих на поліпшення фізичної форми, або, навпаки, можливістю переконатися, що все роблять правильно, тому повинні підтримувати свій поточний стан.

Очікується подальше проведення оцінки фізичного стану студентів із метою порівняльного аналізу та внесення відповідної корекції в навчальний процес, застосування якої ефективно вплине на розробку нових програм фізичного виховання молоді й інших засобів компенсації дефіциту рухової активності студентів вищих навчальних закладів.

ЛІТЕРАТУРА Афанасьєв В.В. Оцінка фізичного стану студентів навчального відділення 1.

настільного тенісу НТУУ «КПІ» / В.В. Афанасьєв, В. К. Щербаченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2009. – № 1. – С. 5–7.

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента / В. А. Бароненко. М.: Альфа-М, 2003. - 352 с.

Верещагіна О.П. Актуальні проблеми забезпечення достатньої рухової активності 3.

студентської молоді [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://www.asconf.com/eng/archive_view/374

Вводный контроль на занятиях в специальной медицинской группе:

4.

Методические указания / М. П. Спирина. Екатеринбург: Изд-во УГТУ. – 1997. – 20 с.

Дрозд О. В. Фізичний стан студентської молоді західного регіону України та його 5.

корекція засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. В. Дрозд. – К., 1998. – 24 с.

Влияние занятий по физкультуре и спорту на работоспособность студентов в 6.

режиме учебного дня пединститута // Материалы XI Всесоюзной научной конференции по физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности. Проблемы выносливости в спорте /26-29 мая 1970 г./. – Свердловск, 1970. – С. 56-57.

Кравцова И.Б. Некоторые пути совершенствования учебного процесса с учетом 7.

динамики и работоспособности студентов // Рекомендации по совершенствованию физического воспитания студентов сельскохозяйственных вузов. – К., 1983. – С. 54-56.

Фізичне виховання: Курс лекцій (для студентів денної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки «Правознавство»

(6.030402) //Укл.: В.В. Морфунцов, С.В. Латишев; Кафедра загальної фізичної підготовки ДЮІ ЛДУВС.- Донецьк, 2007. – 173 с.

Ядвіга Ю. П. Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу 9.

економічного профілю в період трансформації вищої освіти України в європейський простір: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Ю.П. Ядвіга. – К., 2011. – 22 с.

“Фізичне виховання – здоров’я нації”. Цільова комплексна програма. Указ 10.

Президента України № 963/98 від 01.09.1998. – 28 с.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС» У ВДПУ Валентина Кузьмік Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді є одним із пріоритетних напрямів освіти в Україні, тому основною метою навчально-виховного процесу у ВНЗ варто визначити формування свідомого ставлення молоді до власного фізичного добробуту.

«Фізичний стан» є показником максимальних аеробних можливостей організму людини, що передбачає кількісне вимірювання й оцінку працездатності під час фізичних навантажень.

Він визначається сукупністю взаємозалежних ознак, до яких належать: фізична працездатність, функціональний стан органів і систем, фізичний розвиток, фізична підготовленість, вік, зріст, вага тіла людини.

Вивчення фізичного стану студентів дасть змогу оптимізувати процес фізичного виховання, що сприятиме підвищенню оздоровчої ефективності вправ.

Ключові слова: фізичний стан, оцінка, працездатність, студенти, здоров’я, рухова активність.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» В ВГПУ

Валентина Кузьмик Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Сохранение и укрепленье здоровья студенческой молодежи является одним из приоритетных направлений образования в Украине, поэтому основной целью учебновоспитательного процесса в вузе следует определить формирование сознательного отношения молодежи к собственному физическому благосостоянию.

«Физическое состояние» является показателем максимальных аэробных возможностей организма человека, что предполагает количественное измерение и оценку работоспособности при физических нагрузках. Оно определяется совокупностью взаимосвязанных признаков, к которым относятся: физическая работоспособность, функциональное состояние органов и систем, физическое развитие, физическая подготовленность, возраст, рост и вес тела человека.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 172-178. УДК 581.132:632.954:633.15 ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РОСЛИН СОЇ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ТА МІКРОДОБРИВ Радченко М.П., Сорокіна С.І, Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Украина E-mail: mpalanytsya.ifrg@i.ua Вивчали вміст фотосинтетичних...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за спеціальністю «Психологія» (6.030102) факультету № 2 (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.6 заних показників з урожайністю, відповідно 0,75; 0,40; 0,38 і 0,35. Аналіз фактичного та теоретичного значень F-критерію свідчить про високу достовірність отриманих результатів [1]. Істотність впливу інших таксаційних показників (приросту пагонів, маси повітряно-сухого плоду і листка (7,2 %)) незначна. Ймовірно, їхня частка у формуванні запасу плодів применшується дією сукупності більш вагоміших факторів. Одержані дані можуть бути використання для визначенні...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»