WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 43 ] --

Соціологічне опитування, проведене з метою отримання теоретичної інформації, необхідної для розробки умов реалізації структурно-функціональної моделі навчального процесу із загальної фізичної підготовки проводилось на вибірці чисельністю 296 осіб. У дослідженнях брали участь студенти 1-4 курсів інституту іноземних мов, інституту історії, етнології і права та студенти природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

–  –  –

Найбільший інтерес у студентів з дисципліни «Фізичне виховання»

викликають практичні заняття, спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань та навчання методам та методикам правильного використання і застосування фізичних вправ та вправ із різних видів спорту. Саме такі методи сприяють створенню творчої обстановки в ході розучування та засвоєння навчального матеріалу, дозволяють внести в навчальний процес реальні проблеми майбутньої професійно-педагогічної діяльності.

Щоб підвищити рівень теоретичної підготовки студентів необхідно створити такі умови, коли студенти самі є активними учасниками навчальнопізнавальної діяльності: мають можливість регулярно здійснювати самоконтроль своїх знань; регулювати рівень своєї теоретичної підготовленості;

брати участь у різному спрямуванні спортивних та фізкультурних заходів, тренінгах знань і умінь із дисципліни, у наукових товариствах, гуртках тощо.

Педагогічними вимогами до розподілу і реалізації програмно дидактичного забезпечення студентів були:

1. Удосконалення методики проведення практичних занять із загальної фізичної підготовки з тим, щоб посилити самостійний творчий пошук студентів, прищепити їм навички роботи з різних видів фізкультурної та спортивної діяльності. Осмисленому засвоєнню та виконанню нормативів та державних тестів допомагає і такий метод, як виконання самостійних завдань, коли кожному студенту пропонується сформулювати декілька питань з теми заняття та завдань, у тому числі і конкретно практичного характеру, підготувати на них відповіді, використовуючи раніше отримані знання. У деяких зарубіжних вузах прийнято проводити підсумкові іспити на базі вирішення прикладних завдань, підкреслюючи пріоритет уміння використовувати отримані знання.

2. Комплексний підхід до засвоєння знань та формування умінь і навичок студентів, до складу якого входить вибір форм і методів, з урахуванням рівня підготовленості викладачів і студентів до навчальної взаємодії, фізкультурної та спортивно-педагогічної спрямованості навчально-виховного процесу, І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ побудованого на принципі цілісності і визначення мети, всебічного впливу на особистість студента та його ціннісні орієнтації.

3. Екстраполяція (перенесення) суспільно-оздоровчих, фізкультурноспортивних цінностей у особистісні і включення їх у структуру особистості, єдність формування фізичної та педагогічної культури, включення студентів у діяльність, що має фізкультурно-спортивну спрямованість.

Виконання вищевказаних педагогічних вимог до розподілу і реалізації програмно - дидактичного забезпечення при формуванні певного рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентів неспеціальних інститутів і факультетів дозволить забезпечити не тільки рівень професійної відповідальності при вирішенні оздоровчих завдань а й інших проблемних ситуацій, пов’язаних із фізичним станом.

На нашу думку, структурно-функціональна модель, яка розкриває послідовність навчального процесу із загальної фізичної підготовки студентів, визначає її цілеспрямованість. Головною особливістю даної моделі є її спрямованість на змістовний компонент програми та формування вмінь і навичок. Основним блоком змістовного компонента є базові види легкої атлетики, спеціальні, підвідні та загальнорозвивальні вправи. Окрім того, модель відображає пізнавальну, оцінну та діагностичну функцію.

Пізнавальній функції відповідає певна система теоретичних та практичних знань, вмінь і навичок (теоретичні основи фізичного виховання, понятійний апарат, спеціальні спортивні терміни, що використовуються у фізичному вихованні, уміння показати фізичну вправу тощо), що є результатом інтелектуальної діяльності.

Оцінна функція формує у житті студентів певне емоційне ставлення особистості до різних сторін і явищ фізкультурного та спортивного життя на основі спортивного досвіду і фізкультурної практики.

Діагностична функція здійснюється за допомогою тестових установок і ціннісно-оздоровчих орієнтацій, що синтезують у собі всі інші джерела рухової активності. Результат цієї діагностики – високий, середній чи низький рівень фізичної підготовленості студентів, а рівень засвоєння студентами змісту програмного матеріалу може бути вищим, якщо дотримуватися таких умов: поперше, якщо вся робота проводитиметься на базі доступних вправ і видів спорту, акцент буде зроблено на специфіці фізичного виховання і спорту; подруге, реалізації комплексного підходу до формування вмінь і навичок, яка включає в себе форми, методи і педагогічні умови, вибір яких буде здійснюватися на основі визначення мети, цілісності процесу, всебічного впливу на особистість, наступності та ціннісних орієнтацій студентів; по-третє, якщо формування знань, вмінь і навичок буде здійснюватися при наявності основних умов.

Висновки. Моделюючи навчальний процес із загальної фізичної підготовки, ми виходили з того, що будь-яке явище або процес необхідно розглядати в зміні, функціонуванні. Виходячи з цього, навчальний процес із загальної фізичної підготовки по засвоєнню знань, формуванню вмінь та навичок - це складний, динамічний процес, управління яким визначається рядом факторів і умов. Знання умов і вміле використання форм, методів і засобів дозволяє добитися того, що знання із теорії та практики фізичного виховання, що формуються в процесі професійної підготовки, стають необхідними для майбутньої професійної діяльності майбутніх фахівців.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Уміле використання педагогічно обґрунтованої фізкультурно-спортивної інформації, раціональне застосування цікавого, емоційного, програмного матеріалу, дозоване використання фізичних вправ та навантажень, акцентування уваги на розкриття точного змісту вправи, її наочний показ будуть стимулювати студентів до активної участі у реалізації поставлених завдань заняття і їх практичному впровадженні.

ЛІТЕРАТУРА Бабушкин Г.Д. Управление формированием профессиональных умений у 1.

студентов физкультурного вуза в условиях спортивно-педагогической деятельности / Г.Д. Бабушкин, А.Н. Двоеглазов // Теория и практика физической культуры. - 1994. - № 3 - 4. - С. 11 - 13.

Бабанский Ю.К. Проблема повышения эффективности педагогических 2.

исследований / Ю.К.Бабанский. - М.: Педагогика, 1982. - 192 с.

Вишнякова СМ. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, 3.

термины, актуальная лексика / С.М. Вишнякова. - М. : НМЦ СПО, 1999. -538 с.

Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально -педагогической 4.

деятельности: учеб. пособие / А.Г. Гостев, М.Е. Дуранов. -Челябинск : ЧелГУ, 1996, - 72 с.

Горбатова Р.Е. Сравнительный анализ различных направлений разработки 5.

моделей специалиста // О методологических и методических принципах построения модели специалиста высшей квалификации. – Томск: Изд-во ТГУ, 1979. – С. 199-201.

Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и...

6.

неопределенность / Дахин А.Н. Новосибирский ГПУ. - Новосибирск. - Режим доступа: http://www.iuro. websib.ru/dak.htm.].

Добрускин М.Е. Студент – кто он? // Социологические исследования. – 1994. С.84-85.

Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М.В. Дутчак. – Київ :

8.

Олімпійська література, 2009. – 279 с.

Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н.В.

9.

Кузьмина. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. - 144 с.

Круцевич Т.Ю. Основні напрямки вдосконалення програм фізичного виховання 10.

школярів /Т.Ю. Круцевич // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. - №4. – С. 20-27.

Платонов В.М. Сохранение и укрепление здоровья здоровых людей – 11.

приоритетное направление современного здравоохранения / В.М. Платонов //Спортивная медицина. – 2006. - №2. – С. 3-14.

АНОТАЦІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ Тетяна Краснобаєва,Микола Галайдюк Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського Стаття присвячена технології моделювання навчального процесу із загальної фізичної підготовки та аналізу методологічних основ фізичного виховання як навчальної дисципліни. Показані шляхи реалізації педагогічних впливів на засвоєння студентами навчального матеріалу, узагальнені сучасні тенденції у викладанні даної дисципліни у системі вищої професійної освіти.

Ключові слова. Технологія моделювання, модель, методологія фізичного виховання, педагогічний вплив, програма.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБЩЕЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Татьяна Краснобаева, Николай Галайдюк Винницкий государственный педагогический университет мне Михаила Коцюбинского Статья посвящена технологии моделирования учебного процесса по общей физической подготовке и анализу методологических основ физического воспитания как учебной дисциплины. Показаны пути реализации педагогического влияния на изучение студентами учебного материала, обобщены современные тенденции в преподавании дисциплины в системе высшего профессионального образования.

Ключевые слова. Технология моделирования, модель, методология физического воспитания, педагогическое влияние, программа.

SIMULATION STUDY OF SOLID OF GENERAL PHYSICAL TRAINING

Tatiana Krasnobayeva Nicholas Halaydyuk Vinnitsa State Pedagogical University Michael I Kotsyubinskogo The article deals with the modeling of general physical training studyprocess technologies and the analysis of the methodological base of physical training as an educational discipline. The implementation of pedagogical influence on mastering the training material is shown, and also the current trends in the teaching of courses in higher vocational education are summarized.

Kеy words. Modeling technology, model, general physical training, pedagogical influence, program.

–  –  –

У вправі Десять «вісімок» (тест Копилова), констатували перевагу експериментальної групи над контрольною на 6,67%. Це підтверджує думки значної кількості авторів стосовно високої ефективності використання бадмінтону, зокрема для розвитку дрібної моторики рук за допомогою навчання та оволодіння технічними прийомами з ракеткою. Враховуючи, що у дітей І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ молодшого шкільного віку з вадами слуху в цілому спостерігається значне відставання у розвитку переважної кількості фізичних якостей та їх проявів [1;

2; 9] та на підставі отриманих результатів можемо пропонувати для включення у нормативну програму з фізичної культури засоби бадмінтону зі спрямованістю на розвиток дрібної моторики м’язів кисті та передпліччя.

У тесті «Кидки м’яча у ціль, стоячи до неї спиною» зафіксовано спад в обох групах, а це означає, що одним з першочергових завдань має стати пошук шляхів покращення результату у даній вправі.

Незначні показники приросту в обох групах спостерігалися у тесті «Метанння тенісного м’яча на дальність (ліва рука)»: в експериментальній групі на 2,95%, контрольній на 4,31%.Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«УДК 001.8.641.1.002.2 Шифр роботи 15-08-10 Б № держреєстрації 0107U010138 Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі Кафедра гігієни харчування та мікробіології 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-62 ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ХДУХТ д-р. техн. наук, проф. _О.І. Черевко (підпис) (ініціали, прізвище) «» 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) « _» 200 р. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ заочної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 2012 р. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) денної форми навчання Реєстраційний номер Схвалено на засіданні кафедри електронних...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»